Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nimotop

   0,2 mg/ml infusionsvätska, lösning
   nimodipin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nimotop är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Nimotop
   3. Hur du får Nimotop
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nimotop ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nimotop är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Nimotop infusionsvätska är nimodipin. Nimodipin är en kalciumantagonist, d.v.s. ett medel som minskar inflödet av kalciumjoner till vissa celler. Genom att minska inflödet av kalciumjoner förhindras sammandragningar av blodkärl och därmed syrebrist.

   Nimotop infusionsvätska används för att förebygga eller behandla symtom på syrebrist som beror på sammandragningar av blodkärl (vasospasm) som uppkommit efter en blödning i det vätskefyllda hålrum som omger hjärnan (så kallad subaraknoidalblödning) orsakad av pulsåderbråck.

   Nimodipin som finns i Nimotop kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

   nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

   ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du får Nimotop

   Du ska inte få Nimotop:

   • om du är allergisk mot nimodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Nimotop om:

   • du har onormalt lågt blodtryck

   • du har vätskeansamling eller ökat tryck i hjärnan

   • du har en viss sorts kärlkramp (instabil angina) eller har haft en hjärtattack någon gång under de senaste 4 veckorna, eftersom nimodipin kan minska genomblödningen i hjärtat

   • du använder vissa andra läkemedel, se ”Andra läkemedel och Nimotop”

   • du har problem med levern, har epilepsi, alkoholproblem eller är gravid eller ammar eftersom Nimotop infusionsvätska innehåller alkohol

   • om du står på saltfattig diet, eftersom Nimotop infusionsvätska innehåller natrium.

   Barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt för Nimotop för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

   Andra läkemedel och Nimotop

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Nimotop kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel.

   Effekten av Nimotop kan öka när det används samtidigt med läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

   • ketokonazol och itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

   • klaritromycin och telitromycin (antibiotika)

   • nefazodon och fluoxetin (antidepressiva läkemedel)

   • ritonavir (HIV-läkemedel)

   Effekten av Nimotop kan minska när det används samtidigt med läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

   • nortriptylin (antidepressivt läkemedel)

   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Nimotop om de tas samtidigt:

   • njurtoxiska läkemedel, eftersom njurfunktionen då kan försämras. Exempel på sådana läkemedel är aminoglykosider, cefalosporiner (antibiotika) och furosemid (medel som ökar urinutsöndringen).

   • zidovudin (HIV-läkemedel), eftersom halten av zidovudin i blodet kan öka kraftigt

   • andra blodtrycksmediciner, till exempel betablockerare, ACE-hämmare, andra kalciumantagonister och diuretika, eftersom Nimotop kan förstärka deras effekt

   • betablockerare som ges intravenöst, eftersom det kan leda en alltför kraftig blodtryckssänkning och hjärtsvikt

   • läkemedel som inte ska användas tillsammans med alkohol, eftersom Nimotop infusionsvätska innehåller alkohol

   Nimotop med alkohol

   Nimotop infusionsvätska innehåller 23,7 volymprocent alkohol, vilket ska tas hänsyn till hos gravida och ammande kvinnor, hos barn och hos patienter med hög risk, såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi samt hos personer med alkoholproblem. (Se ”Nimotop infusionsvätska innehåller etanol och natrium”)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Det finns risk för att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Nimotop under graviditet.

   Amning

   Nimodipin passerar över i modersmjölk och det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Nimotop under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Fertilitet

   Läkemedel som Nimotop kan eventuellt påverka mäns möjlighet att få barn. Vid in vitro-fertilisering (IVF) har det i enstaka fall funnits tecken på att användning av kalciumhämmare kan leda till försämrad spermiefunktion. Det är okänt om detta har någon betydelse vid korttidsanvändning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   På grund av risken för yrsel kan reaktionsförmågan nedsättas då man använder Nimotop. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning.

   Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner. (Se ”Nimotop infusionsvätska innehåller etanol och natrium”)

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du känner dig osäker.

