Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BRAVELLE

   75 IE Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR BRAVELLE OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER BRAVELLE
   3. HUR DU ANVÄNDER BRAVELLE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV BRAVELLE

   Vad innehåller BRAVELLE ?

   Den aktiva substansen är urofollitropin.

   Varje injektionsflaska med pulver innehåller 82,5 IE högupprenat follikelstimulerande hormon (FSH), Urofollitropin. När detta bereds tillsammans med spädningsvätskan ger innehållet i varje vial 75 IE FSH.

   Övriga innehållsämnen i pulvret är:

   • Laktosmonohydrat

   • Dinatriumfosfatheptahydrat

   • Polysorbat 20

   • Fosforsyra

   • Vatten


   Innehållsämnen i vätskan är:

   • Natriumklorid

   • Vatten

   • Saltsyra

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ferring Läkemedel AB

   Box 4041

   203 11 Malmö

   Tel 040-691 69 00

   Tillverkare

   Ferring GmbH

   Box 2145

   D-24020 Kiel

   Tyskland

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ÄR BRAVELLE OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Bravelle tillhandahålles i förpackningar om 5 eller 10 injektionsflaskor med motsvarande antal ampuller spädningsvätska.

   Alla förpackningsstorlekar marknadsförs eventuellt ej.

   Detta läkemedel tillhandahålls som ett pulver som ska lösas upp i vätska (lösningsmedel) före användning. Det är avsett för injektion precis under huden (subkutant).


   Detta läkemedel innehåller ett hormon som kallas follikelstimulerande hormon (FSH). FSH är ett naturligt hormon som produceras av både män och kvinnor. Det hjälper reproduktionsorganen att fungera normalt. FSH i detta läkemedel är utvunnet från urin från kvinnor i övergångsåldern (menopaus). Det är högrenat och kallas då urofollitropin.


   Detta läkemedel används för behandling av kvinnlig infertilitet (barnlöshet) i följande två situationer:

   • Kvinnor som inte kan bli gravida för att deras äggstockar inte producerar ägg (inklusive kvinnor som lider av polycystiskt ovariesyndrom, en sjukdom som ger cystbildning i äggstockarna). Bravelle används till kvinnor som ej har svarat på behandling med klomifencitrat (ett annat läkemedel som används för att stimulera äggmognad).

   • Kvinnor som genomgår assisterad befruktning såsom in vitro fertilisering/embryo transfer (IVF/ET), intra-cytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) och ”gamete intra-fallopian transfer” (GIFT). Detta läkemedel stimulerar kvinnans äggstockar till att utveckla flera äggblåsor (folliklar), i vilka ägg kan mogna (multipel follikelutveckling).

   2. INNAN DU ANVÄNDER BRAVELLE

   Använd inte BRAVELLE:


   Innan behandlingen med detta läkemedel påbörjas skall din och din partners fruktsamhet utvärderas. Uppmärksamhet skall göras speciellt på följande tillstånd så att en eventuell annan passande behandling kan ges:


   • Nedsatt aktivitet i sköldkörtel eller binjurar

   • Hög koncentration av ett hormon som kallas prolaktin (hyperprolaktemi)

   • Tumörer i hypofysen (en hormonproducerande körtel i hjärnan)

   • Tumörer i hypotalamus (ett område lokaliserat i hjärnan som kallas thalamus)


   Om du vet att du har något av de tillstånd listade ovan, tala om detta för din läkare innan du påbörjar behandling med detta läkemedel.


   Använd inte Bravelle:

   • Om du är överkänslig (allergisk) mot urofollitropin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel. (se avsnitt 6 Övriga upplysningar)

   • Om du har tumörer i uterus (livmodern), äggstockarna, brösten, hypofysen eller hypotalamus.

   • Om du har förstorade äggstockar eller cystor på äggstockarna som inte beror på polycystiskt ovariesyndrom (blåsor på äggstockarna)

   • Om du har missbildningar av sexualorganen som omöjliggör en graviditet

   • Om du har gynekologisk blödning utan känd orsak

   • Om du har godartade muskelknutor (myom) i livmodern som omöjliggör en graviditet

   • Om du är gravid eller ammar

   • Om du tidigt har kommit i övergångsåldern

   Var särskilt försiktig med BRAVELLE:

   Om du upplever:

   • Magsmärtor

   • Svullnad i buken

   • Illamående

   • Kräkning

   • Diarré

   • Viktökning

   • Andningsproblem

   • Minskad urinproduktion

   Informera omedelbart din läkare om du upplever något av ovanstående även om symtomen kommer några dagar efter den sista injektionen har givits. Det kan vara tecken på förhöjd aktivitet i äggstockarna som kan leda till allvarliga konsekvenser.

   Om något av dessa symtom blir allvarligt skall infertilitetsbehandlingen avbrytas och du bör få behandling på sjukhus.

   Om den rekommenderade dosen följs och noggrann övervakning av din behandling sker, minskar risken för dessa symtom.


   Om du slutar att använda detta läkemedel, kan du ändå få dessa symtom. Kontakta i dessa fall omedelbart din läkare.

