Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Puri-nethol®

   50 mg Tabletter
   merkaptopurin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller till apoteket.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Puri-nethol® är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Puri-nethol®
   3. Hur du använder Puri-nethol®
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Puri-nethol® ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Puri-nethol® är och vad det används för

   Puri-nethol används vid behandling av allvarliga blodsjukdomar, speciellt hos barn.

   Det tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika och dessa läkemedel hämmar celltillväxt och bromsar fortsatt tillväxt av tumörceller.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Puri-nethol®

   Använd inte Puri-nethol®

   - om du är överkänslig (allergisk) mot merkaptopurin eller något hjälpämne i Purinethol.

   Varningar och försiktighet

   Om du svarar ja på någon av följande frågor, ska du först rådfråga din läkare, innan du tar några tabletter:

   - Är du gravid? Se avsnittet Graviditet

   - Är det troligt att du blir gravid? Ammar du? Se avsnittet Graviditet

   - Om du är man, observera risken för fosterskadande effekt. Se avsnittet Graviditet

   - Får du samtidigt allopurinol (medel mot gikt)?

   - Får du samtidigt warfarin eller något annat läkemedel som kan ha blodförtunnande effekt t.ex. aminosalicylsyra?

   - Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   - Har du någon leversjukdom?

   - Ska du vaccineras? Se avsnittet Användning av andra läkemedel.

   Andra läkemedel och Puri-nethol®

   Det är viktigt att du talar om för din läkare eller på apoteket om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel t ex allopurinol, warfarin eller aminosalicylsyra. Detta gäller även receptfria läkemedel. Tala också om för läkaren om du ska vaccineras eftersom vaccination med levande vacciner ska undvikas när immunförsvaret är nedsatt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Risk finns att fostret skadas. Tillförlitligt preventivmedel MÅSTE därför användas både av män och kvinnor i fertil ålder som behandlas med dessa tabletter, för att undvika graviditet. Rådfråga din läkare eller på apoteket innan du påbörjar behandlingen.


   Amning

   Amning ska ej ske under behandling med Puri-nethol eftersom Puri-nethol har påvisats i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

   Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Puri-nethol®

   Det är viktigt att tabletterna intas vid rätt tidpunkt. Följ läkarens anvisningar och informationen på etiketten som anger hur många tabletter du ska ta och hur ofta de ska intas. Om du är osäker tag kontakt med din läkare eller apoteket.


   Doseringen kan variera mycket och kan komma att ändras då och då av din läkare. Om du är osäker eller om doseringen på etiketten har ändrats utan att du känner till orsaken, kontakta din läkare.


   Din läkare kommer att tala om för dig hur länge tabletterna ska tas.


   Svälj tabletterna hela med litet vatten. Tabletterna bör inte brytas eller krossas. Tugga inte heller tabletterna. Om du eller din vårdare hanterar sönderdelade tabletter tvätta händerna omedelbart. Det är viktigt att vårdare känner till hur detta läkemedel ska hanteras säkert. Apoteket eller din läkare kan ge råd om detta.


   Under tiden som du tar Puri-nethol kommer din läkare att ta blodprover för att kontrollera blodvärdena och för att vid behov kunna ändra dosen.


   Om du måste opereras, tala om för narkosläkaren/läkaren att du tar Purinetholtabletter.

   Om du använt för stor mängd av Puri-nethol®

   Om du tagit för många Puri-nethol-tabletter eller om någon annan tagit din medicin av misstag, tag genast kontakt med din läkare för råd eller kontakta närmaste akutsjukhus eller ring Giftinformationscentralen, tel 112.

   Om du har glömt att använda Puri-nethol®

   Om du glömt att ta en dos, informera din läkare. TA INTE dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Puri-nethol ge biverkningar.


   Benmärgen kan påverkas med nedsatt bildning av olika typer av blodkroppar som följd. Därför kommer din läkare att regelbundet ta blodprov.


   Biverkningarna delas in i mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10), vanliga (fler än 1 person av 100), mindre vanliga (färre än 1 person av 100) och sällsynta (färre än 1 person av 1000).


   Mycket vanliga: Påverkan på benmärgen med nedsatt bildning av olika typer av blodkroppar som följd.


   Vanliga: Illamående och kräkningar. Stopp i gallvägarna, leverpåverkan. Inflammation i bukspottkörteln hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.


   Mindre vanliga: Anorexi (aptitlöshet), utveckling av elakartad tumörsjukdom.


   Sällsynta: Allergiska reaktioner med ledvärk, hudutslag och feber. Sårbildning i munslemhinnan. Inflammation i bukspottkörteln. Allvarlig leversjukdom. Håravfall.


   Mycket sällsynta: Sårbildning i mag- eller tarmslemhinnan, övergående minskad produktion av sädesvätska, vätskeansamling i ansiktet (ödem), elakartad blodsjukdom.


   Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller på apoteket.

   5. Hur Puri-nethol® ska förvaras

   Ljus- och fuktkänslig. Förvaras i originalförpackningen.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.


   Om din läkare sagt att du ska sluta med tabletterna, lämna de överblivna tabletterna till apoteket. Behåll dem endast om läkaren bett dig göra så.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Aktivt innehållsämne: merkaptopurin 50 mg per tablett.

   Övriga innehållsämnen: Stearinsyra, laktosmonohydrat 59 mg, magnesiumstearat, majsstärkelse och hydrolyserad stärkelse.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Puri-nethol tabletter är gula med skåra, präglade GX/EX2 på ena sidan.


   Tabletterna tillhandahålls i glasburk innehållande 25 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   CR0 4XS

   Storbritannien


   Tillverkare

   Excella GmbH


   Denna bipacksedel ändrades senast

   14 februari 2014


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Puri-nethol

  Tablett 50 mg 25 tablett(er) Tablettburk

  • Varunummer: 181561
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  648,05 kr

  Jämförpris: 25,92 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?