• Terbinafin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Terbinafin Bluefish

   250 mg tabletter
   terbinafin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktiga för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Terbinafin Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Terbinafin Bluefish
   3. Hur du använder Terbinafin Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Terbinafin Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Terbinafin Bluefish är och vad det används för

   Terbinafin tillhör en grupp läkemedel som kallas antimykotikum och som används för att behandla svampinfektioner i hud och naglar. När läkemedlet tas via munnen, når det platsen för infektionen i tillräckligt hög koncentration för att döda svampen eller stoppa dess tillväxt.

   Terbinafin Bluefish används för behandling av svampinfektioner i finger- och tånaglar. Terbinafin Bluefish används också vid behandling av ringorm i ljumsken och på andra delar av kroppen, samt fotsvamp.

   Terbinafin är ej effektivt mot Pityriasis versicolor (en hudsjukdom orsakad av jästsvampen Malassezia ovale).

   Terbinafin som finns i Terbinafin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Terbinafin Bluefish

   Använd inte Terbinafin Bluefish

   - om du är överkänslig (allergisk) mot terbinafin eller något annat innehållsämne i Terbinafin Bluefish

   - om du har allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du påbörjar behandlingen med Terbinafin Bluefish om du har:

   - lever- eller njurproblem

   - psoriasis

   Sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart om du upplever:

   - klåda, oförklarligt ihållande illamående, brist på aptit, trötthet, gula ögonvitor eller gulaktig hud, illamående, trötthet, magsmärtor, kväljningar, kräkningar, mörk urin eller blek avföring.

   - hög feber eller ont i halsen eller allvarliga hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom).

   Andra läkemedel och Terbinafin Bluefish

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandling med Terbinafin Bluefish kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande aktiva ingredienser:

   - rifampicin (används vid behandling av tuberkulos).

   - cimetidin (används vid behandling av magsår).

   - tricykliska antidepressiva läkemedel såsom klomipramin eller amitriptylin.

   - antidepressiva läkemedel som kallas serotonin-återupptagshämmare (SSRI) t.ex. paroxetin.

   - vissa läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare t.ex. selegilin som används vid behandling av Parkinsons sjukdom.

   - betareceptorblockerare (vid behandling av högt blodtryck och vissa andra hjärtbesvär).

   - antiarrytmika (läkemedel som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm).

   - ciklosporin (ett läkemedel som kontrollerar ditt immunsystem för att förebygga avstötning av transplanterade organ). fluknazol, ketokonazol (läkemedel för behandling av svampinfektioner)

   - amiodaron (läkemedel för behandling av hjärtproblem)

   - koffein

   Oregelbunden menstruation och mellanblödningar kan förekomma hos kvinnor som använder p-piller och Terbinafin Bluefish samtidigt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Använd inte Terbinafin Bluefish om du är gravid annat än efter särskilt övervägande i samråd med läkare. Använd inte Terbinafin Bluefish om du ammar eftersom terbinafin går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Terbinafin Bluefish har ingen eller obetydlig påverkan på förmågan att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Terbinafin Bluefish

   Använd alltid Terbinafin Bluefish enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.

   Dosering:

   Vanlig dos för vuxna (inklusive äldre) är 1 tablett 250 mg dagligen. Behandlingstidens längd beror på typ av infektion och infektionens svårighetsgrad.

   Vanliga behandlingstider är:

   Fotsvamp, samt ringorm i ljumsken eller på andra delar av kroppen:

   Behandlingstid 2-4 veckor. Vissa typer av fotsvamp kan kräva upp till 6 veckors behandling. Tecken på infektionen kan kvarstå flera veckor efter avslutad behandling.

   Nagelinfektioner:

   Fingernaglar: vanlig behandlingstid 6 veckor.

   Tånaglar: vanlig behandlingstid är 12 veckor men i vissa fall upp till 6 månader.

   Terbinafin Bluefish rekomenderas ej till barn eller ungdomar (under 18 år).

   Om du tycker att effekten av Terbinafin Bluefish är för stark eller för svag, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

   Om du använt för stor mängd av Terbinafin Bluefish

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om barn har tagit läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentalen (tel 112). Symtom på överdos kan vara huvudvärk, illamående bröstsmärta och yrsel.

   Om du har glömt att använda Terbinafin Bluefish

   Om du har glömt att ta din tablett, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats i samband med Terbinafin Bluefish:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): aptitlöshet, matsmältningsbesvär, diarré, uppkördhet, magont, illamående, allergiska utslag, klåda, led- eller muskelsmärta.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): huvudvärk, allmän sjukdomskänsla.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Smakförändring eller smakförlust.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Anafylaktisk reaktion (allvarlig allergisk reaktion), angioneurotiskt ödem, (svullnad av läppar, ansikte, hals eller tunga), allvarlig leverpåverkan inklusive leversvikt, ökning av leverenzym

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Förvärrad psoriasis, allvarliga hudreaktioner som Stevens-Johnsons syndrom (allvarlig och utbredd reaktion med rodnad och blåsbildning), toxisk epidermal nekrolys (fjällning av det övre hudlagret), läkemedelsutslag med varfyllda blåsor och toxiskt hudutslag, håravfall, förändring eller minskning av antal och typer av vissa blodceller (påvisas via blodprover, blåmärken eller upprepade infektioner som förkylning och halsont), menstruella störningar (mellanblödningar, oregelbunden menstruation), uppkomst eller förvärrande av existerande kutan eller systemisk lupus erythematosus (stora områden med rödfläckig hud), trötthet, yrsel, kittlande, stickande, brännande känsla och partiell förlust av känslighet.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   Ökning av kreatininfosfokinas i blodet, inflammation i bukspottkörteln, nedsatt hörsel, ringningar i öronen, inflammation i blodkärlen, luktförändringar, gulsot (tecken på detta är gulaktiga ögonvitor eller hud) eller leverinflammation, ljusöverkänslighet, depression, ångest, influensaliknande sjukdomstillstånd och feber.

   Sluta att ta Terbinafin Bluefish och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg.

   - svårigheter att svälja

   - nässelutslag och andningssvårigheter.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Terbinafin Bluefish ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är terbinafin. Varje tablett innehåller 250 mg terbinafin (som terbinafinhydroklorid).

   - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat typ A, hypromellos, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Terbinafin Bluefish 250 mg tabletter är vita, runda och välvda tabletter med ”TF” och en brytskåra på den andra sidan.

   Förpackningsstorlekar: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 98, 100, 112, 250 och 500 tabletter i tryckförpackning.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   P.O. Box 49013100 28 Stockholm

   Sverige

   Tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Gävlegatan 22

   113 30 Stockholm

   Sverige

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige: Terbinafin Bluefish


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-10-30


  Terbinafin Bluefish

  Tablett 250 mg Terbinafin 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 595250
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  659,55 kr

  Jämförpris: 6,73 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?