   Det är mycket viktigt med noggrann uppföljning av läkare då du behandlas med detta läkemedel. Vanligtvis görs det med jämna mellanrum ultraljudsundersökning av äggstockarna och ibland tas även blodprov för att övervaka svaret på behandlingen.

   Behandling med hormoner som detta läkemedel kan öka risken för:

   • Ektopisk graviditet (utomkvedshavandeskap), speciellt hos kvinnor med tidigare skada i äggledarna.

   • Missfall

   • Flerbörd (fler än ett foster)

   • Medfödda missbildningar hos barnet


   Enstaka kvinnor som har fått behandling mot barnlöshet har utvecklat tumörer i äggstockarna eller i andra könsorgan. Det är ännu okänt om behandling med hormoner som detta läkemedel är kan orsaka dessa problem.

   Risken för blodproppsbildning i vener och artärer förekommer oftare hos gravida kvinnor. Behandling av infertilitet kan öka risken för att detta sker, speciellt om du har kraftig övervikt, eller om någon i din familj (föräldrar eller syskon) har blodproppssjukdom. Tala om för din läkare om detta stämmer in på dig.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel

   Detta läkemedel får inte användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Det är osannolikt att detta läkemedel har effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i BRAVELLE:

   Bravelle innehåller mindre än 1 mmol natriumklorid (23 mg) per dos dvs är näst intill ”natriumfritt”.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturmedel.

   Klomifencitrat är ett annat läkemedel som används för behandling av infertilitet. Om Bravelle används tillsammans med klomifencitrat kan detta leda till ökad follikelreaktion.

   Bravelle kan tas samtidigt med Menopur (se avsnitt 3 ”Hur du använder Bravelle”).

   3. HUR DU ANVÄNDER BRAVELLE

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Behandling av kvinnor som inte har ägglossning:


   Behandling bör påbörjas inom de 7 första dagarna av din menstruationscykel (dag 1 är den dag du får din menstruation). Behandling ska ges varje dag under minst 7 dagar.


   En vanlig startdos är 75 IE (1 injektionsflaska med pulver) per dag men kan anpassas efter behandlingssvaret ( kan justeras upp till maximalt 225 IE (3 injektionsflaskor per dag)). Samma dos skall ges under 7 dagar innan dosjustering göres. Normal dosökning är 37,5 IE (½ injektionsflaska) per gång och varje enskild dosändring bör inte vara större än 75 IE (1 injektionsflaska). Om behandlingen inte gett resultat efter 4 veckor skall behandlingscykeln avslutas. När ett optimalt svar har uppnåtts, får du en injektion på 5000 - 10 000 IE humant koriongonadotropin (hCG) en dag efter den sista Bravelledosen. Du rekommenderas att ha samlag denna dag och dagen därpå. Alternativt kan intrauterin insemination (införing av sperma direkt i livmodern) utföras. Du kommer att följas upp av din läkare under minst två veckor efter det att du fått hCG injektionen.

   Din läkare kommer att följa effekten av behandlingen med Bravelle. Beroende på utvecklingen kan din läkare välja att avbryta din behandling med Bravelle och inte ge dig en hCG-injektion. Om detta inträffar kommer du att bli uppmanad att avhålla dig från samlag eller använda icke-hormonell preventivmetod (t ex kondom) till din nästa menstruation har startat.


   Behandling av kvinnor i samband med assisterad reproduktonsteknologi (ART):


   Om du också får behandling med med en GnRH-agonist (ett läkemedel som hjälper ett hormon kallat gonadotropin frisättande hormon att fungera), bör Bravelle behandlingen starta ungefär två veckor efter det att behandling med GnRH agonist startat.

   För patienter som inte får behandling med GnRH agonist skall behandlingen med Bravelle starta på 2:a eller 3:e dagen av din menstruationscykel (1:a dag är första blödningsdag).


   Behandling ska ges varje dag under minst 5 dagar. En vanlig startdos är 150-225 IE (2-3 injektionsflaskor med pulver). Denna dos avpassas till din respons på behandlingen och kan ökas upp till maximalt 450 IE (6 injektionsflaskor) per dag. Varje enskild dosändring bör inte vara större än 150 IE (2 injektionsflaskor). I de flesta fall bör behandlingen inte pågå mer än 12 dagar.


   Om det finns tillräckligt med äggblåsor (folliklar), ges en injektion av upp till 10 000 IE humant koriongonadotropin (hCG) för att framkalla slutgiltig äggmognad.


   Du kommer att följas upp av din läkare under minst två veckor efter det att du fått hCG injektionen.


   Din läkare kommer att följa effekten av behandlingen med Bravelle. Beroende på utvecklingen kan din läkare välja att avbryta din behandling med Bravelle och inte ge dig en hCG-injektion. Om detta inträffar kommer du att bli uppmanad att avhålla dig från samlag eller använda icke-hormonell preventivmetod (t ex kondom) till din nästa menstruation har startat.

   Anvisning för användning och hantering:

   Om kliniken bett dig att själv injicera detta läkemedel ska du följa deras instruktioner.


   Den första injektionen av Bravelle bör ges under tillsyn av läkare.


