• Cefadroxil
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Cefadroxil Sandoz

   pulver till oralsuspension, 100 mg/ml cefadroxil

   Användarinformation

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   1. Vad Cefadroxil Sandoz är och vad det används för

   Cefadroxil Sandoz är ett antibiotikum (antibakteriellt medel) som tillhör gruppen cefalosporiner. Cefadroxil Sandoz hindrar bakterierna från att bilda nya cellväggar och har därmed bakteriedödande effekt.

   Cefadroxil Sandoz används vid behandling av urinvägsinfektioner, infektioner i hud- och mjukdelar, halsfluss och lunginflammation. 

   Cefadroxil som finns i Cefadroxil Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cefadroxil Sandoz

   Använd inte Cefadroxil Sandoz:

   • om du är allergisk mot cefadroxil, andra cefalosporinantibiotika eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike

   Information lämnas av

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cefadroxil Sandoz:

   • Om du är allergisk mot vanliga penicilliner.

   Om du är diabetiker bör du observera att under behandlingen med cefadroxil kan en falsk positiv reaktion för glukos i urinen uppträda när man använder Benedict´s eller Fehling´s lösningar, kopparsulfat eller Clinitest, men inte om man använder enzymtest som Clinistix.

   Cefadroxil Sandoz kan påverka resultatet av ett blodprov som kallas för Coombs test. Om du ska genomgå detta test, tala om för personen som tar provet att du fått Cefadroxil Sandoz.

   Andra läkemedel och Cefadroxil Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel såsom:

   • vissa typer av antibiotika,

   • probenecid (medel vid gikt),

   • blodförtunnande läkemedel (förhindrar att blodet levrar sig).

   • höga doser av vissa typer av vätskedrivande (loopdiuretika). Forcerad diures kan leda till minskade halter av cefadroxil i blodet.

   Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

   Cefadroxil Sandoz med mat och dryck

   Cefadroxil Sandoz ska tas tillsammans med mat, helst under eller efter en måltid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Du kan använda Cefadroxil Sandoz även om du är gravid.

   Amning

   Låga nivåer av cefadroxil kan gå över i modersmjölk, men dosen som barnet får i sig är lägre än dosen som läkaren förskrivit. Det går att amma under behandlingen med cefadroxil, men amningen (eller behandlingen) bör avbrytas om barnet får diarré, svampinfektion i munnen eller hudutslag.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cefadroxil Sandoz påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Cefadroxil Sandoz innehåller sackaros

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   1 ml av Cefadroxil Sandoz oral suspension innehåller ungefär 0,621 g sackaros. Detta bör beaktas om du har diabetes mellitus och får doser på 8 ml eller mer.

   3. Hur du använder Cefadroxil Sandoz

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.   Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på vilken infektion du har, hur svår infektionen är samt på din ålder och kroppsvikt.

   Vuxna och barn (>40 kg):

   Rekommenderad dos är 10 ml (1 gram) om dagen.

   Hela dagsdosen av Cefadroxil Sandozkan tas på en gång eller delas upp på två tillfällen med cirka 12 timmars mellanrum.

   Vid behov kan dosen höjas till 10 ml (1 gram) 2 gånger dagligen.

   Barn <40 kg:

   Följ läkarens anvisningar.

   Nedsatt njurfunktion:

   Om du, eller ditt barn har njurproblem kommer din läkare att tala om för dig exakt hur mycket suspension som ska tas.

   Hur du ska ta den orala suspensionen:

   Du bör ta Cefadroxil Sandoz vid ungefär samma tidpunkt varje dag och i samband med måltid. Använd den graderade dosskeden som finns i förpackningen så blir det lättare att ta rätt mängd.

   Suspensionen ska omskakas väl före användning.

   Om du har tagit för stor mängd av Cefadroxil Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Tecken på överdosering innefattar allergisk reaktion, illamående, kräkning, diarré, kramper, elektrolytrubbningar, njursvikt, förändringar i blodet,sänkt medvetandegrad eller acidos. Symtom på acidos är huvudvärk, trötthet, illamående, kräkningar och sänkt medvetandegrad med djup och snabb andning. Symptom på allergisk reaktion, njursvikt och förändringar i blodet  finns beskrivna i avsnittet Eventuella biverkningar nedan.

   Om du har glömt att ta Cefadroxil Sandoz

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Cefadroxil Sandoz

   Sluta inte att ta Cefadroxil Sandoz utan att ha talat med läkare, även om du känner dig bättre efter några få dagar. Det är viktigt att du tar hela Cefadroxil Sandoz-kuren enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och göra så att infektionen återkommer.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Cefadroxil Sandoz och kontakta omedelbart läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning:

   • Om du får symtom på en allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaktisk chock), såsom svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter, tryck över bröstet.

   • Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering, eftersom Cefadroxil Sandoz i sällsynta fall kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras.

   • Om du märker blod i urinen eller grumlig urin, om du producerar lite eller ingen urin eller om du har smärtor i nedre delen av ryggen. Detta kan vara symtom på njurproblem.

   Ovanstående biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare.

   Du bör också kontakta läkare omgående om du märker något av följande symtom:

   • Långvarig eller svår diarré. Detta kan vara symtom på inflammation i tjocktarmen

   • En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor, exempelvis könsorganen

   • Om du märker att din hud är ovanligt blek eller gulaktig och du upplever svaghet eller andfåddhet. Detta kan vara symtom på en minskning av antalet röda blodkroppar i ditt blod

   Ovanstående biverkningar förekommer hos ett okänt antal användare.

   Övriga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Diarré, magsmärtor, illamående, kräkningar och sura uppstötningar.

   • Inflammation i tungan.

   • Hudutslag, nässelutslag och klåda.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Feber, allmän sjukdomskänsla med eller utan svullna körtlar i nacken eller muskelvärk (serumsjuka)

   • Ledvärk

   • Svampinfektioner i underlivet och munnen.

   • Oförklarliga blåmärken eller blödningar som kan ha orsakats av minskat antal blodplättar i blodet, vilka hjälper blodet att koagulera

   • En ökning av vissa vita blodkroppar, vilket kan upptäckas i ett blodprov

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Huvudvärk, yrsel, nervositet, sömnlöshet, trötthet.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Ökad mängd av vissa leverenzymer (som visar hur levern fungerar och kan upptäckas i blodprov)

   • Hudutslag i ansiktet samt på armar och ben

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cefadroxil Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Cefadroxil Sandoz pulver till oral suspension blandas med renat vatten på apoteket när du hämtar ut läkemedlet. Färdigblandad suspension är hållbar i 14 dagar vid förvaring vid högst 25 °C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cefadroxil (som monohydrat). 1 ml färdig suspension innehåller 100 mg cefadroxil.

   • Övriga innehållsämnen är guargummi, sackarin, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk, titandioxid (färgämne E 171), sackaros, persika- och aprikossmak. Renat vatten tillsätts av apoteket.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende:

   Pulvret är vitt till svagt gult.

   Färdigberedd suspension är vit till svagt gul.

   Förpackningsstorlekar:

   Glasflaska 60 ml och 100 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Senaste revision.

   2017-03-06

  Cefadroxil Sandoz

  Pulver till oral suspension 100 mg/ml Cefadroxil 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 002937
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  132 kr

  Jämförpris: 2,20 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?