Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Abstral®

   100, 200, 300, 400 mikrogram sublinguala resoribletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR ABSTRAL® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER ABSTRAL®
   3. HUR DU ANVÄNDER ABSTRAL®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV ABSTRAL®

   Vad innehåller Abstral® ?

   Innehållsdeklaration


   Den aktiva substansen är fentanyl.


   En sublingual resoriblett innehåller:

   100 mikrogram fentanyl (som citrat)

   200 mikrogram fentanyl (som citrat)

   300 mikrogram fentanyl (som citrat)

   400 mikrogram fentanyl (som citrat)


   Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), silicifierad

   mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och

   magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark,

   Tillverkare

   Aesica Queenborough Ltd., Queenborough,

   Kent, Storbritannien

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR ABSTRAL® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Abstral är en liten vit sublingual resoriblett, som ska

   läggas under tungan. Den finns i flera olika styrkor

   och utseenden. Din läkare kommer att förskriva den

   styrka (utseende) och det antal tabletter som är

   lämpligt för dig.


   100 mikrogram sublingual resoriblett är en vit

   rund tablett

   200 mikrogram sublingual resoriblett är en vit

   oval tablett

   300 mikrogram sublingual resoriblett är en vit

   triangulär tablett

   400 mikrogram sublingual resoriblett är en vit

   rombformad tablett


   Abstral-resoribletter, levereras i förpackningar om

   30 tabletter.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåAbstral® för?

   Abstral används för att behandla genombrottssmärta

   hos vuxna som redan regelbundet måste använda

   starka smärtlindrande läkemedel, så kallade

   opioider, mot ihållande cancersmärta. Tala med din

   läkare om du känner dig osäker.


   Genombrottssmärta är en smärta som kommer

   plötsligt, även om man har tagit, eller använt,

   det opioidläkemedel som man brukar använda som

   smärtlindring.


   Den aktiva substansen i Abstral sublinguala

   resoribletter är fentanyl. Fentanyl tillhör en grupp

   starka, smärtlindrande läkemedel som kallas opioider.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ABSTRAL®

   Använd inte Abstral®:

   Ta inte Abstral

   • om du är allergisk mot fentanyl eller något annat

   innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har svåra andningsproblem

   • om du inte regelbundet varje dag under minst

   en veckas tid, använder ett receptbelagt

   opioidläkemedel (t.ex. kodein, fentanyl,

   hydromorfon, morfin, oxikodon, petidin) för att

   behandla ihållande smärta. Har du inte använt

   sådana läkemedel får du inte använda Abstral, då

   det kan öka risken för att din andning blir farligt

   långsam och/eller ytlig, eller t.o.m. avstannar

   • om du har kortvarig smärta, annan än

   genombrottssmärta.

   Var särskilt försiktig med Abstral®:

   Varningar och försiktighet


   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar

   Abstral om du har eller nyligen har haft något av

   följande, eftersom läkaren måste ta hänsyn till det

   när han/hon ordinerar dosen:

   • en huvudskada, eftersom Abstral kan dölja

   omfattningen av skadan

   • andningsproblem eller myastenia gravis

   (en sjukdom som kännetecknas av muskelsvaghet)

   • du har problem med hjärtat, speciellt långsam

   hjärtfrekvens

   • lågt blodtryck

   • lever- eller njursjukdom, eftersom din läkare då

   eventuellt måste ställa in din dos noggrannare

   • en hjärntumör och/eller förhöjt intrakraniellt

   tryck (en ökning av trycket i hjärnan som ger svår

   huvudvärk, illamående/kräkningar och dimsyn)

   • sår i munnen eller mukosit (svullnad och rodnad i

   munslemhinnan)

   • du tar antidepressiva medel eller antipsykosmedel,

   se avsnittet Andra läkemedel och Abstral.


   Om du ska genomgå någon operation när du tar

   Abstral, ska du informera läkaren eller tandläkaren om

   att du tar detta läkemedel.

   Intag av Abstral® med mat och dryck:

   Abstral kan göra att vissa människor känner sig

   dåsiga. Drick inte alkohol utan att ha rådgjort med

   din läkare, eftersom du skulle kunna känna dig

   dåsigare än vanligt.