   BEREDNING AV BRAVELLE: Bravelle tillhandahålls som ett pulver som ska blandas med vätska före det injiceras. Vätskan som du blandar detta läkemedel med tillhandahålls tillsammans med pulvret. Detta läkemedel ska beredas i samband med användning. För att göra detta:
   Hur man fäster nålen på sprutan
   • Fäst den långa, tjocka nålen (blandningskanylen) på sprutan

   Hur man löser pulvret
   • Öppna ampullen med lösningsmedel genom att bryta av toppen.

   • För ner nålen i ampullen med vätska och dra upp all vätska från ampullen i sprutan.

   • Stick nålen genom gummilocket på injektionsflaskan med Bravelle och spruta långsamt ner vätskan i injektionsflaskan. Spruta lösningen längs glasets sidor för att undvika skumbildning.

   • Pulvret skall snabbt lösas upp (inom 2 minuter) och ge en klar lösning.

   Lösning av pulvret
   • Rotera flaskan försiktigt för att lättare lösa upp pulvret. Skaka inte, detta kan ge skumbildning.
    Lösningen skall ej användas om den innehåller partiklar eller om den är grumlig.

   • Dra upp lösningen i sprutan.


   Om din föreskrivna dos är fler än en injektionsflaska med Bravelle per injektion kan lösningen dras upp i sprutan igen och överföras till nästa injektionsflaska med pulver till dess att föreskriven dos har uppnåtts. Upp till 6 injektionsflaskor med pulver kan lösas i spädningsvätskan från en ampull.

   Om du också förskrivits Menopur samtidigt som Bravelle, kan du blanda dessa läkemedel genom att lösa upp Bravelle som beskrivits ovan och spruta ner lösningen i injektionsflaskan med Menopur pulver. Låt pulvret lösa sig och dra sedan upp den kombinerade lösningen. Du kan således injicera de två läkemedlen tillsammans i en spruta istället för var och ett för sig.


   INJEKTION AV BRAVELLE
   Injektion av Bravelle
   • När föreskriven dos har beretts, dras hela mängden färdigställd injektionsvätska upp i sprutan. Byt till den tunna kanylen (injektionskanylen).

   • Din läkare eller sjuksköterska talar om för dig var du ska injicera. (t.ex. på lårets framsida, magen osv.)

   • Fatta tag med ena handen om huden och för in nålen i huden med 90° vinkel i förhållande till kroppen, injicera lösningen omedelbart genom att långsamt trycka in sprutans kolv. När sprutan är tom dras nålen ut.

   Injektion av Bravelle
   • Efter nålen har avlägsnats bör du trycka på injektionsstället för att stoppa eventuell blödning. Massera injektionsstället för att få lösningen att fördela sig under huden.

   • Nålar och sprutor ska inte inte kastas bland det vanliga hushållsavfallet, dessa ska omhändertagas på ett lämpligt sätt.


   Om du har tagit för stor mängd av detta läkemedel,

   berätta detta för din läkare eller sjuksköterska.


   Om du har glömt att ta detta läkemedel

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Berätta detta för din läkare eller sjuksköterska.


   Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel 112, för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Bravelle orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Behandling med detta läkemedel kan förorsaka för hög aktivitet i äggstockarna, speciellt för kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom. Detta kan yttra sig som kraftig smärta långt ner i buken. Symtomen omfattar magsmärtor, buksvullnad, illamående, kräkning, diarré, viktökning, andningsbesvär och minskad urinproduktion.

   Som följd av förhöjd aktivitet i äggstockarna kan blodproppar och vridning av äggstockarna (ovarietorsion) förekomma. Om du upplever någon av dessa symtom skall du omedelbart kontakta din läkare även om symtomet kommer några dagar efter den sista injektionen har givits.

   Allergiska (överkänslighet) reaktioner kan förekomma vid användning av detta läkemedel. Symtomen på dessa reaktioner kan omfatta hudutslag, klåda, svullnad i halsen och andningsproblem. Om du upplever någon av dessa symtom skall du omedelbart kontakta din läkare.


   Följande mycket vanliga biverkningar förekommer hos mer än 10 av 100 behandlade patienter

   • Magsmärtor

   • Huvudvärk


   Följande vanliga biverkningar förekommer hos mellan 1 och 10 av 100 behandlade patienter

   • Urinvägsinfektion

   • Inflammation i näsa och svalg

   • Värmevallningar

   • Illamående

   • Kräkning

   • Obehagskänsla i buken

   • Svullnad i buken

   • Diarré

   • Förstoppning

   • Hudutslag

   • Muskelkramper

   • Smärta i bäcken

   • Överstimulering av äggstockarna (hög aktivitet)

   • Ömma bröst

   • Vaginal blödning

   • Vaginal flytning

   • Smärta

   • Smärtor och reaktioner vid injektionsstället (rodnad, blåmärken, svullnad och/eller klåda).


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. FÖRVARING AV BRAVELLE


   Förvaras vid högst 25°C.

   Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot ljus.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med de mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2009–06–25

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bravelle

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 75 IE 10 styck Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 025449
  • Tillverkare: Ferring Läkemedel AB

  1.766,25 kr

  Jämförspris: 176,63 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?