Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Selutrio 10

   peritonealdialysvätska

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information


   Förpackning

   Kod

   Ultrafiltrering

   Glukosinnehåll

   L

   Låg

   1,5 %

   M

   Medel

   2,5 %

   H

   Hög

   3,9 %

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Selutrio 10 är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Selutrio 10
   3. Hur du använder Selutrio 10
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Selutrio 10 ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Selutrio 10 är och vad det används för

   Selutrio 10används för att behandla patienter med:

   • akut eller kronisk njursvikt som behöver dialysbehandling

   • för stor vätskeretention och förändrad saltbalans i blodet (rubbad elektrolytbalans)

   • akut förgiftning orsakad av ämnen som kan avlägsnas med dialys.

   Selutrio 10 är en peritonealdialysvätska som används för att avlägsna avfallsprodukter och överflödigt vatten från kroppen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Selutrio 10

   Använd inte Selutrio 10 om du har

   • hög mjölksyrahalt i blodet (laktoacidos)

   • låg kaliumhalt i blodet (hypokalemi)


   Börja inte med peritonealdialysbehandling om du

   • nyligen har gått igenom bukkirurgi eller bukskada, bukoperationer med fibrösa adherenser, har haft svåra brännskador i buken, bukperforation, omfattande inflammation i huden på buken (dermatit),

   • har inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom, ulcerös kolit, divertikulit),

   • har lokal bukhinneinflammation (peritonit),

   • har en onormal förbindelsegång i buken (fistel),

   • har bråck,

   • har tumörer i buken,

   • har tarmvred,

   • har en lungsjukdom – i synnerhet lunginflammation,

   • har en bakterieinfektion i blodet (blodförgiftning),

   • har mycket hög halt av blodfett (hyperlipidemi),

   • har hög ureahalt i blodet (uremi) som inte kan behandlas med peritonealdialys,

   • lider av muskelförtvining och undernäring (kakexi) och svår viktminskning,

   • är fysiskt eller mentalt okapabel att utföra peritonealdialys enligt läkarens anvisningar.


   Varningar och försiktighet


   Som peritonealdialyspatient kommer du att ha regelbunden kontakt med läkare och/eller dialyssköterska.

   • Det är i allmänhet inte tillrådligt att använda peritonealdialys under graviditet.

   • Du måste föra anteckningar över din vätskebalans och noga övervaka din vikt så att över- eller undervätskning med allvarliga konsekvenser som till exempel kronisk hjärtinsufficiens, för stor vätskeförlust och chock undviks.

   • Dina elektrolytkoncentrationer i serum, din blodstatus (däribland bisköldkörtelhormon) och halter av ämnen i blodet (hematologiska parametrar) utvärderas regelbundet.

   • Du kan behöva tillskott av proteiner, aminosyror och vitaminer för att kompensera för eventuella förluster under dialysbehandlingen.

   • Blodglukosnivåerna ska övervakas om du har diabetes. Det kan vara nödvändigt att justera din insulindos – eller annan behandling av hyperglykemi – när du behandlas med Selutrio 10.

   • Uttorkning och hyperglykemi (för hög glukoshalt i blodet) kan förekomma om du inte följer ordinationen och bryter båda stiften vid varje vätskeutbyte.

   • Vätskeretention kan uppstå om stiftet eller stiften inte bryts ordentligt och den avsedda blandningen av vätskevolymerna inte sker.

   • Använd aseptisk teknik som läkaren eller dialyssköterskan visat dig under hela behandlingen.

   Andra läkemedel och Selutrio 10

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom koncentrationen av dessa kan minska under behandlingen med Selutrio 10.
   Din läkare beslutar om du eventuellt måste justera doseringen av de läkemedel du tar. Under din peritonealdialys kontrollerar läkaren regelbundet dina blodvärden.
   Eventuella tillsatser av medicin till peritonealdialysvätskan måste diskuteras med och godkännas av läkaren i förväg.
   Patienter med diabeteskan behöva justera sin insulindos eller annan behandling för hyperglykemi på grund av upptaget av glukos. Eventuella tillsatser får endast göras till den färdigblandade lösningen när den är klar att användas.
   Om du använder glykosider för behandling av hjärtsjukdom ska kaliumhalten i ditt blod övervakas extra noga. Det beror på att det finns risk för förgiftning av läkemedel som används för behandling av vissa hjärtsjukdomar (digitalis). Om du har låg kaliumhalt i blodet kan kaliumtillskott vara nödvändigt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Peritonealdialys under graviditet och amning rekommenderas inte, men risken måste utvärderas av läkare med hänsyn till ditt tillstånd.
   Rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Selutrio 10 påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Selutrio 10

   Vätskan ska endast användas för peritonealdialys och inte för intravenösinfusion.

