Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Venlafaxin Sandoz

   37,5 mg, 50 mg och 75 mg tablett
   venlafaxin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Venlafaxin Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Venlafaxin Sandoz
   3. Hur du använder Venlafaxin Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Venlafaxin Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Venlafaxin Sandoz är och vad det används för

   Venlafaxin Sandoz är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar. Det anses att personer som är deprimerade och/eller har ångest har lägre nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Det är inte fullständigt klarlagt hur antidepressiva läkemedel verkar, men de kan hjälpa genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan.


   Venlafaxin Sandoz är en behandling för vuxna med depression. Det är viktigt att behandla depression på rätt sätt för att hjälpa dig må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över utan blir allvarligare och svårare att behandla.


   Venlafaxin som finns i Venlafaxin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   Venlafaxin Sandoz tillhör gruppen antidepressiva läkemedel.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Venlafaxin Sandoz

   Använd inte Venlafaxin Sandoz

   • om du är allergisk mot venlafaxin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du också tar eller någon gång inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas irreversibelmonoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom. Att ta en irreversibel MAO-hämmare tillsammans med andra läkemedel, inklusive Venlafaxin Sandoz, kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Dessutom måste du vänta i minst 7 dagar efter att du slutat ta Venlafaxin Sandoz innan du tar en irreversibel MAO-hämmare (se även avsnitten ”Serotonergt syndrom” och ”Andra läkemedel och Venlafaxin Sandoz”).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Venlafaxin Sandoz.

   • Om du använder andra läkemedel som om de tas tillsammans med Venlafaxin Sandoz kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom (se avsnitt ”Andra läkemedel och Venlafaxin Sandoz”)

   • Om du har ögonproblem såsom vissa typer av glaukom (förhöjt tryck i ögat).

   • Om du tidigare haft högt blodtryck.

   • Om du tidigare haft hjärtproblem.

   • Om du tidigare haft krampanfall (epileptiska anfall).

   • Om du tidigare haft låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi).

   • Om du har lätt för att få blåmärken eller om du blöder lätt (om du haft blödningsrubbningar), eller om du tar andra läkemedel som kan öka risken för blödning.

   • Om dina kolesterolnivåer stiger.

   • Om du eller någon i din familj har haft mani eller bipolär störning (känsla av överdriven upphetsning eller eufori).

   • Om du tidigare haft aggressivt beteende.

   Venlafaxin Sandoz kan orsaka en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla. Berätta för din läkare om detta händer dig.


   Om något av dessa tillstånd stämmer in på dig ska du tala med din läkare innan du tar Venlafaxin Sandoz.


   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv:

   Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

   • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


   Muntorrhet

   Muntorrhet har rapporterats hos 10% av patienter som behandlats med venlafaxin. Detta kan öka risken för tandröta (karies). Du bör därför vara extra noggrann med tandhygienen.


   Diabetes

   Dina blodglukosnivåer kan påverkas av Venlafaxin Sandoz. Därför kan doseringen av dina diabetesläkemedel behöva justeras.

   Barn och ungdomar

   Användning hos barn och ungdomar under 18 år

   Venlafaxin Sandoz ska normalt inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som

   • självmordsförsök

   • självmordstankar och

   • fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ.

   Trots detta kan Venlafaxin Sandoz skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras.

   De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Venlafaxin Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Din läkare avgör om du kan ta Venlafaxin Sandoz tillsammans med andra läkemedel.


   Du ska inte börja eller sluta ta några läkemedel, inklusive sådana som du köpt receptfritt, natur- och örtmediciner, innan du har frågat läkare eller apotekspersonal.


   • Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare: se avsnitt: ”Innan du tar Venlafaxin Sandoz”)

   • Serotonergt syndrom: serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd, (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”) kan förekomma vid behandling med venlafaxin, i synnerhet när det tas tillsammans med andra läkemedel. Exempel på sådana läkemedel är bland andra:

   • triptaner (används för migrän)

   • läkemedel för att behandla depression, till exempel SNRI-preparat, SSRI-preparat, tricykliska antidepressiva läkemedel eller läkemedel som innehåller litium

   • läkemedel som innehåller linezolid, ett antibiotikum (används för att behandla infektioner)

   • läkemedel som innehåller moklobemid, en reversibel MAO-hämmare (används för att behandla depression)

   • läkemedel som innehåller sibutramin (används för viktminskning)

   • läkemedel som innehåller tramadol (ett smärtstillande medel)

   • läkemedel som innehåller metylenblått (används för att behandla höga halter av methemoglobin i blodet)

   • produkter som innehåller johannesört (kallas också Hypericum perforatum, ett natur- eller örtmedel som används för att behandla lätt depression)

   • produkter som innehåller tryptofan (används för sömnproblem och depression)

   • antipsykotika (används för att behandla sjukdomar med symtom som att höra, se eller känna saker som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet, oklara resonemang och tillbakadragenhet).

   Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande: rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkning.


   I sin svåraste form kan serotonergt syndrom likna malignt neuroleptikasyndrom (NMS). Tecken och symtom på NMS kan inkludera en kombination av feber, snabb hjärtrytm, svettning, svår muskelstelhet, förvirring och förhöjning av muskelenzymer (fastställt med blodprov).


   Informera omedelbart läkare, eller uppsök närmaste akutmottagning, om du tror att du har drabbats av serotonergt syndrom.


   Även följande läkemedel kan påverka eller påverkas av (interagera) med Venlafaxin Sandoz och ska användas med försiktighet. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller:

   • ketokonazol (ett läkemedel mot svamp)

   • haloperidol eller risperidon (för att behandla psykiatriska tillstånd)

   • metoprolol (en betablockare för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem)

   • p-piller

   Venlafaxin Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Venlafaxin Sandoz bör tas i samband med måltid (se avsnitt 3 ”Hur du tar Venlafaxin Sandoz”).

   Undvik alkohol medan du tar Venlafaxin Sandoz.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Använd inte Venlafaxin Sandoz förrän du har diskuterat den potentiella nyttan och de potentiella riskerna för ditt ofödda barn med läkaren.


   Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Venlafaxin Sandoz.

   När liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


   Om du använder Venlafaxin Sandoz under graviditeten, kan ditt barn få andra symtom när det föds, förutom att andas snabbare. Dessa inkluderar irritabilitet, darrningar, muskelsvaghet, ihållande gråt, sömnsvårigheter, sugsvårigheter och andningssvårigheter. Om ditt barn har dessa symtom när det föds och du är orolig ska du kontakta läkaren och/eller barnmorskan som kan ge dig råd.


   Venlafaxin Sandoz passerar över i bröstmjölk. Det finns risk att barnet påverkas och detta kan innebära att barnet gråter ihållande, är oroligt och har avvikande sömnmönster. Du ska därför tala med din läkare som kommer besluta om du ska sluta amma eller avbryta behandlingen med Venlafaxin Sandoz.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil och använd inte maskiner tills du vet hur Venlafaxin Sandoz påverkar dig.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Venlafaxin Sandoz innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om man har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.


   3. Hur du använder Venlafaxin Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig rekommenderad startdos är 75 mg per dag uppdelat på två eller tre doser per dag. Dosen kan ökas stegvis av läkaren och vid behov upp till högst 375 mg per dag för depression.


   Ta Venlafaxin Sandoz vid ungefär samma tid varje dag, på morgonen och på kvällen.


   Venlafaxin Sandoz bör tas i samband med måltid.


   Om du har problem med lever eller njurar ska du tala med läkaren eftersom din dos av Venlafaxin Sandoz kan behöva ändras.


   Sluta inte att ta Venlafaxin Sandoz utan att först rådgöra med läkaren (se avsnitt ”Om du slutar att ta Venlafaxin Sandoz”).

   Om du använt för stor mängd av Venlafaxin Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtomen vid en eventuell överdosering kan vara snabb hjärtrytm, förändringar i vakenhetsgrad (från dåsighet till koma), dimsyn, krampanfall och kräkning.

   Om du har glömt att använda Venlafaxin Sandoz

   Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för din nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen och bara ta en dos som vanligt. Ta inte mer än den mängd Venlafaxin Sandoz som du har blivit ordinerad per dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Venlafaxin Sandoz

   Du ska inte sluta att ta behandlingen eller minska dosen utan att först rådgöra med läkaren, även om du känner dig bättre. Om läkaren anser att du inte längre behöver Venlafaxin Sandoz kan han/hon be dig minska dosen långsamt innan du slutar med behandlingen helt. Det är känt att man kan få biverkningar när man slutar med Venlafaxin Sandoz, särskilt om man slutar plötsligt med Venlafaxin Sandoz eller om dosen minskas för snabbt. En del patienter kan få symtom som trötthet, yrsel, berusningskänsla, huvudvärk, sömnlöshet, mardrömmar, muntorrhet, aptitförlust, illamående, diarré, nervositet, oro, förvirring, ringningar i öronen, myrkrypningar eller i sällsynta fall känsla av elektriska stötar, svaghet, svettning, krampanfall eller influensaliknande symtom.


