Bild på Teppix
  • Nästäppa vid förkylning
  • Läkemedel
  • För barn 1-10 år. Ej konserveringsmedel. Avsvällande effekt, minskar nästäppan, gör det lättare att andas. Effekt inom några min.
  • Används i max 10 dagar. Fri från konserveringsmedel
  • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
    • Källa: Fass.se

      BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

      Teppix

      0,5 mg/ml, 1 mg/ml nässpray, lösning
      Xylometazolinhydroklorid

      Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

      Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

      • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

      • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

      • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

      • Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 10 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

       

      I denna bipacksedel finner du information om:
      1. VAD TEPPIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
      2. INNAN DU ANVÄNDER TEPPIX
      3. HUR DU ANVÄNDER TEPPIX
      4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
      5. HUR TEPPIX SKA FÖRVARAS
      6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

      1. VAD TEPPIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

      Teppix är en nässpray med avsvällande effekt, vilket minskar nästäppan och underlättar andningen.

      Teppix används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.

      Teppix kan också ordineras av läkare inför rinoskopi (näsundersökning).


      Xylometazolinhydroklorid som finns i Teppix kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

      2. INNAN DU ANVÄNDER TEPPIX

      Använd inte Teppix

      • om du är allergisk mot xylometazolin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

      • om du har fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats

      • om du har glaukom med trång kammarvinkel

      • om du har inflammatorisk torr näsa eller om du har inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva

      Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Teppix inte lämplig för dig.

      Varningar och försiktighet

      Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Teppix.

      - om du har högt blodtryck

      - om du har hjärt- kärlsjukdomar

      - om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

      - om du har diabetes

      - om du har så kallat feokromocytom, en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin eller noradrenalin

      - om du har prostataförstoring

      - om du använder monoaminoxidashämmare eller om du har använt det under de senaste två veckorna


      Använd inte Teppix utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.


      Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Teppix utan att först ha talat med läkare.


      För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Teppix inte användas längre än 10 dagar.


      Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.


      Användning av andra läkemedel

      Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.
      Behandlingen med Teppix kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt som läkemedel mot depression; tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotilin) antidepressiva läkemedel. Rådgör därför med läkare eller apotekspersonal före samtidig användning.

      Teppix 0,5 mg/ml skall inte ges till barn under 1 år.

      Teppix 1 mg/ml nässpray skall inte användas av barn under 10 år.

      Graviditet och amning

      Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Teppix inte användas av ammande eller gravida kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

      Körförmåga och användning av maskiner

      Teppix påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


      3. HUR DU ANVÄNDER TEPPIX

      Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


      Nässpray 0,5 mg/ml
      Barn från 1 till 10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen.Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.


      Nässpray 1 mg/ml
      Vuxna och barn över 10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.


      Annan dos enligt läkares föreskrift.


      Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Teppix ge nästäppa.

      Bruksanvisning

      1. Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.

      2. Innan sprayen används för första gången, pumpa ett par gånger i luften så att en jämn dusch erhålls.

      3. Håll flaskan upprätt och för in spetsen i ena näsborren. Tryck en gång på pumpen och andas samtidigt in lätt genom näsan. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

      Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


      Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

      4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

      Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


      Sluta använda Teppix och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

      • svårighet att andas eller svälja

      • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

      • svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud


      Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna


      Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 00 användare): Huvudvärk, illamående


      Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbundna eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn


      Om Teppix används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.


      Rapportering av biverkningar

      Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


      Läkemedelsverket

      Box 26

      751 03 Uppsala

      www.lakemedelsverket.se

      5. HUR TEPPIX SKA FÖRVARAS

      Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


      Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
      Hållbarhet för öppnad förpackning är 12 månader.


      Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

      6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

      Innehållsdeklaration

      • Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 0,5 respektive 1 mg/ml.

      • Övriga innehållsämnen är:

        Nässpray 0,5 mg/ml: Glycerol, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och vatten.

        Nässpray 1 mg/ml: Dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, sorbitol och vatten.

      Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

      Klar, färglös lösning.
      Plastflaska med doseringspump innehållande 10 ml nässpray, lösning.

      Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

      Apofri AB
      Box 120
      SE-182 12 Danderyd      Denna bipacksedel godkändes senast den

      2015–06–25

    • Denna produkt används inom följande områden:

    • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

      SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

      FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
      Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

      FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

      Läs mer om att handla på apoteket.se

    Teppix

    Nässpray, lösning 0,5 mg/ml 10 milliliter Flaska

    • Varunummer: 163495
    • Tillverkare: Apofri AB

    35 kr

    Jämförspris: 35 kr / st

    Lägg i varukorg

    Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

    Finns varan på ditt apotek?

    %name%

    %address%, %region%

    Hämtar lagerstatus...

    %status%

    Markera ett apotek för att spara sökningen.
    Söker...

    Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

    https://www.apoteket.se/produkt/teppix-nasspray-losning-05-mg-per-ml-10-milliliter-flaska-246942/ 246942 Teppix https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/163495s.jpg 35.00 35.00 SEK Apofri InStock Nästäppa vid förkylning Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Snuva & nästäppa Speciellt för Speciellt för/Krasslig Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Snuva & nästäppa Beredningsform Beredningsform/Nässpray Verkningssätt Verkningssätt/Avsvällande Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Nässpray, lösning 0,5 mg/ml 10 milliliter Flaska