Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nexplanon

   68 mg implantat för subdermal användning
   Etonogestrel

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare/barnmorska, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare/barnmorska, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nexplanon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nexplanon
   3. Hur du använder Nexplanon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nexplanon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nexplanon är och vad det används för

   Nexplanon är ett preventivmedelsimplantat förladdat i en engångsapplikator. Implantatet är en liten, mjuk, böjlig plaststav 4 cm lång och 2 mm i diameter, som innehåller 68 milligram av den aktiva substansen etonogestrel. Applikatorn gör att hälso- och sjukvårdspersonal kan sätta in implantatet precis under huden på din överarm. Etonogestrel är ett syntetiskt kvinnligt hormon som liknar progesteron. En liten mängd etonogestrel frisätts kontinuerligt till blodbanan. Själva implantatet är gjort av etylenvinylacetat co-polymer, en plast som inte kan lösas upp i kroppen. Den innehåller också en liten mängd bariumsulfat som gör att den blir synlig vid röntgen.


   Nexplanon används för att förhindra graviditet.


   Hur fungerar Nexplanon

   Implantatet sätts in direkt under huden. Den aktiva substansen, etonogestrel, fungerar på två olika sätt:


   • Den förhindrar en äggcell från att lossna från äggstockarna.

   • Den förändrar slemmet i livmoderhalsen så det blir svårt för spermier att komma in i livmodern.


   Som en följd, skyddar Nexplanon mot graviditet under tre år, men om du är överviktig kan det hända att din läkare/barnmorska råder dig att byta ut implantatet tidigare. Nexplanon är ett av många sätt att förhindra graviditet. En annan vanlig metod är kombinerade p-piller. Kvinnor som inte kan eller vill använda östrogen kan använda Nexplanon i motsats till kombinerade p-piller. När du använder Nexplanon behöver du inte komma ihåg att ta en tablett varje dag. Det är en av anledningarna till att Nexplanon är väldigt pålitligt (över 99% effektivitet) Om i sällsynta fall implantatet inte har satts in korrekt eller inte är insatt alls kan graviditetsskyddet utebli. När du använder Nexplanon kan din menstruation förändras och utebli, bli oregelbunden, glesare, tätare, längre och ibland kraftigare. Det blödningsmönster som du får de första tre månaderna är vanligtvis förutsägbart för det framtida blödningsmönstret. Smärtsamma menstruationer kan bli bättre.


   Du kan när som helst sluta använda Nexplanon (se även ”När du vill sluta använda Nexplanon”).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nexplanon

   Använd inte Nexplanon

   Hormonella preventivmedel, även inkluderat Nexplanon, skyddar inte mot hiv-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförda sjukdomar.


   Använd inte Nexplanon

   Du ska inte använda Nexplanon om du har något av tillstånden som finns listade här nedanför. Om det är något av detta som stämmer in på dig ska du tala om det för din läkare/barnmorska innan man sätter in Nexplanon. Det kan hända att din läkare/barnmorska ger dig rådet att använda ett preventivmedel som inte innehåller hormoner.


   • om du är allergisk mot etonogestrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har trombos. Trombos är när det bildas en blodpropp i ett blodkärl [till exempel i benen (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli)].

   • om du har eller har haft gulsot (gulfärgad hud), en allvarlig leversjukdom (när levern inte fungerar som den ska) eller levertumör.

   • om du har (haft) eller kanske har cancer i bröst eller underliv.

   • om du har någon underlivsblödning där man inte känner till orsaken.


   Om något av dessa tillstånd skulle uppträda för första gången när du använder Nexplanon ska du genast kontakta din läkare/barnmorska.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare/barnmorska, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Nexplanon.


   Om du använder Nexplanon vid något av tillstånden som listas här nedanför, kan det hända att du behöver extra kontroller. Din läkare/barnmorska kan förklara vad du ska göra. Om det är något av detta som stämmer in på dig ska du tala om det för din läkare/barnmorska innan man sätter in Nexplanon. Om något av detta skulle uppkomma för första gången eller förvärras när du använder Nexplanon måste du tala om det för din läkare/barnmorska.

   • om du har haft bröstcancer

   • om du har eller har haft en leversjukdom

   • om du har eller har haft blodpropp

   • om du har diabetes

   • om du är överviktig

   • om du lider av epilepsi

   • om du lider av tuberkulos

   • om du har högt blodtryck

   • du har eller har haft kloasma (gulbruna färgfläckar på huden, framför allt i ansiktet); i så fall ska du undvika för mycket solljus eller ultraviolett strålning.


   Tillstånd som kan vara allvarliga


   Cancer

   Den här informationen har tagits fram från studier med kvinnor som varje dag tagit kombinerade p-piller som innehåller två olika hormoner (”p-piller”). Man vet inte om de observationerna också gäller för kvinnor som använder någon annan form av hormonellt preventivmedel, till exempel implantat som bara innehåller gestagen.

