Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Rydapt

   25 mg mjuka kapslar
   midostaurin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rydapt är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Rydapt
   3. Hur du tar Rydapt
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rydapt ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rydapt är och vad det används för

   Vad Rydapt är

   Rydapt innehåller det aktiva ämnet midostaurin. Det tillhör en läkemedelsklass som kallas proteinkinashämmare.

   Vad Rydapt används för

   Rydapt används för att behandla akut myeloisk leukemi hos vuxna som har en defekt i FLT3-genen. Akut myeloisk leukemi (AML) är en form av cancer i vissa av de vita blodkropparna (kallade myeloiska blodkroppar), där kroppen överproducerar en onormal typ av dessa blodkroppar.

   Rydapt används också för att behandla aggressiv systemisk mastocytos (ASM), systemisk mastocytos med associerad hematologisk neoplasma (SM-AHN) eller mastcellsleukemi (MCL) hos vuxna. Vid dessa sjukdomar produceras för många mastceller i kroppen, en typ av vita blodkroppar. Symtom visar sig när alltför många mastceller kommer in i organ som lever, benmärg eller mjälten, och frisätter ämnen som t.ex. histamin i blodet.

   Hur Rydapt verkar

   Midostaurin blockerar verkan av vissa enzymer (kinaser) i de onormala cellerna och stoppar cellernas delning och tillväxt.

   I början av behandlingen av AML används Rydapt alltid i kombination med kemoterapi (läkemedel för behandling av cancer).

   Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du undrar hur Rydapt verkar eller varför det har skrivits ut till dig.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Rydapt

   Använd inte Rydapt

   Följ läkarens anvisningar noggrant. De kan skilja sig från den allmänna informationen i den här bipacksedeln.

   Ta inte Rydapt:

   • om du är allergisk mot midostaurin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Rådfråga läkaren om du tror att du kan vara allergisk.

   • om du redan tar något av följande läkemedel:

    • läkemedel som används för att behandla tuberkulos, såsom rifampicin;

    • läkemedel som används för att behandla epilepsi, såsom karbamazepin eller fenytoin;

    • enzalutamid, ett läkemedel som används för att behandla prostatacancer;

    • johannesört (även kallad Hypericum perforatum), ett naturläkemedel som används för att behandla depression.

   Dessa läkemedel måste undvikas under behandling med Rydapt. Tala med din läkare om du får veta att du måste börja ta en av dem under behandling med Rydapt.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Rydapt:

   • om du har en infektion.

   • om du har en hjärtsjukdom.

   • om du har problem med lungorna eller har andningssvårigheter.

   Tala omedelbart om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får något av följande symtom medan du behandlas med Rydapt:

   • om du har feber, halsont eller munsår. Det kan betyda att du har för lågt antal vita blodkroppar.

   • om du har nya eller förvärrade symtom som feber, hosta med eller utan slembildning, bröstsmärtor, svårt att andas eller andfåddhet. Detta kan vara tecken på en infektion eller problem med lungorna.

   • om du har eller får smärtor eller obehag från bröstet, svimningskänsla, svimmar, blir yr, får blåaktiga läppar, händer eller fötter, blir andfådd, får svullna ben (ödem) eller svullen hud. Detta kan vara tecken på hjärtproblem.

   Läkaren kan behöva ändra dosen, göra ett uppehåll eller helt avbryta behandlingen med Rydapt.

   Kontroller under behandlingen med Rydapt

   Läkaren kommer att ta blodprover med jämna mellanrum under behandlingen med Rydapt för att kontrollera mängden blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) och elektrolyter (t.ex. kalcium, kalium och magnesium). Man kontrollerar också din hjärt- och lungfunktion.

   Barn och ungdomar

   Rydapt ska inte användas till barn och ungdomar eftersom man inte vet om det är säkert och effektivt i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Rydapt

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Rydapt kan nämligen påverka hur vissa läkemedel verkar. Vissa andra läkemedel kan också påverka hur Rydapt verkar.

   Följande läkemedel måste undvikas under behandling med Rydapt:

   • läkemedel mot tuberkulos, t.ex. rifampicin;

   • läkemedel mot epilepsi, t.ex. karbamazepin eller fenytoin;

   • enzalutamid, ett läkemedel som används för att behandla prostatacancer;

   • johannesört (Hypericum perforatum), ett naturläkemedel som används för behandling av depression.

