Webb-pris
Bild på Halzin Mint
 • Mot mun- och halsbesvär
 • Läkemedel
 • Bakteriehämmande och antiviral effekt. Smärtlindring efter 5 minuter. Effekt i 2 timmar. Från 12 år
 • Sockerfri
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Halzin Mint

   1,2 mg/0,6 mg sugtablett

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Vid ihållande symtom eller hög feber bör du kontakta läkare.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR HALZIN MINT OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET
   3. HUR DU ANVÄNDER HALZIN MINT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV HALZIN MINT
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vad innehåller Halzin Mint ?

   De aktiva substanserna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol

   Övriga innehållsämnen är: pepparmintsolja, anisolja, levomentol, indigokarmin (E132), kinolingult (E104), sackarin (E954), vinsyra (E334), isomalt (E953), maltitol (E965).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tillverkare

   Lozy´s Pharmaceuticals S.L.

   Campus Empresarila, Lekaroz

   31795, Navarra

   Spanien

   1. VAD ÄR HALZIN MINT OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Tabletterna är gröna och runda med mintsmak.

   Vad används dåHalzin Mint för?

   Halzin Mint är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Halzin Mint har en bakterie- och virushämmande effekt.

   2,4-diklorbenzylalkohol och amylmetakresol som finns i Halzin Mint kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

   Använd inte Halzin Mint :

   - om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varning och försiktighet

   Överskrid inte den rekommenderade dosen.

   Sugtabletten skall inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.

   • Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

   Barn

   Halzin Mint rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Information om Halzin under graviditet saknas

   Amning

   Okänt om Halzin Mint går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Halzin Mint har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Halzin Mint innehåller isomalt och maltitol

   Detta läkemedel innehåller isomalt och maltitol som kan ha en milt laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   3. HUR DU ANVÄNDER HALZIN MINT

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna: En sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

   Barn över 12 år: En sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 8 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

   Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.

   Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

   Om du använder mera Halzin Mint än du borde:

   Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Halzin Mint

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem:

   Sluta att ta Halzin Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga

   • svalg; svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Detta kan vara teckan på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, som har rapporterats hos ett okänt antal användare.

   Andra biverkningar som kan förekomma

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. FÖRVARING AV HALZIN MINT

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Halzin Mint finns som tryckförpackningar à 8 och 24 sugtabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tillverkare

   Lozy´s Pharmaceuticals S.L.

   Campus Empresarila, Lekaroz

   31795, Navarra

   Spanien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-03-10

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Halzin Mint

  Sugtablett 24 dos(er) Blister

  • Varunummer: 189568
  • Tillverkare: Apofri AB

  49 kr

  (Ord. pris 57 kr)

  Jämförpris: 2,04 kr / dos(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/halzin-mint-sugtablett-24-doser-blister-318871/ 318871 Halzin Mint https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/189568s.jpg 57.00 49.00 SEK Apofri InStock Mot mun- och halsbesvär Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Ont i halsen Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Verkningssätt Verkningssätt/Medicinska halstabletter Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sugtablett 24 dos(er) Blister