   Läkaren talar om för dig hur du gradvis ska avsluta behandlingen med Venlafaxin Sandoz. Om du får något av dessa eller andra symtom som besvärar dig, rådfråga läkaren.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxin Sandoz. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning.

   • Trånghet i bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas

   • Svullnad i ansikte, svalg, händer eller fötter

   • Känsla av nervositet eller oro/ångest, yrsel, pulserande känsla, plötslig hudrodnad och/eller värmekänsla

   • Allvarliga hudutslag, klåda eller nässelutslag (upphöjda fläckar av röd eller blek hud som ofta kliar)

   • Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande: rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabba hjärtslag, förhöjd kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående och kräkning. I sin svåraste form kan serotonergt syndrom likna malignt neuroleptikasyndrom (NMS). Tecken och symtom på NMS kan inkludera en kombination av feber, snabba hjärtslag, svettning, svår muskelstelhet, förvirring, förhöjning av muskelenzymer (fastställt med blodprov).


   Andra biverkningar som du bör informera din läkare om är bland annat:

   • Hosta, väsande andning, andnöd och hög temperatur

   • Svart (tjärliknande) avföring eller blod i avföringen

   • Gulfärgning av hud eller ögon, klåda eller mörk urin, som kan vara symtom på leverinflammation (hepatit)

   • Hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, höjt blodtryck

   • Ögonproblem, exempelvis dimsyn, vidgade pupiller

   • Nervproblem: exempelvis yrsel, stickningar och domningar, rörelsestörning, krampanfall

   • Psykiska problem, exempelvis hyperaktivitet och eufori (känsla av upprymdhet)

   • Utsättning av behandling (se avsnitt 3 ”Hur du tar Venlafaxin Sandoz", "Om du slutar att ta Venlafaxin Sandoz”)

   • Långvarig blödning – om du skär dig eller skadar dig kan det ta något längre än vanligt innan blödningen upphör.


   Komplett biverkningslista


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Yrsel, huvudvärk

   • Illamående, muntorrhet

   • Svettning (inklusive nattliga svettningar)


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Minskad aptit

   • Förvirring, känsla av att vara avskild från sig själv, oförmåga att få orgasm, sänkt libido, nervositet, sömnlöshet, onormala drömmar

   • Dåsighet, darrningar, stickningar och domningar, ökad muskelspänning

   • Synrubbningar, inklusive dimsyn, förstorade pupiller, oförmåga för ögat att ackommodera från avlägsna till närliggande föremål

   • Ringningar i öronen (tinnitus)

   • Hjärtklappning

   • Förhöjt blodtryck, blodvallningar

   • Gäspning

   • Kräkningar, förstoppning, diarré

   • Behov att kissa oftare än vanligt, svårt att kissa

   • Oregelbunden menstruation såsom ökad blödning eller mer oregelbunden blödning, onormal ejakulation/orgasm (män), erektil dysfunktion (impotens)

   • Svaghet (asteni), trötthet, frossbrytningar

   • Förhöjt kolesterol


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Hallucinationer, känsla av att vara avskild från verkligheten, agitation, onormal orgasm (kvinnor), brist på känslor, överdriven upphetsning, tandgnissling

   • En känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla, svimning, ofrivilliga muskelrörelser, försämrad koordination och balans, förändrad upplevelse av smak

   • Snabba hjärtslag, yrsel (särskilt om man ställer sig upp för snabbt)

   • Andfåddhet

   • Blodiga kräkningar, svart, tjärliknande avföring eller blod i avföringen, vilket kan vara tecken på inre blödning

   • Allmän svullnad av huden, särskilt av ansiktet, munnen, tungan, halsregionen eller händer och fötter, och/eller upphöjda kliande hudutslag kan förekomma. Känslighet mot solljus, blåmärken, utslag, onormalt håravfall

   • Oförmåga att kissa

   • Viktuppgång, viktnedgång


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Kramper

   • Oförmåga att kontrollera urinen

   • Överaktivitet, rusande tankar och nedsatt sömnbehov (mani)


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken och blödning, blodsjukdomar som kan leda till ökad infektionskänslighet

   • Svullnad av ansikte eller tunga, andnöd eller andningssvårigheter, ofta med hudutslag (detta kan vara en allvarlig allergisk reaktion)

   • Överdrivet vätskeintag (så kallat SIADH)