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • vissa läkemedel mot infektioner, t.ex. ketokonazol eller klaritromycin;

   • vissa läkemedel mot HIV, t.ex. ritonavir eller efavirenz;

   • nefazodon, ett läkemedel som används för behandling av depression;

   • vissa läkemedel som används för att förhindra att kroppen stöter bort organtransplantationer, t.ex. takrolimus;

   • vissa läkemedel som används för att behandla cancer, t.ex. paklitaxel eller cyklofosfamid;

   • vissa läkemedel som används för att kontrollera kolesterolhalten i blodet, såsom atorvastatin;

   • digoxin, ett läkemedel som används för behandling av hjärtsvikt;

   • warfarin, ett läkemedel som används för att behandla och förebygga trombos;

   • tizanidin, ett läkemedel som används för att slappna av musklerna;

   • kodein, ett läkemedel som används för att behandla smärta;

   • omeprazol, ett läkemedel för behandling av hög syrahalt i magen, magsår och halsbränna;

   • klorzoxazon, ett läkemedel som används för att behandla muskelspasmer.

   Om du tar något av dessa läkemedel kan läkaren skriva ut ett annat läkemedel till dig som du ska ta medan du behandlas med Rydapt.

   Du ska också tala om för läkaren om du redan tar Rydapt och du ordineras ett nytt läkemedel som du inte har tagit samtidigt med Rydapt tidigare.

   Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om något av dina läkemedel ingår i ovanstående grupper.

   Graviditet och amning

   Rydapt kan skada ditt ofödda barn och rekommenderas inte under graviditeten. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkaren innan du tar detta läkemedel.

   Rydapt kan skada ditt barn. Du ska inte amma under behandlingen med Rydapt och i minst 4 månader efter behandlingens slut.

   Preventivmedel för kvinnor

   Om du blir gravid under tiden som du tar Rydapt, kan det skada ditt ofödda barn. Läkaren kommer att be dig om ett graviditetstest innan behandlingen med Rydapt startar för att försäkra sig om att du inte är gravid. Du måste använda en effektiv preventivmetod medan du tar Rydapt och i minst 4 månader efter att du slutat med läkemedlet. Om du använder ett hormonellt preventivmedel, måste du också använda en barriärmetod, t.ex. kondom eller pessar. Du och din läkare kommer att diskutera vilken preventivmetod som är lämpligast för dig.

   Tala omedelbart om för läkaren om du blir gravid eller tror att du kan vara gravid.

   Fertilitet

   Rydapt kan minska fruktsamheten hos män och kvinnor. Diskutera detta med din läkare innan behandlingen inleds.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Var särskilt försiktig när du kör och använder maskiner eftersom du kan få yrsel och svindel medan du tar Rydapt.

   Rydapt innehåller vattenfri etanol (alkohol)

   Rydapt innehåller cirka 14 volymprocent vattenfri etanol, vilket motsvarar upp till 333 mg alkohol per dos. Detta är samma mängd som 8,4 ml öl eller 3,5 ml vin innehåller. Alkohol kan vara skadligt om du har alkoholproblem, epilepsi eller leverproblem eller om du är gravid eller ammar.

   Rydapt innehåller makrogolglycerolhydroxistearat (ricinolja)

   Rydapt innehåller makrogolglycerolhydroxistearat, som kan ge magbesvär och diarré.


   3. Hur du tar Rydapt

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Överskrid inte den dos som ordinerats av läkaren.

   Hur mycket Rydapt ska du ta?

   Läkaren berättar exakt hur många kapslar du ska ta.

   • Patienter med AML

    Den vanliga dagliga dosen är 50 mg (2 kapslar) två gånger dagligen.

   • Patienter med ASM, SMAHN eller MCL

    Den vanliga dagliga dosen är 100 mg (4 kapslar) två gånger dagligen.

   Beroende på hur du reagerar på Rydapt kan läkaren sänka din dos eller avbryta behandlingen tillfälligt.

   Hur du tar detta läkemedel

   • Ta Rydapt vid samma tid varje dag så bli det lättare att komma ihåg det.

   • Ta Rydapt två gånger om dagen med ungefär 12 timmars mellanrum (t.ex. med frukost och med din kvällsmat).

   • Ta Rydapt tillsammans med mat.

   • Svälj kapslarna hela med ett glas vatten. Du får inte öppna, krossa eller tugga kapslarna för att säkerställa korrekt dosering och undvika den obehagliga smaken av kapselinnehållet.

   • Patienter med AML tar Rydapt tillsammans med kemoterapiläkemedel. Det är mycket viktigt att du följer läkarens rekommendationer.

   • Om du kräks efter att du svalt kapslarna, ta inte några fler kapslar tills nästa dostilfälle.

