Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Spiriva Respimat

   2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning
   tiotropium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Spiriva Respimat är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Spiriva Respimat
   3. Hur du använder Spiriva Respimat
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Spiriva Respimat ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Spiriva Respimat är och vad det används för

   Spiriva Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma att andas lättare. KOL är en långvarig lungsjukdom som kan orsaka andfåddhet och hosta. Diagnosen KOL har också samband med långvarig luftrörskatarr (kronisk bronkit) och förstorade lungblåsor (emfysem). Astma är en långvarig sjukdom där inflammation i luftvägarna och trånga luftvägar är typiskt för sjukdomen. Eftersom KOL och astma är långvariga sjukdomar ska du använda Spiriva Respimat varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom. Om du använder Spiriva Respimat för att behandla astma, ska du använda den tillsammans med en så kallad inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist.

   Spiriva Respimat är ett långverkande bronkvidgande läkemedel som hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av Spiriva Respimat kan också underlätta när du får en period av andfåddhet pga. din sjukdom, och hjälper dig att minska sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv. Daglig användning av Spiriva Respimat kommer också att hjälpa till att förebygga plötsliga, kortvariga försämringstillstånd i KOL-symtom, som kan pågå under flera dagar.

   För korrekt dosering av Spiriva Respimat, se avsnitt 3, Hur du använder Spiriva Respimat samt bruksanvisningen på baksidan av bipacksedeln.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Spiriva Respimat

   Använd inte Spiriva Respimat

   • om du är allergisk (överkänslig) mot tiotropium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk (överkänslig) mot atropin eller liknande substanser t ex ipratropium eller oxitropium.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Spiriva Respimat.

   Tala med din läkare om du har grön starr med trång kammarvinkel, prostatabesvär eller svårt att tömma urinblåsan.

   Rådfråga din läkare om du har njurbesvär.

   När du använder Spiriva Respimat ska du vara försiktig så att inhalationsvätskan inte kommer i ögonen. Detta kan medföra smärta eller obehag i ögonen, dimsyn, synfenomen i samband med röda ögon (dvs. trångvinkelglaukom). Symtom från ögonen kan åtföljas av huvudvärk, illamående eller kräkningar. Rengör ögonen i ljummet vatten och sluta använda tiotropiumbromid och kontakta omedelbart din läkare för rådgivning.

   Om andningen försämras eller du råkar ut för hudutslag, svullnad eller klåda direkt efter inhalation ska du sluta använda Spiriva Respimat och omedelbart kontakta läkare.

   Muntorrhet, som har observerats vid behandling med antikolinerga läkemedel, kan leda till karies i tänderna vid långtidsbehandling. Var därför noggrann med munhygienen.

   Spiriva Respimat är avsett för underhållsbehandling av din KOL-sjukdom eller din astma. Använd inte detta läkemedel för att behandla plötsliga attacker av andfåddhet eller pipande eller väsande andning. Din läkare bör ha gett dig ett annat inhalationsläkemedel (“akutmedicin”) för att häva akuta besvär. Följ de instruktioner som din läkare har gett dig.

   Om du har fått Spiriva Respimat förskrivet för din astma ska du använda den tillsammans med en inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist. Fortsätt att använda den inhalerade kortikosteroiden som din läkare har förskrivit, även om du känner dig bättre.

   Om du har haft en hjärtinfarkt under de senaste 6 månaderna, eller drabbats av instabila eller livshotande rubbningar av hjärtrytmen eller svår hjärtsvikt under det senaste året, informera din läkare. Det är viktigt för att avgöra om Spiriva Respimat är det rätta läkemedlet för dig.

   Använd inte Spiriva Respimat oftare än en gång per dygn.

   Om andningen försämras ska du kontakta läkare.

   Berätta för din läkare om du har cystisk fibros eftersom Spiriva Respimat kan försämra dina symtom på cystisk fibros.

   Barn och ungdomar

   Spiriva Respimat rekommenderas inte för barn under 6 år.

   Andra läkemedel och Spiriva Respimat

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Berätta för läkare eller apotekspersonal om du använder/har använt liknande antikolinerga läkemedel mot din lungsjukdom, t ex ipratropium eller oxitropium.

