Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ceva Animal Health AB

   Annedalsvägen 9

   227 64 Lund

   Sverige

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   MERIAL

   23, Rue du Prieuré

   44150 Saint-Herblon

   Frankrike

   och

   CEVA SANTE ANIMALE

   10 rue de la Ballastière

   33500 Libourne

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Wellicox 50 mg/ml, injektionsvätska, lösning till nötkreatur, svin och häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Flunixin...................................................... 50 mg

   (som meglumin)

   Hjälpämnen:

   Fenol.......................................................... 5 mg

   Natriumformaldehydsulfoxylat.................2,5 mg

   Dinatriumedetat.........................................0,1 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Nötkreatur:

   För lindring av sjukdomssymptom vid luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.

   Svin:

   För att stödja lämplig antibiotikaterapi vid behandling av mastit-metrit-agalakti syndromet.

   För lindring av feber vid luftvägssjukdomar i samband med specifik antibiotikabehandling.

   Häst:

   För lindring av inflammation och smärta i muskler, leder och skelett.

   För lindring av buksmärta vid kolik.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till djur med kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett.

   Använd inte till djur med hjärt-, lever- eller njursjukdom.

   Använd inte till djur med sår eller blödningar i magtarmkanalen.

   Använd inte vid blödningsrubbningar.

   Använd inte vid överkänslighet mot flunixinmeglumin, andra NSAIDs (icke-steroida antiinflammatoriska medel) eller mot några hjälpämnen.

   Använd inte till uttorkade djur med kolik orsakad av tarmvred.

   Använd inte till kor inom 48 timmar före beräknad kalvning. Vid denna typ av behandling har en ökning av antalet dödfödslar observerats.

   6. BIVERKNINGAR

   Som för andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan idiosynkratiska (biverkningar som inte är orsakade av någon känd farmakologisk mekanism) njur- eller leverbiverkningar observeras.

   I sällsynta fall har dödliga anafylaktiska reaktioner (kollaps) observerats hos nötkreatur och häst, främst vid snabb intravenösinjektion.

   I mycket sällsynta fall har biverkningar, inkluderat blödningar, gastrointestinala lesioner (irritation, magsår), kräkningar och njurskador främst hos dehydrerade (uttorkade) och hypovolemiska djur, observerats.

   Hos häst har blod i träcken såväl som flytande diarré efter intravenösinjektion rapporterats i mycket sällsynta fall.

   Hos nötkreatur kan reaktioner vid injektionsstället efter intramuskulärinjektion observeras i mycket sällsynta fall.

   Läkemedlet kan försena förlossningen och öka risken för dödfödslar genom en tokolytisk effekt; inhibering av prostaglandiner som signalerar för förlossningens igångsättande. Användning av läkemedlet direkt efter förlossning kan resultera i kvarhållen placenta (moderkaka). Se även avsnitt "Dräktighet och laktation".

   Vid biverkningar, avbryt behandlingen och kontakta veterinär.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur, svin och häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nötkreatur och svin: i.m. (intramuskulärinjektion)

   Nötkreatur och häst: i.v. (intravenösinjektion)

   Nötkreatur:

   2 mg flunixin per kg kroppsvikt, motsvarande 2 ml lösning per 50 kg kroppsvikt, via intravenös eller intramuskulärinjektion en gång dagligen under 1 till 3 dagar i följd.

   En injektionsvolym överstigande 20 ml bör delas upp och administreras vid minst två olika injektionsställen.

   Svin:

   För att stödja lämplig antibiotikaterapi vid behandling av mastit-metrit-agalakti syndromet:

   2 mg flunixin per kg kroppsvikt, motsvarande 2 ml lösning per 50 kg kroppsvikt, genom intramuskulärinjektion en gång dagligen under 1 till 3 dagar i följd.

   För lindring av feber vid luftvägssjukdomar:

   2 mg flunixin per kg kroppsvikt, motsvarande 2 ml lösning per 50 kg kroppsvikt,en gång dagligen genom intramuskulärinjektion.

   Injektionsvolymen bör begränsas till 5 ml per injektionsställe. En injektionsvolym överstigande 5 ml bör delas upp och ges vid olika injektionsställen.

   Häst:

   För lindring av inflammation och smärta i muskler, leder och skelett: 1 mg flunixin per kg kroppsvikt, motsvarande 1 ml lösning per 50 kg kroppsvikt, genom intravenösinjektion en gång dagligen under 1 till 5 dagar i följd.

   För lindring av buksmärta vid kolik: 1 mg flunixin per kg kroppsvikt, motsvarande 1 ml lösning per 50 kg kroppsvikt, genom intravenösinjektion en gång dagligen. Behandlingen kan upprepas en till två gånger om koliken återkommer.

   Proppen på injektionsflaskan bör ej punkteras fler än 15 gånger.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   10. KARENSTID(ER)

   Nötkreatur:

   Kött och slaktbiprodukter: 10 dagar (intravenösinjektion) / 31 dagar (intramuskulärinjektion).

   Mjölk: 24 timmar (intravenösinjektion) / 36 timmar (intramuskulärinjektion).

