Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Saflutan

   15 mikrogram/ml Ögondroppar, lösning i endosbehållare
   Tafluprost

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Deninnehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Saflutan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Saflutan
   3. Hur du använder Saflutan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Saflutan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Saflutan är och vad det används för

   Vad är det för läkemedel och hur fungerar det?

   Saflutan ögondroppar innehåller tafluprost, ett ämne som hör till en grupp läkemedel som kallas prostaglandinanaloger. Saflutan sänker trycket i ögat. Det används när trycket i ögat är för högt.


   Vad är ditt läkemedel till för?

   Saflutan används för att behandla en typ av glaukom som kallas öppenvinkelglaukom och även ett tillstånd som kallas okulär hypertension hos vuxna. Båda dessa tillstånd är förknippade med förhöjt tryck i ögat och kan i slutänden påverka din syn. Tafluprost som finns i Saflutan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Saflutan

   Använd inte Saflutan

   • om du är allergisk mot tafluprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Saflutan.


   Observera att Saflutan kan ha följande effekter och att vissa av dem kan vara bestående:

   • Saflutan kan öka längden, tjockleken och färgen på och/eller antalet av dina ögonfransar och kan orsaka onormal hårväxt på dina ögonlock.

   • Saflutan kan mörkfärga huden runt ögonen. Torka bort all lösning som eventuellt hamnat på huden. Detta minskar risken för att huden mörknar.

   • Saflutan kan ändra färgen på iris (den färgade delen av ditt öga). Om Saflutan används endast i ett öga kan färgen på det behandlade ögat bli bestående annorlunda än det andra ögats färg.


   Tala om för din läkare

   • om du har njurproblem

   • om du har leverproblem

   • om du har astma

   • om du har några andra ögonsjukdomar.

   Barn och ungdomar

   Saflutan rekommenderas inte till barn eller ungdomar under 18 års ålder eftersom inga data finns om säkerhet och effekt.

   Andra läkemedel och Saflutan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Om du använder andra mediciner i ögat måste du vänta minst 5 minuter efter att du har droppat i Saflutan innan du tar det andra läkemedlet.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du kan bli gravid måste du använda ett effektivt preventivmedel under Saflutan-behandlingen. Använd inte Saflutan om du är gravid. Du ska inte använda Saflutan om du ammar. Rådfråga läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Saflutan har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du kan uppleva att din syn blir suddig en stund efter att du har droppat Saflutan i ögat. Kör inte och använd inga verktyg eller maskiner förrän du kan se klart igen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Saflutan

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är 1 droppe Saflutan i ögat eller ögonen en gång dagligen på kvällen.

   Droppa inte i fler droppar och använd inte oftare än vad din läkare har ordinerat. Detta kan göra Saflutan mindre effektivt.

   Använd endast Saflutan i båda ögonen om din läkare har ordinerat det.


   Ska endast användas som ögondroppar. Får ej sväljas.


   Bruksanvisning

   När du påbörjar en ny påse

   Använd inte endosbehållarna om påsens försegling är bruten. Öppna påsen längs den streckade linjen. Skriv ner datumet du öppnade påsen på avsedd plats för datum på påsen.

   Varje gång du använder Saflutan

   1. Tvätta händerna.

   2. Ta ut endosbehållarna ur påsen.

   3. Ta loss en endosbehållare.

   4. Lägg tillbaka kvarvarande behållare i påsen och vik kanten för att stänga påsen.

   5. Se till att lösningen befinner sig i botten på endosbehållaren.

   6. Öppna behållaren genom att vrida av fliken.

   7. Luta huvudet bakåt.

   8. Håll behållarens spets nära ögat.

   9. Dra ner det undre ögonlocket och titta uppåt.

   10. Tryck lätt på behållaren och låt en droppe falla ner i utrymmet mellan det undre ögonlocket och ögat.

   11. Slut ögat en kort stund och tryck med ett finger i den inre ögonvrån i ungefär en minut. Detta förhindrar att ögondroppen rinner ner i tårkanalen.

   12. Torka bort all lösning som eventuellt hamnat på huden runt ögat.


   Om en droppe hamnar utanför ögat, försök igen.


   Om din läkare ordinerat dig att använda droppar i båda ögonen, upprepa steg 7 till 12 för det andra ögat.

   Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Kassera den öppnade behållaren med kvarvarande innehåll omedelbart efter användning.


   Om du använder andra mediciner i ögat ska du vänta minst 5 minuter efter att du har droppat i Saflutan innan du använder det andra läkemedlet.

   Om du använt för stor mängd av Saflutan

   Om du har använt för stor mängd av Saflutan är det osannolikt att det orsakar dig allvarlig skada. Droppa i nästa dos vid den vanliga tidpunkten.


   Om du fått i dig stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Rådfråga läkare om läkemedlet sväljs av misstag.

   Om du har glömt att använda Saflutan

   Om du har glömt att använda Saflutan, droppa i en enda droppe så fort du kommer ihåg det, och återgå sedan till din vanliga rutin. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Saflutan

   Sluta inte använda Saflutan utan att fråga din läkare. Om du slutar använda Saflutan kommer trycket i ögat att öka igen. Detta kan orsaka bestående skada på ögat.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användarebehöver inte få dem. De flesta biverkningar är inte allvarliga.


   Vanliga biverkningar

   Följande biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:


   Effekter på det centrala nervsystemet: huvudvärk.


   Effekter i ögat: ögonklåda, ögonirritation, ögonsmärta, rödögdhet, förändrad längd och tjocklek på och förändrat antal ögonfransar, torra ögon, känsla av skräp i ögat, missfärgning av ögonfransarna, ögonlocksrodnad, små punktformade inflammationer på ögats yta, ljuskänslighet, rinnande ögon, dimsyn, nedsatt förmåga hos ögat att uppfatta detaljer, färgförändring i iris (kan bli bestående).


   Mindre vanliga biverkningar

   Följande biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:


   Effekter i ögat: färgförändring i huden kring ögonen, svullna ögonlock, trötta ögon, svullnad av bindhinnan, ögonsekret, ögonlocksinflammation, tecken på inflammation inuti ögat, obehagskänsla i ögat, pigmentering av bindhinnan, små blåsor på bindhinnan, allergisk inflammation, onormal känsla i ögat.


   Effekter på huden och vävnad under huden: onormal hårväxt på ögonlocken.


   Biverkningar utan känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


   Effekter i ögat: inflammation i iris/uvea (ögats mellanlager)


   Effekter på andningsvägarna: förvärrad astma, andnöd


   I mycket sällsynta fall har det hos vissa patienter med allvarliga skador på hornhinnan (den genomskinliga hinnan som täcker ögats främre del) utvecklats grumliga fläckar på hornhinnan på grund av den kalkinlagring som behandlingen ger.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala (webbplats: www.lakemedelsverket.se). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

   5. Hur Saflutan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på endosbehållaren, påsen och ytterkartongen efter ”EXP”/“Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvara oöppnade foliepåsar i kylskåp (2 °C–8 °C). Öppna inte påsen förrän du ska använda ögondropparna eftersom oanvända behållare i en öppen påse måste kasseras 28 dagar efter det att påsen öppnades första gången.


   Efter att foliepåsen öppnats:

   • Förvara endosbehållarna i den ursprungliga foliepåsen.

   • Förvaras vid högst 25 °C.

   • Kassera oanvända endosbehållare 28 dagar efter det datum då foliepåsen först öppnades.

   • Kassera öppnad endosbehållare med eventuell kvarvarande lösning omedelbart efter användning.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är tafluprost. 1 ml lösning innehåller 15 mikrogram tafluprost. En endosbehållare (0,3 ml) innehåller 4,5 mikrogram tafluprost. En droppe (ca 30 μl) innehåller ca 0,45 mikrogram tafluprost.

   - Övriga innehållsämnen är glycerol, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor. Saltsyra och/eller natriumhydroxid har tillsatts för att justera pH.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Saflutan är en klar, färglös vätska (lösning) som tillhandahålls i endosbehållare av plast, var och en innehållande 0,3 ml lösning. Tio endosbehållare tillhandahålls i en påse. Saflutan levereras i förpackningar som innehåller 30 eller 90 endosbehållare.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare

   MSD-koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   18 november 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Saflutan

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 15 mikrogram/ml 90 x 1 dos(er) Endosbehållare

  • Varunummer: 062551
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?