• Mot halsbränna
 • Alginsyra
 • Effekt efter några min.,varar mer än 2 tim. Mot sura uppstötningar genom att lägga ett lock på magens innehåll. Barn över 12 år.
 • Tas ej vid samma tidpunkt som läkemedel med järn. Mintsmak.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Galieve Mint

   oralsuspension
   Natriumalginat, Natriumvätekarbonat, Kalciumkarbonat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Galieve Mint måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD GALIEVE MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER GALIEVE MINT
   3. HUR DU ANVÄNDER GALIEVE MINT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR GALIEVE MINT SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD GALIEVE MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Galieve Mint tillhör en grupp läkemedel som kallas ”refluxhämmare”. Galieve Mint bildar en skyddande massa ovanpå maginnehållet i upp til 4 timmar som motverkar att surt maginnehåll stöts upp i matstrupen och orsakar smärta och obehag.

   Galieve Mint används vid sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär (i samband med reflux) till exempel efter måltider, under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till refluxesofagit (inflammation i matstrupen).

   2. INNAN DU ANVÄNDER GALIEVE MINT

   Använd inte Galieve Mint

   - om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnena i Galieve Mint, eftersom andningssvårigheter och hudutslag har förekommit, dock mycket sällan (se avsnitt 6 Övriga upplysningar).

   Var särskilt försiktig med Galieve Mint

   Läkemedlet innehåller små mängder natrium (6,2 mmol per 10 ml) och kalcium (1,6 mmol per 10 ml).

   ­

   • Tala om för din läkare om du har fått instruktioner om att följa en diet med begränsningar i något av dessa ämnen (salter).

   • Tala om för din läkare om du har eller har haft en njur- eller hjärtsjukdom, eftersom vissa salter kan påverka dessa sjukdomar.

   ­

   Om symtomen kvarstår efter 7 dagar, måste du rådfråga din läkare.

   Användning av andra läkemedel

   Galieve Mint kan påverka effekten av andra läkemedel som tas via munnen. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Läkemedlet kan användas under graviditet och amning.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Galieve Mint

   Läkemedlet innehåller metyl- (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) vilka kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


   3. HUR DU ANVÄNDER GALIEVE MINT

   Oral användning. Omskakas väl före användning.

   Vuxna och barn över 12 år: 10 - 20 ml efter måltider och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).

   Barn under 12 år: Endast enligt läkares föreskrift.

   Om du har tagit för stor mängd av Galieve Mint kan du känna dig uppsvälld. Det är osannolikt att detta orsakar ytterligare besvär för dig. Rådfråga en läkare om detta inte går över.

   Om du har glömt att ta Galieve Mint

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, ta bara nästa dos som vanligt.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Galieve Mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   I mycket sällsynta fall (färre än 1 av 10 000 användare) kan hudutslag, klåda, andningssvårigheter, yrsel eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg förekomma.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR GALIEVE MINT SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30ºC. Får ej frysas. Förvaras i skydd mot kyla.

   Kontrollera att sigillet på locket är obrutet första gången du börjar använda produkten.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är natriumalginat, natriumvätekarbonat och kalciumkarbonat.

   10 milliliter innehåller 500 mg natriumalginat, 267 mg natriumvätekarbonat och 160 mg kalciumkarbonat.

   - Övriga innehållsämnen är karbomer, metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216), sackarinnatrium, natriumhydroxid, mintarom nummer 4, mintarom nummer 5 och renat vatten. Läkemedlet innehåller inte socker eller gluten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Galieve Mint oral är en benvit suspension med smak och doft av pepparmint.

   Förpackningsstorlekar: 100 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml och 600 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

   Vandtårnsvej 83A

   2860 Søborg

   Danmark

   Tillverkare

   RB NL Brands B.V.

   WTC Schiphol Airport,

   Schiphol Boulevard 207,

   1118 BH Schiphol,

   Nederländerna


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2019-05-27

  • Denna produkt används inom följande områden:

  Galieve Mint

  Oral suspension 150 milliliter Flaska

  • Varunummer: 095032
  • Tillverkare: Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavi

  54,50 kr

  Jämförpris: 3,63 kr / milliliter

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/galieve-mint-oral-suspension-150-milliliter-flaska-242793/ 242793 Galieve Mint https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/095032s.jpg 54.50 54.50 SEK Galieve OutOfStock Mot halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Speciellt för Speciellt för/Gravid Speciellt för/Gravid/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Snabbverkande Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Oral suspension 150 milliliter Flaska