• Hydroxizin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Atarax

   2 mg/ml oral lösning
   Hydroxizinhydroklorid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atarax är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Atarax
   3. Hur du använder Atarax
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atarax ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atarax är och vad det används för

   Atarax dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande samt blockerar histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader. På så sätt ger den effekt mot ångest, oro, klåda och nässelfeber.

   Atarax används vid klåda och nässelfeber samt vid ångest och oro. Vid klåda och nässelfeber nås effekt efter ca 1 timme och kvarstår minst 24 timmar. Vid ångest och oro märks effekt efter ca 15 minuter och kvarstår i ca 12 timmar.

   Hydroxizin som finns i Atarax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Atarax

   Använd inte Atarax

   • om du är allergisk mot hydroxizin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot cetirizin, aminofyllin, etylendiamin eller piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel)

   • om du lider av porfyri (en ämnesomsättningssjukdom)

   • om ditt EKG (elektrokardiogram) visar en typ av hjärtproblem som kallas förlängt QT-intervall

   • om du har eller har haft en hjärt-kärlsjukdom eller om du har mycket långsam hjärtrytm

   • om du har låga saltnivåer i kroppen (t ex låg halt av kalium eller magnesium)

   • om du tar vissa läkemedel mot hjärtrytmproblem eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen (se ”Andra läkemedel och Atarax”)

   • om någon i släkten har avlidit plötsligt av hjärtproblem

   • om du är gravid eller ammar (se ”Graviditet och amning”)

   Varningar och försiktighet

   Personer med nedsatt funktion på lever eller njurar bör rådgöra med läkaren om detta före användning av Atarax.

   Atarax ska användas med försiktighet av patienter med ökad risk för krampanfall eller riskfaktorer för stroke (slaganfall). Atarax ska också användas med försiktighet hos äldre samt hos patienter med hjärtsjukdom, grön starr, hinder i urinvägarna, obalans av kroppens salter, låg halt av kalium eller magnesium i blodet, långsam tarmpassage, svår muskelsvaghet (MS) eller demens.

   Samtidig konsumtion av Atarax och alkohol bör undvikas, eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Atarax.

   Muntorrhet kan vara en biverkan av Atarax. Därför det är viktigt med god munhygien vid behandling med Atarax.

   Samtidig behandling med Atarax och läkemedel som används vid psykisk sjukdom eller läkemedel som påverkar hjärtrytmen bör undvikas.

   Om du ska genomgå allergitest ska du fråga läkaren om du ska sluta att ta Atarax flera dagar före testet. Detta läkemedel kan påverka resultatet av allergitestet.

   Atarax kan orsaka en ökad risk för hjärtrytmproblem vilka kan vara livshotande. Tala därför om för läkaren om du har några hjärtproblem eller om du tar andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Kontakta omedelbart sjukvården om du får hjärtproblem som hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet när du tar Atarax. Behandlingen med hydroxizin ska avbrytas.

   Andra läkemedel och Atarax

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Atarax kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.

   Ta inte Atarax om du tar läkemedel för att behandla:

   • bakterieinfektioner (t ex antibiotika; erytromycin, moxifloxacin, levofloxacin)

   • svampinfektioner (t ex pentamidin)

   • hjärtproblem eller högt blodtryck (t ex amiodaron, kinidin, disopyramid, sotalol)

   • psykoser (t ex haloperidol)

   • depression (t ex citalopram, escitalopram)

   • magtarmbesvär (t ex prukaloprid)

   • allergi

   • malaria (t ex meflokin, hydroxiklorokin)

   • cancer (t ex toremifen, vandetanib)

   • drogmissbruk eller kraftig smärta (metadon)

   Atarax med mat, dryck och alkohol

   Samtidig konsumtion av Atarax och alkohol bör undvikas, eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Atarax

   Graviditet, amning och fertilitet

   Atarax ska inte användas under graviditet.

   Den aktiva substansen i Atarax, hydroxizin, går över till fostret. Risk finns att fostret påverkas.

   Atarax ska inte användas under amning.

   Om behandling med Atarax är nödvändig under amning ska amningen avbrytas. Atarax nedbrytningsprodukter går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Atarax kan försämra reaktions- och koncentrationsförmågan. Du bör vara försiktig vid bilkörning och hantering av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Atarax innehåller hjälpämnen

   Atarax innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Atarax

   Använd detta läkemedel enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Atarax ska användas vid lägsta effektiva dos och under kortast möjliga behandlingstid. Ändra inte dosen utan att först tala med läkare.

