Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Haldol

   1 mg Tabletter

    

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i detta informationsblad. Följ alltid läkarens ordination på apoteksetiketten.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR HALDOL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER HALDOL
   3. HUR DU ANVÄNDER HALDOL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV HALDOL
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vad innehåller Haldol ?

   Tabletterna innehåller : Verksamt ämne: Haloperidol 1 mg

   Övrigt: Tabletter 1 mg: laktosmonohydrat 65 mg, sackaros, talk, majsstärkelse, hydrerad bomullsfröolja.


   Hur verkar Haldol?

   Haldol är ett läkemedel med antipsykotisk effekt, vilket innebär att psykosens symtom (t.ex. tanke och sinnesstörningar) blir mildare.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd, Croydon, England

   Tillverkare

   Janssen-Cilag koncernen

   1. VAD ÄR HALDOL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Vad används dåHaldol för?

   Plötsliga (akuta) och långvariga (kroniska) psykostillstånd. Förvirringstillstånd hos äldre.


   2. INNAN DU ANVÄNDER HALDOL

   Använd inte Haldol:

   - om du vet att du är överkänslig mot haloperidol eller mot något av de övriga innehållsämnena.

   - om du har Parkinsons sjukdom

   - om du har EKG-förändring i hjärtat (s k QT-förlängning

   - om du nyligen haft en akut hjärtinfarkt

   - om du har hjärtsvikt och inte får behandling

   - om du har för liten mängd kalium i blodet och inte får behandling

   - om du har rubbningar i hjärtrytmen och får behandling med en viss typ av läkemedel (klass IA och III antirytmika)

   - om du använder andra läkemedel som förlånger det s.k. QT-intervallet, såsom andra lugnande läkemedel (neuroleptika), vissa antibiotika (moxifloxacin, erytromycin), metadon, medel mot malaria (meflokin), vissa läkemedel mot depression (tricykliska antidepressiva), litium (läkemedel förebyggande mot manodepressiv sjukdom) eller cisaprid (mot magbesvär).

   - om du känner dig dåsig eller slö på grund av att du tagit för mycket av andra mediciner eller alkohol.

   Var särskilt försiktig med Haldol:

   Om du har eller har haft någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med din läkare innan behandling med Haldol påbörjas:

   - depression

   - leversjukdom

   - epilepsi eller krampbenägenhet

   - muskelstelhet och rörelserubbningar (extrapyramidala symtom)

   - ökad produktion av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

   - organiskt hjärnsyndrom (kan vara ett resttillstånd efter förgiftningar med t.ex. alkohol eller lösningsmedel

   - om det finns särskild risk att du kan drabbas av hjärnblödning (stroke)

   - tumör i binjuremärgen (feokromocytom)

   - överkänslighet mot någon sockerart

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Haldol under graviditet.

   Amning

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Haldol under amning annat än på bestämd ordination från läkaren.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Haldol kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

   Användning av andra läkemedel:

   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Haldol om de tas samtidigt. Behandlande läkare behöver därför känna till all annan samtidig medicinering. Om du behandlas med Haldol skall du inte använda läkemedel som innehåller kinidin (mot oregelbunden hjärtrytm) eller kodien (hostdämpande medel)


   Följande läkemedel ska inte heller användas tillsammans med Haldol:

   - läkemedel som kan påverka hjärtats EKG, såsom: lugnande läkemedel (neuroleptika), vissa typer av antibiotika (moxifloxacin,erytromycin), metadon, läkemedel mot malaria (meflokin), en viss typ av läkemedel mot depression (tricykliska antidepressiva), litium (läkemedel förebyggande manodepressiv sjukdom) eller cisaprid (mot magbesvär). Samtidig behandling med vissa vätskedrivande medel (tiaziddiuretika), eftersom dessa kan minska kaliumhalten i blod och därmed öka risken för rytmrubbningar i hjärtat.


   Om vissa andra mediciner tas samtidigt kan dosen av Haldol eller av det andra läkemedlet behöva ändras. Exempel är:

   - vissa läkmedel mot depressioner (fluxetin, paraxetin, venlafaxin)

   - läkemedel mot parkinsonism (levodopa, bromokriptin) och tuberkulos (rifampacin)

   - läkemedel som påverkar reaktionsförmågan, t.ex. sömnmedel och andra lugnande medel (buspiron)

   - läkemedel mot epilepsi (karbamazepin, fenobarbital)

   - läkemedel som används för att avbryta bildandet av bröstmjölk (bromokriptin, kabergolin)


   Du bör begräsa ditt intag av alkohol medan du behandlas med Haldol eftersom Haldol kan förstärka effekten av alkohol.


   3. HUR DU ANVÄNDER HALDOL

   Doseringsanvisning

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos är 0,5-4 mg per dag. Haldol tas vanligen 2 gånger dagligen.


   Det kan ta lite tid innan du känner full effekt av medicinen. Sluta inte med att ta Haldol utan att ha rådfrågat din läkare.

   Om du använder mera Haldol än du borde:

   Om du har fått i dig för stor mängd läkmedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Vanligast (förekommer hos fler än 1 patient av 100):

   Huvudvärk, yrsel och trötthet (inträffar oftast i början av behandlingen).

   Depression, rörelserubbningar som t.ex. svårighet att sitta stilla, darrningar och lätt muskelstelhet.

   Långtids behandling kan även ge upphov till ofrivilliga rörelser i ansiktet, mun, tunga eller käkar (tardiv dyskinesi). Kontakta läkare om någon av dessa biverkningar skulle inträffa.


   Mindre vanliga:

   Ökad svettning och salivsekretion, aptitilöshet, sömnlöshet, viktförändringar. Hjärtklappning, svimningskänsla på grund av lågt blodtryck. Epilepsianfall hos patienter som tidigare haft anfall, oro, rastlöshet, förvirring, muskelsvaghet. Illamående, kräkningar, förstoppning, halsbränna, matsmältningsrubbningar, muntorrhet (noggrann munhygien är viktig. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger per dag).

   Mjölkavsöndring, bröstförstoring, menstruationsrubbningar. Oförmåga att kasta vatten. Dimsyn.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000):

   Mörkfärgad urin, ljus avföring eller gulfärgad hud som tecken på leverinflammation. Överkänslighetsreaktioner såsom olika typer på hudutslag, nässelfeber och allergiskt chocktillstånd. Muskelstelhet med feber och förändrad medvetandegrad (malignt neuroleptikasyndrom). Minskat antal vita blodkroppar och blodplättar i blodet. Oregelbunden hjärtverksamhet. EKG-förändringar, hjärtstillestånd, hjärtslimmer och snabba hjärtslag. Vätskeansamling (ödem), ihållande förändring i kroppstemperaturen, störningar i sexuell förmåga. Låg blodsockerhalt. Om dessa biverkningar skulle uppträda, avbryt genas behandlingen och kontakta läkare.


   Alla ovannämnda biverkningar är väl kända och kan ofta minskas genom sänkning av dosen eller genom tillägg av annan behandling. Ändra dock aldrig själv den dos som föreskrivits utana tt tala med läkare om symtom liknande de beskrivna skulle uppträda.

   5. FÖRVARING AV HALDOL

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Tabletter: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   5 juni 2012

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Haldol

  Tablett 1 mg 120 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 508654
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  98,90 kr

  Jämförpris: 0,82 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?