• Norgestimat och etinylestradio
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cilest 28

   filmdragerade tabletter
   norgestimat, etinylestradiol
   laktos

   Viktig information om kombinerade hormonella preventivmedel:

   • De är ett av de mest pålitliga preventivmedlen som finns om de används korrekt.

   • Risken för en blodpropp i vener eller artärer ökar något, speciellt under det första året eller när kombinerade hormonella preventivmedel börjar användas igen efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.

   • Var uppmärksam och kontakta läkare om du tror att du har symtom på en blodpropp (se avsnitt 2 ”Blodproppar”).

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cilest 28 är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cilest 28
   3. Hur du använder Cilest 28
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cilest 28 ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cilest 28 är och vad det används för

   • Cilest 28 är ett lågdoserat kombinations-p-piller, som används för att förhindra graviditet.

   • Varje tablett innehåller två olika kvinnliga hormoner, norgestimat och etinylestradiol.

   • Cilest 28 förhindrar ägglossning från dina äggstockar så att du inte kan bli gravid. Dessutom gör Cilest 28 livmoderhalsens sekret (slem) tjockare vilket gör det svårare för spermierna att tränga in i livmodern. Skyddseffekten startar genast från första tabletten.

   Norgestimat och etinylestradiol som finns i Cilest 28 kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cilest 28

   Allmänt

   Innan du börjar använda Cilest 28 ska du läsa informationen om blodproppar i avsnitt 2. Det är särskilt viktigt att du läser symtomen om blodpropp – se avsnitt 2, ”Blodproppar”.

   Använd inte Cilest 28:

   Använd inte Cilest 28 om du har något av de tillstånd som anges nedan. Om du har något av dessa tillstånd måste du tala om det för läkaren. Läkaren kommer att diskutera vilken annan typ av preventivmedel som kan vara mer lämplig.

   • om du har (eller har haft) en blodpropp i ett blodkärl i benen (djup ventrombos, DVT), i lungorna (lungemboli) eller något annat organ

   • om du vet att du har en sjukdom som påverkar blodkoaguleringen – t.ex. protein C brist, protein S brist, antitrombin III brist, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantikroppar

   • om du behöver genomgå en operation eller om du blir sängliggande en längre period (se avsnittet ”Blodproppar”)

   • om du har (eller har haft) en hjärtinfarkt eller en stroke (slaganfall)

   • om du har (eller har haft) kärlkramp (ett tillstånd som orsakar svår bröstsmärta och kan vara ett första tecken på hjärtinfarkt) eller transitorisk ischemisk attack (TIA – övergående strokesymtom)

   • om du har någon av följande sjukdomar som kan öka risken för en blodpropp i artärerna:

    1. svår diabetes med skadade blodkärl

    2. mycket högt blodtryck

    3. en mycket hög nivå av fett i blodet (kolesterol eller triglycerider)

    4. ett tillstånd som kallas hyperhomocysteinemi

   • om du har (eller har haft) en typ av migrän som kallas ”migrän med aura”

   • om du är allergisk mot norgestimat, etinylestradiol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har allvarlig leversjukdom, om levervärdena inte återgått till de normala

   • om du har levertumörer (god- eller elakartade)

   • om du har känd eller misstänkt bröst- eller underlivscancer

   • om du har onormal tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)

   • om du har vaginal blödning utan känd orsak.

   • om du har gulsot i samband med graviditet eller tidigare p-piller användning.

   • om du har hepatit C och tar läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir (se även avsnittet ”Andra läkemedel och Cilest 28”).

   Cilest 28 ska inte användas om du:

   • är gravid eller tror att du kan vara gravid

   • har uppnått klimakteriet och mensen har upphört

   Var särskilt försiktig när du använder Cilest 28

   När ska du kontakta läkare?

   Sök omedelbart läkare

   • om du märker möjliga tecken på en blodpropp som kan betyda att du har en blodpropp i benet (dvs. djup ventrombos), en blodpropp i lungan (dvs. lungemboli), en hjärtinfarkt eller en stroke (se avsnitt ”Blodproppar” nedan).

