Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Atarax

   2 mg/ml oral lösning
   Hydroxizinhydroklorid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atarax är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Atarax
   3. Hur du använder Atarax
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atarax ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atarax är och vad det används för

   Atarax dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande samt blockerar histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader. På så sätt ger den effekt mot ångest, oro, klåda och nässelfeber.


   Atarax används vid klåda och nässelfeber samt vid ångest och oro. Vid klåda och nässelfeber nås effekt efter ca 1 timme och kvarstår minst 24 timmar. Vid ångest och oro märks effekt efter ca 15 minuter och kvarstår i ca 12 timmar.


   Hydroxizin som finns i Atarax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Atarax

   Använd inte Atarax

   - om du är allergisk (överkänslig) mot hydroxizin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du är allergisk (överkänslig) mot cetirizin, aminofyllin, etylendiamin eller piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel).

   - om du lider av porfyri (en ämnesomsättningssjukdom).

   - om du har en typ av hjärtproblem som kallas förlängt QT-intervall.

   - om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet” nedan).

   Varningar och försiktighet

   Personer med nedsatt funktion på lever eller njurar bör rådgöra med läkaren om detta före användning av Atarax.


   Atarax ska användas med försiktighet av patienter med ökad risk för krampanfall eller riskfaktorer för stroke (slaganfall). Atarax ska också användas med försiktighet hos äldre samt hos patienter med hjärtsjukdom, grön starr, hinder i urinvägarna, obalans av kroppens salter, låg halt av kalium eller magnesium i blodet, långsam tarmpassage, svår muskelsvaghet (MS) eller demens.


   Samtidig konsumtion av Atarax och alkohol bör undvikas, eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Atarax.


   Muntorrhet kan vara en biverkan av Atarax. Därför det är viktigt med god munhygien vid behandling med Atarax.


   Samtidig behandling med Atarax och läkemedel som används vid psykisk sjukdom eller läkemedel som påverkar hjärtrytmen bör undvikas.


   Om du ska genomgå allergitest ska du fråga läkaren om du ska sluta att ta Atarax flera dagar före testet. Detta läkemedel kan påverka resultatet av allergitestet.

   Andra läkemedel och Atarax

   Behandlingseffekten kan påverkas eller risken för vissa biverkningar kan öka om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Atarax med mat, dryck och alkohol

   Samtidig konsumtion av Atarax och alkohol bör undvikas, eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Atarax

   Graviditet, amning och fertilitet

   Atarax ska inte användas under graviditet. Den aktiva substansen i Atarax, hydroxizin, går över till fostret. Risk finns att fostret påverkas.


   Atarax ska inte användas under amning.

   Om behandling med Atarax är nödvändig under amning ska amningen avbrytas. Atarax nedbrytningsprodukter går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Atarax kan försämra reaktions- och koncentrationsförmågan. Du bör vara försiktig vid bilkörning och hantering av maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Atarax innehåller hjälpämnen

   Atarax oral lösning innehåller sackaros (se avsnitt 6). Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Atarax

   Använd detta läkemedel enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


   Vid klåda och nässelfeber:

   Vanlig dos för vuxna: 12,5 - 25 ml oral lösning på kvällen.

   Vanlig dos för barn 5-12 år: 5 - 12,5 ml oral lösning på kvällen.

   Vanlig dos för barn 1-5 år: 0,25 - 0,5 ml oral lösning per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.


   Vid ångest och oro:

   Vanlig dos för vuxna: 5 - 25 ml oral lösning 2 - 3 gånger dagligen.

   Vanlig dos för barn 1 - 10 år: 5 ml oral lösning 2 - 3 gånger dagligen

   Vanlig dos för barn under 1 år: 2,5 ml oral lösning 2 - 3 gånger dagligen.


   Hos äldre patienter rekommenderas att påbörja behandlingen med hälften av rekommenderad dos på grund av förlängd effekt.


   Läkemedelsbehandling av ångest ska endast vara ett komplement till annan typ av behandling.


   Ändra inte dosen utan att först tala med läkare.

   Om du använt för stor mängd av Atarax

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Atarax

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Atarax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än en 1 av 10 patienter): Sömnighet.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Huvudvärk dåsighet, muntorrhet trötthet.


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Häftig rastlöshet, förvirring, yrsel, sömnlöshet, darrningar, illamående, sjukdomskänsla, feber.


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Överkänslighet, desorientering, hallucinationer, krampanfall, dyskinesi (ofrivilliga rörelser), ackommodationsstörningar (svårighet att fokusera blicken), dimsyn, lågt blodtryck, förstoppning, kräkningar, förändrade levervärden, klåda, hudutslag med rodnad, fläckar eller blemmor, nässelfeber, hudinflammation, hindrad urinavgång samt hjärtstillestånd, påverkan på hjärtrytmen, oregelbunden hjärtrytm och EKG-förändringar i samband med detta.


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), kramp i luftrören, angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter), ökad svettning, fixt läkemedelsutslag, akut generaliserad exantematös pustulos (spritt hudutslag med variga blåsor), erythema multiforme (ringformade, röda, ofta blåsbildande hudutslag, ofta på händer och fötter), Stevens-Johnsons syndrom (slemhinne- och hudinflammationer i kombination med hög feber).


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Minskning av antalet blodplättar, leverinflammation, aggression, depression, tics (återkommande ofrivilliga muskelryckningar), dystoni (onormala förlängda muskelsammandragningar), myrkrypningar, okulogyration (ögonen har okontrollerade cirkulerande rörelser), diarré, onormal urinutsöndring (sängvätning eller svårighet att urinera), asteni (extrem kraftlöshet), ödem, viktökning.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Atarax ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen i Atarax är hydroxizinhydroklorid. 1 ml oral lösning innehåller 2 mg hydroxizinhydroklorid.

   - Övriga innehållsämnen är: natriumbensoat (konserveringsmedel E211), socker (sackaros) 750 mg/ml, vattenfri etanol, levomentol, hasselnötsessens (propylenglykol, vanillin, etylvanillin, extrakt från bockhornsklöverfrö, olja från libbsticka).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Den orala lösningen är färglös, klar, med mentol- och hasselnötssmak.


   Förpackningsstorlek: Glasflaska 200 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare

   NextPharma S.A.S


   Denna bipacksedel ändrades senast

   22 april 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atarax

  Oral lösning 2 mg/ml 200 milliliter Flaska

  • Varunummer: 598608
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  58,70 kr

  Jämförpris: 0,29 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?