   Nimotop infusionsvätska innehåller etanol och natrium

   Detta läkemedel innehåller 23,7 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 50 g per daglig dos (250 ml), motsvarande ca 1,2 liter starköl, eller ca 5 dl vin per daglig dos.

   Skadligt för personer som lider av alkoholism.

   Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

   Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

   Detta läkemedel innehåller upp till 23 mg natrium/50 ml eller 115 mg natrium/250 ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du får Nimotop

   Nimotop infusionsvätska ges alltid av sjukhuspersonal.

   Dosering

   Läkaren kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig och hur länge behandlingen ska pågå. Efter behandling med Nimotop infusionsvätska ges du Nimotop tabletter under ett antal dagar enligt läkarens ordination.

   Om du fått för stor mängd av Nimotop

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Berätta för läkaren om du får svimningskänslor eller om ditt hjärta slår snabbare eller långsammare än normalt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala genast med läkare om någon av följande potentiellt allvarliga biverkningar skulle drabba dig:

   • ökad blödning och förekomst av blåmärken (kan orsakas av ett minskat antal blodplättar) (mindre vanlig biverkan)

   • tarmvred (sällsynt biverkan)

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • allergisk reaktion

   • utslag

   • huvudvärk

   • snabb puls (hjärtklappning)

   • lågt blodtryck (kan ge yrsel)

   • kärlutvidgning (kan ge värmekänsla, svettningar)

   • illamående

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upptill 1 av 1000 användare):

   • långsam puls

   • övergående förhöjning av leverenzymvärden (som visar sig vid blodprov)

   • reaktioner vid injektions- och infusionsstället, veninflammation med trombos (tromboflebit) vid infusionsstället

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nimotop ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Direkt solljus bör undvikas under infusionen.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten (infusionsflaskan) efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nimodipin.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är etanol (96%), makrogol 400, natriumcitrat, citronsyra, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nimotop är en klar infusionsvätska förpackat i bruna injektionsflaskor med grå klorbutylgummipropp laminerad med fluorpolymer. Förpackningsstorlekar: 250 ml och 5x50 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bayer AB

   Box 606

   SE-169 26 Solna

   Tillverkare

   Bayer AG

   51368 Leverkusen

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-06


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Nimotop infusionsvätska innehåller etanol, och risk för inkompatibilitetsreaktioner med läkemedel som är inkompatibla med etanol bör beaktas.

   Den aktiva substansen i Nimotop infusionsvätska är lätt ljuskänslig. Användning i direkt solljus bör därför undvikas. Om exponering för direkt solljus är oundvikligt under infusionen så rekommenderas användning av svarta, bruna, gula eller röda glassprutor och slangar, alternativt kan infusionspump och slangar täckas med ogenomskinligt material. Inga åtgärder behöver vidtas om Nimotop infusionsvätska ges i svagt dagsljus eller i artificiellt ljus under upp till 10 timmar.

   Nimotop infusionsvätska bör ges via central venkateter. Tillförseln skall styras av infusionspump med god precision. Infusionen kan ges via väl fungerande perifer venkateter i avvaktan på att central venkateter har anlagts.

   Nimotop infusionsvätska får ej blandas direkt med andra infusionsvätskor eller läkemedel, däremot kan man via samma venkateter parallellt ge infusionslösningarna angivna nedan:

   Nimotop bör ges via en trevägskran samtidigt som glukos 5 %, natriumklorid 0,9 %, Ringer laktat, Ringer laktat med magnesium, dextran-40 eller HAES® (poly(O-2hydroxyetyl) stärkelse 6 % i förhållandet 1:4 (Nimotop : samtidig infusion). Även mannitol, humant albumin eller blod passar för samtidig infusion.

   Nimotop får inte överföras till infusionspåse eller infusionsflaska.

   Trevägskranen ska användas för att koppla Nimotop (polyetylenslang), infusionsvätska och venkateter.

   Nimodipin absorberas av polyvinylklorid (PVC), varför endast infusionsslangar av polyetylen (PE) ska användas.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nimotop®

  Infusionsvätska, lösning 0,2 mg/ml 250 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 450485
  • Tillverkare: Bayer AB

  1.530 kr

  Jämförpris: 6,12 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?