Bild på Movicol
 • Vid förstoppning
 • Läkemedel
 • Movicol kan användas vid förstoppning och aktiverer magen på ett naturligt sätt
 • Oral lösning färdigblandad och klar att använda. Smak jordgubb och banan
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln noga före användning

   Movicol är en drickfärdig lösning för behandling av tillfällig förstoppning. Movicol ökar avföringsvolymen, vilket i sin tur utlöser rörlighet i tarmen. Effekt av det blir en förbättrad framdrivande transport av uppmjukad avföring i tarmen och underlättad tarmtömning.

   Movicol OTC är från 12 år.

   Innehåller makrogol 3350, kaliumklorid, natriumklorid och natriumvätekarbonat.

   Hållbarhet, se förpackningen. Förvaras vid högst 30 grader och i skydd mot kyla. Får ej frysas.

    

   Plikttext: MOVICOL® Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid. Oral lösning i dospåse. Receptfritt läkemedel vid tillfällig förstoppning, från 12 år. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska läkare kontaktas. Använd inte Movicol vid förträngning i tarmen, sår i tarmväggen, svåra inflammatoriska tarmsjukdomar eller vid allergi mot innehållsämnen. Produktresumé 2016-06-02. Kontakt Norgine Sverige AB, Frösundaviks Allé 15, 169 70 Solna. NOR/MOV/0117/0139  

  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Movicol

   oral lösning i dospåse
   Makrogol 3350, Natriumklorid, Natriumvätekarbonat, Kaliumklorid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt vid behandling av tillfällig förstoppning. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar vid behandling av tillfällig förstoppning.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD MOVICOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR MOVICOL
   3. HUR DU TAR MOVICOL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR MOVICOL SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD MOVICOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Namnet på denna medicin är Movicol. Det är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar samt äldre. Det rekommenderas inte för barn under 12 år.

   Movicol hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid. Movicol kan även efter ordination av läkare användas vid långtidsbehandling och vid mycket svår förstoppning, så kallat fekalom.

   Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid som finns i Movicol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller mår sämre inom 14 dagar.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR MOVICOL

   Ta inte Movicol om läkare talat om för dig att du lider av följande:

   • förträngningar i tarmen (tarmobstruktioner, ileus)

   • sår i tarmväggen

   • svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t ex ulcerös colit, Crohn´s sjukdom eller toxisk megacolon

   • om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet:

   När du tar Movicol ska du fortsätta att dricka mycket. Det flytande innehållet i Movicol ska inte ersätta ditt normala vätskeintag.

   Hjärtproblem:

   Följ de speciella instruktionerna i avsnitt 3 om du blivit ordinerad Movicol av läkare mot väldigt svår förstoppning, så kallat fekalom.

   Andra läkemedel och Movicol

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa mediciner, t.ex. mot epilepsi, kan vara mindre verksamma vid användning av Movicol.

   Graviditet och amning

   Movicol kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar rådfråga apotekspersonal eller läkare innan du tar Movicol.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Movicol påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Movicol innehåller natrium

   Tala med din läkare eller apotekspersonal om du behöver 3 eller flera doser dagligen under en längre period, särskilt om du har fått råd att följa en diet med lågt saltinnehåll (natrium).


   3. HUR DU TAR MOVICOL

   Denna medicin kan intas när som helst, med eller utan mat.

   Drick Movicol direkt ur dospåsen. Lösningen behöver inte spädas ytterligare.

   Det rekommenderas att dagligen dricka tillräckligt med vätska (i allmänhet 2,0 till 2,5 liter) för att upprätthålla god hälsa.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Förstoppning:

   En dos Movicol är 1 dospåse à 25 ml.

   Ta 1-3 dospåsar dagligen i uppdelade doser beroende på hur svår din förstoppning är.

   Fekalom:

   Innan du tar Movicol för behandling av fekalom ska det fastställas att du har denna diagnos. 8 dospåsar Movicol per dag är nödvändigt för behandling av fekalom. De 8 dospåsarna ska tas inom 6 timmar i upp till 3 dagar om det är nödvändigt. Om du har hjärtproblem, ta inte mer än 2 dospåsar per timme.