   Bröstcancer upptäcks något oftare hos kvinnor som använder kombinerade p-piller, men man vet inte om det är orsakat av behandlingen. Det kan till exempel vara så att man hittar tumörer oftare hos kvinnor som använder kombinerade p-piller eftersom de oftare undersöks av läkare. Den ökade förekomsten av bröstcancer minskar gradvis efter det att man har slutat med p-piller. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar brösten och att du kontaktar din läkare om du känner någon knöl i något av brösten. Du ska också kontakta läkare om någon nära släkting har eller har haft bröstcancer.


   I sällsynta fall har man sett godartade, och i ännu mer sällsynta fall elakartade, levertumörer hos kvinnor som använder p-piller. Om du får kraftiga magsmärtor ska du genast kontakta din läkare.


   Trombos

   En blodpropp i en ven (som kallas för ”djup ventrombos”) kan blockera venen. Det kan inträffa i venerna i benen, lungorna (lungemboli) eller i andra organ. En blodpropp i en artär (så kallad ”arteriell trombos”) kan blockera artären. Till exempel kan en blodpropp i en artär orsaka en hjärtattack eller en stroke i hjärnan.


   Om man använder någon kombinerad hormonell preventivmetod ökar risken för kvinnan att få denna typ av blodpropp jämfört med kvinnor som inte använder preventivmedel med hormoner. Risken är inte lika stor som risken att få en blodpropp under en graviditet. Om man använder en metod som bara innehåller gestagen, som Nexplanon, anses risken vara lägre än om man använder p-piller som också innehåller östrogen. Det har förekommit rapporter på blodproppsbildning som lungemboli, djup ventrombos, hjärtinfarkt och stroke hos kvinnor som använder etonogestrelimplantat. Tillgängliga data tyder dock inte på en ökad risk av dessa händelser hos kvinnor som använder implantatet.


   Om du upptäcker några tecken på trombos ska du genast kontakta din läkare. (se också ”När ska du kontakta din läkare”).


   Andra tillstånd


   Förändringar i det menstruella blödningsmönstret

   Som med alla preventivmetoder som bara innehåller gestagen, kan det menstruella blödningsmönstret förändras när man använder Nexplanon. Du kan få förändrad frekvens (inga, färre, mer frekventa eller oavbrutna blödningar), mängd (minskad eller ökad) eller varaktighet. Att blödningar försvinner helt har rapporterats hos cirka 1 av 5 kvinnor, medan ytterligare 1 av 5 kvinnor rapporterade mer frekventa eller långdragna blödningar. Ibland har man sett kraftiga blödningar. I kliniska studier var förändrade blödningar den vanligaste orsaken till att man slutade (cirka 11%). Det blödningsmönster som du får de första tre månaderna är vanligtvis förutsägbart för det framtida blödningsmönstret. Att blödningarna förändras betyder inte att Nexplanon inte passar dig eller inte ger dig tillräckligt skydd. I allmänhet behöver man inte göra något. Du ska kontakta din läkare/barnmorska om mensblödningarna blir kraftiga eller långdragna.


   Händelser som har att göra med insättning och uttag

   Implantatet kan förflytta sig från det ursprungliga insättningsstället, om man inte har satt in det på ett korrekt sätt, om man har satt in det för djupt och/eller om det har utsatts för yttre våld (t ex om man har mixtrat med implantatet eller vid kontaktsporter). I sådana fall kan det vara svårare att lokalisera och ta ut implantatet och man kan behöva göra ett större snitt. Om man inte kan hitta Nexplanon, och det inte finns något som tyder på att det har stötts ut så kan skyddet mot graviditet och risken för gestagena biverkningar kvarstå under längre tid än du önskar.


   Ovariecystor

   När man använder lågdoserade hormonella preventivmedel kan man få små vätskefyllda blåsor på äggstockarna. De kallas ovariecystor. De försvinner vanligtvis av sig själva. Ibland

   kan de ge lätta buksmärtor. Endast i undantagsfall kan de leda till mer allvarliga problem.   Andra läkemedel och Nexplanon

   Tala om för din läkare/barnmorska eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel eller naturläkemedel, även receptfria sådana. Vissa andra läkemedel kan påverka Nexplanon så det inte fungerar som det ska. Det gäller läkemedel för behandling av

   • epilepsi (t ex primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat, felbamat)

   • tuberkulos (t ex rifampicin)

   • HIV infektioner (t ex ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)

   • andra infektionssjukdomar (t ex griseofulvin)

   • högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (bosentan)

   • nedstämdhet (naturläkemedel som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum)).

   Nexplanon kan också påverka effekten av andra läkemedel; t ex öka aktiviteten av ciklosporin och minska effekten av lamotrigin.