   För beskrivning av symtomen vid dessa allvarliga biverkningar gå till ”Så här känner du igen en blodpropp”.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Cilest 28.

   Tala om för läkare om något av följande tillstånd gäller dig.

   Om tillståndet uppstår eller försämras när du använder Cilest 28, ska du också kontakta läkare.

   • om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom)

   • om du har en systemisk lupus erythematosus (SLE – en sjukdom som påverkar ditt naturliga immunsystem)

   • om du har hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS - en störning av blodkoaguleringen som leder till njursvikt)

   • om du har sicklecellanemi (en ärftlig sjukdom i de röda blodkropparna)

   • om du har ökade blodfetter (hypertriglyceridemi) eller ärftlighet för detta tillstånd. Hypertriglyceridemi har förknippats med en ökad risk att utveckla pankreatit (bukspottkörtelinflammation).

   • om du behöver genomgå en operation eller om du blir sängliggande en längre period (se avsnitt 2 ”Blodproppar”)

   • om du nyss har fött barn löper du ökad risk att få blodproppar. Fråga läkaren hur snart efter förlossningen du kan börja använda Cilest 28

   • om du har en inflammation i venerna under huden (ytlig tromboflebit)

   • om du har åderbråck.

   BLODPROPPAR

   Om du använder kombinerade hormonella preventivmedel som Cilest 28 ökar risken för blodpropp jämfört med om du inte använder dessa preparat. I sällsynta fall kan en blodpropp blockera blodkärlen och orsaka allvarliga problem.

   Blodproppar kan bildas

   • i vener (kallas venös trombos, venös tromboembolism eller VTE)

   • i artärer (kallas arteriell trombos, arteriell tromboembolism eller ATE).

   Det går inte alltid att återhämta sig helt efter blodproppar. I sällsynta fall kan de ha allvarliga kvarstående effekter och, i mycket sällsynta fall, vara dödliga.

   Det är mycket viktigt att komma ihåg att den totala risken för en farlig blodpropp på grund av Cilest 28 är liten.

   SÅ HÄR KÄNNER DU IGEN EN BLODPROPP

   Sök omedelbart läkare om du märker något av följande tecken eller symtom.

   Upplever du något av dessa tecken?

   Vad kan du eventuellt lida av?

   • svullnad av ett ben eller längs en ven i benet eller foten, framför allt om du också får:

    • smärta eller ömhet i benet som bara känns när du står eller går

    • ökad värme i det drabbade benet

    • färgförändring av huden på benet, t.ex. blekt, rött eller blått.

   Djup ventrombos

   • plötslig oförklarlig andfåddhet eller snabb andning

   • plötslig hosta utan tydlig orsak som eventuellt kan leda till att du hostar blod

   • kraftig bröstsmärta som kan öka vid djupa andetag

   • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel

   • snabba eller oregelbundna hjärtslag

   • svår smärta i magen.


   Om du är osäker, kontakta läkare eftersom vissa av dessa symtom, t.ex. hosta och andfåddhet, av misstag kan tolkas som ett lättare tillstånd som luftvägsinfektion (t.ex. en vanlig förkylning).

   Lungemboli

   Symtom som vanligtvis förekommer i ett öga:

   • omedelbar synförlust eller

   • dimsyn utan smärta som kan leda till synförlust.

   Retinal ventrombos (blodpropp i ögat)

   • bröstsmärta, obehag, tryck, tyngdkänsla

   • tryck eller fyllnadskänsla i bröstet, armen eller nedanför bröstbenet

   • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller känsla av kvävning

   • obehag i överkroppen som strålar mot ryggen, käken, halsen, armen och magen

   • svettning, illamående, kräkningar eller yrsel

   • extrem svaghet, ångest eller andfåddhet

   • snabba eller oregelbundna hjärtslag

   Hjärtinfarkt

   • plötslig svaghet eller domning i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida av kroppen

   • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå

   • plötsliga synproblem i ett eller båda ögonen

   • plötsliga problem med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination

   • plötslig, allvarlig eller långvarig huvudvärk utan känd orsak

   • medvetslöshet eller svimning med eller utan anfall.