   Inga specifika biverkningar har rapporterats när Spiriva Respimat har använts tillsammans med andra läkemedel som används vid behandling av KOL, såsom luftrörsvidgande läkemedel för inhalation (t ex salbutamol), metylxantiner (t ex teofyllin), antihistaminer, slemlösande medel (t ex ambroxol), leukotrienreceptorantagonister (t ex montelukast), kromoner, anti-IgE-behandling (t ex omalizumab) och/eller inhalerade eller orala steroider (t ex budesonid, prednisolon).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Du bör bara använda detta läkemedel om din läkare särskilt har rekommenderat det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har genomförts beträffande påverkan på bilkörning och hantering av maskiner. Om yrsel eller dimsyn uppträder kan det påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Spiriva Respimat

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Spiriva Respimat är endast avsett för inhalation.

   Den rekommenderade dosen för patienter från 6 år och äldre är:

   Spiriva Respimat är effektivt under 24 timmar och behöver därför endast användas EN GÅNG PER DYGN, om möjligt vid samma tidpunkt. Vid varje användning tar du TVÅ PUFFAR.

   Eftersom KOL och astma är långvariga sjukdomar ska Spiriva Respimat användas varje dag och inte enbart vid andningsproblem. Använd inte mer än den rekommenderade dosen.

   Spiriva Respimat rekommenderas inte till barn under 6 års ålder eftersom data saknas beträffande effekt och säkerhet.

   Se till att du vet hur man använder Spiriva Respimat inhalatorn på rätt sätt. Bruksanvisningen för Spiriva Respimat finns på andra sidan av denna bipacksedel.

   Om du använt för stor mängd av Spiriva Respimat

   Om du använder mer än 2 puffar Spiriva Respimat under en dag, ska du kontakta din läkare omedelbart. Du kan löpa högre risk att få biverkningar som muntorrhet, förstoppning, svårigheter att tömma urinblåsan, ökad hjärtklappning och dimsyn.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Spiriva Respimat

   Om du glömmer att ta en dos (TVÅ PUFFAR EN GÅNG OM DAGEN), ta dosen så snart du kommer ihåg, men ta inte två doser samtidigt eller under samma dygn. Ta nästa dos som vanligt.

   Om du slutar att använda Spiriva Respimat

   Innan du slutar använda Spiriva Respimat, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal. Om du slutar använda Spiriva Respimat kan symtomen på KOL eller astma försämras.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna utvärderas baserat på följande frekvenser:

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

   Biverkningarna som beskrivs nedan har rapporterats av människor som använder läkemedlet och de listas enligt frekvens som antingen vanliga, mindre vanliga, sällsynta eller har rapporterats.

   Biverkan

   Frekvens vid användning mot KOL

   Frekvens vid användning mot astma

   Muntorrhet

   Vanliga

   Mindre vanliga

   Heshet (dysfoni)

   Mindre vanliga

   Mindre vanliga

   Hosta

   Mindre vanliga

   Mindre vanliga

   Huvudvärk

   Mindre vanliga

   Mindre vanliga

   Inflammation i svalget (faryngit)

   Mindre vanliga

   Mindre vanliga

   Smärta vid tömning av urinblåsan (dysuri)

   Mindre vanliga

   Har rapporterats

   Yrsel

   Mindre vanliga

   Mindre vanliga

   Svampinfektion i munnen och svalget (orofaryngeal candidainfektion)

   Mindre vanliga

   Mindre vanliga

   Svårigheter att tömma urinblåsan (urinretention)

   Mindre vanliga

   Har rapporterats

   Förstoppning

   Mindre vanliga

   Sällsynta

   Hudutslag

   Mindre vanliga

   Mindre vanliga

   Klåda (pruritus)

   Mindre vanliga

   Sällsynta

   Ökat uppmätt tryck i ögat (intraokulärt tryck)

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Svåra allergiska reaktioner som medför svullnad i ansikte och svalg (angioneurotiskt ödem)

   Sällsynta

   Sällsynta

   Sömnlöshet

   Sällsynta

   Mindre vanliga

   Oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer, supraventrikulär takykardi)

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Hjärtslag som känns (palpitationer)

   Sällsynta

   Mindre vanliga

   Näsblod (epistaxis)

   Sällsynta

   Sällsynta

   Inflammation i tungan

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Snabbare hjärtslag (takykardi)

