Webb-pris
Bild på Paracetamol Apofri
 • Paracetamol
 • Läkemedel
 • Mot smärta & feber. Effekt på värk inom 30 min & feber efter 30-60 min. Effekten varar i 4-5 tim. Från 3 år.
 • Skonsam mot magen. Samma substans som t ex Alvedon.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Paracetamol Apofri

   500 mg filmdragerade tabletter
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Paracetamol Apofri är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Apofri
   3. Hur du använder Paracetamol Apofri
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Paracetamol Apofri ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Paracetamol Apofri är och vad det används för

   Paracetamol Apofri innehåller paracetamol som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika (smärtstillande läkemedel).


   Paracetamol Apofri används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

   Paracetamol Apofri kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


   Paracetamol som finns i Paracetamol Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Apofri

   Använd inte Paracetamol Apofri

   -om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i se avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   -Använd inte Paracetamol Apofri utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada, eftersom det kan skada din lever allvarligt.

   -Använd inte Paracetamol Apofri tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracetamol Apofri.


   Rådfråga läkare innan du använder Paracetamol Apofri:

   -om du har en njursjukdom eller leversjukdom (inklusive Gilberts syndrom eller leverinflammation)

   -om du har alkoholproblem ska du inte använda Paracetamol Apofri utan läkares ordination.

   -om du är uttorkad eller undernärd t ex på grund av alkoholmissbruk, anorexi eller felaktig kosthållning

   -om du har blodbrist (nedbrytning av röda blodkroppar)

   -om du har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas

   -om du använder andra läkemedel som påverkar levern

   -om du använder smärtstillande läkemedel ofta och under lång tid, eftersom långvarig användning kan orsaka svår eller ofta återkommande huvudvärk. Du ska då undvika att öka dosen av smärtstillande läkemedel och istället kontakta din läkare för rådgivning

   -om du har astma och samtidigt är överkänslig mot acetylsalicylsyra.


   Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracetamol Apofri utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


   Varning: Använd aldrig mer Paracetamol Apofri än vad som står under doseringsanvisningen. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.

   Andra läkemedel och Paracetamol Apofri

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


   Paracetamol Apofri kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/traditionella växtbaserade läkemedel. Kontakta därför apotek eller behandlande läkare innan du använder Paracetamol Apofri tillsammans med något av dessa läkemedel:

   -Kloramfenikol för injektion (läkemedel mot bakterieinfektioner). Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat användas.

   -Metoklopramid eller domperidon (mot illamående och kräkningar), dessa kan förstärka effekten av paracetamol.

   -Kolestyramin (för att sänka kolesterolvärdet) och läkemedel som fördröjer magtömningen, eftersom dessa kan försvaga effekten av paracetamol.

   -Warfarin (blodförtunnande läkemedel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 4tabletter Paracetamol Apofri (à 500 mg) per dygn i mer än 3 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

   -Probenecid (behandling av t ex gikt), dosen av Paracetamol Apofri kan behöva sänkas.

   -Läkemedel som eventuellt kan skada levern såsom:

   - barbiturater eller karbamazepin (behandling av psykiska sjukdomar och epilepsi).

   - rifampicin (mot bakterieinfektioner)

   - isoniazid (behandling av tuberkulos)

   - fenytoin (behandling av epilepsi)

   - johannesört(Hypericum perforatum) (behandling av depression).


   Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


   Paracetamol kan påverka urinsyratester och blodsockertester.

   Paracetamol Apofri med mat, dryck och alkohol

   Samtidig användning av Paracetamol Apofri och intag av alkohol ska undvikas. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av paracetamol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


   Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Paracetamol Apofri under amning.


   3. Hur du använder Paracetamol Apofri

   Observera! Överskrid inte den ordinerade dosen. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Tabletten ska sväljas med ett glas vatten.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Paracetamol Apofri filmdragerade tabletter är försedda med ett filmöverdrag som blir halt vid kontakt med saliven och därmed går det lättare att svälja tabletten, samtidigt som den karaktäristiska smaken av paracetamol döljs.


   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och ungdomar över 40 kg (över 12 år):

   1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


   Barn under 40 kg (under 12 år):

   Till barn ska doseringen i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt).

   Barn 25-40 kg (ca 7-12 år): ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn.

   Barn 15-25 kg (ca 3-7 år): ½ tablett var 4-6 timme, högst 2 tabletter per dygn.


   Använd inte Paracetamol Apofri till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.


