Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Alvedon forte

   1 g filmdragerade tabletter
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Alvedon forte är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon forte
   3. Hur du använder Alvedon forte
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Alvedon forte ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Alvedon forte är och vad det används för

   Alvedon forte innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


   Alvedon forte används mot värk och smärtor av olika slag, t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor, samt vid feber, t ex vid förkylningar.


   Alvedon forte kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon forte

   Använd inte Alvedon forte

   om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon forte utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


   Ta aldrig mer Alvedon forte än läkaren ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


   Använd inte Alvedon forte utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd heller inte Alvedon forte tillsammans med alkohol. Berusnings­effekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon forte.


   Rådgör med läkare innan du använder Alvedon forte om du har en lever- eller njursjukdom.


   Var särskilt försiktig med Alvedon forte om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.


   Rådgör med läkare innan du använder Alvedon forte om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

   Andra läkemedel och Alvedon forte

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av följande läkemedel och (traditionellt) växtbaserade läkemedel.

   • warfarin (blodförtunnande läkemedel). Enstaka doser av Alvedon forte anses inte påverka effekten av warfarin. Ta högst 1 tablett Alvedon forte per dygn under 5 dagar i följd. Behöver du ta mer kontakta läkare först.

   • probenecid (läkemedel mot gikt)

   • fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

   • fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)

   • karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)

   • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

   • kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon forte kan användas samtidigt.

   • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel)

   Alvedon med mat, dryck och alkohol

   Alvedon kan tas med eller utan mat. Använd inte Alvedon tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Varningar och försiktig”.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Inga kända risker vid användning under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


   Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon forte under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Alvedon forte påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Alvedon forte

   Använd alltid detta läkemedel enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


   Rekommenderad dos för vuxna:

   ½–1 tablett var 4–6 timme, högst 4 tabletter per dygn.


   Alvedon forte ska inte användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

   Om du använt för stor mängd av Alvedon forte

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det finns risk för leverskada även om du mår bra.

    

   För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Alvedon forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1 000 användare):

   • Angioödem: Sluta att ta Alvedon forte och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

    1. svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    2. svårigheter att svälja

    3. nässelutslag och andningssvårigheter

   • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Alvedon forte. Kontakta snarast läkare.

   • Leverpåverkan

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

   • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

   • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

   • Njurbiverkningar

   • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

   • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

   • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Alvedon forte ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


   Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är paracetamol 1 g.

   Övriga innehållsämnen är: Majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse (majs), povidon, kaliumsorbat, talk, stearinsyra, hypromellos, triacetin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita, avlånga tabletter med delningsskåra, märkta ALV 1G, 10×19 mm

   Tabletten kan delas i två lika stora delar.


   Blister: 50×1 eller 100×1 filmdragerade tabletter (endosförpackning)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

   c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

   Nykær 68

   2605 Brøndby

   Danmark


   Tel: 020–10 05 79

   E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


   Tillverkare

   Famar A.V.E. Anthoussa Plant, Grekland

   GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Irland

   Catalent UK Swindon Zydis Ltd., England


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Alvedon® forte

  Filmdragerad tablett 1 g 100 x 1 styck Blister

  • Varunummer: 097666
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

  72,96 kr

  Jämförspris: 0,73 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?