Bild på Desloratadine Sandoz
 • Vid tillfällig allergi
 • Läkemedel
 • Mot klåda, nysningar,snuva och ögonsymptom. Effekt efter 1/2 -1tim, varar ca 1 dygn. Antihistamin. Från 12 år
 • Kan kombineras med ögondroppar och/eller nässpray vid behov av kraftigare effekt
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Desloratadine Sandoz

   5 mg filmdragerade tabletter
   desloratadin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Desloratadine Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadine Sandoz
   3. Hur du använder Desloratadine Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Desloratadine Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Desloratadine Sandoz är och vad det används för

   Vad Desloratadine Sandoz är

   Desloratadine Sandoz innehåller desloratadin som är ett antihistamin.


   Hur Desloratadine Sandoz verkar

   Desloratadine Sandoz är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symptom under kontroll.


   När Desloratadine Sandoz ska användas

   Desloratadine Sandoz lindrar symptomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Dessa symptom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.


   Desloratadine Sandoz kan även ordineras av läkare för användning för att lindra symptom från urtikaria (klåda, rodnad och antal och storlek på nässelutslag).


   Lindring av dessa symptom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.


   Desloratadin som finns i Desloratadine Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadine Sandoz

   Ta inte Desloratadine Sandoz

   • om du är allergisk mot desloratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot loratadin.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Desloratadine Sandoz:

   • om du eller någon i din familj har haft krampanfall.

   • om du har nedsatt njurfunktion.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Desloratadine Sandoz

   Det finns inte några kända interaktioner mellan Desloratadine Sandoz och andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Desloratadine Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Desloratadine Sandoz kan tas med eller utan mat.

   Var försiktig om du tar Desloratadine Sandoz tillsammans med alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Intag av Desloratadine Sandoz rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.


   Fertilitet

   Det finns inga fertilitetsdata för män och kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid rekommenderad dos förväntas inte detta läkemedel påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas att man inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Desloratadine Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

   Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen med vatten, med eller utan mat.


   Tabletten sväljes hel.


   Kontakta läkare om förbättring inte ses efter 7 dagars behandling.


   Behöver man använda Desloratadine Sandoz längre tid än 3 månader, ska man kontakta läkare för att undersöka om symptomen har en annan orsak.

   Om du använt för stor mängd av Desloratadine Sandoz

   Ta Desloratadine Sandoz exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, apotek, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Desloratadine Sandoz

   Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att använda Desloratadine Sandoz

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Under marknadsföringen av desloratadin har fall av allvarliga allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.


   I kliniska prövningar på vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en overksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en overksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den mest vanligt rapporterade biverkningen.


   I kliniska prövningar med desloratadin har följande biverkningar rapporterats som:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Trötthet

   • Muntorrhet

   • Huvudvärk.

   Vuxna

   Under marknadsföringen av desloratadin har följande biverkningar rapporterats som:


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Allvarliga allergiska reaktioner

   • Utslag

   • Bultande eller oregelbundna hjärtslag

   • Snabba hjärtslag

   • Magsmärtor

   • Illamående

   • Kräkningar

   • Orolig mage

   • Diarré

   • Yrsel

   • Dåsighet

   • Sömnsvårigheter

   • Muskelsmärtor

   • Hallucinationer

   • Kramper

   • Rastlöshet med ökad kroppsrörelse

   • Leverinflammation

   • Avvikande leverfunktionstester


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Avvikande beteende

   • Aggression

   • Onormal svaghet

   • Gulfärgning av hud och/eller ögon

   • Ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus, till exempel för UV-ljus i solarium

   • Förändring i hur hjärtat slår.

   Barn

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Avvikande beteende

   • Aggression

   • Långsamma hjärtslag

   • Förändring i hur hjärtat slår.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Desloratadine Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Använd inte detta läkemedel om du märker någon förändring i tabletternas utseende.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Varje tablett innehåller 5 mg av den aktiva substansen desloratadin.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydrogenerad vegetabilsk olja (typ 1).

    Tablettdragering: Opadry Blue 03B50689 (hypromellos E464, titandioxid E171, makrogol 400 E1521, indigotin aluminiumlack E132).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ljusblå, rund, bikonvex tablett, märkt med ”5” på ena sidan.

   Diameter 6,50±0,10 mm.


   Desloratadine Sandoz tillhandahålls i blister som består av OPA/Al/PVC/Al eller PVC/Aclar/Al.


   Förpackningsstorlekar (endos):

   1x1, 2x1, 3x1, 5x1, 7x1, 10x1, 14x1, 15x1, 20x1, 21x1, 30x1 filmdragerade tabletter


   Förpackningsstorlekar:

   1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Tillverkare:

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

   eller

   LEK S.A., Ul. Podlipie 16 C, 95010 Strykow, Polen

   eller

   LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02672 Warszawa, Polen

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Desloratadine Sandoz

  Filmdragerad tablett 5 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 439962
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  59,50 kr

  Jämförspris: 1,98 kr / tablett(er)

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/desloratadine-sandoz-filmdragerad-tablett-5-mg-30-tabletter-blister-254470/ 254470 Desloratadine Sandoz https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/439962s.jpg 59.50 59.50 SEK Sandoz InStock Vid tillfällig allergi Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Pälsdjursallergi & kvalsterallergi Beredningsform Beredningsform/Tablett Verkningssätt Verkningssätt/Antihistamin Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 5 mg 30 tablett(er) Blister