   Innan du använder Selutrio 10 själv kommer du att bli instruerad av din läkare och/eller dialyssköterska hur du utför vätskeutbytena. Denna utbildning anpassas efter dina behov.


   Dosering och administreringsfrekvens


   Valet av glukoskoncentrationi Selutrio 10 beror på hur mycket vätska som behöver avlägsnas. Det är önskvärt att lösningens glukoskoncentration hålls så låg som möjligt.


   Läkaren talar om för dig

   • vilken glukoskoncentration du ska använda

   • hur mycket dialyslösning som ska rinna in i bukhålan

   • hur länge den ska stanna kvar och

   • hur många gånger du ska byta dialyslösningen.

   Genomsnittlig frekvens är 3 till 5 gånger om dagen.

   Vilken fyllnadsvolym som ska användas beror på din kroppsstorlek. Den är vanligtvis mellan 2,0 och 2,5 liter för vuxna.

   Använd alltid Selutrio 10 exakt som läkaren har instruerat dig. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.


   Så här använder du lösningen


   Infundering av Selutrio 10 kräver att en specialkateter används till vilken peritonealdialyslösningen ansluts med hjälp av ett lämpligt anslutningsset.

   Använd alltid aseptisk teknik som läkaren eller dialyssköterskan lärt dig.


   Värma lösningen


   Lösningen ska värmas till kroppstemperatur (37 °C) före användning med hjälp av den speciella medföljande värmaren.


   Inspektera produkten


   Innan du förbereder för administrering, kontrollera visuellt att alla lösningarna är klara och att alla förseglingar är obrutna. Kassera lösningar som uppvisar defekter, t.ex. partiklar, färgad vätska, eller om det finns skador på lösningspåsen eller omslaget.


   Desinfektion före användning
   Tvätta händerna, rengör arbetsytan med ett speciellt desinfektionsmedel som läkaren ordinerat och placera lösningspåsen på arbetsytan.


   Bryta ett (eller två) stift för rätt glukoskoncentration


   A

   B

   C


   Beroende på vilken glukoskoncentration du har ordinerats, ska du omedelbart bryta rätt rött brytstift (ett eller flera) mellan huvudelektrolytfacket (märkt C) och en eller båda facken med glukos (märkta A eller B) som läkaren eller dialyssköterskan visar dig.
   Bryt av ett stift och låt det sjunka till botten av påsen innan du öppnar patientinloppsslangen. Stiftet stannar kvar där såvida inte påsen skakas.
   Låt glukoslösningen rinna in i huvudelektrolytpåsen. Skölj glukoskammaren (/glukoskamrarna) genom att trycka den blandade lösningen tillbaka in i de(n) tomma kammaren (kamrarna). Låt den till sist rinna tillbaka igen in i huvudkammaren. Peritonealdialyslösningen är nu klar att använda.
   De båda mindre kamrarna (A och B) innehåller vardera 50 % glukos och en lämplig mängd natriumklorid (NaCl). Den större tredje kammaren (C) innehåller elektrolytlösningen.


   1,5 % glukos


   När du har brutit brytstiftet mellan kammare A och C och noga blandat de båda vätskorna, har en peritonealdialyslösning (PD-lösning) med 1,5 % glukos bildats.


   2,5 % glukos


   När du på samma sätt blandar innehållet i kammare B och C, bildas en PD-lösning som innehåller 2,5 % glukos.


   3,9 % glukos


   Slutligen, om du bryter båda brytstiften och blandar innehållet i alla tre kamrarna (A, B och C) bildas en PD-lösning med 3,9 % glukos.


   Om du använt för stor mängd av Selutrio 10

   Möjliga följder av överdosering är bland annat:

   • låg vätskevolym i kroppen (hypovolemi)

   • förändrad saltbalans i blodet (elektrolytrubbningar)

   • eller (hos diabetiker) hög glukoshalt i blodet (hyperglykemi).

   Eventuellt överskott av dialyslösning kan enkelt tömmas i tömningspåsen.

   Om du har glömt att använda Selutrio 10 eller om du bryter fel brytstift

   Om du har glömt ett eller flera byten under dagen eller om du har använt för lite lösning kan du drabbas av alltför stor vätskeretention och/eller rubbad elektrolytbalans. Kontakta din läkare och be om råd.

   • Om du har använt elektrolytvätskan i kammare C utan att tillsätta någon glukoslösning, ska du tömma ut vätskan och förbereda och infundera en ny påse.

   • Om du har använt elektrolytvätskan i kammare C utan att tillsätta någon glukoslösning ska du aldrig infundera enbart glukoslösningen från någon av de mindre kamrarna (A och/eller B).

   • Om du har använt en lägre glukoskoncentration än avsett kan du använda en högre koncentration vid nästa byte om det behövs för att avlägsna överskottsvätska.

