• Diklofenak
 • Diklofenak
 • Smärtlindrande gel. Utvärtes. Lindrar smärta och dämpar inflammation vid led- och muskelskada. Från 14 år.
 • Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Diklofenak Apofri

   11,6 mg/g gel
   Diklofenak
   propylenglykol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Diklofenak Apofri är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Diklofenak Apofri
   3. Hur du använder Diklofenak Apofri
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Diklofenak Apofri ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Diklofenak Apofri är och vad det används för

   Diklofenak, den verksamma substansen i Diklofenak Apofri, tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.

   Diklofenak Apofri används vid lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, som t.ex. sportskador.

   Diklofenak Apofri är endast avsedd för användning på huden.

   Diklofenak som finns i Diklofenak Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Diklofenak Apofri

   Använd inte Diklofenak Apofri

   - om du är allergisk mot diklofenak, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du fått en allergisk reaktion mot acetylsalicylsyra eller mot något annat antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID). Symtom på en allergisk reaktion kan vara pipande andhämtning eller andfåddhet (astma), svårigheter att andas, svullnad av ansikte eller tunga, hudutslag eller rinnsnuva.

   - under graviditetens sista tre månader (se ”Graviditet, amning och fertilitet”).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Diklofenak Apofri.

   - Rådgör med läkare innan behandling med Diklofenak Apofri påbörjas om du har nedsatt njur-, hjärt-, leverfunktion eller magsår.

   - Använd inte Diklofenak Apofri tillsammans med lufttäta bandage. Vid stukning kan leden lindas men inte så hårt att blodcirkulationen stryps.

   - Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.

   - Får inte användas på skadad eller infekterad hud, t.ex. eksem, akne eller öppna sår.

   - Diklofenak Apofri är endast avsett för användning på huden. Diklofenak Apofri får aldrig sväljas.

   - Undvik direkt solljus och solarium på behandlat område under behandling och minst två veckor efter avslutad behandling. T.ex. genom att täcka behandlat område med kläder.

   - Avbryt behandlingen om du får hudutslag.

   - Risken för biverkningar ökar med tiden. Den rekommenderade behandlingstiden skall därför inte överskridas.

   Barn och ungdomar

   Diklofenak Apofri skall inte användas av barn och ungdomar under 14 år.

   Andra läkemedel och Diklofenak Apofri

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Gravida kvinnor ska inte använda Diklofenak Apofri under de sista tre månaderna av graviditeten. Användning av Diklofenak Apofri ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

   Användning av Diklofenak Apofri under den senare delen av graviditeten kan orsaka problem vid förlossningen och påverka utvecklingen och hälsan hos det ofödda barnet.

   Små mängder diklofenak passerar över i modersmjölk. Diklofenak Apofri bör endast användas vid amning efter läkares ordination.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Diklofenak Apofri påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Diklofenak Apofri innehåller propylenglykol

   Propylenglykol kan orsaka hudirritation.


   3. Hur du använder Diklofenak Apofri

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och ungdomar över 14 år

   2 till 4 g (6 till 12 cm gelsträng) appliceras 3 till 4 gånger dagligen. Använd inte mer än 16 g per dag. Massera försiktigt in gelen i huden på det smärtande eller inflammerade området.

   Man kan uppleva en svagt kylande känsla när gelen masseras in.

   • Tvätta händerna efteråt för att undvika oavsiktlig kontakt med mun och ögon, givetvis under förutsättning att det inte är händerna som skall behandlas.

   • Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. Behandlingen bör inte pågå längre än 14 dagar annat än på läkares inrådan.

   Om du använt för stor mängd av Diklofenak Apofri

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Diklofenak Apofri

   Använd gelen så snart du kommer ihåg det, men ta inte dubbla doser för att kompensera den dos du glömt. Fortsätt sedan doseringen som tidigare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är oftast lindriga och övergående hudreaktioner på behandlingsstället. I enstaka fall kan allergiska reaktioner förekomma.

   Sluta att använda Diklofenak Apofri och kontakta omedelbart läkare om svullnad av bl.a. ansikte, tunga och/eller svalg eller nässelutslag, andnöd och svårighet att svälja inträffar.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Hudutslag, eksem, hudrodnad och hudinflammation och klåda där gelen applicerats.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Hudinflammation med blåsbildning där gelen applicerats.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Ljuskänslighetsreaktioner i huden, astma, utslag med varfyllda blåsor, överkänslighetsreaktioner (inklusive nässelutslag) och angioödem (svullnad av hud och slemhinnor, t.ex. i ansikte och fingerleder).

   5. Hur Diklofenak Apofri ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och på tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   När tuben har öppnats ska krämen användas inom 1 år.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är diklofenakdietylamin. 1 g gel innehåller 11,6 mg (1,16 %) diklofenakdietylamin, vilket motsvarar 10 mg diklofenaknatrium.

   - Övriga innehållsämnen är propylenglykol, isopropylalkohol, dietylamin, flytande paraffin, makrogolcetostearyleter, karbomer, kokoylkaprylokaprat, parfym, vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Diklofenak Apofri är en vit, trögflytande gel.

   Produkten finns i tuber om 60 g och 100 g.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tel.: 08-544 960 30

   Tillverkare

   Kern Pharma S.L.

   Polígono Ind. Colón II

   Venus, 72, 08228 Terassa Barcelona

   Spanien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015–03–30


  Diklofenak Apofri

  Gel 11,6 mg/g 60 gram Tub

  • Varunummer: 420696
  • Tillverkare: Apofri AB

  74,50 kr

  Jämförpris: 1.241,67 kr / kg

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/diklofenak-apofri-gel-116-mg-per-g-60-gram-tub-249024/ 249024 Diklofenak Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/420696s.jpg 74.50 74.50 SEK Apofri InStock Diklofenak Meny Meny/Hälsa & levnadsvanor Meny/Hälsa & levnadsvanor/Träning Meny/Hälsa & levnadsvanor/Träning/Sportskador & skydd Beredningsform Beredningsform/Gel Verkningssätt Verkningssätt/Utvärtes mot smärta & inflammation Meny/Värk Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Verksam substans Verksam substans/Diklofenak Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Gel 11,6 mg/g 60 gram Tub