   Hur länge ska du ta Rydapt?

   • Fortsätt att ta Rydapt så länge läkaren säger åt dig att göra det. Läkaren kommer att kontrollera ditt tillstånd med jämna mellanrum för att se att behandlingen har önskad effekt.

   • Om du behandlas för AML, kommer du efter att du slutat ta Rydapt tillsammans med kemoterapiläkemedel, fortsätta att få enbart Rydapt i högst 12 månader.

   • Om du behandlas för ASM, SMAHN eller MCL får du Rydapt som långtidsbehandling, kanske i månader eller år.

   Tala med läkare eller apotekspersonal om du undrar hur länge du ska ta Rydapt.

   Om du har tagit för stor mängd av Rydapt

   Om du tar för många kapslar eller om någon annan tar ditt läkemedel, kontakta läkare eller åk omedelbart till sjukhus. Ta med läkemedelsförpackningen eftersom medicinsk behandling kan behövas.

   Om du har glömt att ta Rydapt

   Om du har glömt att ta Rydapt ska du inte ta den dos du har missat. Ta bara nästa dos vid planerad tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Vänta i stället tills det är dags för nästa dos.

   Om du slutar att ta Rydapt

   Om du slutar ta Rydapt kan din sjukdom förvärras. Sluta inte ta läkemedlet om inte läkaren säger åt dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Rydapt och tala omedelbart om för läkaren om du märker något av följande eftersom det kan vara tecken på en allergisk reaktion:

   • svårigheter att andas eller svälja

   • yrsel

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

   • kraftigt kliande hud med röda utslag eller knottror

   Vissa biverkningar hos patienter med AML kan vara allvarliga.

   Tala omedelbart om för läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan om du får något av följande:

   • svaghet, blödning eller blåmärken utan orsak, täta infektioner med feber, frossa, halsont eller munsår (tecken på lågt antal blodkroppar)

   • svår andfåddhet, ansträngd och oftast snabb andning, yrsel, svimningskänsla, förvirring och extrem trötthet (tecken på akut andnödssyndrom)

   • infektioner, feber, lågt blodtyck, minskad urinmängd, snabb puls, snabb andning (tecken på blodförgiftning eller neutropen blodförgiftning)

   Övriga eventuella biverkningar hos patienter med AML

   Övriga biverkningar som kan inträffa räknas upp nedan. Om någon av dessa biverkningar blir allvarlig, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   De flesta av biverkningarna är lindriga till måttliga och försvinner i allmänhet efter några veckors behandling.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • infektion vid platsen för katetern

   • röda eller lila, platta knappnålsstora prickar i huden (petekier)

   • svårt att somna (insomni)

   • huvudvärk

   • andfåddhet, ansträngd andning (dyspné)

   • yrsel, svimningskänsla (lågt blodtryck)

   • näsblod

   • halsont

   • munsår (stomatit)

   • illamående, kräkningar

   • övre buksmärta

   • hemorrojder

   • onormalt kraftig svettning

   • hudutslag med flagande eller fjällande hud (exfoliativ dermatit)

   • ryggvärk

   • ledvärk (artralgi)

   • feber

   • törst, höga urinmängder, mörk urin, torr rödflammig hud (tecken på högt blodsocker, så kallad hyperglykemi)

   • muskelsvaghet, dåsighet, förvirring, krampanfall, sänkt medvetandegrad (tecken på hög natriumhalt i blodet, så kallad hypernatremi)

   • muskelsvaghet, muskelkramper, onormal hjärtrytm (tecken på låg kaliumhalt i blodet, så kallad hypokalemi)

   • blåmärken och blödningar (onormal blodkoagulation)

   • onormala blodtestresultat som kan indikera för din läkare hur väl vissa delar av kroppen fungerar: höga ALAT- och/eller ASAT-värden (alaninaminotransferas respektive aspartataminotransferas) (visar leverns funktion)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • övre luftvägsinfektion

   • illamående, kräkningar, förstoppning, magsmärtor, täta urineringar, törst, muskelsvaghet och ryckningar (tecken på hög kalciumhalt i blodet, så kallad hyperkalcemi)

   • svimning

   • okontrollerade skakningar i kroppen

   • huvudvärk, yrsel (högt blodtyck)

   • snabb hjärtrytm (sinustakykardi)

   • vätskeansamling runt hjärtat, som i svåra fall kan försämra hjärtat förmåga att pumpa blod (vätskeutgjutning i hjärtsäcken)