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Tryck över bröstet, i samband med hosta, pipande eller rosslande andning eller andfåddhet omedelbart efter inhalationen (bronkospasm)

   Sällsynta

   Mindre vanliga

   Svårigheter att svälja (dysfagi)

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Synfenomen som ringar av ljus eller färgade bilder i samband med röda ögon (glaukom)

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Dimsyn

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Inflammation i struphuvudet (laryngit)

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Karies i tänderna

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Inflammation i tandköttet

   Sällsynta

   Sällsynta

   Nässelutslag (urtikaria)

   Sällsynta

   Sällsynta

   Infektioner eller sår i huden

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Torr hud

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Infektioner i urinvägarna

   Sällsynta

   Sällsynta

   Halsbränna (gastroesofagal reflux)

   Sällsynta

   Har rapporterats

   Överkänslighet, inklusive omedelbara reaktioner

   Har rapporterats

   Sällsynta

   Inflammation i munslemhinnan

   Har rapporterats

   Sällsynta

   Förlust av kroppsvätska (dehydrering)

   Har rapporterats

   Har rapporterats

   Inflammation i bihålorna

   Har rapporterats

   Har rapporterats

   Stopp i tarmarna eller uteblivna tarmrörelser (tarmobstruktion inkl. tarmvred)

   Har rapporterats

   Har rapporterats

   Illamående

   Har rapporterats

   Har rapporterats

   Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

   Har rapporterats

   Har rapporterats

   Svullna leder

   Har rapporterats

   Har rapporterats

   Omedelbara överkänslighetsreaktioner som hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad i mun och ansikte eller plötslig svårighet med andningen (angioneurotiskt ödem) eller andra överkänslighetsreaktioner (som plötsligt blodtrycksfall eller yrsel) kan förekomma som enda reaktion eller som en del av en allvarlig allergisk reaktion (anafylatisk reaktion) efter tillförsel av Spiriva Respimat.

   I likhet med andra inhalationsläkemedel kan dessutom vissa patienter uppleva ett oväntat tryck över bröstet, hosta, pipande och väsande andning eller andfåddhet omedelbart efter inhalation.

   Om något av detta inträffar, ska du omedelbart kontakta din läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Spiriva Respimat ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Spiriva Respimat inhalator ska destrueras senast 3 månader efter första användning (se bruksanvisning på andra sidan bipacksedeln).

   Får ej frysas.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är tiotropium. Den levererade dosen är 2,5 mikrogram tiotropium per puff (2 puffar ger en läkemedelsdos) och motsvarar 3,124 mikrogram tiotropiumbromidmonohydrat. Den levererade dosen är den dos som är tillgänglig för patienten efter passage genom munstycket.

   Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, renat vatten, 3,6 % saltsyra (för pH-justering).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Spiriva Respimat 2,5 mikrogram består av en läkemedelsbehållare med inhalationslösning och en Respimat inhalator. Behållaren ska sättas in i inhalatorn före första användningen.

   1-pack: 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

   2-pack: Två förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

   3-pack: Tre förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

   8-pack: Åtta förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Straße 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Tillverkare:

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Binger Straße 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Information lämnas av:

   Boehringer Ingelheim AB, Box 47 608, 117 94 Stockholm, tel: 08 - 721 21 00

   E-post: info@receptbelagt.nu

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike, Liechtenstein: Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation

   Belgien, Luxemburg: Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler

   Bulgarien: Спирива Респимат 2,5 микрограма, разтвор за инхалация

   Cypern, Grekland: Spiriva Respimat 2.5 μικρογραμμάρια, εισπνεόμενο διάλυμα 

   Tjeckien: Spiriva Respimt 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci

   Danmark: Spiriva Respimat Inhalationsvæske, opløsning 2,5 microgram

   Estland: SPIRIVA RESPIMAT inhalatsioonilahus 2,5µg/annuses

   Finland: SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos

   Frankrike: Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation

   Tyskland: Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation

   Ungern: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat

   Island: Spiriva Respimat 2.5 mikróg/skammt

   Irland, Malta,

   Storbritannien: Spiriva Respimat 2.5 microgram, inhalation solution

   Italien: Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione

   Lettland: Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām

   Litauen: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime įkvepiamasis tirpalas

   Nederländerna: Spiriva Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing

   Norge: Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalasjonsvæske, oppløsning

   Polen: Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do inhalacji

   Portugal: Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Solução para inhalção por nebulizaão

   Rumänien: SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat

   Slovakien: Spiriva Respimat sol ihl 2,5 µg/1 dávka

   Slovakien: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje

   Spanien: Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación

   Sverige: Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-09


   Bruksanvisning

   Inledning

   Spiriva Respimat (tiotropiumbromid). Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda Spiriva Respimat.