   • Sänkt natriumhalt i blodet

   • Självmordstankar och självmordsbeteenden, fall av självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats under venlafaxinbehandling eller kort tid efter att behandlingen avslutats (se avsnitt 2, ”Vad du behöver veta innan du tar Venlafaxin Sandoz”)

   • Desorientering och förvirring, ofta tillsammans med hallucinationer (delirium), aggression,

   • Hög kroppstemperatur med stela muskler, förvirring eller agitation och svettning, eller om du upplever ryckiga muskelrörelser som du inte kan kontrollera. Detta kan vara symtom på ett allvarligt tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom. Känsla av eufori, dåsighet, ihållande snabba ögonrörelser, klumpighet, rastlöshet, känsla av berusning, svettning eller stela muskler, vilket är symtom på serotonergt syndrom. Stelhet, kramper och ofrivilliga muskelrörelser

   • Svår smärta i ögonen och nedsatt syn eller dimsyn

   • Svindel

   • Sänkt blodtryck, onormala, snabba eller oregelbundna hjärtslag, som kan leda till svimning, oväntad blödning, t.ex. blödande tandkött, blod i urinen eller blodiga kräkningar, eller oväntade blåmärken eller brustna blodkärl (åderbråck)

   • Hosta, väsande andning och hög temperatur, vilket är symtom på lunginflammation, tillsammans med förhöjt antal vita blodkroppar (pulmonell eosinofili)

   • Svår buk- eller ryggsmärta (som kan tyda på ett allvarligt problem i tarmarna, levern eller bukspottkörteln)

   • Klåda, gulfärgning av hud eller ögon, mörkfärgad urin eller influensaliknande symtom, vilket kan vara symtom på leverinflammation (hepatit). Mindre förändringar av halten av leverenzymer i blodet

   • Hudutslag som kan leda till svår blåsbildning och fjällning av huden, klåda, lindriga utslag

   • Oförklarlig smärta, ömhet eller svaghet i musklerna (rabdomyolys)

   • Onormal produktion av bröstmjölk

   Venlafaxin Sandoz orsakar ibland biverkningar som du kanske inte är medveten om, exempelvis förhöjt blodtryck eller onormala hjärtslag, små förändringar i blodets nivåer av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mer sällsynta fall kan Venlafaxin Sandoz påverka funktionen hos blodplättarna (trombocyterna) i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödning. Därför kanske läkaren vill ta blodprover då och då, särskilt om du har tagit Venlafaxin Sandoz länge.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Venlafaxin Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Venlafaxin Sandoz 37,5 mg:

   Inga särskilda förvaringsanvisningar (plastburk och blister).


   Venlafaxin Sandoz 50 mg:

   Inga särskilda förvaringsanvisningar (plastburk och blister).


   Venlafaxin Sandoz 75 mg:

   Inga särskilda förvaringsanvisningar (plastburk och blister).


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är venlafaxin


   Venlafaxin Sandoz 37,5 mg:

   En tablett innehåller 37,5 mg venlafaxin som venlafaxinhydroklorid.


   Venlafaxin Sandoz 50 mg:

   En tablett innehåller 50 mg venlafaxin som venlafaxinhydroklorid.


   Venlafaxin Sandoz 75 mg:

   En tablett innehåller 75 mg venlafaxin som venlafaxinhydroklorid.


   - Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, brun järnoxid (E172)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Venlafaxin Sandoz 37,5 mg: Svagt rödbrun eller brunaktig avlång tablett märkt 3.


   Venlafaxin Sandoz 50 mg: Svagt rödbrun eller brunaktig avlång tablett, skårad och märkt 5 på respektive halva. Tabletten kan delas i lika stora doser.


   Venlafaxin Sandoz 75 mg: Svagt rödbrun eller brunaktig avlång tablett, skårad och märkt 7 på respektive halva. Tabletten kan delas i lika stora doser.


   Plastburk med förseglat lock

   Förpackningsstorlekar: 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250 tabletter


   Tryckförpackning (Al/PVC)

   Förpackningsstorlekar:10, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 45, 50, 56, 60, 90, 98, 98x1, 100, 100x1, 250 tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar eller förpackningstyper att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Tillverkare:

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

   eller

   Lek S.A., 50C, Domaniewska Str., PL - 02-672 Warszawa, Polen

   eller

   Rowa Pharmaceuticals Ltd, Newtown, Bantry, Co. Cork, Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-12-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Venlafaxin Sandoz

  Tablett 75 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 141773
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  946,28 kr

  Jämförspris: 9,46 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?