   Ibland kan symtomen på stroke vara kortvariga med nästan omedelbar eller fullständig återhämtning, men du ska ändå omedelbart söka läkare eftersom du löper risk att drabbas av en ny stroke.

   Stroke

   • svullnad och lätt blåmissfärgning av en arm eller ett ben

   • svår smärta i magen (akut buk)

   Blodproppar som blockerar andra blodkärl

   BLODPROPPAR I EN VEN

   Vad kan hända om en blodpropp bildas i en ven?

   • Användningen av kombinerade hormonella preventivmedel har förknippats med en ökning av risken för blodproppar i venen (venös trombos). Dessa biverkningar är dock sällsynta. De inträffar oftast under det första årets användning av ett kombinerat hormonellt preventivmedel.

   • Om en blodpropp bildas i en ven i benet eller foten kan det leda till en djup ventrombos (DVT).

   • Om en blodpropp förflyttar sig från benet och stannar i lungan kan det leda till en lungemboli.

   • I mycket sällsynta fall kan en blodpropp bildas i en ven i ett annat organ som ögat (retinal ventrombos).

   När är risken att utveckla en blodpropp i en ven störst?

   Risken för att utveckla en blodpropp i en ven är störst under det första året som du för första gången använder kombinerade hormonella preventivmedel. Risken kan också vara högre om du börjar om med ett kombinerat hormonellt preventivmedel (samma produkt eller en annan produkt) efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.

   Efter det första året minskar risken, men den är alltid något högre än om du inte använde ett kombinerat hormonellt preventivmedel.

   När du slutar använda Cilest 28 återgår risken för en blodpropp till det normala inom några veckor.

   Hur stor är risken för att utveckla en blodpropp?

   Risken beror på din naturliga risk för VTE och vilken typ av kombinerat hormonellt preventivmedel du tar.

   Den totala risken för en blodpropp i benet eller lungorna med Cilest 28 är liten.

   • Av 10 000 kvinnor som inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel och inte är gravida utvecklar cirka 2 en blodpropp under ett år.

   • Av 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller levonorgestrel eller noretisteron eller norgestimat så som Cilest 28 utvecklar cirka 5 7 en blodpropp under ett år.

   • Risken för en blodpropp varierar beroende på din sjukdomshistoria (se ”Faktorer som kan öka risken för en blodpropp” nedan).

   Risk för att utveckla en blodpropp under ett år

   Kvinnor som inte använder kombinerat p-piller/
   plåster/ring och som inte är gravida

   Cirka 2 av 10 000 kvinnor

   Kvinnor som använder ett kombinerat hormonell preventivmedel som innehåller levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

   Cirka 5-7 av 10 000 kvinnor

   Kvinnor som använder Cilest 28

   Cirka 5-7 av 10 000 kvinnor

   Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en ven

   Risken för en blodpropp med Cilest 28 är liten men vissa tillstånd ökar risken. Risken är högre:

   • om du är överviktig (kroppsmasseindex eller BMI över 30 kg/m2)

   • om någon i din släkt har haft en blodpropp i ben, lunga eller annat organ vid ung ålder (t.ex. under cirka 50 år). I det här fallet kan du ha en ärftlig blodkoaguleringssjukdom

   • om du behöver genomgå en operation, eller blir sängliggande under en längre period på grund av skada eller sjukdom, eller om benet gipsas. Användningen av Cilest 28 kan behöva avbrytas i flera veckor innan en operation eller medan du är mindre rörlig. Om du måste sluta ta Cilest 28, fråga läkaren när du kan börja ta det igen

   • med stigande ålder (särskilt om du är över cirka 35 år)

   • om du har fött barn för några veckor sedan.