   Drick inte grapefruktjuice när du behandlas

   med Abstral, eftersom det kan öka biverkningarna

   av Abstral.

   Graviditet

   Du får inte ta Abstral under graviditeten, om inte din

   läkare specifikt har sagt att du ska göra det.

   Amning

   Fentanyl kan gå över i bröstmjölken och kan orsaka

   biverkningar hos det ammade spädbarnet. Använd

   inte Abstral om du ammar. Du får bara börja amma

   efter att minst 5 dagar har gått sedan den sista

   dosen av Abstral.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Abstral kan försämra din mentala eller fysiska

   förmåga att utföra potentiellt farliga uppgifter, som

   att framföra fordon eller använda maskiner.


   Om du känner dig yr eller sömnig eller ser

   dimmigt när du tar Abstral ska du inte köra bil

   eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på grund av

   deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning

   av dessa effekter och biverkningar finns i andra

   avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel

   för vägledning. Diskutera med din läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Abstral


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

   läkemedel (andra än det opioidläkemedel som är

   din vanliga smärtlindring).


   Följande läkemedel kan öka effekten hos Abstral:

   • Vissa typer av antimykotika som innehåller t.ex.

   ketokonazol eller itrakonazol (används för att

   behandla svampinfektioner).

   • Vissa typer av antibiotika som används för att

   behandla infektioner (kallas makrolider och

   innehåller t.ex. erytromycin).

   • Vissa typer av antivirala läkemedel som kallas

   proteashämmare och innehåller t.ex. ritonavir

   (används för att behandla infektioner orsakade

   av virus).

   • Läkemedel som innehåller alkohol

   • Läkemedel som kallas MAO-hämmare, som används

   för att behandla svår depression och Parkinsons

   sjukdom. Tala om för din läkare om du har tagit

   den här typen av läkemedel de senaste 14 dagarna.


   Följande läkemedel kan minska effekten av Abstral:

   • Vissa typer av starka smärtstillande medel,

   s.k. partiella agonister/antagonister, t.ex.

   buprenorfin, nalbufin och pentazocin (läkemedel

   för smärtbehandling). Du kan få symtom på

   abstinenssyndrom (illamående, kräkning, diarré,

   ångest, frossa, tremor och svettning) medan du

   tar dessa läkemedel.


   Abstral kan förstärka effekten av läkemedel som gör

   att man känner sig sömnig, t.ex.:

   • andra starka smärtlindrande läkemedel

   (läkemedel av opioidtyp mot smärta och hosta)

   • narkosmedel (som får dig att sova under

   operationer)

   • muskelavslappnande läkemedel

   • sömntabletter

   • läkemedel som används för att behandla

   -depression

   -allergi

   -ångest och psykoser

   • läkemedel som innehåller klonidin (används för att

   behandla högt blodtryck).


   Risken för biverkningar ökar om du tar läkemedel som

   vissa antidepressiva medel eller antipsykosmedel.

   Abstral kan interagera med dessa läkemedel och

   du kan uppleva förändringar av mentalt tillstånd

   (t.ex. upprördhet, hallucinationer, koma), och andra

   effekter som kroppstemperatur över 38 °C, ökad

   hjärtfrekvens, instabilt blodtryck och överaktiva

   reflexer, muskelstelhet, avsaknad av koordination

   och/eller symtom från magtarmkanalen (t.ex.

   illamående, kräkningar, diarré). Läkaren berättar om

   Abstral är lämpligt för dig.

   3. HUR DU ANVÄNDER ABSTRAL®

   Doseringsanvisning

   Innan du tar Abstral första gången förklarar

   läkaren hur Abstral ska tas för att behandla din

   genombrottssmärta effektivt.


   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker.


   Det här läkemedlet får ENDAST tas enligt läkarens

   anvisningar. Det får inte tas av någon annan eftersom

   det kan innebära en ALLVARLIG risk för deras hälsa,

   särskilt för barn.


   Abstral är en annan typ av läkemedel än andra

   läkemedel som du kan ha använt för att behandla

   din genombrottssmärta. Du måste alltid ta den dos

   av Abstral som din läkare har ordinerat – det kan

   vara en annan dos än den du har använt för andra

   läkemedel mot genombrottssmärta.


