• Medel mot springmask
 • Pyrvin
 • Alla maskar dör, äggen överlever. Upprepa behandl.efter 2-3 veckor för att ta död på nybildade maskar. Pyrvin rött färgämne.
 • Följ bruksanvisningen noga.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Det receptfria läkemedelet Vanquin (pyrvin), som kan användas mot springmask är för tillfället restnoterat i Sverige. Det finns inte några andra receptfria läkemedel tillgängliga. Du som behöver läkemedel mot springmask rekommenderas ta kontakt med sjukvården för att få hjälp med receptbelagda alternativ. Doktor24 hjälper dig gärna http://apoteket.doktor24.se/

  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vanquin

   50 mg dragerad tablett
   pyrvin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. 

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om besvären kvarstår efter upprepad behandling.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vanquin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Vanquin
   3. Hur du tar Vanquin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vanquin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vanquin är och vad det används för

   Vanquin är ett medel mot springmask.

   Vanquin innehåller ett rött färgämne, pyrvin, som har specifik effekt mot springmask.

   Springmask är vanlig främst i barnfamiljer och sprids ofta till samtliga familjemedlemmar. Den lägger tusentals mikroskopiska ägg utanför tarmöppningen, vilket framkallar klåda. Äggen sprids från människa till människa genom kontakt med smittade föremål eller damm. De kan hålla sig vid liv under 2-3 veckor i t ex bostaden (kläder, mattor, damm) och i husdjurens päls. Äggen följer med inandningsluften in i näsan och munnen och kommer till magen när man sväljer. Från magen kommer äggen till tarmen, där de snabbt utvecklas till nya maskar.

   Den verksamma substansen i Vanquin, pyrvin, dödar springmasken och dess larv och avbryter därmed produktionen av de smittsamma äggen. De ägg som redan producerats påverkas inte av pyrvin. För att undvika fortsatt smittspridning rekommenderas att alla i familjen behandlas samtidigt, och att samtliga familjemedlemmar upprepar behandlingen efter 2-3 veckor.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Vanquin

   Ta inte Vanquin:

   • om du är allergisk mot pyrvin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Det verksamma ämnet i Vanquin är pyrvin, som är ett kraftigt färgämne och därför färgas avföringen röd av medicinen. Eventuella kräkningar ger bestående fläckar på kläder och möbler.

   Förutom behandling med Vanquin är det viktigt att man är extra noggrann med hygienen. Du bör därför följa hygienråden nedan:

   1. Tvätta stjärten och angränsande hudområden dagligen med tvål och vatten.

   2. Tvätta händerna ofta. Håll naglarna korta och rena.

   3. Sov i pyjamas eller åtsittande byxor. Byt underkläder och pyjamas dagligen.

   4. Byt och tvätta sängkläderna ofta. Använda kläder bör tvättas samma dag de bytes.

   5. Badkar, badrumsgolv och toalettstol avtvättas dagligen.

   6. Vid klåda kan eventuellt springmasken avlägsnas med öronpinne eller dylikt. Masken gömmer sig gärna i vecken vid tarmöppningen. Tvätta noga efteråt.

   7. Husdjur drabbas ej av springmask, men maskägg kan finnas i pälsen. Tvätta därför hundar och katter oftare än vanligt.

   Andra läkemedel och Vanquin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, använt eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.

   Vanquin går inte över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vanquin påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Vanquin innehåller sackaros, metylhydroxibensoat och propylhydroxibensoat (parabener)

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Parabener kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du tar Vanquin

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och barn: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt. Dosen beräknas enligt följande tabell:

   Ålder

   Ungefärlig

   vikt i kg

   Antal

   tabletter

   1 år

   10-14

   1

   6 år

   15-24

   2

   10 år

   25-34

   3

   13 år

   35-44

   4

   äldre barn

   och

   vuxna

   45-54

   5

   55-64

   6

   65-74

   7

   75 och däröver

   8

   Hela dosen tas på en gång. Högre dos än 8 tabletter ska inte tas eftersom effekten inte blir bättre om dosen ökas ytterligare.

   Tabletterna bör inte tuggas eftersom de kan missfärga tänder och munhåla.

   För att förhindra fortsatt smittspridning bör alla i familjen behandlas samtidigt. Behandlingen skall upprepas efter 2-3 veckor.

   Du måste tala med läkare om besvären kvarstår efter upprepad behandling.

   Om du har tagit för stor mängd av Vanquin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Vanquin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående och i enstaka fall kräkningar, dock huvudsakligen efter intag av suspension. Buksmärtor och diarré.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Allergiska reaktioner.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vanquin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är pyrvin. En tablett innehåller pyrvinembonat motsvarande 50 mg pyrvin.

   • Övriga innehållsämnen är polyvidon, polysorbat 80, mannitol, natriumstärkelseglykolat (typ A) majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, gelatin, sackaros, shellack, vitt vax, natriumbensoat (konserveringsmedel E211), metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), kalciumkarbonat (färgämne E170), röd järnoxid (färgämne E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rund, välvd, röd tablett, 10 mm i diameter

   Tryckförpackning 8 tabletter eller 32 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel. 08 630 1900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-29


  Vanquin

  Dragerad tablett 50 mg 32 styck Blister

  • Varunummer: 174755
  • Tillverkare: Meda AB

  215 kr

  (Ord. pris 259 kr)

  Jämförpris: 6,72 kr / styck

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/vanquin-dragerad-tablett-50-mg-32-styck-blister-52072/ 52072 Vanquin https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/174755s.jpg 259.00 215.00 SEK Vanquin OutOfStock Medel mot springmask Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär/Springmask Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Tillfälligt slut Dragerad tablett 50 mg 32 styck Blister