   Risken för att utveckla en blodpropp ökar ju fler tillstånd du har.

   Flygresor (över 4 timmar) kan tillfälligt öka risken för en blodpropp, särskilt om du har någon av de andra faktorer som listas här.

   Det är viktigt att du talar om för läkaren om något av dessa tillstånd gäller dig, även om du är osäker. Läkaren kan besluta att du måste sluta ta Cilest 28.

   Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Cilest 28, t.ex. en nära släkting drabbas av blodpropp med okänd orsak eller om du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.

   BLODPROPPAR I EN ARTÄR

   Vad kan hända om en blodpropp bildas i en artär?

   På samma sätt som en blodpropp i en ven kan en propp i en artär leda till allvarliga problem. Det kan t.ex. orsaka hjärtinfarkt eller stroke.

   Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en artär

   Det är viktigt att du vet att risken för en hjärtinfarkt eller stroke till följd av användning av Cilest 28 är mycket liten men kan öka:

   • med stigande ålder (efter cirka 35 års ålder)

   • om du röker. När du använder kombinerade hormonella preventivmedel Cilest 28 bör du sluta röka. Om du inte kan sluta röka och är över 35 år kan läkaren råda dig att använda en annan typ av preventivmedel

   • om du är överviktig

   • om du har högt blodtryck

   • om någon nära anhörig har haft en hjärtinfarkt eller en stroke i unga år (yngre än 50 år). I det här fallet kan du också löpa större risk för en hjärtinfarkt eller en stroke

   • om du eller någon nära släkting har höga blodfetter (kolesterol eller triglycerider)

   • om du får migrän, speciellt migrän med en aura

   • om du har problem med hjärtat (klaffsjukdom, en hjärtrytmstörning som kallas förmaksflimmer)

   • om du har diabetes.

   Om du har mer än ett av dessa tillstånd eller om något av dem är särskilt allvarligt kan risken för att utveckla en blodpropp vara ännu större.

   Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Cilest 28, t.ex. om du börjar röka, en nära släkting drabbas en trombos av okänd orsak, eller du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.

   Psykiska störningar

   Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel, inräknat Cilest 28, har rapporterat depression eller nedstämdhet. Depressioner kan vara allvarliga och ibland leda till självmordstankar. Om du upplever humörförändringar och symtom på depression ska du snarast möjligt kontakta läkare för rådgivning.

   Tala dessutom med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Cilest 28 och berätta för dem om något av följande tillstånd gäller dig, eftersom läkaren kan behöva klargöra om du kan behandlas med p-piller eller inte. Det kan också vara så att du behöver följas upp oftare under behandling med Cilest 28. Kontakta läkare också om något av följande tillstånd förekommer, uppstår eller blir värre medan du använder Cilest 28:

   • om du har epilepsi

   • om du har någon leversjukdom eller om du har någon sjukdom i gallblåsan

   • om du har eller har haft kloasma (gulbruna hudfläckar, så kallade graviditetsfläckar/leverfläckar, särskilt i ansiktet). Du bör i så fall undvika direkt exponering för solljus eller ultraviolett ljus.

   Inträffar något av dessa tillstånd eller om de förvärras under användningen av Cilest 28 ska du kontakta läkare.

   Sluta att använda Cilest 28 och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på angioödem

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   P-piller och cancer

   Risken för bröstcancer tilltar generellt med tilltagande ålder. Under p-pillerbehandling är risken för diagnosen bröstcancer något ökad.

   Jämfört med risken för att någon gång i livet få bröstcancer är den ökade risken i samband med p-pilleranvändning liten. Den ökade risken för bröstcancer försvinner gradvis inom 10 år efter avslutad behandling.

   De bröstcancerfall som upptäckts hos p-pilleranvändare tenderar att vara mindre avancerade än hos dem som inte använt p-piller.

