Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Losatrix comp

   50 mg/12,5 mg respektive 100 mg/25 mg filmdragerad tablett.
   losartankalium och hydroklortiazid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Losatrix comp är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Losartix comp
   3. Hur du tar Losatrix comp
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Losatrix comp ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Losatrix comp är och vad det används för

   Losatrix comp är en kombination av en angiotensin II-receptorantagonist (losartan) och ett diuretikum (hydroklortiazid).


   Losatrix comp används för behandling av essentiell hypertension (högt blodtryck).

   2. Vad du behöver veta innan du tar Losartix comp

   Ta inte Losatrix comp

   • om du är allergisk mot losartan, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk (överkänslig) mot sulfonamidderiverade substanser (t.ex. andra tiazider, vissa antibakteriella läkemedel så som co-trimoxazol, fråga läkaren om du är osäker)

   • under de 6 sista månaderna av graviditeten (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Losatrix comp, se avsnittet "Graviditet, amning och fertilitet")

   • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion

   • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller om dina njurar inte producerar någon urin

   • om du har låga kalium- eller natriumnivåer eller höga kalciumnivåer som inte kan korrigeras genom behandling

   • om du har gikt

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Losatrix comp

   • om du tidigare har haft svullnad i ansikte, läppar, hals eller tunga

   • om du tar diuretika (vätskedrivande medel)

   • om du står på en saltbegränsad diet

   • om du har eller har haft kraftiga kräkningar och/eller diarré

   • om du har hjärtsvikt

   • om du har trånga artärer till njurarna (renal artärstenos) eller bara har en fungerande njure eller om du nyligen har genomgått en njurtransplantation

   • om du har förträngningar i artärerna (ateroskleros), kärlkramp (bröstsmärta på grund av dålig hjärtfunktion)

   • om du har "aorta- eller mitralklaffstenos" (förträngning i hjärtklaffarna) eller "hypertrof kardiomyopati" (en sjukdom som orsakar förtjockad hjärtmuskel)

   • om du är diabetiker

   • om du har haft gikt

   • om du har eller har haft ett allergiskt tillstånd, astma eller ett tillstånd som ger ledsmärtor, hudutslag och feber (systemisk lupus erythematosus)

   • om du har höga kalcium- eller låga kaliumvärden eller om du står på en kaliumfattig diet

   • om du behöver få bedövning (även hos tandläkaren) eller inför ett kirurgiskt ingrepp, eller om du ska ta prover för att kontrollera bisköldkörtelfunktionen, måste du tala om för läkaren eller den medicinska personalen att du tar losartankalium och hydroklortiazidtabletter.

   • om du lider av primär hyperaldosteronism (ett syndrom där dina binjurar bildar för mycket av hormonet aldosteron, orsakad av en rubbning i binjuren).

   • om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Losatrix comp rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se ”Graviditet, amning och fertilitet”).

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem

    • aliskiren.

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Losatrix comp”.

   Barn och ungdomar

   Erfarenhet saknas för behandling av Losatrix comp hos barn. Losatrix comp bör därför inte ges till barn.


   Äldre

   Losatrix comp har likvärdig effekt och tolereras lika väl hos äldre som yngre vuxna patienter. De flesta äldre patienter behöver samma dos som yngre patienter.

   Andra läkemedel och Losatrix comp

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Vätskedrivande medel så som hydroklortiazid i Losatrix comp kan samverka med andra mediciner. Preparat som innehåller litium bör inte tas tillsammans med Losatrix comp utan noggrann läkarkontroll. Särskilda försiktighetsåtgärder (t.ex. blodprov) kan vara befogade om du tar kaliumtillskott, kaliumhaltiga saltersättningar eller kaliumsparande mediciner, andra vätskedrivande medel, vissa laxermedel, glycyrrhizin (finns i lakrits), mediciner för behandling av gikt, mediciner för kontroll av hjärtrytmen eller mot diabetes (tabletter eller insuliner). Det är även viktigt att din läkare känner till om du tar andra blodtryckssänkande mediciner, steroider, mediciner mot cancer, smärtstillande medel, mediciner mot svampinfektioner, läkemedel mot artrit, resiner mot förhöjt kolesterol såsom kolestyramin, muskelavslappande mediciner, sömntabletter, opioid-läkemedel såsom morfin, pressoraminer såsom adrenalin eller andra läkemedel inom samma läkemedelsgrupp (orala diabetesläkemedel eller insulin).


   Tala också om för din läkare att du tar Losatrix comp om du ska göra en röntgenundersökning med joderat kontrastmedel.


   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Losatrix comp” och ”Varningar och försiktighet”).

   Losatrix comp med mat, dryck och alkohol

   Du bör inte dricka alkohol under behandling med dessa tabletter eftersom alkohol och Losatrix comp kan öka varandras effekter.

   Matsalt i överdrivna mängder kan motverka effekten av Losatrix comp.
   Glycyrrhizin (som finns i lakrits) kan påverka saltbalansen i kroppen.


