Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren


    

   Remifentanil Orion 1 mg pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning
   Remifentanil Orion 2 mg pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning
   Remifentanil Orion 5 mg pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning

   remifentanil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Remifentanil orion är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Remifentanil orion
   3. Hur Remifentanil Orion ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Remifentanil Orion ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Remifentanil orion är och vad det används för

   Remifentanil Orion hör till en grupp läkemedel som kallas för opioider. Dessa läkemedel används allmänt som narkosmedel och/eller som smärtlindring under operationer.

   Remifentanil Orion används:

   • som ett smärtstillande medel och hjälper till att lindra smärta i början av eller under narkos tillsammans med andra narkosmedel.

   • för smärtlindring för patienter som är 18 år och äldre och som står under mekanisk andningshjälp på en intensivvårdsavdelning.


   2. Vad du behöver veta innan du får Remifentanil orion

   Remifentanil Orion ska inte ges

   • om du är allergisk mot remifentanil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot något medel som används under operation eller om du tidigare har haft någon biverkan under operation.

   • Remifentanil Orion får inte ges som epidural eller intratekal injektion eftersom läkemedlet innehåller glycin.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare:

   • om du har haft andningsbesvär

   • om du har haft låg eller oregelbunden puls

   • om du har lägre blodtryck än normalt

   • om du är äldre än 65 år

   • om patienten är ett spädbarn som är yngre än 1 år

   • om du är försvagad

   • om du har minskad blodvolym (hypovolemi)

   • om du har förlorat mycket blod eller är uttorkad

   • om du känner dig allmänt dålig

   Andra läkemedel och Remifentanil Orion

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Om du tar eller nyligen har tagit betablockerande medel eller kalciumkanalblockerande medel, kan de kardiovaskulära effekterna öka (effekter på hjärta-kärl). Tala även om för din läkare om du nyligen tagit andra narkotiska substanser.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du anävnder detta läkemedel. Läkaren kommer att avgöra om användning av detta läkemedel är nödvändig under graviditet eller amning.
   Om användning av detta läkemedel blir aktuell, ska du inte amma inom de närmaste 24 timmarna.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Efter narkos med Remifentanil Orion ska du inte köra bil eller använda maskiner. Läkaren ska bedöma när sådana aktiviteter kan återupptas. Du bör få sällskap på vägen hem efter utskrivningen samt undvika alkoholhaltiga drycker.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.
   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur Remifentanil Orion ges

   Detta läkemedel kommer att ges till dig av specialiserad sjukvårdpersonal. Du förväntas aldrig ta detta läkemedel själv.

   Innan du får medlet, måste pulvret lösas upp och sedan spädas för att få en injektions-/infusionsvätska som kan ges intravenöst.

   Vilken dos du får bestäms utifrån vilken typ av operation som ska göras.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är oftast milda till måttliga.

   En del människor kan bli allergiska mot läkemedel. Om du märker några av följande symtom omedelbart efter operationen, informera din läkare omedelbart:

   • väsande andning och bröstsmärta eller tryck över bröstet, som uppstår plötsligt

   • svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun eller tunga

   • blåsformade hudutslag eller nässelutslag var som helst på kroppen

   Informera din läkare omedelbart om du märker något av följande symtom:

   Mycket vanliga: (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)
   muskelstelhet
   illamående
   kräkningar
   sänkt blodtryck

   Vanliga: (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare)
   låg puls
   höjt blodtryck efter operationen
   andningsbesvär
   darrningar
   klåda

   Mindre vanliga: (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare)
   värk efter operationen
   förstoppning
   syrebrist i blodet

   Sällsynta: (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)
   dåsighet efter operationen
   allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi (allmänt allergiskt tillstånd)
   hjärtbesvär (hjärtstillestånd)

   Ingen känd: (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)
   läkemedelsberoende
   kramper
   AV-block (hjärtblock)
   toleransutveckling

   Om du får några biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Remifentanil Orion ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Remifentanil Orion 1 mg: Förvaras vid högst 25°C.
   Remifentanil Orion 2 mg och 5 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet efter beredning av koncentratet:
   Kemisk och fysikalisk stabilitet för användning har visats vara 24 timmar vid 25°C.
   Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2ºC-8ºC, om inte beredning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Hållbarhet efter spädning:


   Alla blandningar med infusionsvätskor ska användas omedelbart.

   Använd inte den beredda lösningen om den inte är klar, färglös och fri från partiklar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är remifentanil. Varje glasflaska innehåller 1mg, 2 mg respektive 5 mg remifentanil (som hydroklorid). Efter beredning av koncentratet innehåller lösningen 1 mg/ml, om den beretts enligt rekommendation.

   • Övriga innehållsämnen är glycin och saltsyra 37 % (för pH justering).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Remifentanil Orion är ett vitt till benvitt pulver för koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning

   Varje kartong Remifentanil Orion 1 mg innehåller 5 injektionsflaskor à 5 ml.
   Varje kartong Remifentanil Orion 2 mg innehåller 5 injektionsflaskor à 5 ml.
   Varje kartong Remifentanil Orion 5 mg innehåller 5 injektionsflaskor à 10 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Orion Corporation
   Orionintie 1
   FI-02200 Espoo
   Finland

   Tillverkare
   Orion Corporation, Orion Pharma
   Orionintie 1
   FI-02200 Espoo
   Finland

   Ombud:
   Orion Pharma AB
   P.O. Box 520
   SE-192 05 Sollentuna
   Sverige

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   DE

   Remifentanil Orion 1/ 2/ 5 mg
   Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Injektionslösung / Infusionslösung

   IT

   Remifentanil Orion 1/ 2/ 5 mg
   polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione

   DK

   Remifentanil Orion 1/ 2/ 5 mg
   pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning

   SE

   Remifentanil Orion 1mg, 2 mg, 5 mg
   pulver till koncentrat till injektions-/ infusionsvätska, lösning

   FI

   Remifentanil Orion 1/ 2/ 5 mg
   Injektio-/infuusiokuiva-aine, konsentraattiliuosta varten

   NO

   Remifentanil Orion 1/ 2/ 5 mg
   pulver til konsentrat til injeksjonsvæske/infusjonsvæske

   SI

   Remifentanil Orion 1/ 2/ 5 mg
   prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2012-10-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Remifentanil Orion

  Pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg 5 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 123559

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?