   I sällsynta fall har godartade och ännu mer sällan elakartade levertumörer uppträtt hos p-pilleranvändare. Tumörerna kan leda till livshotande inre blödning. Får du en plötslig, svår buksmärta ska du omedelbart ta kontakt med läkare.

   Livmoderhalscancer har rapporterats något oftare hos kvinnor som har tagit p-piller under lång tid. Detta behöver inte bero på p-pillret utan kan ha att göra med sexualvanor eller andra faktorer.

   Mellanblödning

   Under de första månaderna du tar Cilest 28 kan du ha oväntade blödningar (blödningar utanför veckan när du tar mörkgröna (placebo-) tabletter. Om sådana blödningar pågår mer än några få månader eller om de uppträder först efter några månader, ska läkaren undersöka orsaken till detta.

   Utebliven menstruation

   Om du tagit alla tabletter på rätt sätt, inte har haft kräkningar eller svår diarré och om du inte har tagit andra läkemedel, är det mycket osannolikt att du är gravid. Däremot, om den förväntade menstruationen uteblir två gånger i följd, ska du genomgå en gynekologisk undersökning och göra ett graviditetstest innan du fortsätter med Cilest 28. Om du inte har tagit tabletterna enligt schemat, ska du kontakta hälsovårdspersonal redan innan den första uteblivna menstruationen.

   Koncentrationen av näringsämnet folat i blodet, kan vara lägre hos kvinnor som använder p-piller. Det kan ha betydelse för kvinnor som blir gravida snabbt efter avslutad p-pilleranvändning.

   Följande tillstånd kan uppstå eller försämras vid såväl graviditet som användning av p-piller, men inget samband med användning av p-piller har fastställts:

   • gulsot och/eller klåda relaterad till stopp i gallflödet (kolestas)

   • gallstenar

   • porfyri (ökad utsöndring av blodfärgämnen)

   • systemisk lupus erytematosus (SLE), en typ av bindvävssjukdom

   • hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), en typ av blodsjukdom som förorsakar njurskador

   • Sydenhams korea

   • herpes gestationis (en ovanlig hudsjukdom som uppträder under graviditet)

   • otoskleros (viss typ av hörselnedsättning)

   • svår depression eller en sjukdomshistoria med detta tillstånd.

   Kvinnor som använder p-piller ska regelbundet genomgå läkarkontroller. Hur ofta dessa kontroller ska göras beror på om behandlingen kan tänkas påverka en sjukdom.

   Liksom andra p-piller ger Cilest 28 inte skydd mot HIV-infektion (AIDS) eller mot andra sexuellt överförda sjukdomar.

   Andra läkemedel och Cilest 28

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. De kan berätta om du behöver använda ytterligare preventivmedel.

   Använd inte Cilest 28 om du har hepatit C och tar läkemedel innehållande ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir eftersom detta kan orsaka förhöjda leverfunktionsvärden i blodprov (förhöjning av leverenzymet ALAT). Din läkare kommer att förskriva en annan typ av preventivmedel innan behandlingen med dessa läkemedel påbörjas. Cirka två veckor efter att denna behandling är avslutad kan användning av Cilest 28 återupptas. Se avsnitt ”Använd inte Cliest 28”.

   Vissa läkemedel och (traditionella) växtbaserade läkemedel kan påverka blodnivåerna av Cilest 28 och göra att det förhindrar graviditet mindre effektivt, eller leda till oväntad blödning. Dessa omfattar läkemedel som används för behandling av:

   • epilepsi (såsom hydantoiner, barbiturater, karbamazepin, felbamat, oxkarbazepin, fenytoin, primidon och topiramat)

   • tuberkulos och vissa andra infektioner (såsom griseofulvin och rifampicin)

   • HIV/AIDS och hepatit C‑virusinfektioner (så kallade proteashämmare och icke‑nukleosida omvända transkriptashämmare såsom ritonavir, nevirapin, efavirenz, atazanavir, indinavir och etravirin)

   • högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (bosentan)

   • Johannesört (ett traditionellt) växtbaserat läkemedel som används mot depression)

   Cilest 28 kan påverka effekten av andra läkemedel, såsom:

   • ciklosporin (ett immunosuppressivt läkemedel som förebygger organavstötning efter transplantation)

   • lamotrigin som används mot epilepsi (det kan öka risken för epileptiska anfall [krampanfall]).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Graviditet

   Cilest 28 ska inte användas under graviditet. Om du upptäcker att du är gravid, upphör med p-piller-behandlingen och kontakta läkare. Tala om för läkaren om du använt Cilest 28 under graviditeten.