   Mängden oral lösning ska mätas med hjälp av en doseringsspruta för oral användning. Doppa doseringssprutan i flaskan och dra upp kolven till den markering som motsvarar dosen i milliliter (ml) som läkaren ordinerat. Pressa försiktigt in all lösning i munnen.

   Rengör sprutan och kolven med vatten efter varje användning

   Vid klåda och nässelfeber:

   Rekommenderad dos för vuxna: 12,5 - 25 ml oral lösning på kvällen.

   Rekommenderad dos för barn 5-12 år: 5 - 12,5 ml oral lösning på kvällen.

   Rekommenderad dos för barn 1-5 år: 0,25 - 0,5 ml oral lösning per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   Vid ångest och oro:

   Rekommenderad dos för vuxna: 5 - 25 ml oral lösning 2 - 3 gånger dagligen.

   Maximal dygnsdos för samtliga behandlingar:

   Maximal dygnsdos för vuxna och barn som väger över 40 kg är 100 mg per dag (dvs 50 ml oral lösning per dag).

   Maximal dygnsdos för barn som väger upp till 40 kg är 2 mg/kg per dag (dvs 1 ml oral lösning per kg kroppsvikt per dag).

   Hos äldre patienter rekommenderas att påbörja behandlingen med hälften av rekommenderad dos på grund av förlängd effekt. Maximal dygnsdos för äldre är 50 mg per dag (dvs 25 ml oral lösning per dag).

   Läkemedelsbehandling av ångest ska endast vara ett komplement till annan typ av behandling.

   Om du använt för stor mängd av Atarax

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om särskilt ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid en överdos kan symtomatisk behandling inledas. EKG-övervakning kan utföras på grund av risken för hjärtrytmproblem som förlängt QT-intervall eller Torsade de Pointes.

   Om du har glömt att använda Atarax

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Atarax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta detta läkemedel och kontakta omedelbart sjukvården om du får:

   - Hjärtrytmproblem såsom hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet. (Har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

   - Angioödem - svullnad av ansikte, läppar tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. (Mycket sällsynt biverkan)

   - Stevens-Johnsons syndrom - en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier. (Mycket sällsynt biverkan)

   - Toxisk epidermal nekrolys – en allvarlig utbredd hudskada med hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor (Har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare)

   Övriga biverkningar som kan förekomma:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Sömnighet.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk dåsighet, muntorrhet trötthet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Häftig rastlöshet, förvirring, yrsel, sömnlöshet, darrningar, illamående, sjukdomskänsla, feber.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Överkänslighet, desorientering, hallucinationer, krampanfall, dyskinesi (ofrivilliga rörelser),

   ackommodationsstörningar (svårighet att fokusera blicken), dimsyn, lågt blodtryck, förstoppning, kräkningar, förändrade levervärden, klåda, hudutslag med rodnad, fläckar eller blemmor, nässelfeber, hudinflammation, hindrad urinavgång samt hjärtstillestånd.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), kramp i luftrören, ökad svettning, fixt läkemedelsutslag, akut generaliserad exantematös pustulos (spritt hudutslag med variga blåsor), erythema multiforme (ringformade, röda, ofta blåsbildande hudutslag, ofta på händer och fötter).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Minskning av antalet blodplättar, leverinflammation, aggression, depression, tics (återkommande ofrivilliga muskelryckningar), dystoni (onormala förlängda muskelsammandragningar), myrkrypningar, okulogyration (ögonen har okontrollerade cirkulerande rörelser), diarré, onormal urinutsöndring (sängvätning eller svårighet att urinera), asteni (extrem kraftlöshet), ödem, viktökning, svimning, pemfigoid (blåsor på armar, ben, buk och slemhinnor).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26 751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Atarax ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen i Atarax är hydroxizinhydroklorid. 1 ml oral lösning innehåller 2 mg hydroxizinhydroklorid.

   - Övriga innehållsämnen är: natriumbensoat (konserveringsmedel E211), socker (sackaros) 750 mg/ml, vattenfri etanol, levomentol, hasselnötsessens (propylenglykol, vanillin, etylvanillin, extrakt från bockhornsklöverfrö, olja från libbsticka).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Den orala lösningen är färglös, klar, med mentol- och hasselnötssmak.

   Förpackningsstorlek: Glasflaska 200 ml. Förpackningen innehåller en doseringsspruta för oral användning.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95

   Ompackare:

   Dr. Fisher Farma B.V.

   Lelystad, Nederländerna

   Tillverkare

   NextPharma S.A.S


   Denna bipacksedel ändrades senast

   19 september 2018


  Atarax

  Oral lösning 2 mg/ml Hydroxizin 200 milliliter Flaska

  • Varunummer: 598608
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  58,70 kr

  Jämförpris: 0,29 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?