Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

  • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
    • Källa: Fass.se

      Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


      Bipacksedel: Information till användaren

      Synjardy

      5 mg/850 mg, 5 mg/1000 mg, 12,5 mg/850 mg, 12,5 mg/1000 mg filmdragerade tabletter
      empagliflozin/metforminhydroklorid

      Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

      • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

      • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

      • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

      • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

      I denna bipacksedel finner du information om:
      1. Vad Synjardy är och vad det används för
      2. Vad du behöver veta innan du tar Synjardy
      3. Hur du tar Synjardy
      4. Eventuella biverkningar
      5. Hur Synjardy ska förvaras
      6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

      1. Vad Synjardy är och vad det används för

      Synjardy är ett diabetesläkemedel som innehåller två olika aktiva substanser som heter empagliflozin och metformin.

      • Empagliflozin verkar genom att blockera ett protein i njurarna som kallas natrium-glukos-kotransportör 2 (SGLT2). SGLT2 hindrar glukos (blodsocker) från att utsöndras i urinen genom att absorbera tillbaka glukos till blodet när det filtreras i njurarna. Genom att blockera detta protein gör läkemedlet att blodsocker, natrium (salt) och vatten avlägsnas via urinen. Blodsockernivåerna, som är för höga på grund av din typ 2-diabetes blir därmed lägre. Detta läkemedel kan också hjälpa till att förebygga hjärtsjukdom.

      • Metformin verkar på ett annat sätt för att sänka blodsockernivåerna, främst genom att blockera bildningen av glukos i levern.

      Synjardy används som tillägg till kost och motion för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna patienter (18 år eller äldre) om diabetesen inte kan hållas under kontroll genom att man lägger till enbart metformin eller metformin tillsammans med andra läkemedel mot diabetes.

      Synjardy kan också kombineras med andra läkemedel för behandling av diabetes. Det kan vara läkemedel som tas via munnen eller som ges som injektion, såsom insulin.

      Dessutom kan Synjardy användas som ett alternativ till att ta både empagliflozin och metformin som separata tabletter. För att undvika överdosering är det viktigt att du inte fortsätter att ta de separata tabletterna med empagliflozin och metformin när du tar det här läkemedlet.

      Det är viktigt att du fortsätter med de kost- och motionsprogram som rekommenderats av din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

      Vad är typ 2-diabetes?

      Typ 2-diabetes är en sjukdom som orsakas av både gener och livsstil. Om du har typ 2-diabetes, producerar din bukspottkörtel inte tillräckligt med insulin för att kunna kontrollera glukosnivån i blodet, och kroppen förmår inte använda sitt eget insulin effektivt. Detta ger höga nivåer glukos i blodet som kan leda till medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och dålig cirkulation i armar och ben.

      2. Vad du behöver veta innan du tar Synjardy

      Använd inte Synjardy:

      • om du är allergisk mot empagliflozin, metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

      • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

      • om du har okontrollerad diabetes med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker), illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktatacidos (se "Risk för laktatacidos" nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar ansamlas i blodet, vilket kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen är bland annat magont, snabb och djup andning, sömnighet eller att din andedräkt får en annorlunda, fruktig lukt.

      • om du någon gång har haft diabeteskoma (ketoacidos).

      • om du har en svår infektion såsom en infektion i lungan eller bronkerna eller i njuren. Svåra infektioner kan medföra njurbesvär, som kan göra att du löper risk att drabbas av laktacidos (se ”Varningar och försiktighet”).

      • om du har förlorat mycket vatten (uttorkning), t.ex. på grund av långvarig eller svår diarré, eller om du har kräkts flera gånger i rad. Uttorkning kan medföra njurbesvär, som kan göra att du löper risk att drabbas av laktacidos (se ”Varningar och försiktighet”).

      • om du behandlas för akut hjärtsvikt eller nyligen har genomgått en hjärtinfarkt, har allvarliga problem med blodcirkulationen, (såsom chock), eller har svårigheter att andas. Detta kan medföra en bristande tillförsel av syre till vävnaderna, och det kan öka risken för laktacidos (se avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

      • om du har problem med levern.