   Barn bör använda Spiriva Respimat under överinsyn av en vuxen.

   Du kommer att behöva använda den här inhalatorn en gång varje dag. Varje gång ska du ta två puffar.

   overview

   • Om Spiriva Respimat inte har använts under mer än sju dagar ska du först rikta inhalatorn nedåt och bort från dig och sedan frigöra en puff.

   • Om Spiriva Respimat inte har använts under mer än 21 dagar ska du upprepa steg 4-6 under “Förbered för användning” tills en dimma syns. Upprepa sedan steg 4-6 ytterligare tre gånger.

   • Rör inte perforeringsnålen i den genomskinliga nederdelen.

   Hur du ska ta hand om din Spiriva Respimat

   Rengör munstycket och metalldelen inuti munstycket med en fuktig trasa eller pappersnäsduk minst en gång varje vecka.

   Eventuell missfärgning av munstycket påverkar inte funktionen av din Spiriva Respimat.

   Vid behov kan du torka av utsidan av Spiriva Respimat inhalator med en fuktig trasa.

   När du behöver en ny Spiriva Respimat

   Dosräknare

   • Din Spiriva Respimat-inhalator innehåller 60 puffar (30 doser) om du använder den som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen).

   • Dosräknaren visar ungefär hur mycket läkemedel som finns kvar.

   • När dosräknaren kommer till den röda delen av skalan återstår endast läkemedel för ungefär 7 dagars användning (14 puffar). Vid den tidpunkten behöver du skaffa en ny inhalator.

   • När dosräknaren har nått slutet av den röda skalan låser sig din Spiriva Respimat automatiskt – inga fler puffar kan komma ut. Den genomskinliga nederdelen kan då inte vridas ytterligare.

   • Spiriva Respimat ska kasseras tre månader efter att du har förberett inhalatorn för första användning, även om den inte är helt slut eller inte har använts alls.

   Förbered för användning

   1. Ta bort den genomskinliga nederdelen

   • Behåll locket på.

   • Tryck in säkerhetsspärren samtidigt som du bestämt drar bort den genomskinliga nederdelen med andra handen.

   tabellbild1

   2. Sätt in läkemedelsbehållaren

   • Tryck in läkemedelsbehållaren i inhalatorn med den smala änden först.

   • Placera inhalatorn på ett stadigt underlag och pressa bestämt nedåt tills den klickar på plats.

   tabellbild4

   3. Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen

   • Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen till ursprungsplatsen (det hörs ett klick).

   Tabellbild3

   4. Vrid

   • Behåll locket på.

   • Vrid den genomskinliga nederdelen i samma riktning som pilarna på etiketten visar tills det hörs ett klick (ett halvt varv).


   Tabellbild4

   5. Öppna

   • Öppna locket helt


   tabellbild5

   6. Tryck

   • Håll inhalatorn riktad nedåt.

   • Tryck på knappen som frigör puffar.

   • Stäng locket.

   • Upprepa steg 4-6 tills en dimma är synlig när du trycker på knappen.

   • När du ser att det kommer dimma, ska du upprepa steg 4-6 ytterligare tre gånger. 

   Din inhalator är nu klar för användning. Dessa steg påverkar inte antalet tillgängliga doser. Efter färdigställandet kommer din inhalator att kunna leverera 60 puffar (30 doser).

   tabellbild 6

   Daglig användning

   VRID

   • Behåll locket på.

   • VRID den genomskinliga nederdelen som pilarna på etiketten visar, tills ett klick hörs (ett halvt varv).

   Vrid

   ÖPPNA

   • ÖPPNA locket helt.

   öppna

   TRYCK

   • Andas ut lugnt och fullständigt.

   • Slut läpparna runt munstycket utan att täcka för hålen för luftintag. Rikta inhalatorn mot bakre delen av svalget.

