Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Flagyl

   500 mg Vagitorium
   Metronidazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR FLAGYL
   3. HUR DU TAR FLAGYL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR FLAGYL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Flagyl (metronidazol) dödar vissa typer av bakterier som lever utan syre (anaeroba bakterier). Flagyl vagitorier används för att behandla infektioner i slidan.

   2. INNAN DU TAR FLAGYL

   Ta inte Flagyl:

   • om du är allergisk mot metronidazol, liknande substanser eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (se i avsnitt 6).

   Var särskilt försiktig med Flagyl

   Användning av Flagyl vagitorier kan öka risken för att gummit i kondom eller pessar går sönder.


   Vid långtidsbehandling med Flagyl kan stickningar och domningar i händer och fötter, yrsel och krampanfall förekomma. Kontakta läkare om du får sådana symtom.


   Flagyl skall användas med försiktighet till personer som lider av vissa sjukdomar i hjärnan eller nervsystemet.


   Flagyl kan mörkfärga urin.


   Flagyl kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Sluta att ta Flagyl och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Fall av allvarliga leverbiverkningar/akut leversvikt hos patienter med Cockaynes syndrom, även med dödlig utgång, har rapporterats med produkter som innehåller metronidazol.

   Om du har Cockaynes syndrom ska din läkare ofta kontrollera din leverfunktion medan du behandlas med metronidazol och efter behandlingen.

   Sluta ta metronidazol och meddela läkaren omedelbart om du får

   • magsmärtor, anorexi, illamående, kräkningar, feber, sjukdomskänsla, trötthet, gulsot, mörkfärgad urin, kittfärgad avföring eller klåda.

   Andra läkemedel och Flagyl

   Behandlingen med Flagyl kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel mot:

   • alkoholism (disulfiram)

   • blodpropp (warfarin)

   • manodepressiv sjukdom (litium)

   • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin)

   • epilepsi (fenytoin, fenobarbital)

   • cancer (5-fluorouracil, busulfan)

   Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering, även receptfri sådan.

   Användning av Flagyl med mat och dryck

   Om alkohol intas under pågående Flagylbehandling kan reaktioner som illamående, huvudvärk, förhöjd puls och värmekänsla uppträda. Alkoholförtäring bör därför undvikas under behandlingen och minst ett dygn efter avslutad Flagylbehandling.

   Graviditet och amning

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med din läkare innan du använder Flagyl under graviditet.

   Flagyl passerar över i modersmjölk. Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Förvirring, yrsel, hallucinationer, kramper respektive övergående synförändringar är sällsynta biverkningar av Flagyl.
   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR FLAGYL

   Doseringsanvisning
   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Följ alltid läkarens ordination på apoteksetiketten.
   Vanlig dos är: Ett vagitorium en gång dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Flagyl

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Flagyl orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Diffusa symtom från mag-tarmkanalen såsom illamående. En metallisk smak i munnen.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni).


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Feber. Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, lokal vätskesvullnad och blodtrycksfall (anafylaxi). Blodbildsförändringar såsom agranulocytos, se ”Var särskilt försiktig med Flagyl”. Huvudvärk. Stickningar och domningar i händer och fötter, yrsel och krampanfall. Inflammation i munnen (munmukosit), smärta i maggropen, illamående, kräkningar, diarré, aptitlöshet, smakförändringar. Inflammation i bukspottkörteln. Hudreaktioner såsom utslag, rodnad, blåsor, klåda. Svullnad av hud och slemhinnor (angioödem), se ”Var särskilt försiktig med Flagyl”. Värmevallning. Förvirring, hallucinationer. Övergående synförändringar. Urinen kan tillfälligt mörkfärgas, vilket är ofarligt. Leverpåverkan (bl.a. gulsot).


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Påverkan på hjärnan som kan orsaka förvirring, rubbning i samordningen av muskelrörelser (ataxi), talrubbning, ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus), darrningar och ostadig gång. Dessa biverkningar försvinner när behandlingen upphör.


   Andra biverkningar (ingen känd frekvens): Hjärnhinneinflammation. Ögonsmärta (optisk neurit, optisk neuropati). Försämrad hörsel/hörselnedsättning. Tinnitus. Sänkt stämningsläge. Missfärgning eller beläggning på tungan. Läkemedelsutlösta hudutslag (utslag som återkommer på samma plats vid upprepad behandling), Steven-Johnsons syndrom med symtom som allvarlig hud- och slemhinnepåverkan och hög feber. Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning).


   Höga doser och långtidsbehandling ökar risken för biverkningar.
   Tala om för din läkare om du får biverkningar.

   5. HUR FLAGYL SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25ºC.
   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen efter Utg.dat.
   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
   Om det varit varmt kan man kyla ner vagitoriet alldeles före användning, för att det inte skall vara för mjukt. Kyl genom att hålla det i kallt vatten några minuter, innan det tas ut ur plastfolien.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Ett vagitorium innehåller:

   • Den aktiva substansen metronidazol 500 mg

   • Övrigt innehållsämne: hårdfett

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Flagyl vagitorium 500 mg är vita, ca 10x30 mm.
   Blisterförpackning med 15 vagitorier.
   Engångshandskar finns i förpackningen.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-12-12

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Flagyl®

  Vagitorium 500 mg 15 styck Blister

  • Varunummer: 523241
  • Tillverkare: Sanofi AB

  85,15 kr

  Jämförspris: 5,68 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?