Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ucedane

   200 mg dispergerbara tabletter
   kargluminsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ucedane är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Ucedane
   3. Hur du tar Ucedane
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ucedane ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ucedane är och vad det används för

   Ucedane kan bidra till att eliminera kraftigt förhöjda ammoniaknivåer i plasma (ökat innehåll av ammoniak i blodet). Ammoniak är särskilt skadligt för hjärnan och kan, i allvarliga fall, leda till nedsatt medvetandenivå och koma. Höga ammoniakvärden (hyperammonemi) kan bero på brist på ett specifikt leverenzym, N-acetylglutamatsyntas. Patienter med denna sällsynta sjukdom är inte i stånd att eliminera restprodukter av kväve som bildas efter intag av protein.

   Sjukdomen kvarstår under den drabbade patientens hela livstid och behovet av denna behandling är därför livslångt.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Ucedane

   Ta inte Ucedane

   • om du är allergisk mot kargluminsyra eller något av de övriga innehållsämnena i detta läkememedel (anges i avsnitt 6),

   • om du ammar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ucedane.

   Ucedane behandling bör inledas under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling av metaboliska sjukdomar.

   Din läkare kommer att utvärdera hur du svarar på behandlingen med kargluminsyra innan någon långtidsbehandling påbörjas.

   Dosen bör justeras individuellt för att upprätthålla normala plasmanivåer av ammoniak.

   Din läkare kommer eventuellt att föreskriva tillägg av arginin eller att begränsa ditt intag av protein.

   För att följa upp ditt tillstånd och din behandling kan din läkare behöva undersöka dig regelbundet med avseende på lever, njurar, hjärta och blod.

   Andra läkemedel och Ucedane

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Ucedane med mat och dryck

   Ucedane ska intas via munnen före måltid eller matning.

   Tabletterna ska lösas upp i minst 5 till 10 ml vatten och intas omedelbart.

   Graviditet och amning

   Effekterna av Ucedane på graviditet och foster är ej kända. Rådfråga din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

   Utsöndrandet av kargluminsyra till bröstmjölk har inte studerats hos kvinnor. Men eftersom man har visat förekomst av kargluminsyra i mjölken hos digivande råttor, med risk för skadliga effekter på de matade ungarna, får du inte amma ditt barn om du tar Ucedane.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Effekter på förmågan att framföra motorfordon och använda maskiner är inte kända.


   3. Hur du tar Ucedane

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den inledande dagliga dosen är vanligtvis 100 mg per kilo kroppsvikt, upp till maximalt av 250 mg per kilo kroppsvikt (om du exempelvis väger 10 kg ska du ta 1 g per dag eller 5 tabletter à 200 mg). På lång sikt varierar den dagliga dosen vanligtvis mellan 10 mg och 100 mg per kilo kroppsvikt.

   Din läkare fastställer lämplig dos för dig för att bibehålla normala ammoniaknivåer i blodet.

   Ucedane ska ENDAST ges via munnen eller via ventrikelsond (med en spruta, om det behövs).

   Om patienten är i hyperammonemisk koma ges Ucedane genom att snabbt pressa dosen genom en spruta via den sond som lagts in för näringstillförsel.

   Om du har tagit för stor mängd av Ucedane

   Rådfråga din läkare eller apotekspersonalen.

   Om du har glömt att ta Ucedane

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   Om du slutar att ta Ucedane

   Sluta inte att ta Ucedane utan att informera din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare och apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • ökad svettning

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • bradykardi (minskad hjärtfrekvens)

   • diarré

   • feber

   • ökade transaminaser (leverenzymer)

   • kräkning

   Biverkningar utan känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • utslag

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ucedane ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kargluminsyra.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumstearylfumarat, mannitol, kopovidon K28, krospovidon typ B.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ucedane dispergerbara tabletter är stavformade, vita och bikonvexa med tre skåror på båda sidorna och graverade med "L/L/L/L" på ena sidan.

   Tabletten kan delas i fyra lika stora doser.

   Tabletterna finns i aluminium/aluminium blisterförpackningar i kartonger.

   Det är 12 eller 60 tabletter i varje förpackning.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Eurocept International BV

   Trapgans 5

   1244 RL Ankeveen

   Nederländerna

   Tillverkare

   Lucane Pharma,

   172 rue de Charonne

   75011 Paris

   Frankrike

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien 

   Lucane Pharma

   Tél/Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

    

   Lietuva 

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com


   България

   Lucane Pharma

   Teл.: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Luxembourg/Luxemburg 

   Lucane Pharma

   Tél/Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Česká republika 

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com


   Magyarország

   Lucane Pharma

   Tel.: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Danmark 

   Medical Need Europe AB

   Tlf: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com


   Malta

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Deutschland 

   Lucane Pharma 

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Nederland 

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Eesti

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com


   Norge 

   Medical Need Europe AB

   Tlf: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com


   Ελλάδα 

   Lucane Pharma

   Τηλ: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Österreich 

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   España

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Polska 

   Lucane Pharma

   Tel.: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   France

   Lucane Pharma

   Tél: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Portugal 

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Hrvatska 

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   România

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Ireland 

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Slovenija

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Ísland

   Medical Need Europe AB

   Sími: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com


   Slovenská republika

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Italia

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Suomi/Finland

   Medical Need Europe AB

   Puh/Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com


   Κύπρος

   Lucane Pharma

   Τηλ: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Sverige

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com


   Latvija

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com


   United Kingdom

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com   Denna bipacksedel ändrades senast

   03/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ucedane

  Dispergerbar tablett 200 mg 12 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 194133
  • Tillverkare: Medical Need Europe AB

  7.308,65 kr

  Jämförpris: 609,05 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?