   Svin:

   Kött och slaktbiprodukter: 20 dagar

   Häst:

   Kött och slaktbiprodukter: 10 dagar

   Mjölk: Skall inte användas till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C efter första öppnandet av innerförpackningen.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten eller kartongen.

   Hållbarhet i oöppnad förpackning, glasflaska: 3 år.

   Hållbarhet i oöppnad förpackning, polyetentereftalat-flaska: 2 år.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Den underliggande orsaken till inflammationen eller koliken skall bestämmas och behandlas med lämplig samtidig terapi.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Behandling av djur yngre än 6 veckor (nötkreatur, häst) eller gamla djur kan innebära en ökad risk. Om denna användning inte kan undvikas, kan dessa djur behöva behandlas med en lägre dos och noggrann övervakning av tillståndet.

   NSAID-preparat som hämmar prostaglandinsyntesen bör inte ges till djur som genomgått narkos förrän de är fullt återställda.

   Undvik användning till uttorkade djur, djur med låg blodvolym eller lågt blodtryck, förutom vid behandling av endotoxemi (blodförgiftning) eller septiskchock.

   I sällsynta fall kan (potentiellt dödlig) chock uppstå efter intravenösinjektion på grund av halten propylenglykol i detta läkemedel. Läkemedlet måste injiceras långsamt och vid kroppstemperatur. Avbryt injektionen direkt vid tecken på intolerans, och behandla mot chock om nödvändigt.

   På grund av dess antiinflammatoriska egenskaper kan flunixin dölja kliniska symptom och därför också en möjlig antibiotikaresistens.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Produkten kan orsaka reaktioner hos känsliga personer.

   Personer med känd överkänslighet mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel bör undvika kontakt med detta läkemedel. Överkänslighetsreaktioner kan vara allvarliga.

   Undvik kontakt med hud och ögon.

   Vid hudkontakt, tvätta det exponerade området rikligt med tvål och vatten. Om symptom kvarstår, uppsök läkare.

   Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rent vatten och uppsök läkare.

   Undvik risk för intag. Ät eller drick inte vid användning av detta läkemedel, och tvätta händerna efter användning. Vid oavsiktligt intag, uppsök läkare.

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Dräktighet och Fertilitet:

   Försöksdjurstudier har visat fosterskadande effekter av flunixin efter oraladministrering (råtta, kanin) och intramuskuläradministrering (råtta) vid doser skadliga för modern, samt även en förlängd dräktighet (råtta).

   Säkerheten av flunixin har inte undersökts hos dräktiga ston, avelshingstar och tjurar. Använd inte till dessa djur.

   Säkerheten av flunixin har visats hos dräktiga kor och suggor samt hos galtar. Läkemedlet kan användas till dessa djur, förutom inom 48 timmar före förlossning (se avsnitt ”Kontraindikationer och Biverkningar”).

   Läkemedlet ska endast ges de första 36 timmarna efter förlossning i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning, och behandlade djur ska undersökas för kvarhållen moderkaka.

   Andra läkemedel och Wellicox:

   Administrera ej tillsammans eller inom 24 timmar med andra NSAID, då det kan resultera ytterligare eller ökad frekvens av biverkningar, särskilt i mag-tarmkanalen, även vid låga doser acetylsalicylsyra.

   Samtidig behandling med kortikosteroider kan öka skadligheten hos bägge substanserna och öka risken för sår i mag-tarmkanalen. Det bör därför undvikas.

   Flunixin kan genom hämning av prostaglandinsyntesen minska effekten av vissa blodtryckssänkande läkemedel såsom diuretika, ACE-hämmare och betablockare.

   Samtidig behandling med potentiellt njurskadliga läkemedel, särskilt aminoglykosider, bör undvikas.

   Flunixin kan reducera utsöndring via njurarna av vissa läkemedel och därmed öka deras toxicitet, t.ex. aminoglykosider.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Överdosering är förknippat med biverkningar i mag-tarmkanalen. Okoordinerade muskelrörelser och andra koordinationsproblem kan också uppstå.

   Hos häst, intravenöst administrerad 3 gånger rekommenderad dos (3 mg/kg kroppsvikt), kan en övergående blodtrycksökning observeras.

   Hos nötkreatur intravenöst administrerade 3 gånger rekommenderad dos (6 mg/kg kroppsvikt) sågs inga biverkningar.

   Hos gris administrerad 2 mg flunixin/kg två gånger per dag rapporterades smärtsamma reaktioner vid injektionsstället och en ökning av antalet vita blodkroppar.

   Blandbarhetsproblem:

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-01-25

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kartong med en glasflaska om 50 ml

   Kartong med en glasflaska om 100 ml

   Kartong med en glasflaska om 250 ml

   Kartong med en plastflaska (polyetentereftalat) om 50 ml

   Kartong med en plastflaska (polyetentereftalat) om 100 ml

   Kartong med en plastflaska (polyetentereftalat) om 250 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Wellicox

  Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 187337
  • Tillverkare: CEVA Animal Health AB

  441 kr

  Jämförpris: 4,41 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?