Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Colifoam rektalskum

   10 % Rektalskum
   Hydrokortisonacetat 100 mg

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Colifoam rektalskum är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Colifoam rektalskum
   3. Hur du använder Colifoam rektalskum
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Colifoam rektalskum ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Colifoam rektalskum är och vad det används för

   Colifoam innehåller hydrokortison, som dämpar inflammationer i ändtarmens slemhinna.

   Colifoam används till vuxna för lokalbehandling av såriga inflammationer i ändtarmens slemhinna.

   Hydrokortisonacetat som finns i Colifoam kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Colifoam rektalskum

   Använd inte Colifoam rektalskum

   • om du är allergisk mot hydrokortisonacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid en skada i tarmen såsom förträngning av ändtarmskanalen, bölder, hål på tarmväggen eller omedelbart efter tarmoperation.

   • vid lokala svamp-, virus- och bakterieinfektioner.

   • vid bukhinneinflammation.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Colifoam.

   • vid behandling av barn.

   • om du har glaukom (ökat tryck i ögat).

   • om du vet att du ska vaccinera dig.

   Vissa sjukdomstillstånd kan påverkas av behandling med Colifoam och ibland måste doseringen ändras beroende på en sjukdom, varför det är viktigt att informera behandlande läkare om alla sjukdomar, både innan och under behandlingen. Det gäller särskilt vid njursjukdom, högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, psykiska sjukdomar samt myastenia gravis (muskelsvaghet).

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Andra läkemedel och Colifoam rektalskum

   - Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   - Vissa läkemedel kan öka effekterna av Colifoam och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av Colifoam under graviditet.

   Hydrokortison går över i modersmjölk och bör därför endast användas under amning efter att läkare bedömt att nyttan överstiger riskerna.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Colifoam rektalskum påverkar inte förmågan att köra bil eller framföra fordon.

   Colifoam rektalskum innehåller hjälpämnen

   metylparahydroxybensoat (E 218) och propylparahydroxybensoat (E 216) Dessa innehållsämnen kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

   cetylalkohol och propylenglykol 

   Dessa innehållsämnen kan ge lokal hudirritation (t.ex. kontakteksem).


   3. Hur du använder Colifoam rektalskum

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för patienten.

   Rekommenderad dos är en fylld doseringsspruta1-2 gånger per dag i 2-3 veckor, därefter varannan dag tills utläkning skett. Innehållet sprutas in i ändtarmen.

   Bruksanvisning finns sist i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du använt för stor mängd av Colifoam rektalskum

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du slutar att använda Colifoam rektalskum

   Vid långvarig användning ska behandlingen avslutas gradvis.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Diarré, lokalt brännande känsla.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Dimsyn.

   Ej kända (kan ej beräknas från tillgänglig data): Sveda eller smärta i ändtarmen. Allergisk dermatit (hud rodnad, knottror, utslag), urtikaria (kliande utslag), hudreaktioner (så som blister, klåda, utslag).

   Reaktioner vid appliceringsstället som erytem (hudrodnad), irritation, sveda, torrhet. Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaktisk reaktion, angioödem.

   Vid användning av Colifoam rektalskum kan biverkningar uppstå som är typiska för mer verksamma kortisonpreparat (Cushing-lika egenskaper som månansikte, fettinlagring på bålen), särskilt vid långtidsanvändning och om anvisningarna inte följs men risken är minimal vid normal användning av Colifoam rektalskum.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26 751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Colifoam rektalskum ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Skydda behållaren mot solljus, temperaturer över 50°C och under 0°C. Behållaren innehåller lättantändlig drivgas. Brandfarligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydrokortisonacetat. 1 g rektalskum innehåller100 mg hydrokortisonacetat.

   • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, etoxystearylalkohol, makrogolstearyleter, cetylalkohol, konserveringsmedel (metylparahydroxybensoat (E 218), propylparahydroxybensoat (E 216)), trietanolamin, renat vatten, drivmedel (isobutan och propan).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tryckbehållare av aluminium försedd med pressventil och drivenhet samt tillbehör i form av spruta för applicering.

   En tryckbehållare à 20,8 g innehåller ca 14 doser.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör:

   Pharmachim AB

   Berga Allè 1, 254 52 Helsingborg

   Tel: 042 32 66 95

   Ompackare:

   Dr. Fisher Farma B.V.

   Lelystad, Nederländerna

   Tillverkare: Pharmasol Ltd, Andover, England


   Denna bipacksedel ändrades senast

   30 oktober 2018


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Colifoam

  Rektalskum 10 % 14 dos(er) Tryckbehållare

  • Varunummer: 109679
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  257,49 kr

  Jämförpris: 18,39 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?