   Berätta alltid för din läkare/barnmorska som skrivit ut Nexplanon vilka läkemedel eller naturläkemedel du redan använder. Tala också om för andra läkare eller tandläkare som skriver ut andra läkemedel (eller apotekspersonal) att du använder Nexplanon. De kan ge information om du måste använda extra preventivmedel som inte innehåller hormoner och i så fall, hur länge eftersom effekten kan finnas kvar upp till fyra veckor efter att du har slutat med läkemedlet. Om du långtidsbehandlas med läkemedel som kan göra Nexplanon mindre effektivt, kan det hända att din läkare ger dig rådet att ta ut Nexplanon och rekommendera en preventivmetod som kan användas effektivt med dessa läkemedel. Prata först med din läkare/barnmorska om du vill använda naturläkemedel som innehåller Johannesört under tiden du använder Nexplanon.

   Nexplanon med mat, dryck och alkohol

   Det finns inget som tyder på att mat eller dryck skulle påverka Nexplanon.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du ska inte använda Nexplanon om du är gravid eller tror att du kan vara gravid. Om du är osäker på om du är gravid eller inte, ska du göra ett graviditetstest innan du börjar använda Nexplanon.


   Du kan använda Nexplanon medan du ammar. Även om en liten mängd av den aktiva substansen i Nexplanon passerar över till bröstmjölken, har det ingen effekt på produktionen av eller kvaliteten på bröstmjölken, inte heller på barnets tillväxt och utveckling.


   Om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns inget som tyder på att Nexplanon skulle påverka reaktionsförmågan eller koncentrationen.


   3. Hur du använder Nexplanon

   När ska du kontakta din läkare?


   Regelbundna kontroller

   Innan man sätter in Nexplanon kommer din läkare/barnmorska att ställa en del frågor om din och dina närmaste släktingars personliga hälsa. Din läkare/barnmorska kommer också att mäta blodtrycket och, beroende på din personliga situation, kanske ta andra prover. När du använder Nexplanon kommer kanske din läkare/barnmorska att be dig komma tillbaka för en medicinsk rutinkontroll en tid efter att du har fått Nexplanon insatt. Hur ofta och vilken typ av kontroll kommer att bero på din personliga situation.


   Kontakta din läkare/barnmorska så snart som möjligt

   • om du märker några förändringar i din hälsa, speciellt om det gäller några av de saker som finns i den här informationen (se även ”Använd inte Nexplanon” och ”Varningar och försiktighet” glöm heller inte nämna om sådana tillstånd finns i din närmaste familj)

   • om du märker möjliga tecken på trombos så som allvarlig smärta eller svullnad i något av benen, oförklarlig smärta i bröstet, andfåddhet, ovanlig hosta, speciellt om du hostar blod

   • om får plötslig kraftig smärta i magen eller om hyn blir gulfärgad

   • om du känner en knöl i bröstet (se även ”Cancer”)

   • om du får plötslig och kraftig smärta i nedre delen av buken eller i magen

   • om du får oväntade eller kraftiga underlivsblödningar

   • om du kommer att vara orörlig (t ex sängliggande) eller ska genomgå en operation (kontakta din läkare åtminstone fyra veckor innan)

   • om du tror att du är gravid.


   Tala om för din läkare/barnmorska om du är gravid eller tror att du kan vara gravid innan man sätter in Nexplanon (t ex om du har haft oskyddat samlag under den pågående menstruationscykeln).


   Hur man använder Nexplanon

   Nexplanon ska bara sättas in och tas ut av sjukvårdpersonal som är väl förtrogen med tillvägagångssättet som beskrivs i avsnitt 7 i bipacksedeln. Sjukvårdspersonalen kommer att i samråd med dig bestämma den bästa tidpunkten för insättning. Det beror på din personliga situation (t ex vilken preventivmetod du använder nu). Om du inte byter från någon annan preventivmetod med hormoner ska insättningen göras på dag 1-5 av din menstruation för att vara säker på att du inte är gravid. Din läkare/barnmorska kommer att ge dig råd (för mer information se informationen i avsnitt 7.1 ”När Nexplanon ska sättas in”).


   Innan man sätter in eller tar ut Nexplanon kommer din läkare/barnmorska att ge dig lokalbedövning. Nexplanon sätts in direkt under huden på insidan av den icke-dominanta överarmen (den arm som du inte skriver med). En beskrivning av tillvägagångssättet för insättning och uttag av Nexplanon finns i avsnitt 6.


   Nexplanon ska tas ut eller ersättas med ett nytt implantat senast tre år efter det att man har satt in det.


