Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zavedos

   5 mg och 25 mg kapslar, hårda
   Idarubicinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zavedos är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zavedos
   3. Hur du använder Zavedos
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zavedos ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zavedos är och vad det används för

   Zavedos är ett cytostatikum (cellgift). Vid blodcancer är cellens mognadsprocess störd och olika former av odugliga, omogna blodkroppar bildas. Zavedos hindrar celldelningen och förstör celler som ska dela sig.


   Zavedos är ett celldödande medel som används för behandling av blodcancer.


   Idarubicinhydroklorid som finns i Zavendos kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zavedos

   Använd inte Zavedos

   • är allergisk mot idarubisinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • har kraftigt nedsatt njurfunktion

   • har påtagligt försämrad hjärtfunktion

   • har nyligen har genomgått en hjärtinfarkt

   • har oregelbundna hjärtslag

   • har kvarstående påverkan på blodnybildningen i benmärgen sedan tidigare behandlingar eller om du sen tidigare fått behandling med maxdoser av Zavedos eller annan liknande substans (antracykliner eller antracenedioner).

   Varningar och försiktighet

   Rådgör med läkare innan behandling med Zavedos påbörjas om du lider av tidigare hjärtsjukdom, uttalad benmärgshämning, allvarlig lever- eller njursjukdom, okontrollerade infektioner, tidigare har genomgått behandling med antracykliner, strålbehandling mot bröstbenet eller benmärgstransplantation.


   Kapslarna får ej öppnas p.g.a. risk för att komma i kontakt med pulvret i kapseln. Det är därför viktigt att du förvarar kapseln i sin glasburk för att minimera risken att kapseln går sönder. Om en kapsel skulle gå sönder och innehållet komma ut på hud, ögon eller i munnen, så ska man genast skölja med vatten. Därefter ska läkare kontaktas.

   Eftersom den aktiva substansen är röd och utsöndras i urinen kan urinen bli rödfärgad i 1-2 dagar efter behandlingen.

   Andra läkemedel och Zavedos

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Vissa vaccinationer bör undvikas om du behandlas med Zavedos. Rådgör därför med din läkare innan du får en vaccination.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Zavedos under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare. Rådgör med din läkare om du skulle bli gravid under pågående behandling. Du bör använda en av läkare föreslagen effektiv preventivmetod under behandlingen. Om du vill bli gravid efter avslutad behandling bör du kontakta din läkare för rådgivning.


   Amning

   Det är inte känt om Zavedos går över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Amning ska avbrytas under behandling med Zavedos. Rådgör med din läkare.


   Fertilitet

   Zavedos kan orsaka skador på spermierna. Därför ska män som genomgår behandling med Zavedos använda en effektiv preventivmetod under behandlingen samt upp till 3 månader efter behandlingen. Zavedos kan även leda till infertilitet hos män. Rådgör med din läkare innan behandlingen startar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte känt om Zavedos påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Zavedos

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Behandlingen sker i omgångar med medicinering under 3 dagar följt av ett uppehåll, så att produktionen av blodkroppar kan återhämta sig. Vanligtvis behövs flera behandlingsomgångar innan man kan utvärdera effekten.


   Kontrollera först att kapslarna är hela. Kapslarna ska sväljas hela med minst ½ glas vatten. Kapslarna får ej delas, bitas, sugas eller tuggas sönder.

   Om du använt för stor mängd av Zavedos

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Behandling med Zavedos medför ofta biverkningar och många av dessa är allvarliga. Därför måste alltid läkare kontaktas om biverkningar uppträder.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Infektioner, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni och neutropeni), blodbrist, minskad matlust, illamående, kräkning, infektion i munslemhinnan, diarré, smärta eller sveda i buken, håravfall, rödfärgning av urinen under 1-2 dagar efter behandlingen, feber, huvudvärk och frossa.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Benmärgshämning, hjärtsvikt, förändringar i hjärtrytmen, blödningar, inflammation eller proppbildning i ytliga blodkärl, blödningar från magtarmkanalen, magont, påverkan på leverfunktionen, hudutslag, klåda, överkänslighet hos bestrålad hud.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Blodförgiftning, leukemi pga behandlingen, uttorkning, ökad halt urinsyra i blodet, hjärtinfarkt, EKG-förändringar, chock, inflammation i matstrupe och tarm, nässelfeber, ökad mängd pigment i hud och naglar, bindvävsinflammation, vävnadsdöd.


   Sällsynta(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Blödningar i hjärnan.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare: Allvarliga överkänslighetsreaktioner, hjärtsäcksinflammation, hjärtmuskelinflammation, förändringar i hjärtats slagrytm, blodpropp, värmevallning, ytliga sår i magsäcken, hudrodnad.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allmän brist på i benmärgen bildade blodceller (pancytopeni), snabbt sönderfall av tumörceller (tumörlyssyndrom), kronisk hjärtsvikt, ökad mängd pigment i munslemhinnan, hudförändringar, nagelavlossning.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Zavedos ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är idarubicinhydroklorid 5 mg respektive 25 mg.

   • Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, glycerylpalmitostearat, gelatin, titandioxid (färgämne E 171) samt för kapslar 5 mg röd järnoxid (färgämne E 172). Märkbläcket innehåller spårmängder av shellack, svart järnoxid (färgämne E172), propylenglykol, kaliumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zavedos kapslar är förpackade i bruna glasburkar med barnsäkert skruvlock.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zavedos®

  Kapsel, hård 5 mg 1 styck Burk

  • Varunummer: 169185
  • Tillverkare: Pfizer AB

  2.095 kr

  Jämförpris: 2.095 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?