   Amning

   Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas av användningen av Cilest 28. Använd därför inte Cilest 28 under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

   Fertilitet

   Cilest 28 används för att förhindra graviditet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan.

   Cilest 28 innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Cilest 28

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Skyddseffekten startar genast från första tabletten.

   Varje tablettkarta innehåller 28 tabletter avsedda för 4 behandlingsveckor, 21 blå tabletter avsedda för de första tre veckorna och 7 mörkgröna (placebo-) tabletter avsedda för den 4:e veckan.

   Första behandlingsmånaden

   Ta den första blå tabletten på menstruationens första dag. Ta sedan en blå tablett om dagen (i tur och ordning så vet du att tabletterna tagits varje dag). Om möjligt bör du ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag, t ex på kvällen.

   När de blå tabletterna är slut i tablettkartan övergår du till att ta de mörkgröna (placebo-) tabletterna, en om dagen i 7 dagar. Under dessa 7 dagar inträffar vanligen menstruationen. Får du ingen menstruationsblödning ska du ändå påbörja en ny 28-dagarsbehandling efter de 7 dagarna med mörkgröna tabletter.

   Andra och följande behandlingsmånader

   Börja nästa tablettperiod/tablettkarta på samma veckodag som föregående tablettperiod. Ta först blå tabletter i 21 dagar, därefter mörkgröna (placebo-) tabletter i 7 dagar. Skulle menstruationen utebli även efter andra behandlingsmånaden bör du kontakta läkare.

   Förskjutning av menstruationen

   När de blå tabletterna från en tablettkarta är slut, istället för att fortsätta med de mörkgröna (placebo-) tabletterna, påbörja en ny tablettkarta och ta blå tabletter under så många dagar som behövs. Ta därefter mörkgröna (placebo-) tabletter  i 7 dagar för att sedan påbörja en ny tablettkarta med 28 tabletter och ny startdag.

   Genombrottsblödning

   Om genombrottsblödning uppträder ska behandlingen fortsätta. Denna typ av blödning upphör normalt efter några behandlingsperioder. Om genombrottsblödningen fortsätter att uppträda efter flera cykler bör läkare/sjukvårdspersonal konsulteras.

   Vad ska du göra vid kräkning eller svår diarré?

   Vid kräkning inom 3 timmar efter tablettintag, eller om kraftig diarré pågår under längre tid än 24 timmar, kan skyddet mot graviditet vara sämre, och du bör samtidigt använda ett annat, icke-hormonellt preventivmedel (t ex kondom) under en vecka sedan du blivit frisk. Om kräkning eller diarré fortsätter ska läkare/sjukvårdspersonal konsulteras.

   Om du använt för stor mängd av Cilest 28

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Cilest 28

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   • Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle tagit din tablett är du fortfarande skyddad mot graviditet. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och ta nästa tablett på vanlig tid.

   • Om det har gått mer än 12 timmar kan p-pillrets effekt vara minskad. Ju fler tabletter i följd som du har missat, desto högre är risken för att effekten har minskat. Risken är särskilt stor för att bli gravid om du glömmer tabletter i början eller i slutet av tablettkartan. Därför ska du alltid följa de anvisningar som lämnas nedan:

   Mer än 1 tablett i tablettkartan har glömts:

   Kontakta din läkare för råd.