   • Under tiden du tar ett långsamt och djupt andetag genom munnen, TRYCK på knappen för att frigöra en puff och fortsätt att andas in långsamt så länge det känns bekvämt.

   • Håll andan i 10 sekunder eller så länge det känns bekvämt.

   • Upprepa VRID, ÖPPNA, TRYCK för att få totalt 2 puffar.

   • Stäng locket tills du använder din inhalator igen.

   Tryck

   Svar på vanliga frågor

   Det är svårt att trycka in läkemedelsbehållaren tillräckligt djupt.

   Har du av misstag vridit den genomskinliga nederdelen innan du förde in läkemedelsbehållaren? Öppna locket, tryck på knappen för att frigöra en puff och försök sedan föra in läkemedelsbehållaren.

   Åt vilket håll förde du in läkemedelsbehållaren? Läkemedelsbehållaren ska föras in med den smala änden först.

   Jag kan inte trycka in knappen för att frigöra en puff.

   Har du vridit den genomskinliga nederdelen? Om inte, vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse tills den klickar (ett halvt varv).

   Pekar dosräknaren på noll? Spiriva Respimat-inhalatorn låser sig efter 60 puffar (30 doser). I så fall behöver du förbereda och använda din nya Spiriva Respimat-inhalator.

   Jag kan inte vrida den genomskinliga nederdelen.

   Kan du ha vridit på den genomskinliga nederdelen redan? Om den genomskinliga nederdelen redan vridits, följ stegen ”ÖPPNA” och ”TRYCK” under avsnittet ”Daglig användning” för att få ut fler doser. Pekar dosräknaren på noll? Spiriva Respimat-inhalatorn låser sig efter 60 puffar (30 doser). I så fall behöver du förbereda och använda din nya Spiriva Respimat-inhalator.

   Dosräknaren på Spiriva Respimat kommer ner på noll för snabbt.

   Har du använt din Spiriva Respimat som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen)? Spiriva Respimat räcker 30 dagar om du tar två puffar en gång varje dag.

   Vred du på den genomskinliga nederdelen innan du satte in läkemedelsbehållaren?

   Dosräknaren räknar ner varje gång den genomskinliga nederdelen vrids, oavsett om läkemedelsbehållaren sitter i eller inte.

   Har du ofta kontrollerat att din Spiriva Respimat fungerar genom att spraya ut i luften? När du väl har förberett din Spiriva Respimat för användning och använder den dagligen behöver du inte kontrollera funktionen.

   Har du satt in en ny läkemedelsbehållare i en använd Spiriva Respimat? Använd alltid en ny läkemedelbehållare med en ny Spiriva Respimat.

   Min Spiriva Respimat sprayar automatiskt.

   Var locket öppet när du vred den genomskinliga nederdelen? Stäng locket och vrid sedan den genomskinliga nederdelen.

   Kom du åt knappen för att frigöra en puff medan du vred på den genomskinliga nederdelen? Stäng locket så att knappen är skyddad innan du vrider den genomskinliga nederdelen.

   Slutade du vrida den genomskinliga nederdelen innan det lät “klick”? Vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse ända tills den klickar (ett halvt varv).

   Det kommer ingen spraydimma från Spriva Respimat.
   Har du satt i läkemedelsbehållaren?
   Om inte, sätt i läkemedelsbehållaren.

   Upprepade du VRID, ÖPPNA, TRYCK färre än tre gånger efter att du satt i läkemedelsbehållaren? VRID, ÖPPNA, TRYCK ska upprepas tre gånger efter att läkemedelsbehållaren satts in, som du kan se i steg 4-6 under avsnitt ”Förbered för användning”.

   Pekar dosräknaren mot noll?

   Om dosräknaren pekar mot 0 så har du använt allt läkemedel och inhalatorn är låst.

   När du satt ihop din Spiriva Respimat, ta inte bort den genomskinliga nederdelen eller läkemedelsbehållaren. Sätt alltid in en ny läkemedelsbehållare i en NY Spiriva Respimat.

   Ytterligare information

   Spiriva Respimat inhalator

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   D - 55216 Ingelheim

   Tyskland

   CE 0123 

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Spiriva Respimat

  Inhalationsvätska, lösning 2,5 mikrogram 60 puff(ar) Inhalator

  • Varunummer: 066278
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  345,04 kr

  Jämförpris: 5,75 kr / puff(ar)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?