   För att hjälpa dig att komma ihåg när Nexplanon sattes in och när Nexplanon senast måste tas ut kommer din läkare/barnmorska att ge dig ett användarkort som innehåller den informationen. Förvara kortet på ett säkert ställe! I slutet av insättningsproceduren, kommer din läkare/barnmorska be dig att känna implantatet genom palpation. Ett korrekt insatt implantat ska kunna kännas tydligt både av sjukvårdspersonalen och av dig själv, det är med säkerhet korrekt om båda ändarna kan lyftas mellan tummen och pekfingret. Man ska vara medveten om att palpation inte kan säga med 100% säkerhet att Nexplanon finns på plats. Om man är det minsta tveksam bör du använda kondom tills läkaren/barnmorskan och du själv är absolut säkra på att implantatet har satts in. I sällsynta fall kan det hända att läkaren måste använda röntgen, ultraljud,

   magnetkamera eller ta ett blodprov, för att vara säker på att implantatet finns på insidan av din arm.

   Om du vill fortsätta med Nexplanon, kan ett nytt implantat sättas in direkt efter uttag av det gamla implantatet. Det nya implantatet kan sättas in i samma arm och på samma ställe som det gamla implantatet. Din läkare/barnmorska kommer att ge dig råd.


   När du vill sluta använda Nexplanon

   Du kan be din läkare/barnmorska ta ut Nexplanon vid den tidpunkt som du själv vill. Om man inte kan känna implantatet, kan din läkare behöva använda röntgen, ultraljud eller magnetkamera för att lokalisera det. Beroende på implantatets exakta position kan uttaget bli lite svårare och man kan behöva göra ett mindre kirurgiskt ingrepp. Om du inte vill bli gravid efter att du har tagit ut Nexplanon ska du be din läkare/barnmorska om något annat tillförlitligt preventivmedel.

   Om du slutar med Nexplanon för att du vill bli gravid, så är det i allmänhet lämpligt att vänta tills du har fått din första naturliga menstruation innan du försöker bli gravid. Det hjälper dig att beräkna när barnet ska födas.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Nexplanon ge biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Menstruella blödningar kan bli mer oregelbundna när man använder Nexplanon. Det kan vara bara lite blod som inte ens kräver någon binda, eller en blödning som liknar en sparsam mensblödning och man behöver mensskydd. Det kan också hända att du inte får några blödningar alls. De oregelbundna blödningarna betyder inte att graviditetsskyddet med Nexplanon har minskat. I allmänhet behöver du inte göra något alls, men om blödningarna blir kraftiga eller långdragna ska du kontakta din läkare/barnmorska.


   Allvarliga biverkningar finns beskrivna i styckena ”Cancer” och ”Trombos” i avsnitt 2. Läs igenom det avsnittet för ytterligare information och kontakta vid behov din läkare/barnmorska.


   Följande biverkningar har rapporterats:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   acne, huvudvärk, viktökning, ömma eller smärtande bröst, oregelbundna blödningar, infektion i slidan


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   håravfall, yrsel, nedstämdhet, känslomässig labilitet, nervositet, minskad sexuell lust, ökad aptit, magsmärtor, illamående, gaser, smärtsamma menstruationer, viktnedgång, influensaliknande symtom, smärta, extrem trötthet, värmevallningar, smärta vid stället för implantatet, reaktion vid stället för implantatet, äggstockscystor


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   klåda, klåda i underlivet, hudutslag, överdriven hårväxt, migrän, ångest, sömnlöshet, sömnighet, diarré, kräkningar, förstoppning, urinvägsinfektion, obehag i slidan (t ex flytningar), bröstförstoring, vätskande bröst, ont i ryggen, feber, vätskeansamling, svårigheter eller smärta när man urinerar, allergisk reaktion, inflammation och smärta i svalget, snuva, ledvärk, muskelvärk, skelettsmärta


   Förutom dessa biverkningar har man ibland observerat en ökning i blodtrycket. Fet hud har också observerats. Du ska kontakta läkare omedelbart om du upplever symtom på en allvarlig allergisk reaktion såsom (i) svullnad av ansikte, tunga eller svalg; (ii) svårigheter att svälja; eller (iii) nässelutslag och andningssvårigheter. När man sätter in Nexplanon kan man få ett blåmärke, smärta och klåda och i sällsynta fall en infektion. Man kan få ett ärr eller en böld vid insättningsstället. Man kan också få en känsla av domningar (eller känslobortfall).

   Utstötning eller förflyttning av implantatet kan uppkomma, framför allt om det inte har satts in på ett korrekt sätt. Det kan hända att man behöver ta ut implantatet kirurgiskt.


   Det har förekommit rapporter på blodpropp i en ven (så kallad ”ventrombos”) eller i en artär (så kallad ”arteriell trombos”) hos kvinnor som använder etonogestrelimplantat. En blodpropp i en ven kan blockera venen och detta kan ske i venerna i benen (djup ventrombos), lungorna (lungemboli) eller andra organ. En blodpropp i en artär kan blockera artären och orsaka en hjärtattack eller en stroke i hjärnan.


   Om du får biverkningar, tala med läkare/barnmorska, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare/barnmorska eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Nexplanon ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat.