   1 tablett glömd under vecka 1

   Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid, men glöm inte att använda extra skydd (icke hormonellt, t ex kondom) under sju dagar. Har du haft samlag under veckan före den glömda tabletten finns en risk att du blivit gravid, och därför ska du genast kontakta din läkare.

   1 tablett glömd under vecka 2

   Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid. Förutsatt att du tagit tabletten korrekt de närmaste 7 dagarna innan den glömda tabletten har p-pillret fortfarande önskad effekt och du behöver inte använda extra skydd.

   1 tablett glömd under vecka 3

   Du kan välja mellan två alternativ:

   1. Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid. Så snart de blå tabletterna i den aktuella tablettkartan är slut ska du inte ta några mörkgröna tabletter utan ta de blå tabletterna på nästa tablettkarta. Sannolikt kommer du inte att få någon ordentlig bortfallsblödning förrän i slutet av andra tablettkartan. Däremot kan du få stänkblödning och genombrottsblödning under användningen av den andra tablettkartan.

   2. Du kan avbryta intaget av de blå tabletterna och fortsätta direkt med de mörkgröna hormonfria (placebo-) tabletterna. Det är viktigt att antalet hormonfria dagar, inklusive den dag då du glömt tabletten, aldrig blir mer än totalt 7 dagar. Börja sedan på en ny tablettkarta som vanligt.

   Glömd tablett glömd under vecka 4

   Skyddseffekten påverkas inte. Nästa tablett tas vid vanlig tid. Den glömda mörkgröna(placebo-) tabletten kastas.

   Har du glömt att ta tabletter i en tablettkarta och du inte får menstruation under det första normala intervallet med mörkgröna (placebo-) tabletter kan du ha blivit gravid. I det fallet måste du konsultera din läkare innan du påbörjar nästa tablettkarta.

   Om du slutar att använda Cilest 28

   Du kan sluta ta Cilest 28 när som helst. Om du inte vill bli gravid, rådfråga läkare om andra pålitliga preventivmedel. Om du vill bli gravid, sluta ta Cilest 28.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om du får någon biverkning, framför allt om den är allvarlig eller ihållande, eller om din hälsa förändras och du tror att det kan bero på Cilest 28, prata med läkaren.

   En ökad risk för blodproppar i venerna (venös tromboembolism, VTE) eller blodproppar i artärerna (arteriell trombos, ATE) finns för alla kvinnor som tar hormonella kombinerade preventivmedel. Mer information om de olika riskerna vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel finns i avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du använder Cilest 28”.

   Följande biverkningar har beskrivits för Cilest 28:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • illamående, kräkningar och diarré

   • mellanblödningar

   • smärtsam menstruation

   • onormal bortfallsblödning (som tidig menstruation).

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • urinvägsinfektion

   • infektion i slidan

   • allergisk reaktion

   • svullnad på grund av ansamling av vätska i kroppen

   • humörbesvär som t.ex. depression

   • humörförändringar

   • sömnsvårigheter

   • nervositet

   • migrän

   • yrsel

   • magsmärtor

   • uppsvälld mage

   • förstoppning

   • gasbesvär

   • akne

   • utslag

   • muskelkramper

   • värk i armar och ben

   • ryggvärk

   • en eller flera uteblivna menstruationer

   • flytning från slidan

   • ömma bröst

   • bröstsmärta

   • svullnad

   • trötthets- eller svaghetskänsla

   • viktökning.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • avvikande resultat i gynekologiskt cellprov (Papa-prov)

   • viktökning eller -minskning

   • minskad eller ökad aptit

   • ångest

   • förändrat intresse för sex

   • svimning

   • domningar eller stickningar

   • synstörningar

   • torra ögon

   • hjärtklappning

   • högt blodtryck eller förhöjning av blodtrycket

   • värmevallningar

   • andfåddhet

   • håravfall

   • ökad behåring

   • klåda med eller utan nässelutslag

   • hudrodnad

   • missfärgning av huden

   • muskelvärk

   • utsöndring från brösten

   • förstoring av brösten

   • cystor på äggstockarna

   • torrhet i slidan och på huden utanför slidan

   • viktminskning

   • bröstcancer

   • icke-cancerrelaterad (godartad) tumör i levern

   • icke-cancerrelaterad (godartad) knöl i bröstet

   • avvikande förändringar i bröstvävnaden

   • avvikande blodfettvärden (t.ex. kolesterol)