      • om du dricker för mycket alkohol, antingen om du gör det varje dag eller endast periodvis (se avsnittet ”Synjardy med alkohol”).

      Varningar och försiktighet

      Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel och under behandling:

      • om vad du kan göra för att undvika uttorkning.

      • om du har typ 1-diabetes – den typen börjar vanligtvis i ungdomen och kroppen producerar inget insulin alls.

      • om du upplever snabb viktminskning, illamående eller kräkningar, magsmärta, kraftig törst, snabb och djup andning, förvirring, ovanlig sömnighet eller trötthet, en sötaktig andedräkt, sötaktig smak eller metallsmak i munnen eller en annorlunda lukt på urin eller svett ska du kontakta läkare eller närmaste sjukhus omedelbart. Dessa symtom kan vara ett tecken på ”diabetesketoacidos” - ett sällsynt men allvarligt, ibland livshotande, problem du kan få vid diabetes, på grund av förhöjda halter av ”ketonkroppar” i urin eller blod. Detta visar sig i tester. Risken för att utveckla diabetesketoacidos kan öka vid utdragen fasta, hög alkoholkonsumtion, vätskebrist, plötslig sänkning av insulindosen eller ett större behov av insulin på grund av en större operation eller en allvarlig sjukdom.

      • om du är 75 år eller äldre, eftersom en ökad urinförlust orsakad av läkemedlet kan påverka vätskebalansen i kroppen och öka risken för uttorkning. Möjliga tecken finns listade i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”, uttorkning.

      • om du är 85 år eller äldre eftersom du inte bör börja ta Synjardy.

      • om du har en allvarlig infektion i njurarna eller urinvägarna tillsammans med feber. Din läkare kan be dig att sluta ta Synjardy tills du har återhämtat dig.


      Risk för laktatacidos

      Synjardy kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga biverkningen laktatacidos, i synnerhet om dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktatacidos är också förhöjd vid okontrollerad diabetes, svåra infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se mer information nedan), leverproblem och tillstånd där en del av kroppen har minskad syretillförsel (bland annat akut svår hjärtsjukdom).

      Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare för närmare anvisningar.

      Sluta ta Synjardy under en kortare tid om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med uttorkning, så som kraftiga kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du dricker mindre vätska än normalt. Tala med läkare för närmare anvisningar.

      Sluta ta Synjardy och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får något av symtomen på laktatacidos eftersom tillståndet kan leda till koma.

      Symtomen på laktatacidos är bland annat:

      • kräkningar

      • buksmärta (magont)

      • muskelkramper

      • en allmän känsla av att inte må bra och uttalad trötthet

      • svårt att andas

      • sänkt kroppstemperatur och puls.

      Laktatacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus.

      Om du ska genomgå en större operation måste du sluta ta Synjardy under operationen och en viss tid efter den. Läkaren avgör när du måste sluta ta Synjardy och när du ska börja ta det igen.

      Under behandling med Synjardy kommer läkaren att kontrollera din njurfunktion minst en gång om året eller oftare om du är äldre och/eller om din njurfunktion försämras.

      Tala genast med din läkare om du drabbas av en kombination av symtom som smärta, ömhet, rodnad eller svullnad i könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen tillsammans med feber eller allmän sjukdomskänsla. Dessa symtom kan vara ett tecken på en sällsynt men allvarlig och i värsta fall livshotande infektion som kallas nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän vilken förstör vävnaden under huden. Fourniers gangrän måste behandlas omedelbart.

      Fotvård

      För alla patienter med diabetes är det viktigt att regelbundet kontrollera fötterna och följa alla andra råd om fotvård som sjukvårdspersonalen ger.

      Uringlukos

      Urinprov kommer att ge positivt svar för socker medan du tar detta läkemedel, på grund av hur detta läkemedel verkar.

