• Betametason
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Betnovate

   1 mg/ml kutanemulsion
   Betametason

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Betnovate är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Betnovate
   3. Hur du använder Betnovate
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Betnovate ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Betnovate är och vad det används för

   Betnovate är ett starkt verkande kortisonpreparat (grupp III) som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt. Betnovate används vid behandling av psoriasis, eksem och vissa andra hudsjukdomar. Salvan används i första hand för torra, fjällande hudförändringar, medan krämen lämpar sig bättre för vätskande hudförändringar. Emulsionen används på stora och/eller hårbeväxta ytor. Lösningen är avsedd för behandling i hårbottnen och vid inflammation i hörselgången men kan användas på andra delar av kroppen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Betnovate

   Använd inte Betnovate

   Om du är allergisk (överkänslig) mot betametason eller mot något av övriga innehållsämnen i Betnovate (anges i avsnitt 6).

   • vid infekterad hud (om inte infektionen behandlas med läkemedel mot infektionen samtidigt)

   • vid akne

   • vid rosacea (hudproblem där näsan, kinderna, hakan, pannan eller hela ansiktet är ovanligt rött, med eller utan synliga blodkärl)

   • vid utslag kring munnen (perioral dermatit)

   • på kliande hud som inte är inflammerad

   • runt anus eller könsorganen

   • till barn under 1 år

   • lösningen ska ej användas vid hål på trumhinnan.

   Om du tror att något av detta gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Betnovate.

   Varningar och försiktighet

   • Lokala överkänslighetsreaktioner, såsom hudrodnad, hudutslag, klåda, nässelutslag, brännande känsla och kontakteksem kan förekomma. Om någon hudreaktion skulle uppträda måste behandlingen omedelbart avbrytas.

   • Tala med din läkare om du tidigare fått en överkänslighetsreaktion mot något kortisonpreparat.

   • Använd bara Betnovate under så lång tid som din läkare rekommenderar. Om ditt tillstånd inte förbättras efter 4 veckors behandling, tala med din läkare.

   • Var försiktig när du applicerar Betnovate på ögonlocken. Undvik att få Betnovate i ögonen.

   • Var försiktig när du smörjer Betnovate i ansiktet under lång tid då det kan leda till hudförtunning.

   • Om du har dermatit (inflammation i huden) runt ett bensår kan användning av en kortisonkräm eller salva öka risken för en allergisk reaktion eller infektion runt såret.

   • Om du har psoriasis kommer din läkare att vilja träffa dig oftare då risk för toleransutveckling och återfall föreligger.

   • Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem. Använd det endast efter läkares ordination. Om du använder Betnovate under ett täckförband (även ett barns blöja), se till att huden är rengjord innan ett nytt förband läggs på för att undvika infektion.

   • Betnovate lämpar sig normalt inte för behandling av barn. Används inte till barn utan läkares ordination.

   • Känsliga hudområden, t ex ansiktet, armhålor, ljumskar och ögonregionen bör endast behandlas kortvarigt.

   • Användning av hög dos Betnovate under lång tid kan medföra att kortison påverkar hela kroppen. Symtom som viktuppgång med ändrad fettfördelning (buk, nacke, ansikte), tunn och skör hud, ökad kroppsbehåring, minskad bentäthet, högt blodtryck kan då uppstå (Cushings syndrom). Hos barn och unga kan tillväxthämning ses. Om något av detta observeras, kontakta behandlande läkare för gradvis avslutande av behandlingen genom att minska på frekvensen av appliceringen eller genom att byta ut mot en mindre potent kortikosteroid. Abrupt avslutande av behandlingen kan resultera i glukokortikoidbrist (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

   • Kortisonpreparat kan maskera, aktivera eller förvärra en hudinfektion.

   • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Kontakta din läkare om en infektion uppstår (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar)

   Andra läkemedel och Betnovate

   Vissa läkemedel kan påverka hur Betnovate fungerar eller öka risken för biverkningar. Exempel på dessa läkemedel är:

   • Ritonavir (läkemedel som används vid HIV-infektioner).

   • Itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner).