   Patienter med försämrad funktion i njurar eller lever

   Dosen ska sänkas eller tiden mellan doserna förlängas hos patienter med försämrad njurfunktion eller leverfunktion och hos patienter med Gilberts syndrom. Hos patienter med allvarligt försämrad njurfunktion ska minst 8 timmar förflyta mellan två doser. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


   Äldre

   Ingen justering av dosen är nödvändig.


   Patienter med kronisk alkoholism

   Kroniskt överkonsumtion av alkohol kan öka risken för paracetamolförgiftning. Tiden mellan två doser bör vara minst 8 timmar. Överskrid inte 4 tabletter (2 g) paracetamol per dag.


   Om du använt för stor mängd av Paracetamol Apofri

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Sök omedelbart kontakt med sjukvård vid överdosering. Det finns risk för leverskada även om du mår bra, eftersom symtom på leverskada vanligtvis inte visar sig förrän efter ett par dagar.


   För att förhindra en eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in så tidigt som möjligt. Symtom på överdosering inkluderar illamående, kräkningar, anorexi (ingen aptit) blekhet och buksmärta. Dessa symtom visar sig vanligtvis inom 24 timmar efter intag.

   Om du har glömt att använda Paracetamol Apofri

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Paracetamol Apofri och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem) (en sällsynt biverkning)

   • svår allergisk reaktion eller överkänslighetsreaktion med feber, utslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaktisk chock, förekommer hos ett okänt antal användare)

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

   -Störningar hos blodplättarna (påverkar blodets förmåga att levra sig), störning i stamcellernas funktion (störningar hos cellerna som bildas i ryggmärgen)

   -Allergiska reaktioner

   -Depression, förvirring, hallucinationer

   -Skakningar, huvudvärk

   -Synstörningar

   -Ödem (onormala vätskeansamlingar under huden)

   -Magsmärtor, blödningar i mage eller tarm, diarré, illamående, kräkningar

   -Störd leverfunktion, leversvikt, gulsot (med symtom som gulnad av hud och ögon), levernekros (leverceller dör)

   -Hudutslag, klåda, svettningar, nässelfeber, röda fläckar på huden

   -Yrsel, sjukdomskänsla, feber, trötthet, interaktioner med andra läkemedel

   -Överdosering och förgiftning


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   -Förändringar i blodbilden (minskat antal blodplättar, minskat antal vita och röda blodkroppar)

   -Låga nivåer av glukos i blodet

   -Förgiftning av levern (skada på levern orsakad av kemiska ämnen)

   -Grumlig urin och njursjukdomar

   -Allvarliga allergiska reaktioner som kräver att behandlingen avbryts

   -Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   -Epidermal nekrolys (allvarlig utbredd hudskada med hudavlossnig, en livshotande hudsjukdom)

   -erythema multiforme (allergisk reaktion eller infektion i huden)

   -Stevens-Johnsons syndrom (hud- och slemhinneförändringar, en allvarlig livshotande hudsjukdom)

   -Ansamling av vätska i struphuvudet

   -Anemi (minskat antal röda blodkroppar)

   -Leverförändringar och hepatit (leverinflammation)

   -Njurförändringar (allvarligt försämrad njurfunktion, blod i urinen, svårigheter att kasta vatten)

   -Sjukdom i mage eller tarm

   -Svindel


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Paracetamol Apofri ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   -Den aktiva substansenär paracetamol. En filmdragerad tablett innehåller 500 mg paracetamol.

   -Övriga innehållsämnen är: tablettens kärna: Stärkelse, pregelatiniserad; majsstärkelse, povidon, stearinsyra och talk; filmdragering: Hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kapselformad, vit filmdragerad tablett, 17,5 mm x 7,30 mm med brytskåra, märkt “P” och “500” på ena sidan.


   Förpackningar:

   Blister: 10 och 20 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tel.:08-544 960 30


   Tillverkare

   S.C. Santa S.A.

   Str. Carpatilor nr. 60

   500269 Brasov

   Rumänien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paracetamol Apofri

  Filmdragerad tablett 500 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 179396
  • Tillverkare: Apofri AB

  27 kr

  (Ord. pris 33,50 kr)

  Jämförpris: 1,68 kr / tablett(er)

  Finns i webblager. Leverans 1-2 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/paracetamol-apofri-filmdragerad-tablett-500-mg-20-tabletter-blister-250259/ 250259 Paracetamol Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/179396s.jpg 33.50 27.00 SEK Apofri InStock Paracetamol Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandbesvär Meny/Mun & tänder/Tandbesvär/Tandvärk Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Paracetamol Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Migrän Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 500 mg 20 tablett(er) Blister