      Barn och ungdomar

      Läkemedlet rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar under 18 år, eftersom det inte har studerats hos dessa patienter.

      Andra läkemedel och Synjardy

      Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband med röntgen eller datortomografi måste du sluta ta Synjardy före eller vid tidpunkten för injektionen. Läkaren avgör när du måste sluta ta Synjardy och när du ska börja ta det igen.

      Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

      Du kan behöva göra fler blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan läkaren behöva justera dosen av Synjardy. Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

      • läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika), eftersom Synjardy kan öka risken för att förlora för mycket vätska. Din läkare kan be dig att sluta ta Synjardy. Möjliga tecken på att man förlorar för mycket vätska listas i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”.

      • andra läkemedel som sänker mängden socker i blodet, till exempel insulin eller en ”sulfonureid”-medicin. Din läkare kan vilja sänka dosen av dessa andra läkemedel, för att förhindra att dina blodsockernivåer blir för låga (hypoglykemi).

      • läkemedel som kan förändra mängden metformin i blodet, särskilt om du har nedsatt njurfunktion (t.ex. verapamil, rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, isavukonazol, crizotinib, olaparib).

      • bronkdilaterare (beta-2-agonister) som används vid behandling av astma.

      • kortikosteroider, som används för att behandla inflammation vid sjukdomar som astma och artrit. De kan tas via munnen, som en injektion eller med en inhalator.

      • läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID-läkemedel och COX 2-hämmare, så som ibuprofen och celecoxib)

      • vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister)

      • läkemedel som innehåller alkohol (se avsnittet ”Synjardy med alkohol”).

      • joderade kontrastmedel (läkemedel som används vid röntgenundersökningar; se avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

      Synjardy med alkohol

      Undvik högt alkoholintag medan du tar Synjardy eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet").

      Graviditet och amning

      Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

      Använd inte Synjardy om du är gravid. Det är okänt om läkemedlet är skadligt för det ofödda barnet.

      Metformin utsöndras i bröstmjölk i små mängder. Det är okänt om empagliflozin utsöndras i bröstmjölk. Använd inte Synjardy om du ammar.

      Körförmåga och användning av maskiner

      Synjardy har liten effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

      Att ta detta läkemedel i kombination med läkemedel som kallas sulfonureider eller tillsammans med insulin kan orsaka alltför stort blodsockerfall (hypoglykemi), det kan ge symtom som skakningar, svettningar och synförändringar, och kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Framför inga fordon och använd inga verktyg eller maskiner om du känner dig yr när du tar Synjardy.


      3. Hur du tar Synjardy

      Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

      Hur mycket man ska ta

      Dosen av Synjardy varierar beroende på ditt hälsotillstånd och dosen av de diabetesläkemedel som du tar för närvarande. Din läkare justerar vid behov dosen och talar om exakt vilken styrka av läkemedlet som du ska ta.

      Rekommenderad dos är en tablett två gånger om dagen. Din läkare påbörjar vanligen Synjardy-behandlingen genom att skriva ut den styrka på tabletten som ger dig samma dos av metformin som du redan tar (850 mg eller 1000 mg två gånger dagligen), och den lägsta dosen av empagliflozin (5 mg två gånger dagligen). Om du redan tar båda läkemedlen var för sig, påbörjar din läkare en behandling med Synjardy-tabletter som ger dig samma mängd av båda läkemedlen. Om du har nedsatt njurfunktion kan läkaren skriva ut en lägre dos.

      Intag av detta läkemedel

      • Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.

      • Ta tabletterna i samband med måltid för att minska risken för magbesvär.

      • Ta en tablett två gånger dagligen via munnen.

      Din läkare kan ordinera Synjardy tillsammans med ett annat diabetesläkemedel. Kom ihåg att ta alla mediciner enligt din läkares anvisningar för att uppnå bästa möjliga resultat för din hälsa. Din läkare kan behöva justera doserna för att få kontroll på ditt blodsocker.