   Tala om för din läkare om du tar något av dessa. Det finns andra läkemedel som kan ha en liknande effekt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid, tror du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, använd inte Betnovate innan du talat med din läkare.

   Om du ammar, tala med din läkare innan du använder Betnovate.

   • Om du ska använda Betnovate när du ammar, använd inte Betnovate på brösten för att undvika att inte barnet av misstag får Betnovate i munnen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete vid samtidig användning av Betnovate.


   3. Hur du använder Betnovate

   Använd alltid Betnovate enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Påstrykes tunt enligt läkares föreskrift. Använd endast den mängd som behövs för att täcka hela det påverkade området.

   • Tvätta händerna efteråt, om det inte är händerna som behandlas.

   • Om du använder en mjukgörande kräm, vänta en stund så att Betnovate absorberas innan du stryker på den mjukgörande krämen.

   Detta läkemedel ska inte användas varje dag under längre tid än 4 veckor åt gången.

   Barn, äldre och patienter med nedsatt lever-eller njurfunktion ska använda minsta möjliga mängd under kortast möjliga tid.

   Om du använt för stor mängd av Betnovate

   Om du har glömt att använda Betnovate, stryk på det så snart du kommer ihåg, och fortsätt sedan som vanligt.

   Stryk inte på extra Betnovate för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Betnovate

   • Om du använder Betnovate regelbundet, tala med din läkare innan du slutar att använda det. Dosen bör minskas gradvis.

   Om du använt för stor mängd av Betnovate

   Överdosering är osannolik, men i fall av långvarig överdosering eller felanvändning kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för riskbedömning och rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Betnovate orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar.

   Om dina hudsymtom blir värre eller om din hud svullnar under behandlingen kan du vara allergisk mot läkemedlet, ha en infektion eller behöva en annan behandling.

   Sluta använda Betnovate och kontakta din läkare så snart som möjligt.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • kliande hud

   • lokal brännande känsla eller smärta.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • hudförtunning som kan orsaka hudbristningar

   • utslag i ansiktet.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • pigmentförändringar

   • ökad kroppsbehåring.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • lokala överkänslighetsreaktioner

   • hämning av binjurebarkfunktionen

   • viktökning/fetma

   • Cushingoida drag (månansikte, central fetma)

   • hudrynkor

   • torr hud

   • synliga blodkärl under huden

   • håravfall, avsaknad av hårtillväxt, skadat hår

   • kontakteksem/hudinfektion vid applikationsstället

   • förvärrade symtom

   • hudrodnad

   • utslag eller nässelutslag

   • klåda

   • brännande känsla/smärta

   • om du har psoriasis kan du få varblåsor under huden. Detta förekommer väldigt sällsynt under eller efter behandlingen och kallas för pustulös psoriasis.

   • fördröjd viktuppgång/långsam tillväxt hos barn

   • minskning av hormonet kortisol i blodet

   • ökade nivåer av socker i blod eller urin

   • infektion som uppträder på grund av att immunförsvaret är nedsatt (opportunistisk infektion)

   • ökat blodtryck

   • grumlig lins i ögat (grå starr)

   • ökat tryck i ögat (grön starr)

   • försvagat skelett (osteoporos).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • dimsyn.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Betnovate ska förvaras

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 25 oC.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Betnovate är betametason.

   1 ml kutan emulsion innehåller 1 mg betametason (som betametasonvalerat). Övriga innehållsämnen är flytande paraffin, xantangummi, cetostearylalkohol, cetomakrogol 1000, glycerol, isopropylalkohol, citronsyramonohydrat, natriumcitrat, vatten, metagin (konserveringsmedel E 218).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Betnovate kutan emulsion är vit och tillhandahålls i plastflaska innehållande 100 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95

   Ompackare:

   Dr. Fisher Farma B.V.

   Lelystad, Nederländerna

   Tillverkare

   GlaxoSmithKline koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   4 juli 2018


  Betnovate

  Kutan emulsion 1 mg/ml Betametason 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 585556
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  121,53 kr

  Jämförpris: 1,22 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?