   Förvaras i originalförpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En applikator som innehåller ett implantat med

   - den aktiva substansen etonogestrel (68 mg)

   - övriga innehållsämnen är: etylenvinylacetat co-polymer, bariumsulfat och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nexplanon är ett subdermalt, långverkande, hormonellt preventivmedel. Det innehåller ett röntgentätt implantat med enbart gestagen i en innovativ användarvänlig engångsapplikator som är färdig att använda. Det gulvita implantatet som är 4 cm långt och 2 mm i diameter innehåller etonogestrel och bariumsulfat. Applikatorn är designad för att underlätta insättningen precis under huden på insidan av din (icke-dominanta) överarm. Implantatet ska sättas in och tas ut av sjukvårdspersonal som kan tekniken. För att uttaget ska bli okomplicerat är det nödvändigt att implantatet sätts in precis under huden (se avsnitt 7 i bipacksedeln). Innan man sätter in eller tar ut implantatet ska man använda lokalbedövning.

   Risken för komplikationer är liten om man följer instruktionerna.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare

   N.V. Organon


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Grekland, Irland, Island, Luxemburg, Nederländerna,Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Tyskland, Österrike: Implanon NXT Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Norge, Rumänien, Slovenien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien: Nexplanon


   Denna bipacksedel ändrades senast

   12 augusti 2014


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Observera: Den exakta proceduren för att sätta in och ta ut Nexplanon av en behörig hälso- och sjukvårdspersonal finns beskriven i produktresumén och i avsnitt 7 i den här bipacksedeln.


   6.1 Hur sätter man in Nexplanon

   • Nexplanon ska bara sättas in av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är väl förtrogen med tekniken.

   • För att underlätta insättningen av implantatet, ska du ligga på rygg med lite böjd armbåge och armen riktad utåt.

   • Implantatet kommer att sättas in på insidan av din icke-dominanta överarm (armen som du inte skriver med).

   • Insättningsstället kommer att markeras på huden, desinficeras och lokalbedövas.

   • Man sträcker huden och för in nålen, direkt under huden. När spetsen är inne under huden för man in hela nålen parallellt med huden.

   • Den lila spaken frigörs genom att man trycker den försiktigt nedåt och fortsätter att trycka den bakåt tills det tar stopp så att nålen kan dras tillbaka. Implantatet kommer att finnas kvar i överarmen när nålen dragits ut.

   • Närvaron av implantatet ska kontrolleras direkt efter insättning genom att känna på det (palpation). Ett korrekt insatt implantat kan kännas mellan tummen och pekfingret både av sjukvårdspersonalen och av dig själv. Man ska vara medveten om att man med palpation inte kan säga med 100% säkerhet att implantatet finns på plats.

   • Om man inte kan palpera implantatet eller är tveksam om implantatet finns på plats, måste man säkerställa det med andra metoder.

   • Fram till dess att man har bekräftat att implantatet finns på plats kan det hända att du inte är skyddad mot graviditet, och du måste använda en barriärmetod (t ex kondom).

   • Du kommer att få ett tryckbandage av steril gasbinda för att minska risken för blåmärken. Du kan ta bort tryckbandaget efter 24 timmar och det lilla bandaget över isättningsstället efter 3-5 dagar

   • Efter att man har satt in implantatet kommer din läkare/barnmorska att ge dig ett användarkort med insättningsstället, insättningsdatum och det datum då implantatet senast ska tas ut eller bytas ut. Förvara kortet på ett säkert ställe eftersom informationen är till hjälp när man senare ska ta ut implantatet


   6.2 Hur man ska ta ut Nexplanon

   • Implantatet ska bara tas ut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är väl förtrogen med tekniken.

   • Implantatet tas ut när du vill eller senast tre år efter att det satts in

   • Den exakta positionen av implantatet finns på ditt användarkort.

   • Sjukvårdspersonalen kommer att lokalisera implantatet. Om man inte kan lokalisera det kan det hända att sjukvårdspersonalen kan behöva använda röntgen, ultraljud eller magnetkamera.

   • Din överarm kommer att desinficeras och lokalbedövas.

   • Ett litet snitt kommer att läggas längs med armen precis under änden av implantatet.

   • Implantatet trycks försiktigt mot snittet och kan tas ut med en peang.

   • Ibland kan hård vävnad ha bildats runt implantatet. i så fall behöver man göra ett litet snitt ner i vävnaden innan man kan ta ut implantatet.

   • Om du vill att läkaren eller sjukvårdspersonalen ska byta ut ditt Nexplanon mot ett nytt implantat så kan man sätta in det i samma snitt.

   • Snittet kommer att täckas med ett plåster.

   • Du kommer att få ett tryckbandage av steril gasbinda för att minska risken för blåmärken. Du kan ta bort tryckbandaget efter 24 timmar och det lilla bandaget över insättningsstället efter 3-5 dagar.


   7.1 När Nexplanon ska sättas in


   VIKTIGT: Uteslut graviditet innan insättning av implantatet.


