Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Prometazin Actavis

   25 mg filmdragerade tabletter
   prometazinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Prometazin Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Prometazin Actavis
   3. Hur du tar Prometazin Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Prometazin Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Prometazin Actavis är och vad det används för

   Prometazin Actavis innehåller prometazinhydroklorid som ingår i en grupp läkemedel som kallas fentiaziner. Den blockerar effekten av histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som bland annat utlöser klåda vid allergiska reaktioner. Liksom många histaminblockerande ämnen har den även en lugnande effekt.


   Prometazin Actavis kan användas vid följande situationer:

   • sömnrubbningar

   • svår oro

   • som lugnande före operation eller tandingrepp

   • åksjuka (till exempel sjösjuka)

   • hudklåda och allergier

   • illamående och yrsel

   • som hjälp vid behandling av alkohol- och drogmissbruk

   Prometazin som finns i Prometazin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Prometazin Actavis

   Ta inte Prometazin Actavis:

   • om du är allergisk mot prometazinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tar ett läkemedel mot depression som tillhör en grupp av läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Du ska inte heller ta Prometazin Actavis om du slutat ta en av dessa MAO-hämmare inom de senaste 14 dagarna. Tala med läkare eller apotekspersonal om du är osäker (se ”Andra läkemedel och Prometazin Actavis”).

   Prometazin Actavis ska inte ges till barn under 5 år.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Prometazin Actavis. Detta är speciellt viktigt om du:

   • har svår yrsel, dåsighet eller huvudvärk

   • har förstorad prostata

   • har förträngning av nedre magmunnen eller har svårt att urinera

   • lider av svår muskelsvaghet (myasthenia gravis)

   • har problem med levern

   • har risk för hjärnblödning (stroke)

   • har förändringar i hjärtrytmen

   På grund av muntorrhet (som är en vanlig biverkan) föreligger risk för tand- och munslemhinneskador, speciellt vid längre tids användning. Man ska därför borsta tänderna noggrant med fluortandkräm två gånger dagligen när man tar detta läkemedel.


   Behandling med Prometazin Actavis kan medföra problem för kontaktlinsbärare på grund av minskat tårflöde.


   Prometazin Actavis kan påverka resultatet av graviditetstest, taget med urinprov, vilket kan ge falskt positivt eller falskt negativt resultat.


   Tala med din läkare eler apotekspersonal innan du tar Prometazin Actavis om du är osäker på om något av det som nämns ovan gäller dig.

   Andra läkemedel och Prometazin Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du  tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Ta inte detta läkemedel och tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller har tagit följande under de senaste 2 veckorna:

   Vissa läkemedel mot depression som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Tala med läkare och eller apotekspersonal om du är osäker.


   Det är också väldigt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel mot:

   • irritabel tarm, astma och överaktiv blåsa (antikolinergiska läkemedel) eftersom dessa kan öka risken för yrsel, torr mun och dimsyn

   • rytmrubbningar i hjärtat och andra hjärtsjukdomar (t.ex. flekainid, amiodaron, kinidin och betablockerare)

   • behandling av bakteriella infektioner (t.ex. vissa antibiotika som moxifloxacin och erytromycin)

   • behandling av svampinfektioner (t.ex. terbinafin)

   • smärttillstånd eller drogberoende (t.ex. metadon)

   • malariamedel (meflokin)

   • tarmsjukdom (t.ex. cisaprid)

   • psykiska besvär (t.ex. litium och neuroleptika som haloperidol, klozapin och risperidon)

   • depression (t.ex. tricykliska antidepressiva, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som paroxetin och fluoxetin)

   • ångest (t.ex. diazepam)

   • sömnproblem (t.ex. zolpidem)

   Undvik samtidig behandling med vissa vätskedrivande medel (tiaziddiuretika), eftersom dessa kan minska kaliumhalten i blodet och därmed öka risken för rytmrubbningar i hjärtat.

   Prometazin Actavis med mat, dryck och alkohol

   Drick inte alkohol när du tar Prometazin Actavis.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Prometazin Actavis kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Dessa effekter kan kvarstå följande morgon. Säkerställ att du inte är påverkad innan du kör eller använder maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Prometazin Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.


   Rekommenderad dos är:


   Sömnrubbningar: 

   Vuxna: 25-50 mg till natten.

   Barn 5-12 år: 25 mg till natten.

   Ibland görs uppehåll i medicineringen var tredje eller var fjärde natt.


   Allvarliga orostillstånd och hyperaktivitet:

   Vuxna: 25-50 mg, upp till 400-500 mg per dygn.


   Före en operation eller ett tandingrepp:

   Vuxna: 25-50 mg en timme före behandling, eventuellt samma dosering kvällen före behandling.

   Barn 6-12 år: 25 mg en timme före behandling, eventuellt samma dosering kvällen före behandling.


   Åksjuka: 

   Vuxna: 25 mg 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Vid behov kan ytterligare två doser tas under ett dygn.


   Allergiska tillstånd: 

   Vuxna: 25-50 mg till natten.

   Om du har tagit för stor mängd av Prometazin Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med läkemedelsförpackningen så att läkaren kan identifiera vad du har tagit.

   Om du har glömt att ta Prometazin Actavis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta ta Prometazin Actavis och kontakta direkt läkare eller sjukhus om du märker någon av följande biverkningar:

   • Leverproblem som kan orsaka ögon och hud att gulfärgas (gulsot).

   • Ryckiga rörelser och problem som långsamma rörelser, muskelstelhet, skakningar och rastlöshet.

   • Mycket snabb eller ojämn hjärtrytm eller bröstsmärtor.


   Andra möjliga biverkningar:

   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

   • Muntorrhet.

   • Dåsighet. Då Prometazin Actavis tas till natten kan man känna sig litet dåsig på morgonen efter. Detta försvinner efter några dagars behandling.


   Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

   • Torra ögon.

   • Svårigheter för ögat att ställa om mellan när- och fjärrseende.

   • Förstoppning.

   • Svårigheter att urinera.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Prometazin Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter EXP.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är prometazinhydroklorid

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat, stearinsyra, magnesiumstearat.

    Tabletthölje: hypromellos (E464), makrogol (E1521), titandioxid (E171), talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Prometazin Actavis 25 mg filmdragerade tabletter är vita, ovala, 9,8 x 6,2 mm bikonvexa, märkta med "C25" på ena sidan och släta på andra sidan, i blisterförpackningar.


   Förpackningsstorlekar

   Blister:

   2, 4, 8, 12,16, 30, 50, 100 filmdragerade tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavíkurvegur 76-78

   220 Hafnarfjörður

   Island


   Tillverkare

   Actavis UK Limited

   Whiddon Valley, Barnstaple

   North Devon EX32 8NS

   Storbritannien


   Teva Operations Poland Sp. z o.o.

   ul. Mogilska 80

   31-546, Kraków

   Polen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Prometazin Actavis

  Filmdragerad tablett 25 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 461428
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  125 kr

  Jämförpris: 4,17 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?