Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Furosemid Meda

   500 mg tabletter
   furosemid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Furosemid Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Furosemid Meda
   3. Hur du använder Furosemid Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Furosemid Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Furosemid Meda är och vad det används för

   Furosemid Meda innehåller den aktiva substansen furosemid som är ett urindrivande medel, som befriar kroppen från överskott av vätska (ödem) samt sänker blodtrycket. Med urinen försvinner även salter (klorid, natrium, kalcium, magnesium och kalium). Den ökade urinutsöndringen börjar efter ½-1 timme, är som störst efter 1-2 timmar och varar i 4-6 timmar.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   Furosemid Meda används vid akut eller långvarigt svår nedsatt njurfunktion (kronisk njurinsufficiens). Njurskada där stora mängder äggvita (protein) läcker ut i urinen (nefrotiskt syndrom).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Furosemid Meda

   Använd inte Furosemid Meda

   • om du är allergisk mot furosemid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du använder vissa blodtryckssänkande och vätskedrivande medel (tiazider eller tiazidbesläktade läkemedel)

   • om du använder sulfa eller viss typ av tabletter mot diabetes, så kallade sulfonamider.

   Skall inte heller användas vid svår lever- eller njursjukdom.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Furosemid Meda.

   Om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

   Det är särskilt stor risk för en kaliumbrist första tiden man tar medicinen samt om man samtidigt med Furosemid Meda tar hjärtmedicin som innehåller digitalis. En strikt saltfattig kost bör undvikas när man tar vätskedrivande medicin.

   Furosemid Meda kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras.

   Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Andra läkemedel och Furosemid Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel:

   • gentamicin (antibiotika som ges vid allvarliga infektioner)

   • kaptopril och andra ACE-hämmare (mot högt blodtryck och hjärtsvikt)

   • digitalis (hjärtmedicin)

   • indometacin, propionsyraderivat (antiinflammatoriska läkemedel som bl a ges vid reumatiska sjukdomar)

   • litium (ges vid mano-depressiva sjukdomar)

   • sotalol (mot oregelbunden hjärtverksamhet).

   Vid samtida behandling av Furosemid Meda och läkemedel som innehåller cisplatin (cytostatika som används inom cancerbehandling) kan risken för hörsel- och njurskador öka.

   Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. 

   Furosemid Meda med mat

   Om tabletten tas tillsammans med mat kan effekten av Furosemid Meda fördröjas och minska något.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Furosemid Meda under graviditet.

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Furosemid Meda under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Hos ammande mödrar kan mjölkmängden minska.

   Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Av vissa biverkningar (exempelvis oönskat kraftigt blodtrycksfall) kan vakenhetsgrad och reaktionsförmåga försämras vilket kan påverka förmågan att framföra motorfordon eller hantera maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Furosemid Meda innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Furosemid Meda

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Om du använt för stor mängd av Furosemid Meda

   Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10): Rubbningar i saltbalansen, framför allt brist på kalium, kan uppkomma på grund av Furosemid Medas saltdrivande egenskaper. De vanligaste symtomen på denna biverkan är trötthet och muskelsvaghet. Förhöjd halt av urinsyra i kroppen kan förekomma, vilket kan utlösa giktanfall hos personer som lider av sjukdomen gikt. Minskad blodvolym kan förekomma vid intensiv terapi.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100): Illamående, kräkning. Dövhet (ibland bestående).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000): Kärlväggsinflammationer. Påverkan på blodbilden som t.ex. agranulocytos. Hudreaktioner såsom klåda, nässelutslag, fjällning, rodnad och inflammation i huden, små blödningar i hud och slemhinnor. Förhöjd blodsockerhalt. Yrsel och öronsus vid behandling med mycket höga doser. Nedsättning av hörseln, vilket försvinner då medicineringen upphör. Överkänslighet mot solljus. I enstaka fall har gallstopp (kolestas), leverpåverkan och inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) inträffat. Njurinflammation.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån kända data): Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber), yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakad av lågt blodtryck).

   Avbryt behandlingen och kontakta omedelbart läkare om du får:

   • en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos) se ”Varningar och försiktighet”.

   • hudutslag

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Furosemid Meda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Burk och lock sorteras som hård plastförpackning. Genomtryckskartan sorteras som mjuk plastförpackning. Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 tablett innehåller:

   • Den aktiva substansen är furosemid 500 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 130 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit kapselformad tablett med skåra, märkt FD inom bågar, 8 x 18 mm

   25 st (plastburk)

   100 st (plastburk)

   49 x 1 st (tryckförpackning av plast/aluminium, endos)

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906,

   170 09 Solna

   Telefon 08-630 19 00

   Tillverkare

   Medaharm Stockholm AB

   Lagervägen 7

   136 50 Jordbro


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Furosemid Meda

  Tablett 500 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 511998
  • Tillverkare: Meda AB

  278,44 kr

  Jämförpris: 2,78 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?