   Tidpunkten för insättning beror på vilken preventivmetod som kvinnan använt sig av tidigare:


   Ingen föregående hormonell preventivmetod under föregående månad


   Nexplanon ska sättas in mellan Dag 1 (Dag 1 är kvinnans första blödningsdag) och 5 av kvinnans naturliga menstruationscykel, även om blödningen inte upphört. Om man följer instruktionerna ovan behövs inget kompletterande skydd. Om man avviker från instruktionerna angående tidpunkten för insättning ska kvinnan uppmanas att använda en barriärmetod under de första sju dagarna efter insättningen. Om kvinnan redan har haft samlag, ska graviditet först uteslutas.


   Byte av hormonell preventivmetod till Nexplanon

   Byte från en kombinerad hormonell preventivmetod (kombinerat p-piller, vaginalring eller p-plåster) Implantatet ska helst sättas in på dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten som innehåller aktiv substans) av det tidigare kombinerade p-pillret eller samma dag då vaginalringen tas ut eller p-plåstret tas bort. Implantatet ska sättas in senast dagen efter det vanliga tablettuppehållet, när nästa ring/plåster skulle ha satts in/applicerats eller efter den sista placebotabletten av den tidigare kombinerade hormonella preventivmetoden. Alla preventivmetoder (transdermalt plåster, vaginalring) kanske inte marknadsförs i alla länder.


   Om man följer instruktionerna ovan behövs inget kompletterande skydd. Om man avviker från instruktionerna angående tidpunkten för insättning ska kvinnan uppmanas att använda en barriärmetod under de första sju dagarna efter insättningen. Om kvinnan redan har haft samlag, ska graviditet först uteslutas.


   Byte från en gestagenmetod (tabletter med enbart gestagen, injektion, annat implantat eller från hormonspiral)

   Eftersom det finns flera typer av metoder med enbart gestagen ska implantatet sättas in enligt följande:

   • Injektionspreparat: Sätt in implantatet då nästa injektion skulle ha getts.

   • Tabletter med enbart gestagen: Kvinnan kan byta från tabletter med enbart gestagen till Nexplanon vilken dag som helst i månaden. Implantatet ska sättas in inom 24 timmar efter sista tablettintag.

   • Implantat/hormonspiral: Sätt in implantatet samma dag som föregående implantat eller hormonspiral tagits ut.


   Om man följer instruktionerna ovan behövs inget kompletterande skydd. Om man avviker från instruktionerna angående tidpunkten för insättning ska kvinnan uppmanas att använda en barriärmetod under de första sju dagarna efter insättningen. Om kvinnan redan har haft samlag, ska graviditet först uteslutas.


   Efter abort eller missfall

   • Första trimestern: Implantatet ska sättas in inom fem dagar efter en abort eller ett missfall i första trimestern.

   • Andra trimestern: Sätt in implantatet 21-28 dagar efter abort eller missfall i andra trimestern


   Om man följer instruktionerna ovan behövs inget kompletterande skydd. Om man avviker från instruktionerna angående tidpunkten för insättning ska kvinnan uppmanas att använda en barriärmetod under de första sju dagarna efter insättningen. Om kvinnan redan har haft samlag, ska graviditet först uteslutas.


   Efter förlossning

   • Om man inte ammar: Implantatet ska sättas in 21-28 dagar efter förlossningen. Om man följer instruktionerna ovan behövs inget kompletterande skydd. Om implantatet sätts in senare än 28 dagar efter förlossningen ska kvinnan uppmanas att använda en barriärmetod de första sju dagarna efter insättningen. Om kvinnan redan har haft samlag, ska graviditet först uteslutas.

   • Amning: Implantatet ska sättas in den fjärde veckan efter förlossningen (se avsnitt 4.6 i SmPC). Kvinnan ska uppmanas att använda en barriärmetod under de första sju dagarna efter insättningen. Om kvinnan redan har haft samlag, ska graviditet först uteslutas.


   7.2 Hur man sätter in Nexplanon

   Förutsättningen för en lyckad användning och efterföljande uttag av Nexplanon är en korrekt och noggrant utförd subdermal insättning av implantatet i den icke dominanta armen enligt instruktionerna. Både läkaren/barnmorskan och kvinnan ska kunna känna implantatet under kvinnans hud efter insättningen.

   Implantatet ska sättas in subdermalt precis under huden. Om implantatet sätts in för djupt, kan nerv eller kärlskador uppstå. För djupt eller felaktigt insatta implantat har satts i samband med parestesier (p.g.a. nervskada), förflyttning av implantatet (p.g.a. insättning intramuskulärt eller i fascian) och i sällsynta fall insättning intravaskulärt. När implantatet sätts in för djupt kan det dessutom vara svårt att palpera och lokalisering och/eller uttag kan försvåras.


