Bild på Ipren®
 • Ibuprofen
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta,sänker feber.Effekt efter 30 min, varar i ca 6 tim.Från 6 månader.Högst 3 dagar utan läkarkontakt.
 • Om det är svårt att ge medicinen i munnen när barn mår illa eller är mycket sjuka
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ipren

   60 mg suppositorier
   ibuprofen

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ipren är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ipren
   3. Hur du använder Ipren
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ipren ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ipren är och vad det används för

   Ipren tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

   Ipren verkar smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.

   Ipren används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk och tandvärk samt feber vid förkylningssjukdomar.

   Ipren suppositorier är receptfria för användning till barn över 6 månader under högst 3 dagar i följd.

   Ibuprofen som finns i Ipren kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ipren

   Använd inte Ipren

   • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • under de tre sista månaderna av graviditeten

   • om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens

   • om du har svår lever- eller njursjukdom

   • om du har svår hjärtsvikt

   • om du har eller har haft magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med Ipren eller liknande preparat

   • om du fått allergiska symtom (t ex andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel mot inflammation

   • om du snart ska genomgå, eller nyligen har genomgått, hjärtkirurgi

   Varningar och försiktighet

   Kontakta läkare innan Ipren används om:

   • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

   • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

   Om barnet harfeber kontakta läkare om:

   • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar, diarréer eller hög feber. Detta ökar risken för uttorkning.

   • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

   • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

   Ibuprofen kan medföra allvarlig allergisk reaktion, särskilt om du är allergisk mot acetylsalicylsyra. Symtomen kan inkludera nässelfeber, svullnad av ansikte, astma (väsande eller pipande andning), chock, hudrodnad, hudutslag eller blåsor. Om du får något av dessa symtom ska du sluta ta Ipren och omedelbart kontakta läkare.

   Lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

   Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ipren om du:

   • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

   • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.

   • har vätskeansamling i kroppen (ödem).

   • har eller har haft följande sjukdomar eller symtom:

    1. SLE eller annan bindvävssjukdom

    2. nedsatt njur- eller leverfunktion

    3. astma

    4. inflammatorisk tarmsjukdom, tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet


   Ipren kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel, maskera tecken på infektion.

   Vid vattkoppor bör inte Ipren användas.

   Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särskilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.

   Äldre personer bör vara observanta på den ökade risk för biverkningar som föreligger i högre ålder.

   Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskilt vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden (3 dagar).

   Ipren kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.

   Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn som är uttorkade. 

   Andra läkemedel och Ipren

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination.

   Ipren kan påverka eller påverkas av behandling med vissa läkemedel, t ex mot:

   • tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

   • manodepressiv sjukdom (litium)

   • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

   • värk (acetylsalicylsyra)

   • blodpropp (dvs. blodförtunnande, t ex acetylsalicylsyra, dikumarol, warfarin, tiklopidin)

   • depression (så kallade SSRI)

   • högt blodtryck (ACE-hämmare t ex kaptopril, betablockerare t ex atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t ex losartan)

   • inflammation (kortikosteroider)

   • svampinfektioner (t ex vorikonazol och flukonazol)

   • diabetes (sulfonureider)

   • HIV-infektion (zidovudin)

   • vissa immunosuppressiva läkemedel mot avstötning av transplanterade organ (t. ex. ciklosporin, takrolimus)

   Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ipren. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ipren med andra läkemedel.

   Ipren med mat, dryck och alkohol

   Risken för blödningar i mag-tarmkanalen kan öka om du dricker alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Gravida kvinnor ska inte använda Ipren under de tre sista månaderna av graviditeten.

   Intag av Ipren ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

   Ipren går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Ipren under amning.

   Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Denna påverkan är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ipren kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som synrubbningar. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Ipren

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Ipren ska inte ges till barn yngre än 6 månader eller om det väger under 7 kg.

   • Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

   Normaldosering

   5-7,5 mg ibuprofen/kg kroppsvikt. Vid behov kan dosen upprepas var 6:e timme högst 4 gånger per dygn, motsvarande 20-30 mg/kg per dygn enligt följande:

   Vikt

   Ålder

   Dosering

   Maximal dos/dygn

   7-15 kg

   6 mån- ca 3 år

   1 suppositorium 1-4 gånger/dygn

   Högst 4 suppositorier

   Över 15-24 kg


   ca 3-7 år

   2 suppositorier 1-4 gånger/dygn

   Högst 8 suppositorier

   Kroppsvikten bör användas vid beräkning av dosen (åldersangivelsen är ungefärlig). Dosen bör ges var 6:e timme högst 4 gånger per dygn.

   Om suppositoriet har mjuknat bör foliet spolas med kallt vatten innan suppositoriet tas ut ur folieförpackningen. Dra isär aluminiumstrippen i pilarnas riktning.

   ipren_supp

   Suppositoriet införes i ändtarmen med den trubbiga änden först.

   Om du har använt för stor mängd av Ipren

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (med blod), huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, krampanfall (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frusenhet och andningssvårighet rapporterats.

   Symtomen kommer vanligtvis inom 4 timmar.

   Om du har glömt att ta Ipren

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömt suppositorium.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Ipren och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ipren och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

   En allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom kan förekomma. Symtom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   • Sömnighet

   • Mag-tarmbiverkningar (halsbränna, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor)

   • Hudutslag

   • Kraftlöshet

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Sömnlöshet, oro. Försämrad syn, försämrad hörsel. Blödningar som t ex näsblod och blod i urinen, förlängd blödningstid. Astma, allergisk snuva. Förstoppning. Inflammation, sår eller blödningar i mag-tarmkanalen. Angioödem (plötslig svullnad t.ex. i ansiktet eller tungan). Nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Icke bakteriell hjärnhinneinflammation. Mjukdelsinfektioner i samband med vattkoppor. Blodbildsförändringar. Allergisk reaktion, överkänslighet. Vätskeansamling i kroppen. Förvirring, depression. Stroke. Kraftig drift att vara fysiskt aktiv med samtidig mental oro (psykomotorisk hyperaktivitet). Synnedsättning, dimsyn. Hjärtsvikt, hjärtinfarkt, högt blodtryck. Kramp i luftrören. Blödande eller brustet magsår, Crohns sjukdom, brännande känsla eller irritation i munnen, inflammation i bukspottkörteln. Lever- och njurpåverkan. Hud- och slemhinnepåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad (ibland allvarlig). Stevens-Johnsons syndrom (en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier). Sänkt kroppstemperatur. Smärta eller reaktioner på applikationsstället.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ipren ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ibuprofen. 1 suppositorium innehåller 60 mg ibuprofen.

   • Övriga innehållsämnen är hårdfett

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita eller svagt gula suppositorier.

   En förpackning innehåller 10 suppositorier.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB

   Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ipren®

  Suppositorium 60 mg 10 suppositorium/suppositorier Strip

  • Varunummer: 518853
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  40,50 kr

  Jämförpris: 40,50 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ipren-suppositorium-60-mg-10-suppositorium-suppositorier-strip-256765/ 256765 Ipren® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/518853s.jpg 40.50 40.50 SEK Ipren InStock Ibuprofen Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Feber Speciellt för Speciellt för/Krasslig Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Feber Beredningsform Beredningsform/Suppositorium (stolpiller) Verksam substans Verksam substans/Ibuprofen Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Suppositorium 60 mg 10 suppositorium/suppositorier Strip