   • Om du har använt en högre glukoskoncentration än avsett kan du behöva dricka mer eller använda en lägre glukoskoncentration vid nästa byte för att minska vätskeborttaget.

   • Om du är osäker på vad du ska göra eller om du har ytterligare frågor om hur du använder Selutrio 10 kontakta läkare eller apotekspersonal och be om råd.

   Om du slutar att använda Selutrio 10

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du slutar använda Selutrio 10.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100)

   • hög glukoshalt i blodet (hyperglykemi)

   • hög kalciumhalt i blodet (hyperkalcemi)

   • låg kaliumhalt i blodet (hypokalemi)

   • minskad blodfiltrering genom bukhinnan (minskad ultrafiltrering)

   • högt blodtryck (hypertoni)

   • buksmärtor

   Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 1000)

   • hög mjölksyrahalt i blodet (laktatacidos)

   • hög vätskevolym i kroppen (hypervolemi)

   • kraftig trötthet (asteni)

   • frossbrytningar

   • huvudvärk

   • bukhinneinflammation (peritonit),

   • svimning


   Om för mycket vätska eller elektrolyter avlägsnas från kroppen kan du känna dig svag, matt eller trött.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   5. Hur Selutrio 10 ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen.

   • Förvaras ej vid temperatur under +4 °C.

   • Efter blandning kan peritonealdialyslösningen förvaras i upp till 18 timmar i oöppnad påse. Om den inte används omedelbart efter blandning är förvaringstiden och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar. Ur mikrobiologisk synvinkel bör påsen användas omedelbart efter att den öppnats.

   • När vätskeutbytet är klart ska eventuell oanvänd lösning kasseras.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Aktiva substanser före och efter blandning visas nedan.


   Aktiva substanser före blandning

   1 000 ml lösning från glukoskammare A och B innehåller:

   Glukosmonohydrat

   550,0 g

   (motsvarar vattenfri glukos)

   (500,0 g)

   Natriumklorid

   5,38 g


   1 000 ml lösning från elektrolytkammare C innehåller:

   Natriumklorid

   5,38 g

   Vattenfritt natrium-(S)-laktat

   4,72 g

   (som 60 % m/m lösning)

   (7,87 g)

   Kalciumkloriddihydrat

   0,271 g

   Magnesiumkloridhexahydrat

   0,054 g


   Aktiva substanser som blandats


   Glukoslösningarna i kammare A och/eller B blandas med elektrolytlösningen i kammare C så att följande blandade lösningar erhålls:


   Blandning av kammare A och C ger blandad lösning – 10L (Låg)
   Blandning av kammare B och C ger blandad lösning – 10M (Medel)
   Blandning av kammare A, B och C ger blandad lösning – 10H (Hög)


   Färdigblandad lösning i mmol/l


   L

   M

   H

   Natrium Na+

   133

   132

   131

   Kalcium Ca2+

   1,79

   1,75

   1,70

   Magnesium Mg2+

   0,26

   0,25

   0,24

   Klorid Cl-

   96,2

   96,0

   96,0

   Laktat

   41

   40

   39

   Glukos

   85

   139

   215

   Teoretisk osmolaritet (mosm/l)

   357

   409

   483

   pH

   5,5 - 6,5

   5,5 - 6,5

   5,5 - 6,5


   Övriga innehållsämnen är


   Glukoskammare A och B: saltsyra, vatten för injektionsvätskor
   Elektrolytkammare C: natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Selutrio 10 är en klar och färglös, steril peritonealdialyslösning som är fylld i en trekammarpåse som gör det möjligt att efter blandning erhålla tre olika glukoskoncentrationer i en och samma påse.


   Förpackningsstorlek

   System 10

   System 100

   Gemini 10

   Gemini 100

   4 x 2 000 ml

   4 x 2 000 ml

   4 x 2 000 ml

   4 x 2 000 ml

   4 x 2 500 ml

   4 x 2 500 ml

   4 x 2 500 ml

   4 x 2 500 ml

   3 x 3 000 ml

   3 x 3 000 ml

   3 x 3 000 ml

   3 x 3 000 ml

   2 x 5 000 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

   61346 Bad Homburg v.d.H.

   Tyskland


   Tillverkare

   Dialifluids S.r.l.

   Via delle Valli, 64

   66010 Canosa Sannita (CH)

   Italien


   Övriga upplysningar

   Fresenius Medical Care Sverige AB

   Besöksadress: Djupdalsvägen 1

   192 51 Sollentuna

   Sverige


   Fresenius Medical Care Suomi Oy

   Gjuterivägen 13 b B

   00380 Helsingfors

   Finland   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013–11–20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Selutrio 10

  Peritonealdialysvätska 4 x 2500 milliliter Påse

  • Varunummer: 581742

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?