Global produktionskedja

Produktionskedjan för tillverkning av läkemedel är lång och komplex. Ofta är det många företag i flera olika länder som är inblandade i processen. Första steget är framtagning av råvaror, vilket följs av syntes för aktiv substans, tillverkning av läkemedelsberedningar, paketering och distribution. I Sverige används ca 1 200 aktiva läkemedelssubstanser, motsvarande totalt ca 10 000 olika läkemedelspreparat för både djur och människor.

En stor del av världens läkemedelsproduktion sker idag i tillväxtländer som Kina och Indien. Dessvärre har det framkommit att reningen vid fabrikerna kan vara bristfällig eller obefintlig. Detta innebär i sin tur att Sveriges läkemedelsanvändning kan ha miljöpåverkan i länder långt utanför våra gränser.

För att få bukt med utsläppen från läkemedelsfabriker krävs internationella åtaganden. Vi är övertygande om att Sverige kan gå före i arbetet med att ställa miljökrav i leverantörsleden - dock är detta inget vi kan göra ensamma.

Idag är läkemedelslagstiftningen till stor del harmoniserad inom EU. Läkemedelsverket kan utreda hur ett läkemedel påverkar miljön men lagstiftningen tillåter inte att de nekar ett godkännande av läkemedlet av miljöskäl. Vi stödjer arbetet med en förändring av lagstiftningen på EU-nivå för att kunna uppnå skapa en miljö utan onödiga läkemedelsutsläpp.

Kontroll av läkemedel och läkemedelstillverkning

Ett läkemedels viktigaste egenskaper är att det är verksamt och säkert, vilket granskas när det godkänns av Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. För att säkerställa kvaliteten gör de ibland kontroller av tillverkarna utifrån medicinska och farmaceutiska kriterier.

Apoteket har inte möjlighet att bestämma vilka receptbelagda varor som ska finnas i sortimentet, utan är skyldiga att tillhandahålla samtliga läkemedel som skrivs ut på recept och varor som omfattas av läkemedelsförmånen.

Många får också receptfria läkemedel utskrivna på recept av sina läkare. Bland de vanligaste uthämtade läkemedlen finns de två receptfria medicinerna paracetamol och omeprazol. Det betyder att dessa också ingår i det sortiment vi är skyldiga att ha hemma.

På grund av dessa regleringar har Apoteket mycket små möjligheter att påverka produktion av receptbelagda läkemedel. Endast 7,7 procent av våra leverantörer inom denna kategori har skrivit under vår uppförandekod. För övriga receptfria läkemedel har apoteken ett relativt stort självbestämmande över sortimentet.

Totalt har 89 procent av våra största leverantörer av receptfria läkemedel och övriga apoteksprodukter undertecknat Apotekets uppförandekod. Vårt mål är att alla leverantörer av receptfria läkemedel ska omfattas av koden.

Visste du att

I Sverige är det Läkemedelsverket som granskar och godkänner nya läkemedel. Läkemedelsverket har, i sin handlingsplan för att nå Sveriges miljömål, identifierat sex områden för att minska miljöpåverkan från läkemedel:

  1. Ökad miljöhänsyn vid tillståndsgivning av läkemedel.
  2. Förbättrad kunskap och minskad exponering av ämnen med miljöskadliga egenskaper.
  3. Att verka för samlad och tillgänglig miljöinformation för läkemedel.
  4. Minska utsläpp av miljöpåverkande ämnen vid tillverkning.
  5. Minska miljöpåverkan vid användning av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger.
  6. Stimulera utvecklingen av produkter med låg total miljöpåverkan.

Apoteket stödjer Läkemedelsverkets påverkansarbete för att minska miljöpåverkan vid läkemedelsanvändning. För att det ska till en långsiktigt mer hållbar läkemedelsmarknad krävs det att även andra relevanta myndigheter engagerar sig i dessa frågor och att det sker förändringar på EU-nivå. Vi vill att Sverige visar vägen och blir ett exempel för andra länder i kravställandet på producenter och leverantörer, för att minska farliga och onödiga utsläpp av läkemedelsrester i natur och miljö.

Apotekets leverantörskrav

Apoteket arbetar kontinuerligt med att så många av våra leverantörer som möjligt ska ansluta sig till vår uppförandekod. Syftet med Apotekets uppförandekod är att bidra till goda miljö- och arbetsmiljömässiga förhållanden vid tillverkningen. Uppförandekoden bygger på Apotekets hållbarhetspolicy samt internationella konventioner och riktlinjer.

Apotekets uppförandekod

Du kan läsa mer om detta arbete i

Apotekets hållbarhetsredovisning

Miljökrav på generiska läkemedel

När patenttiden på ett originalläkemedel gått ut, kan andra läkemedelsproducenter tillverka preparat med samma aktiva ämne. Sådana läkemedel kallas för generika och säljs under ett annat namn än originalet.

Om Läkemedelsverket bedömer de generiska varianterna som medicinskt likvärdiga med originalet blir läkemedlen utbytbara, när de förskrivs på recept inom läkemedelsförmånen. Det betyder att apoteken ska välja det billigaste läkemedlet när en kund har recept på läkemedel med ett eller flera generiska alternativ. Detta kallas generiskt utbyte.

Mätt i försäljningsvolym utgör generiska läkemedel knappt 60 procent av alla dygnsdoser som säljs på våra apotek. Att utesluta generiska läkemedel som inte uppfyller miljökrav ur förmånssystemet har tidigare utretts.

Från Apoteket skulle vi gärna se en utveckling av förmånssystemet där miljökrav vägs in i processen. En sådan utveckling skulle inte påverka tillgången på läkemedel. Däremot skulle det leda till möjligheten att utesluta leverantörer och tillverkare som inte tar hänsyn till miljöaspekter i sin produktion.