   Insättning av Nexplanon ska utföras under aseptiska förhållanden och enbart av en läkare/barnmorska som är väl förtrogen med tekniken. Insättning ska endast ske med den förladdade applikatorn.


   Det rekommenderas att läkaren/barnmorskan sitter ner under hela insättningsproceduren så att insättningsstället och nålens rörelse precis under huden tydligt kan följas från sidan.

   • Låt kvinnan ligga ner på rygg på undersökningsbritsen med hennes icke dominanta arm vinklad vid armbågen och utåtroterad så att handleden är parallell med örat eller så att handen ligger intill huvudet (Bild 1).

   • Identifiera insättningsstället, som är på insidan av den icke-dominanta överarmen cirka 8-10 cm över den mediala epikondylen av humerus.

   • Gör två markeringar med en steril markör: markera först punkten där implantatet ska sättas in, markera sedan en punkt några centimeter proximalt från den första punkten (Bild 2). Den andra punkten kommer att fungera som ett riktmärke vid insättningen.

   • Rengör insättningsstället med ett desinfektionsmedel.

   • Bedöva insättningsstället (t ex med anestesispray eller genom att injicera 2 ml 1% lidokainlösning under huden längs med den planerade ”insättningskanalen”).

   • Ta ut den sterila förladdade Nexplanon-engångsapplikatorn som innehåller implantatet från blistern.

   • Greppa applikatorn precis ovanför nålen på den räfflade ytan. Ta bort det genomskinliga nålskyddet genom att skjuta det horisontellt i pilens riktning bort från nålen (Bild 3). Om nålskyddet inte lossnar lätt ska applikatorn inte användas. Du kan se det vita implantatet genom att titta in i spetsen på nålen. Rör inte den lila spaken förrän du har fört in hela nålen subdermalt, eftersom nålen då kommer att dras tillbaka och frisläppa implantatet från applikatorn.

   • Använd din fria hand till att sträcka huden runt insättningsstället med tummen och pekfingret (Bild 4).

   • För in bara nålspetsen med en vinkel på ungefär 30° (Bild 5).

   • Sänk applikatorn så att den ligger i horisontellt läge. Samtidigt som man lyfter huden med nålspetsen för man in nålen i dess fulla längd. Du kan känna ett visst motstånd men använd inte alltför stor kraft (Bild 6). Om nålen inte förs in i sin fulla längd kommer implantatet inte bli korrekt insatt.

   • Håll kvar applikatorn i samma position med nålen införd i sin fulla längd. Om det behövs kan du använda din fria hand för att hålla applikatorn i samma position under följande procedur.

   Frigör den lila spaken genom att trycka ner den försiktigt. För spaken bakåt tills det tar stopp (Bild 7). Implantatet är nu i sin slutliga subdermala position och nålen är fixerad inne i applikatorn. Applikatorn kan nu tas bort. Om applikatorn inte hålls kvar i samma position under denna procedur eller om den lila spaken inte trycks ner fullständigt kommer inte implantatet att bli korrekt insatt.

   • Verifiera alltid genom palpation, direkt efter insättningen att implantatet sitter i kvinnans arm. Genom att palpera båda ändarna av implantatet bör du kunna bekräfta närvaron av den 4 cm långa staven (Bild 8).


   Om du inte kan känna implantatet eller är tveksam om implantatet blivit insatt.

   • Kontrollera applikatorn. Nålen ska vara fullständigt tillbakadragen och endast spetsen av den lila obturatorn ska vara synlig.

   • Använd andra metoder för att bekräfta närvaron av implantatet. Lämpliga metoder är: två dimensionell röntgen, röntgen datortomografi (CT-scan), ultraljudsundersökning (USS) med en högfrekvent ”linjär array transducer” (10 MHz eller högre) eller magnetisk resonanstomografi (MRI). Innan man försöker lokalisera implantatet med röntgen, datortomografi, ultraljud eller magnetkamera, rekommenderas att man kontaktar det lokala ombudet för Nexplanon för instruktioner. Om dessa metoder misslyckas, rekommenderas att man fastställer närvaron av implantatet genom att mäta nivån av etonogestrel i ett blodprov från kvinnan. Även i detta fall kommer det lokala ombudet tillhandahålla lämpliga instruktioner. Till dess att du har verifierat närvaron av implantatet, ska en icke-hormonell preventivmetod användas.

   • Sätt på ett litet självhäftande bandage över insättningsstället. Be kvinnan palpera implantatet.

   • Sätt på ett tryckbandage med en steril gasbinda för att förebygga blåmärken. Kvinnan kan ta bort tryckbandaget efter 24 timmar och det lilla bandaget över insättningsstället efter 3-5 dagar.

   • Fyll i uppgifterna på användarkortet och ge det till kvinnan för henne att spara. Fyll också i uppgifterna på den självhäftande etiketten och klistra in den i kvinnans journal.

