Apotekets kundklubb - Villkor

Publiceringsdatum: 2017-11-30
Gäller från och med 2018-01-01

Kortutställare: Apoteket AB org nr 556138-6532, ("Apoteket")
Kortinnehavare: Den som har medlemskort samt innehavare av extrakort.
Säljföretag: Apoteket AB ("Apoteket")

Att bli medlem

Du kan bli medlem i Apotekets kundklubb om du är konsument (fysisk person) och är över 18 år. Har du skyddad identitet finns tyvärr för närvarande inte möjligheten att vara medlem i Apotekets kundklubb. Apoteket skickar inte ut någon information via posten till dig om du är bosatt i utlandet. Då kan du endast få information via e-post eller genom mina sidor på apoteket.se.

Hur du samlar och använder bonuspoäng

Som medlem har du möjlighet att samla bonuspoäng genom att köpa bonusgrundade varor och tjänster och att använda bonuspoängen som betalning för bonusgrundade varor och tjänster. Du får bara samla och använda bonuspoäng för inköp till ditt hushåll och för privat bruk.

Du får poäng på inköp på något av våra apotek eller apoteksombud samt på köp via inloggat läge på apoteket.se eller telefon. För att dina bonuspoäng ska kunna registreras kan du behöva uppge ditt personnummer.

Du får poäng på köp av handelsvaror och receptfria läkemedel samt poäng vid olika kampanjer eller erbjudanden (Bonusgrundade varor och tjänster). Apoteket ska även lämna riktade erbjudanden till dig som medlem. Du får inga bonuspoäng på köp av förskrivna läkemedel/produkter eller på modersmjölksersättning och du kan inte heller använda bonuspoäng vid köp av sådana produkter.

För varje krona av bonusgrundande inköp får du en (1) bonuspoäng. Dina bonuspoäng utbetalas genom att Apoteket utfärdar en bonuscheck.

Dina poäng är giltiga under det kalenderår som de har tjänats in och därefter i ytterligare ett kalenderår. Om poängen inte har använts innan dess så förfaller de och går inte längre att använda.

Dina bonuscheckar

Apoteket kommer fortlöpande att informera dig via apoteket.se, e-post, SMS eller brev om dina insamlande och förbrukade bonuspoäng. När du har samlat minst 1000 poäng kommer Apoteket att utfärda en bonuscheck till dig med ett värde av 20 kronor för varje 1000 poäng som du har samlat. Före det att Apoteket utfärdar en bonuscheck kommer dina innestående poäng att minska i motsvarande mån. Bonuschecken skickas till dig i samband nästkommande bonusutbetalning.  Bonuschecken är digital och är knuten till ditt medlemskap.

Bonuschecken kan du använda som betalning för bonusgrundande varor eller tjänster på något av våra apotek, vid telefonbeställning, köp i vår app eller på apoteket.se. Du kan inte lösa in bonuschecken mot kontanter. Bonuschecken kommer alltid att dras före andra eventuella rabatter. Du måste använda hela bonuscheckens belopp vid ett köp och du får ingen bonus för bonuscheckens belopp. Din bonuscheck är giltig i sex månader från utfärdandet.

Personuppgifter

De uppgifter du lämnar till oss när du blir medlem i Apotekets kundklubb, deltar i kundklubbs- eller våra partners aktiviteter kan komma att lagras. Likaså har vi Ditt medgivande att vid behov lagra information när du besöker vår webbplats samt registrera köp av bonusgrundande varor och tjänster. Informationen används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, ge dig god service och för marknadsföringsändamål. Du är införstådd med att du automatiskt kan komma att erhålla särskild information om erbjudanden m m, att uppgifterna används som underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistik.

Apoteket kommer inte att lämna ut dina uppgifter till av Apoteket icke-helägda bolag såvida dessa inte är partners till Apotekets kundklubb förutom för behandling för Apotekets räkning, t ex för tryckning eller distribution. Uppgifterna kommer att bearbetas och kontinuerligt uppdateras för att upprätthålla god kund- och registervård. Uppgifterna kommer inte att samköras med några andra av Apoteket register utan ytterligare medgivande från medlemmen. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Vill du ha mer information eller ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta Apoteket på adressen Apoteket AB, Apotekets kundklubb, Bredbandet 1, Box 873, 391 28 Kalmar. Du kan även maila till kundklubb@apoteket.se eller ringa Kundservice 0771-450 450.

Apoteket AB (org nr 556138-6532), är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och Apotekets behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med Personuppgiftslagen och i förekommande fall lagen om receptregister. Apoteket är skyldigt att utan kostnad, en gång per kalenderår, tillhandahålla information om de uppgifter som Apoteket behandlar om dig.

En ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av dig personligen. Ansökan skickas till Apoteket AB, Personuppgiftsombudet, Box 3011, 169 03 Solna. Apoteket ska rätta uppgifterna om det visar sig att någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig. Du kan även ha rätt till skadestånd om Apoteket registrerat dina uppgifter i strid med lag.

Medlemskapets upphörande

Medlemskapet gäller tillsvidare och kan närsomhelst sägas upp av dig omedelbart eller av Apoteket med trettio dagars uppsägningstid. Medlemskapet upphör automatiskt om du avlider eller får skyddad identitet. Apoteket äger även rätt att omedelbart säga upp ditt medlemskap om du inte har tjänat in några bonuspoäng på 30 månader eller om du bryter mot villkoren för medlemskapet.

För det fall att du själv säger upp medlemskapet, medlemskapet upphör på grund av att du avlider eller får skyddad identitet, eller att Apoteket säger upp medlemskapet på grund av att du inte tjänat in några bonuspoäng på 30 månader eller att du bryter mot villkoren för medlemskapet förfaller innestående poäng efter att medlemskapet upphört.

Ändring av villkor

Apoteket äger rätt att närsomhelst ändra dessa villkor. De ändrade villkoren träder i kraft trettio dagar efter det att Apoteket informerat om ändringen på apoteket.se eller från det tidigare datum som du accepterat ändringen För det fall att du inte accepterar de ändrade villkoren har du rätt att omedelbart säga upp medlemskapet.

Kontaktuppgifter:
Apoteket AB (org nr 556138-6532)
Box 3011, 169 03 Solna