Bild på Reparil N
 • Salicylat och escin
 • Vissa utvärtes läkemedel
 • Gel för utvärtes bruk för lindring av tillfällig smärta och svullnad i samband med skador som t ex stukningar
 • Från 12 år. Läs bipacksedeln nogra innan användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Reparil N

   10 mg/g + 50 mg/g Gel
   escin och dietylaminsalicylat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4-5 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Reparil N är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Reparil N
   3. Hur du använder Reparil N
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Reparil N ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Reparil N är och vad det används för

   Reparil N är en gel för utvärtes bruk för lindring av tillfällig smärta och svullnad i samband med skador såsom stukningar, vrickningar och klämskador.

   Om besvären kvarstår i mer än 4-5 dagar tag kontakt med läkare.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Reparil N

   Använd inte Reparil N

   • om du är allergisk mot escin, dietylaminsalicylat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • på skadad hud, slemhinnor eller hudområden som utsätts för strålbehandling.

   • om du är överkänslig mot salicylater

   Varningar och försiktighet

   Undvik att få Reparil N i ögonen. Om du får Reparil N i ögonen skölj rikligt med vatten.

   Andra läkemedel och Reparil N

   Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt Reparil N.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Om du är gravid bör du inte använda Reparil N på stora hudområden under längre tid.

   Amning

   Om du ammar ska du inte smörja in brösten med Reparil N.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Reparil N har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Reparil N

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Vuxna och ungdomar över 12 år:

   Stryk ett tunt lager Reparil N gel på huden vid det skadade området en till två gånger dagligen beroende på besvärens svårighetsgrad. Upprepa behandlingen under 4-5 dagar. Man kan gnida in gelen i huden, men det är inte nödvändigt.

   Om värken eller svullnaden kvarstår efter 4 - 5 dagar bör läkare kontaktas.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Reparil N

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Reparil N

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska hudreaktioner har rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Reparil N ska förvaras

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Öppnad aluminiumtub är hållbar i 6 månader.

   Öppnad laminattub är hållbar i 12 månader.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är escin och dietylaminsalicylat.
    1 g innehåller 10 mg escin och 50 mg dietylaminsalicylat.

   • Övriga innehållsämnen är karbomer, makrogol-6-glycerol-kaprylokaprat, dinatriumedetatdihydrat, trometamol, isopropylalkohol, lavendelolja, neroliolja, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aluminiumtub eller laminattub, förpackningsstorlekar 40 g och 100 g.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-07-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Reparil N

  Gel 10 mg/g + 50 mg/g 100 gram Tub

  • Varunummer: 002537
  • Tillverkare: Meda AB

  79,50 kr

  Jämförpris: 795 kr / kg

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/reparil-n-gel-10-mg-per-g-plus-50-mg-per-g-100-gram-tub-208756/ 208756 Reparil N https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/002537s.jpg 79.50 79.50 SEK Reparil InStock Salicylat och escin Meny Meny/Hälsa & levnadsvanor Meny/Hälsa & levnadsvanor/Träning Meny/Hälsa & levnadsvanor/Träning/Sportskador & skydd Beredningsform Beredningsform/Gel Meny/Värk Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Gel 10 mg/g + 50 mg/g 100 gram Tub