Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Flutikason 2care4

   50 mikrogram/dos nässpray, suspension flutikasonpropionat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR FLUTIKASON 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER FLUTIKASON 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER FLUTIKASON 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV FLUTIKASON 2CARE4

   Vad innehåller Flutikason 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är flutikasonpropionat

   50 mikrogram/dos.

   – Övriga innehållsämnen är: Vattenfri glukos,

   mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium,

   fenyletylalkohol, bensalkoniumkloridlösning,

   polysorbat 80, renat vatten.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS   Tillverkare

   TEVA-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR FLUTIKASON 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Brungul glasflaska med dospump.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåFlutikason 2care4 för?

   Flutikason 2care4 är ett kortisonpreparat, som

   motverkar inflammation och allergi redan i

   mycket små doser.

   Flutikason 2care4 används vid snuva och

   nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen

   (s k hösnuva), djur eller damm. Flutikason

   2care4 används även vid vasomotorisk snuva

   (s k rinnsnuva).


   Flutikasonpropionat som finns i Flutikason

   2care4 kan också vara godkänt för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal

   eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

   du har ytterligare frågor och följ alltid deras

   instruktion.   2. INNAN DU ANVÄNDER FLUTIKASON 2CARE4

   Använd inte Flutikason 2care4:

   Om du är allergisk mot flutikasonpropionat eller

   något annat innehållsämne detta läkemedel.


   Var särskilt försiktig med Flutikason 2care4:

   Flutikason 2care4 har inte omedelbar effekt

   utan full effekt uppnås först efter några

   dagars regelbunden användning. Vid hösnuva

   bör behandlingen om möjligt sättas in innan

   pollensäsongen börjar.


   Vid allergiska symtom från ögonen eller under

   de första dagarna när du använder Flutikason

   2care4 kan kompletterande behandling

   behövas.


   Vid långvarig användning av Flutikason 2care4

   bör nässlemhinnan kontrolleras varje halvår.


   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare innan du använder detta

   läkemedel


   Det finns begränsad erfarenhet av användning

   av Flutikason 2care4 under graviditet.   Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare innan du använder detta

   läkemedel


   Det är okänt om Flutikason 2care4 går över i

   modersmjölk.


   Körförmåga och användning av maskiner:

   Studier saknas huruvida Flutikason 2care4

   påverkar förmågan att köra bil eller använda

   maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med din läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.


   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Flutikason 2care4:

   Flutikason 2care4 innehåller bensalkoniumklorid

   Flutikason 2care4 innehåller bensalkoniumklorid

   som kan ge reaktioner på nässlemhinnan

   och eventuellt kramp i luftrören.


   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

   läkemedel.


   Om Flutikason 2care4 används samtidigt med

   vissa andra läkemedel kan risken för

   biverkningar öka. Detta gäller t.ex. vid användning

   av:

   • ketokonazol och itrakonazol (mot svampinfektioner)

   • erytromycin (antibiotika)

   • ritonavir (mot hiv)


   3. HUR DU ANVÄNDER FLUTIKASON 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker.


   Doseringen bestäms av läkaren som anpassar

   den individuellt för dig.


   Rekommenderad dosering är 1-2 sprayningar i

   vardera näsborren 1 gång om dagen, helst på

   morgonen. Ta gärna doserna i samband med

   en daglig rutin, t.ex. tandborstning eller vid

   bestämda måltider för att lättare komma ihåg

   din dos.


   Administrering

   Skaka nässprayen före användning.


   Kontakt med ögonen bör undvikas.


   Bruksanvisning

   Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan

   du använder Flutikason 2care4.


   Förberedelse av nässprayen:

   Innan du använder en ny flaska med Flutikason

   2care4 nässpray eller om sprayen inte har

   använts på en vecka, ska du ladda pumpen

   genom att skaka flaskan och spraya i luften

   tills en jämn dusch erhålls. Håll flaskan ifrån

   dig när du testsprayar i luften.


   Skaka flaskan.

   Ta av den genomskinliga hatten.


   Billede 1


   Håll sprayflaskan som på bilden.


   Låt den vila på tummen och placera

   långfingret och pekfingret på var sin sida

   om flaskans spets.

   Pumpa genom att med långfingret och

   pekfingret pressa nedåt mot tummen.

   Upprepa några gånger.


   Användning av nässprayen:

   Snyt ur näsan.

   Skaka flaskan och ta av den genomskinliga

   hatten.


   Håll sprayflaskan som på bilden.


   Billede 2


   Böj huvudet lätt framåt. Täpp till ena

   näsborren.

   För in flaskans spets i andra näsborren

   och pumpa en gång.

   Andas samtidigt lätt in genom

   näsborren.

   Andas därefter ut genom munnen, innan

   sprayningen upprepas en gång.

   Upprepa proceduren i andra näsborren.


   Torka av näsapplikatorn och sätt på plasthatten

   igen.

   Överskrid inte doseringen!


   Rengöring:

   Rengör den vita plastdelen (näsapplikatorn)

   minst en gång i veckan. Rengör den oftare om

   den täpps till.

   Peta inte med nål eller annat vasst föremål i

   näsapplikatorn.


   Tag av den genomskinliga hatten.

   Tag av näsapplikatorn från flaskan som

   på bilden.


   Billede 3


   Spola näsapplikatorn och hatten under

   rinnande varmt vatten.

   Skaka av vattnet och låt lufttorka.

   Sätt tillbaka näsapplikatorn och hatten

   på flaskan.


   Om näsapplikatorn ’pluggar’ igen kan den

   ligga i varmt vatten en stund. Skölj sedan

   med kallt vatten och låt lufttorka.

   Sätt tillbaka delarna.


   Om du använder mera Flutikason 2care4 än du borde:

   Det är viktigt att du tar dosen såsom det står

   på etiketten på förpackningen eller såsom din

   läkare informerat dig om. Öka eller minska inte

   dosen utan att kontakta läkare.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning

   av risken samt rådgivning.


   Om du glömt att ta Flutikason 2care4:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för

   glömd dos.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar men alla användare

   behöver inte få dem.


   Sluta att ta Flutikason 2care4 och kontakta

   omedelbart läkare om du får något av följande

   symptom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   • blodtrycksfall

   Dessa symtom kan vara tecken på allvarliga

   överkänslighetsreaktioner såsom angioödem

   och anafylaxi som är mycket sällsynta

   biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av

   10 000 användare).


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av

   10 användare): Lätt blodblandat nässekret.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10

   användare): Torrhet/irritation i näsa och

   svalg. Huvudvärk. Obehaglig lukt eller smak av

   läkemedlet.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1

   av 10 000 användare):

   Sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen.

   Orsaken till dessa biverkningar är oklar.

   Glaukom (grön starr), förhöjt tryck i ögat,

   katarakt (grå starr).


   Nysningar kan inträffa omedelbart efter

   sprayning.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information. Du kan

   också rapportera biverkningar direkt (se

   detaljer nedan). Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se   5. FÖRVARING AV FLUTIKASON 2CARE4

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll

   för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på

   kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är

   den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

   man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-04-19.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Flutikason 2care4

  Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos 120 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 417104
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  146,42 kr

  Jämförspris: 1,22 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?