Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Buspiron Mylan

   5 mg och 10 mg, tabletter
   Buspironhydroklorid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Buspiron Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Buspiron Mylan
   3. Hur du använder Buspiron Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Buspiron Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Buspiron Mylan är och vad det används för

   Buspiron Mylan påverkar en signalsubstans (serotonin) i hjärnan, vilket medför att ångest- och spänningstillstånd dämpas.

   Buspiron Mylan används vid långtidsbehandling av ångest, oro och rastlöshet utan panikattacker. Ångesten kan vara primär men kan också bero på annan sjukdom eller på alkoholberoende.

   Buspironhydroklorid som finns i Buspiron kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Buspiron Mylan

   Använd inte Buspiron Mylan

   - om du är allergisk mot buspironhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du nyligen har druckit för mycket alkohol eller tagit för många sömntabletter, smärtstillande, opiater eller andra mediciner som verkar via hjärnan (psykofarmaka).

   - om du har starkt nedsatt lever- eller njurfunktion.

   - om du har epilepsi.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Buspiron Mylan.

   Buspiron Mylan bör användas med försiktighet:

   - vid samtidig användning av MAO-hämmare (se Andra läkemedel och Buspiron Mylan).

   - om du har trångvinkelglaukom (grön starr).

   - om du har muskelsjukdomen myasthenia gravis.

   - om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

   - om du tidigare har haft krampanfall.

   - vid samtidig användning av läkemedel som har effekt på centrala nervsystemet.

   - vid övergång från benzodiazepiner (sömnmedel, ångestdämpande) till Buspiron Mylan.

   Andra läkemedel och Buspiron Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana eller naturläkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om Buspiron Mylan tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Detta gäller särskilt följande läkemedel:

   - MAO-hämmare (medel mot Parkinsons sjukdom och depression).

   - Selektiva serotonin-återupptagshämmare (SSRI), t.ex. fluvoxamin, trazodon och nefazodon (medel mot depression).

   - L-tryptofan (används vid dåligt fungerande njurar).

   - Triptaner (medel mot migrän).

   - Tramadol (medel mot smärta).

   - Haloperidol och litium (medel mot psykos).

   - Erytromycin, itrakonazol, rifampicin och linezolid (medel mot infektioner).

   - Diltiazem, verapamil och digoxin (medel vid högt blodtryck eller hjärtsjukdom).

   - Waran (används vid ökad benägenhet för blodproppar).

   - Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (medel mot epilepsi).

   - Cimetidin (medel mot halsbränna och sura uppstötningar).

   - Baklofen (muskelavslappnande medel).

   - Lofexidin (medel mot drogberoende).

   - Nabilon (medel mot illamående och kräkningar).

   - Antihistaminer (medel mot allergier).

   - Johannesört (naturläkemedel mot depression).

   Buspiron Mylan med mat, dryck och alkohol

   Grapefruktjuice ökar koncentrationen av buspiron i blodet. Om du tar Buspiron Mylan bör du därför undvika att dricka stora mängder grapefruktjuice.

   Även om Buspiron Mylan inte visat sig förstärka effekten av alkohol bör dock grundregeln vara att ej använda alkohol tillsammans med läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns endast begränsad erfarenhet av användning under graviditet och amning. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Buspiron Mylan om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Buspiron Mylan har en måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel och dåsighet är mycket vanliga biverkningar.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Buspiron Mylan innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Buspiron Mylan

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos är 1 tablett à 10 mg två gånger dagligen eller 1 tablett à 5 mg tre gånger dagligen under den första behandlingsveckan. Därefter ökar man normalt doseringen stegvis till 20-30 mg per dag, fördelade så jämt som möjligt under dagen. Dosen bör inte överskrida 20 mg vid varje doseringstillfälle. Den maximala dygnsdosen är 60 mg.

   Buspiron Mylan bör tas vid samma tidpunkt varje dag. Du bör ta tabletterna på samma sätt, med mat eller utan mat, varje gång.

   Användning för barn och ungdomar

   Buspiron Mylan rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

   Om du använt för stor mängd av Buspiron Mylan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om biverkningar av Buspiron Mylan uppkommer, uppträder de vanligen i början av behandlingen och är i regel övergående.


   Sluta att ta Buspiron Mylan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande:

   - Angioödem med symtom som svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter. (Sällsynt biverkning som förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

   - Serotonergt syndrom med symtom som stark upprördhet, spänning, kraftig svettning, koordinationsproblem och feber. Denna typ av reaktion kräver omedelbar medicinsk vård. (Mycket sällsynt biverkning som förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Yrsel (inklusive svimningskänsla), huvudvärk och dåsighet.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Nervositet, insomningssvårigheter, nedsatt koncentrationsförmåga, depression, förvirring, sömnstörningar, ilska/fientlighet, rastlöshet, ostadighetskänsla, upprymdhet. Domningar, dimsyn, svårighet att samordna rörelser, ”myrkrypningar”, darrningar, ringande ljud i öronen. Snabb hjärtklappning, bröstsmärta. Nästäppa, halsont. Illamående, magsmärta, uppkördhet, muntorrhet, diarré, förstoppning, kräkningar. Kallsvettning, hudutslag. Muskel- och skelettvärk. Trötthet och svaghet.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Blåmärken.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Psykos, hallucinationer, känsla av identitetsförlust, humörförändringar. Kramper, tunnelseende, onormal muskelspänning, rörelserubbningar, stelhet, svimning, övergående minnesstörning, ofrivilliga rörelser, gångsvårigheter, svårigheter att sitta still, restless legs syndrom (RLS), rastlöshet. Krampaktig och långvarig erektion, svårighet att urinera, utsöndring av bröstmjölk.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Buspiron Mylan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är: buspironhydroklorid 5 mg respektive 10 mg.

   - Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat 55,7 mg respektive 111,4 mg, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende:

   5 mg: Vita, runda tabletter med fasad kant, 7 mm i diameter, märkta ”BR 5” på ena sidan och ”G” på den andra.

   10 mg: Vita, kapselformade, 5,5 mm x 11 mm, märkta ”BR (brytskåra) 10” på ena sidan och ”G” på den andra.

   Förpackningsstorlekar:

   Blister: 30 och 100x1 (endos) tabletter.

   Plastburk: 250 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tel. 08 555 227 50

   Fax. 08 555 227 51

   E-post: inform@mylan.se


   Tillverkare

   Mylan Hungary Kft., H-2900 Komárom, Mylan útca.1, Ungern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-08-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Buspiron Mylan

  Tablett 10 mg 250 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 003159
  • Tillverkare: Mylan AB

  564,65 kr

  Jämförpris: 2,26 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?