      Kost och motion kan hjälpa din kropp att bättre utnyttja blodsockret. Det är viktigt att fortsätta med de kost- och motionsprogram som läkaren rekommenderat under den tid du tar Synjardy.

      Om du har tagit för stor mängd av Synjardy

      Om du har tagit för många tabletter av Synjardy kan du få laktacidos. Symtomen på laktacidos är ospecifika såsom kraftigt illamående, kräkningar, magont med muskelkramper, allmän sjukdomskänsla med svår trötthet, och andningsbesvär. Ytterligare symtom är sänkt kroppstemperatur och hjärtrytm.

      Om du får sådana symtom kan du behöva omedelbar sjukhusvård, eftersom laktacidos kan leda till koma. Sluta genast att ta Synjardy och kontakta omedelbart läkare eller åk till närmaste sjukhus (se avsnitt 2). Ta med dig läkemedelsförpackningen.

      Om du har glömt att ta Synjardy

      Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om du inte kommer ihåg det förrän det är dags för nästa dos, ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta enligt ditt ordinarie schema. Ta inte dubbel dos av detta läkemedel.

      Om du slutar att ta Synjardy

      Sluta inte ta Synjardy utan att ha diskuterat detta med din läkare. Dina blodsockernivåer kan stiga när du slutar använda Synjardy.

      Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

      4. Eventuella biverkningar

      Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

      Kontakta omedelbart en läkare eller närmaste sjukhus, om du får någon av följande biverkningar:

      Laktatacidos, mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 användare av 10 000).Synjardy kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga biverkningen laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet"). Om detta händer dig måste du sluta ta Synjardy och genast kontakta läkare eller närmaste sjukhus eftersom laktatacidos kan leda till koma.

      Diabetesketoacidos, sällsynt förekommande (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

      Dessa är tecknen på diabetesketoacidos (se avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet”):

      • ökade halter av "ketonkroppar" i urin eller blod

      • snabb viktminskning

      • illamående eller kräkningar

      • magsmärta

      • kraftig törst

      • snabb och djup andning

      • förvirring

      • ovanlig sömnighet eller trötthet

      • en söt lukt i andedräkten, söt eller metallisk smak i munnen eller en annorlunda lukt på urin eller svett

      Detta kan inträffa oavsett blodsockernivå. Din läkare kan besluta att tillfälligt eller varaktigt avbryta behandlingen med Synjardy.

      Kontakta din läkare så snart som möjligt om du märker någon av följande biverkningar:

      Lågt blodsocker (hypoglykemi), mycket vanligt (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

      Om du tar Synjardy tillsammans med ett annat läkemedel som kan ge lågt blodsocker, som till exempel en sulfonureid eller insulin, är risken att få lågt blodsocker högre. Tecken på lågt blodsocker kan vara:

      • skakningar, svettningar, stark känsla av oro eller förvirring, snabb hjärtrytm

      • överdriven hunger, huvudvärk

      Din läkare kommer att tala om för dig hur man behandlar låga blodsockernivåer och vad du ska göra om du får något av tecknen ovan. Om du har symtom på lågt blodsocker, ät druvsockertabletter, ett sockerrikt mellanmål, eller drick fruktsaft. Mät om möjligt ditt blodsocker och vila.

      Urinvägsinfektioner, vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

      Tecken på urinvägsinfektion är:

      • en brännande känsla vid urinering

      • grumlig urin

      • smärta i bäckenet, eller mitt på ryggen (när njurarna är infekterade)

      Urinträngning eller behov av urinering oftare kan bero på sättet Synjardy verkar, men kan också vara tecken på urinvägsinfektion. Om du noterar en ökning av dessa symtom, ska du kontakta din läkare.