   • vätskeansamling i lungorna/brösthålan, som om allvarlig, kan göra dig andfådd (pleurautgjutning)

   • halsont och snuva (rinnande näsa)

   • svullna ögonlock

   • besvär i anus och ändtarmen

   • buksmärtor, illamående, kräkningar, förstoppning (besvär från buken)

   • torr hud

   • ögonsmärta, dimsyn, ljuskänslighet (keratit)

   • nacksmärtor

   • skelettsmärtor

   • smärtor i ben och armar

   • viktökning

   • blodpropp i katetern

   • onormala blodtestresultat som kan indikera för din läkare hur väl vissa delar av kroppen fungerar: hög halt urinsyra

   Vissa biverkningar hos patienter med ASM, SM‑AHN och MCL kan vara allvarliga.

   Tala omedelbart om för läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan om du får något av följande:

   • svaghet, blödning eller blåmärken utan orsak, täta infektioner med feber, frossa, halsont eller munsår (tecken på lågt antal blodkroppar)

   • feber, hosta, svårt att andas eller smärtor vid andning, väsande/pipande andning, ont i bröstet vid andning (tecken på lunginflammation)

   • infektioner, feber, yrsel, svimningskänsla, minskad urinmängd, snabb puls, snabb andning (tecken på blodförgiftning eller neutropen blodförgiftning)

   • blodkräkning, svart eller blodblandad avföring (tecken på blödning i magtarmkanalen)

   Övriga eventuella biverkningar hos patienter med ASM, SM‑AHN och MCL

   Övriga biverkningar som kan inträffa räknas upp nedan. Om någon av dessa biverkningar blir allvarlig, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   De flesta av biverkningarna är lindriga till måttliga och försvinner i allmänhet efter några veckors behandling.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • urinvägsinfektion

   • övre luftvägsinfektion

   • huvudvärk

   • yrsel

   • andfåddhet, ansträngd andning (dyspné)

   • hosta

   • vätskeansamling i lungorna/brösthålan, vilken om allvarlig, kan göra dig andfådd (pleurautgjutning)

   • näsblod

   • illamående, kräkningar

   • diarré

   • förstoppning

   • snabb viktökning, svullna ben (vader, fotleder)

   • kraftig trötthet

   • feber

   • törst, höga urinmängder, mörk urin, torr rödflammig hud (tecken på högt blodsocker, så kallad hyperglykemi)

   • gul hud och ögon (tecken på högt bilirubin i blodet)

   • onormala blodtestresultat som indikerar eventuella problem med bukspottkörteln (höga lipas- eller amylasvärden) och levern (höga värden av alaninaminotransferas (ALAT) eller aspartataminotransferas (ASAT))


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • okontrollerade skakningar i kroppen

   • slemhosta, ont i bröstet, feber (bronkit)

   • munsår på grund av virusinfektion (oral herpes)

   • smärtsamma och täta urineringar (blåskatarr)

   • tryckkänsla eller värk i kinder och panna (bihåleinflammation)

   • röda, upphöjda, smärtande utslag någonstans på huden (rosfeber)

   • bältros (herpes zoster)

   • uppmärksamhetsstörning

   • yrsel med snurrande känsla (vertigo)

   • blåmärken (hematom)

   • orolig mage, matsmältningsbesvär

   • svaghetskänsla (asteni)

   • frossa

   • allmän svullnad (ödem)

   • viktökning

   • kontusioner (blåmärken)

   • fallolyckor

   • yrsel, svimningskänsla (lågt blodtryck)

   • halsont

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rydapt ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   • Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller ser ut att ha manipulerats på något sätt.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är midostaurin. Varje mjuk kapsel innehåller 25 mg midostaurin.

   • Övriga innehållsämnen är: makrogolglycerolhydroxistearat, gelatin, makrogol, glycerol, vattenfri etanol, mono-di-triglycerider från majsolja, titandioxid (E171), all-rac-alfa-tokoferol, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), karmin (E120), hypromellos, propylenglykol och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rydapt 25 mg mjuka kapslar är ljust orange, avlånga kapslar med ”PKC NVR” i rött tryck.

   Kapslarna finns i blisterförpackningar packade i förpackningar om 56 kapslar (2 förpackningar med 28 kapslar i varje) eller 112 kapslar (4 förpackningar med 28 kapslar i varje). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstrasse 25

   90429 Nürnberg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 555

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma ‑ Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA “Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-30


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rydapt

  Kapsel, mjuk 25 mg 112 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 500476
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  126.700,25 kr

  Jämförpris: 1.131,25 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?