   • Applikatorn är avsedd för engångsbruk och ska kasseras på ett korrekt sätt enligt lokala bestämmelser för biologiskt avfall.


   7.3 Hur man tar ut Nexplanon

   Innan man påbörjar uttagningen ska läkaren/barnmorskan titta på användarkortet för att se var Nexplanon-implantatet satts in. Verifiera implantatets exakta position genom palpation.


   Om implantatet inte är palperbart kan tvådimensionell röntgen utföras för att säkerställa närvaron. Ett icke-palperbart implantat ska alltid lokaliseras innan det tas ut. Lämpliga metoder för lokalisering är röntgen datortomografi (CT), ultraljudundersökning med en högfrekvent ”linjär array transducer” (10 MHz eller högre) eller magnetisk resonanstomografi (MRI). Om man med dessa metoder inte lyckas lokalisera implantatet, kan närvaron av implantatet bekräftas genom bestämning av etonogestrel. Kontakta det lokala ombudet för vidare information.


   Efter lokalisering av ett icke-palperbart implantat, bör man överväga ultraljudsledd uttagning.


   Det finns enstaka rapporter om att implantatet har förflyttat sig. Vanligtvis rör det sig om små förflyttningar i förhållande till ursprungspositionen om inte implantatet har satts in för djupt (se också avsnitt 4.4.1 ”Varningar” i produktresumén).


   Det kan försvåra lokalisering av implantatet via palpation, ultraljud och/eller magnetkamera och uttaget kan kräva en större incision och längre tid.


   Uttag av implantatet ska endast utföras under aseptiska förhållanden av en läkare/barnmorska som är väl förtrogen med uttagningstekniken.


   Man avråder bestämt från kirurgiska försök att ta ut implantatet om man inte känner till den exakta lokaliseringen.


   Uttagning av implantat som sitter djupt ska utföras med försiktighet för att förhindra att skador uppstår på djupare liggande nerv- och kärlstrukturer i armen och ska enbart utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som är väl förtrogen med armens anatomi.


   Om implantatet inte kan tas ut, kontakta det lokala ombudet för vidare information.

   • Tvätta incisionsstället och desinficera. Lokalisera implantatet genom palpation och markera den distala änden (änden närmast armbågen), till exempel med en steril markör (Bild 9).

   • Lokalbedöva armen t ex med 0,5 till 1 ml 1% lidokainlösning på det markerade incisionsstället (Bild 10). Var noggrann med att injicera bedövningsmedlet under implantatet så att implantatet ligger kvar nära hudens yta.

   • För att fixera implantatet tryck ner dess proximala ände (Bild 11); en utbuktning kan synas vilket visar den distala änden av implantatet. Börja vid implantatets distala ände och gör en längsgående 2 mm lång incision mot armbågen.

   • Tryck försiktigt implantatet mot incisionen tills spetsen blir synlig. Ta tag in implantatet med en peang och dra ut det. (Bild 12).

   • Om implantatet är inkapslat, gör en incision i vävnaden som omsluter implantatet och ta bort implantatet med en peang (Bild 13 och 14).

   • Om änden av implantatet inte är synlig i incisionen, för försiktigt in peangen genom incisionen (Bild 15). Flytta peangen till din andra hand (Bild 16). Dissekera försiktigt vävnaden runt implantatet med en annan peang och ta tag i implantatet (Bild 17). Därefter kan implantatet tas ut.

   • Försäkra dig om att hela den 4 cm långa staven tagits ut genom att mäta den. Om delar av implantatet (mindre än 4 cm) tas bort, ska den resterande delen tas bort genom att följa instruktionerna i detta avsnitt.

   • Om kvinnan önskar att fortsätta med Nexplanon kan ett nytt implantat sättas in direkt efter uttag av det gamla implantatet i samma incision (se avsnitt 7.4).

   • Sätt på suturtejp (steri-strip) över incisionen och sätt på ett självhäftande bandage efter att implantatet tagits ut.

   • Sätt på ett tryckbandage med steril gasbinda för att förebygga blåmärken. Kvinnan kan ta bort tryckbandaget efter 24 timmar och det lilla bandaget över insättningsstället efter 3-5 dagar.


   7.4 Hur man byter Nexplanon

   Ett nytt implantat kan sättas in direkt efter att man tagit ut det gamla implantatet på samma sätt som beskrivs i avsnitt 7.2.


   Det nya implantatet kan sättas in i samma arm och genom samma incision som där det föregående implantatet togs ut. Om samma incisionsställe ska användas för att sätta in ett nytt implantat, lokalbedöva insättningsstället genom att injicera ett bedövningsmedel (t ex 2 ml lidokain (1%)) precis under huden med början vid uttagningsincisionen och längs med insättningskanalen och följ sedan påföljand-e steg i insättningsinstruktionerna.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nexplanon

  Implantat 68 mg 1 styck Blister

  • Varunummer: 530776
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?