Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Bio Vet ApS

   Kongevejen 66

   DK-3480 Fredensborg

   Danmark

   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

   Bela-Pharm GmbH & Co. KG

   Lohner Str. 19, 49377 Vechta

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Colicol vet. 240 mg/ml lösning för användning i dricksvatten, kolistinsulfat

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Kolistinsulfat

   240 mg

   Hjälpämnen:

   Bensylalkohol

   9,45 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Behandling av diarré före eller i samband med avvänjningen, orsakad av E.Coli bakterier som är känsliga för kolistin.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid överkänslighet mot polypeptidantibiotika eller mot några hjälpämnen.

   Skall inte användas vid förekomst av resistens mot polymyxin.

   Skall inte användas till grisar som är yngre än 48 timmar.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oral användning.

   Ges via dricksvatten eller appliceras direkt i munnen.

   Den rekommenderade dagliga dosen skall delas upp i två doser om produkten ges direkt i djurets mun.

   Dosering

   Till svin är den rekommenderade dosen 100 000 IE kolistin per kg kroppsvikt motsvarande 0,02 ml Colicol vet. per kg kroppsvikt dagligen under 3-5 på varandra följande dagar.

   2 ml Colicol vet. lösning för användning i dricksvatten räcker till behandling av 100 kg djur.

   Individuell administrering

   Vid användning till diande grisar kan preparatet administreras individuellt. För denna användning skall Colicol vet. spädas ut i dricksvatten.

   1 ml Colicol vet. koncentrat för användning i dricksvatten späds ut i 49 ml dricksvatten. Av denna utspädda lösning administreras med en spruta 1 ml per kg kroppsvikt dagligen under 3-5 på varandra följande dagar.

   Administrering via dricksvatten/dricksho för gruppvis behandling

   Intaget av vatten som innehåller läkemedel beror på djurets fysiologiska och kliniska tillstånd. För att uppnå korrekt dosering skall kolistinkoncentrationen justeras därefter. Före varje behandling skall den totala kroppsvikten för de djur som skall behandlas samt den totala dagliga vattenkonsumtionen noggrant beräknas. Vattnet skall blandas med läkemedlet varje dag, omedelbart innan djuren ges vatten.

   Vattnet som innehåller läkemedel bör vara det enda dricksvattnet som ges till djuren under hela behandlingsperioden.

   Volymen av dricksvatten

   Dag 1: Hela djurgruppen som skall behandlas erbjuds dricksvatten utan läkemedel. Den totala mängden dricksvatten som djuren dricker under 24 timmar mäts (Vd).

   Dag 2: Den exakta mängden (ml) Colicol vet. som skall blandas i volymen av dricksvatten som motsvarar Vd kan beräknas med hjälp av följande formel:

   Colicol vet. (ml) = 0,02 (ml) x den totala vikten av de djur som skall behandlas (kg).

   Den färdiga dricksvattenlösningen framställs genom att beräknad mängd Colicol vet. mäts upp med hjälp av bifogad måttbägare och blandas med den fastställda mängden dricksvatten (Vd).

   Administrering med dosatron/medicinblandare för gruppvis behandling

   Behandlingen fördelas över en period av 24 timmar under 3-5 på varandra följande dagar.

   En doseringspump används för att tillsätta stamlösning med en på förhand bestämd koncentration till dricksvattnet.

   Om läkemedlet administreras genom ett automatiserat dricksvattensystem måste stamlösningens volym och koncentration beräknas.

   Följande tillvägagångssätt kan användas:

   Stamlösningens volym:

   Dag 1: Anslut dosatronen/medicinblandaren utan att tillsätta något läkemedel. Mät hur mycket vatten djuren förbrukar via dosatronen/medicinblandaren under 24 timmar. Denna mängd motsvarar stamlösningens volym (Vs).

   Dag 2: Den exakta mängden (ml) Colicol vet. som skall blandas i volymen av stamlösning som motsvarar Vs kan beräknas med hjälp av följande formel:

   Colicol vet. (ml) = 0,02 (ml) x den totala vikten av de djur som skall behandlas (kg).

   Den färdiga stamlösningen framställs genom att beräknad mängd Colicol vet. mäts upp med hjälp av bifogad måttbägare och blandas med den fastställda volymen dricksvatten som förbrukats via dosatronen/medicinblandaren under 24 timmar (Vs).

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ges via dricksvatten eller appliceras direkt i munnen.

   Den rekommenderade dagliga dosen skall delas upp i två doser om produkten ges direkt i djurets mun.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 1 dag.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Utg. dat.

   Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 14 dagar

   Hållbarhet efter spädning eller beredning enligt anvisning: 24 timmar efter spädning i vatten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Hos nyfödda djur samt hos djur med svåra sjukdomar i magtarmkanalen eller njurarna kan absorptionen av kolistin öka. Förändringar som är skadliga för nervsystemet och njurarna kan då uppkomma.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Personer som är överkänsliga för polymyxiner skall undvika kontakt med läkemedlet.

   Läkemedlet kan i sällsynta fall orsaka kontakteksem. Använd handskar vid hantering av läkemedlet. Ät, drick och rök inte vid hantering av detta läkemedel. Tvätta händerna efter användning. Vid spill på huden skall huden tvättas med vatten och tvål.

   Avlägsna eventuella förorenade kläder.

   Vid oavsiktlig kontakt med ögonen skall ögonen sköljas med rikligt med vatten, uppsök läkare och visa produktetiketten.

   Uppsök läkarhjälp om allvarliga reaktioner förekommer.

   Dräktighet och digivning

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och digivning hos de djurslag som läkemedlet är avsett för. Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Andra läkemedel och Colicol vet.

   Det går inte att utesluta att interaktioner med bedövningsmedel och muskelavslappnande medel i enstaka fall kan förekomma efter användning av kolistinsulfat via munnen. Samtidig användning med vissa antibiotikum (aminoglykosider) och vissa maskmedel (levamisol) bör undvikas. Divalenta katjoner (järn, kalcium, magnesium) samt omättade fettsyror och polyfosfater kan motverka effekten av kolistinsulfat.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2013-04-25

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   1 liter

   Vit behållare av polyeten med lock av polypeten. En 1 ml doseringsspruta (polypropen) och en måttbägare (polypropen) med volymmarkeringar och med en maximal volym på 60 ml bifogas.

   5 liter

   Dunk av polyeten med lock av polyeten. En 1 ml doseringsspruta (polypropen) och en måttbägare (polypropen) med volymmarkeringar och med en maximal volym på 60 ml bifogas.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Colicol vet.

  Lösning för användning i dricksvatten 240 mg/ml 1 liter Flaska

  • Varunummer: 451496
  • Tillverkare: Bio Vet Aps

  792,50 kr

  Jämförpris: 792,50 kr / liter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?