Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Proscar

   5 mg filmdragerade tabletter
   finasterid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Proscar är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Proscar
   3. Hur du använder Proscar
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Proscar ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Proscar är och vad det används för

   Prostatakörteln är, hos en vuxen man, normalt stor som en valnöt. Den ligger alldeles under urinblåsan och omger urinröret. Proscar minskar nivåerna av dihydrotestosteron (DHT), ett hormon, som anses stimulera tillväxten av prostatakörteln vid stigande ålder. Behandling med Proscar minskar därmed storleken på den förstorade prostatan. Många av de besvär, som orsakas av en förstorad prostata, kan då förbättras.


   Din doktor har ordinerat Proscar för att behandla en godartad prostataförstoring och/eller för att förebygga akut urinstämma och kirurgiska ingrepp till följd av prostataförstoring. Prostatabesvär drabbar många män över 50 år. När prostatan gradvis förstoras kan den trycka på urinröret (se bild) och på så vis försvaga eller till och med stoppa urinflödet. Typiskt är att urinträngningarna kommer allt tätare, ofta nattetid. Andra besvär kan vara svårighet att "hålla tätt", att det tar tid att börja kasta vatten och/eller att strålen blir allt svagare. Det kan också vara svårt att tömma blåsan helt.


   Du ska komma ihåg att det tog många år innan din prostata blev så förstorad att du kände av några besvär. Det kan därför ta tid innan prostatakörteln krymper och besvären blir mindre. Hur lång tid det tar beror på din ålder och hur omfattande sjukdomen hunnit bli. Även om snabb förbättring i urinstrålens kraft och andra symtom ses hos vissa patienter redan inom 2 veckor kan behandling i upp till 6 månader vara nödvändig för att man ska kunna bedöma effekten av behandlingen.


   Bilden visar hur prostatan omger urinröret

   2. Vad du behöver veta innan du använder Proscar

   Använd inte Proscar

   • om du är kvinna

   • om du är allergisk mot finasterid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Proscar ska inte användas av barn.

   Varningar och försiktighet

   • Tala med läkare innan du använder Proscar.

   • En klinisk undersökning (även rektal undersökning) och en bestämning av prostataspecifikt antigen (PSA) i serum bör utföras före behandling med finasterid och under behandlingen.

   Humörsvängningar och depression

   Humörsvängningar såsom nedstämdhet, depression och, mindre vanligt, självmords­tankar har rapporterats vid användning av Proscar. Om du upplever något av dessa symtom ska du kontakta läkare så snart som möjligt för ytterligare medicinsk rådgivning.

   Andra läkemedel och Proscar

   Proscar kan normalt tas tillsammans med andra mediciner. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen använt andra läkemedel.

   Proscar med mat och dryck

   Tabletten kan tas med eller utan föda.

   Graviditet och amning

   • Proscar är endast avsett att användas av män. Om din sexualpartner är eller kan tänkas bli gravid, ska du undvika att hon exponeras för din sädesvätska eftersom den kan innehålla ytterst små mängder av läkemedlet.

   • kvinnor som är eller kan tänkas bli gravida ska inte handskas med krossade eller delade tabletter

   • på grund av möjligt upptag i kroppen eller genom huden av det verksamma ämnet i Proscar kan läkemedlet, om det används av en kvinna som bär på ett foster av manligt kön, hämma utvecklingen av fostrets könsorgan

   • om en gravid kvinna kommer i kontakt med den aktiva substansen i Proscar ska en läkare rådfrågas

   • Proscar tabletterna är filmdragerade vilket skyddar från kontakt med läkemedlets aktiva substans vid normal användning.

   Kontakta din läkare om du har frågor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns inget som tyder på att Proscar påverkar din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.

   Proscar innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du rådgöra med din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Proscar

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Användning av detta läkemedel

   • Vanlig dos är en tablett om dagen.

   • Tabletten ska sväljas hel.

   • Tabletterna kan tas med eller utan föda.

   Din läkare informerar dig om hur länge du ska fortsätta använda Proscar. Avbryt inte behandlingen i utan att rådfråga din läkare. Även om det kan inträffa en snabb förbättring kan det vara nödvändigt att fortsätta behandlingen i minst sex månader för att kunna utvärdera resultatet av behandlingen.


   Som vid all långtidsbehandling bör man ha fortsatt kontakt med sin läkare.

   Om du använt för stor mängd av Proscar

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Proscar

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos när det är dags.

   Om du slutar att använda Proscar

   Det är viktigt att du fortsätter att använda Proscar så länge som din läkare ordinerar läkemedlet till dig.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De vanligast förekommande biverkningarna är svårighet att få erektion (impotens) och minskad lust till sex. Dessa biverkningar uppträder vanligtvis tidigt under behandlingen men försvinner hos de flesta patienter vid fortsatt behandling.


   Sluta med Proscar och kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom: svullnad i ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter. Dessa symtom kan vara tecken på en allergisk reaktion såsom angioödem, (biverkning som förekommer hos ett okänt antal användare).


   Kontakta snarast din läkare om du upptäcker förändringar i brösten såsom knutor, smärta, förstorade bröst eller förändring i bröstvårta, då detta kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd såsom bröstcancer (biverkning som förekommer hos ett okänt antal användare).


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • nedsatt lust till sex

   • svårt att få erektion

   • minskad mängd sädesvätska vid utlösning


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • hudutslag

   • problem med sexuell utlösning

   • bröstömhet/bröstförstoring


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • depression

   • hjärtklappning

   • förhöjda levervärden

   • klåda, nässelutslag

   • kvarvarande erektionsproblem efter avslutad behandling

   • kvarvarande nedsatt lust till sex efter avslutad behandling

   • kvarvarande ejakulationsproblem efter avslutad behandling

   • testikelsmärta

   • manlig infertilitet och/eller dålig spermiekvalitet. Normalisering eller förbättring av spermiekvaliteten har rapporterats efter avslutad behandling med finasterid.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Proscar ska förvaras

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är finasterid. Varje tablett innehåller 5 mg finasterid.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 106 mg, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, natriumstärkelseglykolat, natriumdokusat, magnesiumstearat, talk, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, färgämne (titandioxid E 171, gul järnoxid E 172, indigokarmin E 132).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Proscar filmdragerade tabletter är förpackade i tryckförpackning.

   • Tabletterna är blå, äppelformade, 7 mm långa tabletter märkta med ’MSD 72’ på ena sidan och ’PROSCAR’ på den andra sidan.

   • Förpackningsstorlekar: 28 eller 98 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd:

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   P.O. Box 581

   2003 PC Haarlem

   Nederländerna

   Information:

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Box 45192

   104 30 Stockholm

   Tel: 077-570 04 88


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-08-21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Proscar®

  Filmdragerad tablett 5 mg 98 styck Kalenderförpackning

  • Varunummer: 445759
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  346,14 kr

  Jämförpris: 3,53 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?