Bild på Nipaxon®
 • Mot rethosta
 • Läkemedel
 • Dämpar hostreflexen. Används vid tillfällig och kortvarig rethosta. Medicinen bör tas mellan måltiderna. Från 10 år.
 • Tabletten bör sväljas hel
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nipaxon

   50 mg tabletter
   noskapin
   laktosmonohydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nipaxon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nipaxon
   3. Hur du använder Nipaxon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nipaxon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nipaxon är och vad det används för


   Nipaxon dämpar hostreflexen genom påverkan på hostcentrum i hjärnan utan att påverka hjärnans funktion i övrigt.


   Vid tillfällig kortvarig rethosta.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nipaxon

   Använd inte Nipaxon

   • om du är allergisk mot noskapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Nipaxon.

   Om ingen förbättring sker ska läkare kontaktas.

   Andra läkemedel och Nipaxon

   Om du behandlas med warfarin (blodförtunnande läkemedel) bör du rådgöra med läkare innan behandling med Nipaxon påbörjas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

   Noskapin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Nipaxon under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats.

   Nipaxon innehåller laktosmonohydrat

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Nipaxon


   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Rekommenderad dos är:

   Vuxna:

   1 tablett 3 gånger dagligen.

   Barn: 10-14 år:

   ½ tablett 3 gånger dagligen.

   Ge ej Nipaxon till barn under 10 år. Svälj tabletterna hela.

   Annan dos enligt läkares föreskrift.

   Samtliga Nipaxon-preparat bör tas mellan måltiderna.

   Om du använt för stor mängd av Nipaxon

   Om Du får i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): Huvudvärk, dåsighet.

   Mindre vanliga (färre än 1 av 100 patienter): Yrsel, bröstsmärtor, illamående, kräkningar, buksmärtor, hudutslag.

   Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Överkänslighetsreaktioner, andnöd, snuva, hallucinationer, inflammation i ögats yttre hinna.

   Hos vissa personer kan noskapin ge upphov till intensiva buk/bröstsmärtor ½-4 timmar efter intag. Smärtorna går över av sig själv efter 1-3 timmar.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Nipaxon ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är Noskapin 50 mg

   • Övriga hjälpämnen Laktosmonohydrat 120 mg, majsstärkelse, talk, gelatin, magnesiumstearat, glycerol.


   Nipaxon tabletter innehåller inte vanligt socker (sackaros).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletter:

   vita, runda, plana med skåra, diameter 9 mm

   Tryckförpackning: 15 st, 30 st, 45 st

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB

   Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-07-26


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nipaxon®

  Tablett 50 mg 15 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 092540
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  68 kr

  Jämförpris: 4,53 kr / tablett(er)

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/nipaxon-tablett-50-mg-15-tabletter-blister-243434/ 243434 Nipaxon® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/092540s.jpg 68.00 68.00 SEK Nipaxon InStock Mot rethosta Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Hosta Beredningsform Beredningsform/Tablett Verkningssätt Verkningssätt/Hostdämpande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 50 mg 15 tablett(er) Blister