   Behandlingsstart – hur man hittar lämplig dos


   För att Abstral ska fungera optimalt måste din läkare

   identifiera den bästa dosen för att behandla din

   genombrottssmärta. Abstral finns i flera olika styrkor.

   Det kan hända att du måste prova ett antal styrkor

   under flera episoder med genombrottssmärta innan du

   hittar den bästa dosen. Din läkare hjälper dig att göra

   detta och arbetar tillsammans med dig för att ta reda

   på den bästa dosen för dig.


   Om du inte får tillräcklig smärtlindring av en dos

   kanske din läkare ber dig att ta en extra dos för att

   behandla en episod med genombrottssmärta. Ta endast

   en andra dos bara om läkaren säger att du ska göra

   det, eftersom du annars eventuellt får en överdos.


   Ibland kan din läkare ordinera dig att ta en dos som

   består av fler än en tablett åt gången. Gör detta

   endast om det ordinerats av din läkare.


   Vänta minst 2 timmar efter att du har tagit den

   senaste dosen innan du behandlar nästa episod av

   genombrottssmärta med Abstral.

   Administrering

   Fortsatt behandling - när du har hittat den bästa dosen


   När du och din läkare har funnit en dosering av

   Abstral som kontrollerar din genombrottssmärta får

   du inte ta denna dos mer än fyra gånger per dag.

   En dos kan bestå av mer än en tablett.


   Vänta minst 2 timmar efter att du har tagit den

   senaste dosen innan du behandlar nästa episod av

   genombrottssmärta med Abstral.


   Om du tycker att den dos av Abstral du använder

   inte kontrollerar genombrottssmärtan på ett

   tillfredsställande sätt ska du tala med din läkare,

   eftersom dosen kanske måste justeras.


   Du får inte ändra doseringen av Abstral på egen hand

   utan ordination av din läkare.


   Så här tar man läkemedlet


   Abstral ska tas sublingualt. Det betyder att tabletten

   ska läggas under tungan, där den snabbt löses upp så

   att fentanyl kan absorberas genom munslemhinnan.

   När fentanyl har absorberats börjar det lindra smärtan.


   När du får en episod med genombrottssmärta ska du

   ta den dos som din läkare förskrivit på följande sätt:


   • Om din mun är torr tar du en klunk vatten för att

   fukta den. Spotta ut eller svälj vattnet.

   • Ta ut tabletten/tabletterna ur blisterförpackningen

   omedelbart före användningen, enligt följande:

   ¾¾Ta loss en blisterruta från förpackningen

   genom att dra utmed de prickade linjerna/

   perforeringarna (låt de kvarvarande blisterrutorna

   sitta ihop)

   ¾¾Dra bort foliefliken vid pilen och ta försiktigt

   ut tabletten. Försök inte trycka ut Abstral

   sublinguala resoribletter genom folien eftersom

   det skadar tabletterna.

   • Lägg tabletten under tungan så långt bak som du

   kan och låt den lösas upp fullständigt.

   • Abstral löses snabbt upp under tungan och

   absorberas för att ge smärtlindring. Därför är det

   viktigt att du inte suger på tabletten, tuggar eller

   sväljer den.

   • Du får inte dricka eller äta någonting förrän

   tabletten har lösts upp fullständigt under tungan.

   Om du använder mera Abstral® än du borde:

   • ta ut det som finns kvar av tabletterna ur munnen

   • tala om för din vårdare eller någon annan person

   vad som hänt

   • du eller din vårdare ska omedelbart kontakta läkare,

   apotek eller sjukhus för att diskutera vilken åtgärd

   som ska vidtas

   • medan ni väntar på läkaren måste patienten hållas

   vaken. Tala med patienten och skaka honom/henne

   då och då

   Symtom på överdosering innefattar:

   • extrem dåsighet

   • långsam, ytlig andning

   Om sådana symtom uppträder måste läkare

   uppsökas omedelbart.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av

   risken samt rådgivning.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Abstral® avslutas:

   Om du slutar att ta Abstral


   Du ska sluta använda Abstral när du inte längre har

   någon genombrottssmärta. Du måste dock fortsätta

   ta ditt vanliga smärtlindrande opioidläkemedel för att

   behandla din ihållande cancersmärta i enlighet med

   din läkares anvisningar. Du kan få abstinenssymtom

   liknande de möjliga biverkningarna av Abstral när du

   slutar ta Abstral. Om du upplever abstinenssymtom

   eller om du är oroad över din smärtlindring ska du

   kontakta läkare. Läkaren kommer att utvärdera ditt

   behov av läkemedel för att minska eller ta bort

   abstinenssymtomen.


   abstinenssymtom (kan uppträda i form av

   biverkningarna illamående, kräkning, diarré, ångest,

   frossa, tremor och svettning), oavsiktlig överdos,

   oförmåga hos män att få och/eller behålla en

   erektion, allmän sjukdomskänsla


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel,

   kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka

   biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du börjar känna dig ovanligt eller extremt

   sömnig eller om du börjar andas långsamt eller

   ytligt måste du eller din vårdare omedelbart

   kontakta din läkare eller akutmottagningen på

   närmaste sjukhus (se även avsnitt 3 ”Om du har

   tagit för stor mängd av Abstral”).


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler

   än 1 av 10 användare):

   • illamående


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av

   10 användare):

   • yrsel, huvudvärk, stark sömnighet

   • andfåddhet/andnöd

   • inflammation i munnen, kräkningar, förstoppning,

   muntorrhet

   • svettning, kraftlöshet/trötthet/bristande energi


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp

   till 1 av 100 användare):

   • allergisk reaktion, darrningar/skakningar,

   synrubbning eller dimsyn, snabb eller långsam

   hjärtrytm, lågt blodtryck, minnesförlust

   • depression, misstänksamhet/ogrundad rädsla,

   känna sig förvirrad, känna sig desorienterad, känna

   sig orolig/olycklig/rastlös, känna sig ovanligt

   lycklig/frisk, humörsvängningar

   • ständig mättnadskänsla, magont,

   matsmältningsbesvär

   • sår i munnen, problem med tungan, smärta i

   munnen eller halsen, trånghetskänsla i halsen, sår

   på läppar eller tandkött

   • aptitlöshet, förlust av eller förändrad lukt/smak

   • sömnsvårigheter eller störd sömn, störd

   uppmärksamhet/lättdistraherad, bristande energi/

   svaghet/kraftlöshet

   • hudbesvär, utslag, klåda, nattliga svettningar,

   nedsatt känslighet för beröring, får lätt blåmärken

   • smärta eller stelhet i lederna, stelhet i musklerna

   • abstinenssymtom (kan uppträda i form av

   biverkningarna illamående, kräkning, diarré, ångest,

   frossa, tremor och svettning), oavsiktlig överdos,

   oförmåga hos män att få och/eller behålla en

   erektion, allmän sjukdomskänsla


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal

   användare):

   • svullen tunga, allvarliga andningsbesvär,

   fall, rodnad, värmekänsla, diarré, konvulsion

   (krampanfall), svullnad i armar och ben, ser och

   hör saker som inte finns (hallucinationer), feber


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller,

   apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

   även biverkningar som inte nämns i denna

   information. Du kan också rapportera biverkningar

   direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka informationen

   om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   5. FÖRVARING AV ABSTRAL®

   Den smärtlindrande medicinen Abstral är mycket

   stark och kan vara livshotande om den tas av

   misstag av ett barn. Abstral måste förvaras utom

   syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blistret

   efter ”Utg.dat: ”. Utgångsdatumet är den sista dagen

   i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i blistret i originalförpackningen.

   Fuktkänsligt.

   Det rekommenderas att Abstral förvaras i ett låst

   förvaringsutrymme.


   Ej använt läkemedel ska, om möjligt, lämnas till

   apotekspersonalen för att kasseras på ett säkert

   sätt. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller

   bland hushållsavfall. Dessa åtgärder är till för att

   skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-01-27

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Abstral

  Resoriblett, sublingual 400 mikrogram 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 089510
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  2.141,84 kr

  Jämförspris: 71,39 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?