   • krampanfall

   • problem med användning av kontaktlinser

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas och som kan inkludera eksem

   • smärtsamma, röda utslag på armar och ben

   • nattsvettningar

   • minskad mjölkproduktion.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • farliga blodproppar i en ven eller en artär, t.ex.:

    • i ett ben eller en fot (dvs. DVT)

    • i lungorna (dvs. lungemboli)

    • hjärtinfarkt

    • stroke

    • mini stroke eller övergående stroke liknande symtom, som kallas transitorisk ischemisk attack (TIA)

    • blodproppar i levern, magen/tarmarna, njurarna eller ögonen.

    Risken för att drabbas av en blodpropp kan vara högre om du har andra tillstånd som ökar den här risken (se avsnitt 2 för mer information om de tillstånd som ökar risken för blodproppar och symtomen på en blodpropp).

   • vätskefylld knöl i bröstet

   • aptitstörning

   • yrselkänsla som om du skulle snurra

   • snabb hjärtrytm

   • inflammation i bukspottskörteln (pankreatit)

   • inflammation i levern (hepatit)

   • kraftig svettning

   • ökad känslighet för solljus.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • blodpropp i en ven - detta kan leda till tilltäppning av blodkärl i levern vilket orsakar en förstorad lever, smärta och svullnad p.g.a. vätskeansamling i buken (Budd-Chiaris syndrom).

   Följande biverkningar har beskrivits generellt för hormonella preventivmedel:

   godartade och elakartade levertumörer, stopp i gallgången, gulsot p g a stopp i gallgången, gallsten, förstoring av muskelknutor i livmodern, ökad förekomst av sår på livmoderhalsen, tillfällig infertilitet (oförmåga att bli gravid) efter avslutad p-pillerbehandling, besvär före menstruationen (PMS, premenstruellt syndrom), mjäll, hypertrikos (ökad behåring), herpes gestationis (en ovanlig hudsjukdom som uppträder under graviditet), melasma (pigmentfläckar som kan kvarstå), hemorrhagisk eruption (en typ av hudblödning), förändringar på hornhinnan, ofrivilliga rörelser, ökad känslighet för socker.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cilest 28 ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är norgestimat 250 mikrogram och etinylestradiol 35 mikrogram.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är:

    1 blå tablett innehåller karnaubavax, kroskarmellosnatrium, hypromellos, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, makrogol, titandioxid, indigokarmin (E132) och polysorbat 80.

    1 mörkgrön tablett innehåller indigokarmin (E132), järnoxid, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, makrogol, pregelatiniserad stärkelse, talk, polyvinylalkohol och titandioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Blå tabletter: Tabletterna är blå, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”O 250” på ena sidan och ”35” på den andra sidan.

   Mörkgröna tabletter: Tabletterna är mörkgröna, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”O‑M” på ena sidan och ”P” på den andra sidan.

   Tryckförpackning i kartor om 21 blå filmdragerade tabletter och 7 mörkgröna filmdragerade tabletter.

   En ytterkartong innehåller 1x28, 3x28, 6x28 respektive 13x28 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Janssen-Cilag AB

   Box 4042

   169 04 Solna

   Tillverkare

   Janssen Pharmaceutica NV

   Turnhoutseweg 30

   B-2340 Beerse

   Belgien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-21


  Cilest® 28

  Filmdragerad tablett Norgestimat och etinylestradio 13 x 28 styck Blister

  • Varunummer: 005007
  • Tillverkare: Janssen-Cilag AB

  376,65 kr

  Jämförpris: 1,03 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?