   Losatrix comp kan tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Losatrix comp före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Losatrix comp bör inte användas under graviditet, och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


   Amning
   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Losatrix comp rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   När du påbörjar behandling med detta läkemedel, bör du inte utföra handlingar som kan kräva skärpt uppmärksamhet (t ex framföra motorfordon eller utföra farliga arbeten) tills dess att du vet hur väl du tolererar ditt läkemedel.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av fakotorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Losatrix comp

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Din läkare avgör lämplig dos med Losatrix comp, beroende på ditt medicinska tillstånd och om du tar andra läkemedel. Det är viktigt att du fortsätter att ta Losatrix comp enligt din läkares ordination för att bibehålla en jämn kontroll av ditt blodtryck. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Högt blodtryck
   Rekommenderad dos för de flesta patienter är en tablett Losatrix comp 50 mg/12,5 mg en gång dagligen för att kontrollera blodtrycket över en 24-timmars period. Dosen kan ökas till två tabletter en gång dagligen av Losatrix comp 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter eller byte till en tablett av Losatrix comp 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter (en starkare styrka) en gång dagligen. Maximal daglig dos är två Losatrix comp 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter eller en Losatrix comp 100 mg/25 mg filmdragerad tablett en gång dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Losatrix comp

   I fall av överdos, kontakta din läkare omedelbart så att vård kan ges omgående. Symtom på överdos är blodtrycksfall, hjärtklappning, långsam puls, förändringar i blodkompositionen och vätskebrist.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-4711 i Finland, tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Losatrix comp

   Försök att ta Losatrix comp enligt ordination. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan ta nästa dos på vanlig tid.


   Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du upplever följande ska du sluta ta Losatrix comp och genast informera din läkare eller uppsöka akutmottagningen på närmaste sjukhus:


   • en svår allergisk reaktion (klåda, utslag, svullnad av ansikte, läppar, mun eller hals som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas).


   Detta är en allvarlig men sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare. Du kan behöva akut medicinsk vård eller inläggning på sjukhus.


   Följande biverkningar har rapporterats:
   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • hosta, infektion i de övre luftvägarna, nästäppa, bihåleinflammation, bihålebesvär

   • diarré, buksmärtor, illamående, matsmältningsbesvär

   • muskelvärk eller muskelkramper, benvärk, ryggvärk

   • sömnlöshet, huvudvärk, yrsel

   • svaghet, trötthet, bröstsmärtor

   • förhöjda kaliumvärden (vilket kan orsaka onormal hjärtrytm), sänkt hemoglobinvärde.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • anemi, röda eller bruna fläckar i huden (ibland särskilt på fötter, ben, armar och skinkor, med ledsmärtor, svullna händer och fötter och magsmärtor), blåmärken, reducerat antal vita blodkroppar, koagulationsbesvär och blåmärken

   • aptitförlust, ökade nivåer av urinsyra eller symtomgivande gikt, förhöjda blodsockernivåer, onormala blodelektrolytnivåer

   • ångest, nervositet, paniksyndrom (upprepade panikattacker), förvirring, depression, abnorma drömmar, sömnrubbningar, sömnighet, försämrat minne

   • stickningar och myrkrypningar eller liknande känslor, smärtor i armar och ben, darrningar, yrsel, migrän, svimningar

   • dimsyn, bränningar eller stickningar i ögonen, bindhinneinflammation, nedsatt syn, gulseende

   • ringningar, sorl, tjut eller klick i öronen

   • lågt blodtryck eventuellt vid ändrad kroppsställning (yrsel eller svaghet när man reser sig upp), kärlkramp (bröstsmärta), onormal hjärtrytm, händelse i hjärnan (TIA, "ministroke"), hjärtattack, hjärtklappningar

   • inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag och blåmärken

   • ont i halsen, andfåddhet, luftrörskatarr, lunginflammation, vätska i lungorna (vilket ger andningssvårigheter), näsblod, rinnande näsa, täppthet

   • förstoppning, gaser i magen, magirritation, magkramper, kräkningar, muntorrhet, inflammation i salivkörteln, tandvärk

   • gulsot (gula ögonvitor och gul hud), bukspottskörtelinflammation

   • nässelfeber, klåda, hudinflammation, utslag, hudrodnad, ljuskänslighet, torr hud, rodnad, svettningar, håravfall

   • smärtor i armar, axlar, höfter, knän eller andra leder, svullna leder, stelhet, muskelsvaghet

   • frekvent urinering även på natten, onormal njurfunktion med njurinflammation, urinvägsinfektion, socker i urinen

   • minskad sexuell lust, impotens

   • svullnad av ansiktet, feber.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • hepatit (leverinflammation), onormala leverfunktionsvärden.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • muskelförtvining (rabdomyolys)

   • smakförändringar (dysgeusi).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Losatrix comp ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på den yttre förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är: losartankalium och hydroklortiazid.
    En 50 mg/12,5 mg tablett innehåller 50 mg losartankalium och 12,5 mg hydroklortiazid.
    En 100 mg/25 mg tablett innehåller 100 mg losartankalium och 25 mg hydroklortiazid.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Tablettkärna:
    Mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon K 30, magnesiumstearat.
    Filmdragering:
    Opadry vit [hypromellos (3 mPas/50 mPas), hydroxipropylcellulosa, titandioxid (E171), makrogol 400].

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Losatrix comp 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är vita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter, diameter 8 mm, med brytskåra på båda sidorna, märkta med “LH 1”.
   Losatrix comp 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter är vita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter, diameter 10 mm, med brytskåra på båda sidorna, märkta med “LH 2”.


   Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


   Blister (PVC/PVDC/Al)
   Förpackningsstorlekar: 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 280 eller 500 filmdragerade tabletter.


   Burk (HDPE) med lock (LDPE)
   Förpackningsstorlekar: 14, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 250 eller 280 filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning
   ratiopharm GmbH, Ulm, Tyskland


   Tillverkare
   HBM Pharma s r.o., Martin, Slovakien
   Merckle GmbH, Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland


   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   I Finland:
   ratiopharm Oy
   P.O. Box 67
   02631 Esbo
   Tel: 020 180 5900

   I Sverige:
   Teva Sweden AB
   PB 1070
   25110 Helsingborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-03-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Losatrix Comp

  Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg 250 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 080324
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?