Bild på Koffazon N
 • Lindrar smärta
 • Läkemedel
 • Fenazon + koffein. Effekten inom 30 minuter, varar upp till 15 timmar.. Från 18 år.
 • Koffein ger extra effekt vid huvudvärk av migräntyp.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Koffazon N

   400 mg/50 mg tabletter
   Fenazon, Koffein

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller infomation som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipackssedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD KOFFAZON N ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER KOFFAZON N
   3. HUR DU ANVÄNDER KOFFAZON N
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR KOFFAZON N SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD KOFFAZON N ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Koffazon N innehåller fenazon som har smärtlindrande egenskaper och koffein som är uppiggande.

   Koffazon N används vid smärta av olika slag, t.ex. huvudvärk.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER KOFFAZON N

   Använd inte Koffazon N

   • om du är allergisk mot fenazon, koffein eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Koffazon N.

   Du bör rådgöra med läkare om du har nedsatt njurfunktion innan behandlingen påbörjas.

   Andra läkemedel och Koffazon N

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Vissa mediciner kan påverka eller påverkas av behandlingen med Koffazon N. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering. Detta gäller exempelvis:

   • ciprofloxacin (en typ av antibiotika)

   • fenylpropanolamin (används mot svullna slemhinnor i näsa/bihålor)

   • fluvoxamin (används mot depression och tvångssyndrom)

   • karbamazepin (används mot epilepsi)

   • klozapin (används mot psykotiska besvär)

   • litium (används mot manodepressivitet)

   • warfarin (minskar blodets koaguleringsförmåga)


   Koffazon N skall inte användas tillsammans med adenosin, en hjärtmedicin.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror at du kan vara gravid eller palnerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra läkemedel.


   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


   Fenazon och koffein går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Koffazon N under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Koffazon N har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER KOFFAZON N

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Rekommenderad dos för vuxna är 1 tablett 1-2 gånger per dygn.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Koffazon N orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Vid regelbunden användning kan illamående, oro, sömnlöshet, huvudvärk, darrningar, ökad urinutsöndring och ökad hjärtfrekvens (hjärtklappning) uppkomma p.g.a. koffeininnehållet.

   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, nässelutslag, extraslag hos hjärtat, öronsusningar.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Ögonflimmer.


   Om Koffazon N används under en längre tid kan huvudvärk uppstå när behandlingen upphör.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR KOFFAZON N SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende: vit, oval, 10,5 x 16 mm.

   Förpackning: Plastburk: 50 st (receptfri) och 100 st (receptbelagd).


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-06-02

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Koffazon N

  Tablett 400 mg/50 mg 50 styck Burk

  • Varunummer: 020706
  • Tillverkare: Meda AB

  69,50 kr

  Jämförpris: 1,39 kr / styck

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/koffazon-n-tablett-400-mg-per-50-mg-50-styck-burk-215923/ 215923 Koffazon N https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/020706s.jpg 69.50 69.50 SEK Koffazon InStock Lindrar smärta Verksam substans Verksam substans/Fenazon & Koffein Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 400 mg/50 mg 50 styck Burk