      Uttorkning, mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

      Tecken på uttorkning är inte specifika, men kan omfatta:

      • ovanlig törst

      • yrsel eller svindel när du står upp

      • svimningsanfall eller medvetslöshet

      Andra biverkningar när du tar Synjardy:

      Mycket vanliga

      • illamående, kräkningar

      • diarré eller smärta i magen

      • aptitlöshet

      Vanliga

      • svampinfektion runt könsorganen

      • större urinmängd än vanligt eller att behöva urinera oftare

      • klåda

      • hudutslag eller hudrodnad – dessa kan klia och innefatta upphöjda knölar, blåsor eller vara vätskande

      • förändringar av smaksinnet

      • törst

      • blodprov kan visa förändringar i blodfettvärden (kolesterol)

      Mindre vanliga

      • nässelutslag

      • ansträngning eller smärta vid tömning av urinblåsan

      • blodprov kan visa förändringar kopplade till njurfunktion (kreatinin eller urea)

      • blodprov kan visa ökningar av antalet röda blodkroppar i blodet (hematokrit)

      Mycket sällsynta

      • sänkt halt av vitamin B12 i blodet

      • onormala leverfunktionsprover, inflammation i levern (hepatit)

      • hudrodnad (erytem)


      Har rapporterats

      • allvarlig allergisk reaktion (kan inkludera svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg och leda till svårigheter att andas eller svälja)

      • nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän, en allvarlig mjukvävnadsinfektion i könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen

      Rapportering av biverkningar

      Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

      Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

      5. Hur Synjardy ska förvaras

      Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

      Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

      Inga särskilda förvaringsanvisningar.

      Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på att ha öppnats tidigare.

      Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

      6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

      Innehållsdeklaration

      De aktiva substanserna är empagliflozin och metformin.

      Varje Synjardy 5 mg/850 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller 5 mg empagliflozin och 850 mg metforminhydroklorid.

      Varje Synjardy 5 mg/1000 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller 5 mg empagliflozin och 1000 mg metforminhydroklorid.

      Varje Synjardy 12,5 mg/850 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller 12,5 mg empagliflozin och 850 mg metforminhydroklorid.

      Varje Synjardy 12,5 mg/1 000 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller 12,5 mg empagliflozin och 1000 mg metforminhydroklorid.

      Övriga innehållsämnen är:

      • Tablettkärna: majsstärkelse, kopovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

      • Filmdragering: hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E171), talk.

        Synjardy 5 mg/850 mg och Synjardy 5 mg/1000 mg tabletter innehåller även gul järnoxid (E172). Synjardy 12,5 mg/850 mg och Synjardy 12,5 mg/1000 mg tabletter innehåller även svart järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

      Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

      Synjardy 5 mg/850 mg filmdragerade tabletter är gulvita, ovala, bikonvexa. De har ”S5” och Boehringer Ingelheims logo på ena sidan och ”850” på den andra sidan. Tabletten är 19,2 mm lång och har en bredd på 9,4 mm.

      Synjardy 5 mg/1000 mg filmdragerade tabletter är brungula, ovala, bikonvexa. De har ”S5” och Boehringer Ingelheims logo på ena sidan och ”1000” på den andra sidan. Tabletten är 21,1 mm lång och har en bredd på 9,7 mm.

      Synjardy 12,5 mg/850 mg filmdragerade tabletter är rosavita, ovala, bikonvexa. De har ”S12” och Boehringer Ingelheims logo på ena sidan och ”850” på den andra sidan. Tabletten är 19,2 mm lång och har en bredd på 9,4 mm.

      Synjardy 12,5 mg/1000 mg filmdragerade tabletter är mörkt brunlila, ovala, bikonvexa. De har ”S12” och Boehringer Ingelheims logo på ena sidan och ”1000” på den andra sidan. Tabletten är 21,1 mm lång och har en bredd på 9,7 mm.

      Tabletterna finns i PVC/aluminium perforerade endosblister. Förpackningsstorlekarna är 10 x 1, 14 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 och 100 x 1 filmdragerade tabletter och multiförpackningar med 120 (2 förpackningar med 60 x 1), 180 (2 förpackningar med 90 x 1) och 200 (2 förpackningar med 100 x 1) filmdragerade tabletter.

      Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

      Innehavare av godkännande för försäljning

      Boehringer Ingelheim International GmbH

      Binger Strasse 173

      55216 Ingelheim am Rhein

      Tyskland

      Tillverkare

      Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

      Binger Strasse 173

      55216 Ingelheim am Rhein

      Tyskland

      Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

      5th km Paiania – Markopoulo

      Koropi Attiki, 19400

      Grekland

      Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

      België/Belgique/Belgien

      SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

      Tél/Tel: +32 2 773 33 11

      Lietuva

      Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

      Lietuvos filialas

      Tel.: +370 37 473 922

      България

      Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ -

      клон България

      Тел: +359 2 958 79 98

      Luxembourg/Luxemburg

      SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

      Tél/Tel: +32 2 773 33 11

      Česká republika

      Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

      Tel: +420 234 655 111

      Magyarország

      Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

      Magyarországi Fióktelepe

      Tel.: +36 1 299 89 00

      Danmark

      Boehringer Ingelheim Danmark A/S

      Tlf: +45 39 15 88 88

      Malta

      Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

      Tel: +353 1 295 9620

      Deutschland

      Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

      Tel: +49 (0) 800 77 90 900


      Lilly Deutschland GmbH

      Tel. +49 (0) 6172 273 2222

      Nederland

      Boehringer Ingelheim b.v.

      Tel: +31 (0) 800 22 55 889

      Eesti

      Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

      Eesti filiaal

      Tel: +372 612 8000

      Norge

      Boehringer Ingelheim Norway KS

      Tlf: +47 66 76 13 00

      Ελλάδα

      Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

      Tηλ: +30 2 10 89 06 300

      Österreich

      Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

      Tel: +43 1 80 105-0

      España

      Boehringer Ingelheim España S.A.

      Tel: +34 93 404 51 00


      Lilly S.A.

      Tel: +34 91 663 50 00

      Polska

      Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

      Tel.: +48 22 699 0 699

      Frankrike

      Boehringer Ingelheim France S.A.S.

      Tél: +33 3 26 50 45 33


      Lilly France SAS

      Tél: +33 1 55 49 34 34

      Portugal

      Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

      Tel: +351 21 313 53 00


      Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

      Tel: +351 21 412 66 00

      Hrvatska

      Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

      Tel: +385 1 2444 600

      România

      Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

      Viena - Sucursala Bucureşti

      Tel: +40 21 302 28 00

      Irland

      Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

      Tel: +353 1 295 9620


      Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

      Tel: +353 1 661 4377

      Slovenija

      Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

      Podružnica Ljubljana

      Tel: +386 1 586 40 00

      Ísland

      Vistor hf.

      Sími: +354 535 7000

      Slovenská republika

      Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

      organizačná zložka

      Tel: +421 2 5810 1211

      Italia

      Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

      Tel: +39 02 5355 1


      Eli Lilly Italia S.p.A.

      Tel: +39 055 42571

      Suomi/Finland

      Boehringer Ingelheim Finland Ky

      Puh/Tel: +358 10 3102 800

      Κύπρος

      Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

      Tηλ: +30 2 10 89 06 300

      Sverige

      Boehringer Ingelheim AB

      Tfn: +46 8 721 21 00

      Latvija

      Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

      Latvijas filiāle

      Tel: +371 67 240 011

      United Kingdom

      Boehringer Ingelheim Ltd.

      Tel: +44 1344 424 600


      Eli Lilly and Company Limited

      Tel: +44 1256 315 000


      Denna bipacksedel ändrades senast

      01/2019


      Övriga informationskällor

      Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

    • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

      SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

      FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

      FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

      Läs mer om att handla på apoteket.se

    Synjardy

    Filmdragerad tablett 5 mg/1000 mg 60 tablett(er) Blister

    • Varunummer: 599973
    • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

    451,75 kr

    Jämförpris: 7,53 kr / tablett(er)

    Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

    Bara logga in här!

    Finns varan på ditt apotek?

    %name%

    %address%, %region%

    Hämtar lagerstatus...

    %status%

    Markera ett apotek för att spara sökningen.
    Söker...

    Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?