   Det rekommenderas att patienter som tar Movicol mot fekalom, dricker 1 liter extra vätska varje dag.

   Längd på behandling:

   Förstoppning:

   Behandlingstiden med Movicol vid tillfällig förstoppning är normalt cirka 2 veckor. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Om din förstoppning orsakas av en sjukdom till exempel Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS), eller om du använder mediciner som orsakar förstoppning så kan din läkare rekommendera att du använder Movicol längre än 2 veckor. Om du behöver ta Movicol längre än 2 veckor tala med läkare.

   Vid långtidsbehandling kan dosen oftast sänkas till 1 eller 2 dospåsar dagligen.

   Fekalom:

   Behandling med Movicol vid fekalom kan vara upp till 3 dagar.

   Om du har tagit för stor mängd av Movicol:

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Du kan få diarré som kan leda till uttorkning. Avbryt behandlingen med Movicol tills diarrén avtar och drick mycket vätska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du har glömt att ta Movicol:

   Ta dosen så fort du kommer ihåg att ta den.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta din läkare omedelbart och sluta använd Movicol om du:

   • Får en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals.

   Andra biverkningar är:

   Allergiska reaktioner som kan orsaka hudutslag, klåda, hudrodnad eller nässelfeber, svullna händer, fötter eller anklar, huvudvärk och höga eller låga kaliumhalter i blodet.

   Ibland kan du få magbesvär, ont i magen eller magbuller. Du kan också känna dig uppsvälld, lida av gaser, känna dig illamående eller kräkas. Du kan också uppleva ömhet kring ändtarmsöppningen och kan få lindrig diarré när du börjar använda Movicol. Dessa biverkningar blir generellt bättre om du minskar mängden Movicol du använder.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR MOVICOL SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 ºC.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Varje 25 ml dospåse Movicol innehåller följande:

   Makrogol 3350

   Natriumklorid

   Natriumvätekarbonat

   Kaliumklorid

   13,125 g

   0,3508 g

   0,1786 g

   0,0502 g

   Movicol innehåller 186,87 mg (8,125 mmol) natrium (huvudingrediens i koksalt/bordssalt) per dospåse. Detta motsvarar 9,3% av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en vuxen. Se sektion 2 ”Movicol innehåller natrium”.

   Movicol  innehåller också sukralos, renat vatten samt jordgubbs- och bananarom som innehåller naturliga smakämnen (extrakt från jordgubbar och banan) smaksättare (inklusive selleri) och propylenglykol.

   Varje 25 ml dospåse innehåller motsvarande:

   Natrium

   Klorid

   Kalium

   Vätekarbonat

   8,125 mmol

   6,675 mmol

   0,675 mmol

   2,125 mmol

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Movicol oral lösning i dospåse är en klar, färglös till ljust gul vätska.

   Movicol oral lösning i dospåse finns tillgängligt i förpackningar innehållande 10, 20, 30, och 50 dospåsar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Norgine BV

   Antonio Vivaldistraat 150

   1083 HP Amsterdam

   Nederländerna

   Information lämnes av:

   Norgine Sverige AB

   Frösundaviks Allé 15, 4 tr

   169 70 Solna

   Tillverkare

   Norgine Pharma

   29 rue Ethé Virton

   28100 Dreux Cedex

   Frankrike

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien

   MOVICOL Unidose

   Tyskland

   MOVICOL trinkfertig

   Finland

   MOVICOL Ready To Take

   Irland

   MOVICOL Ready To Take

   Italien

   MOVICOL

   Portugal

   MOVICOL Unidose

   Spanien

   MOVICOL solución oral en sobre

   Sverige

   Movicol oral lösning i dospåse

   Storbritannien

   MOVICOL Ready to Take


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2019-04-16

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Movicol

  Oral lösning i dospåse 10 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 404846
  • Tillverkare: Norgine BV

  99 kr

  Jämförpris: 9,90 kr / dospåsar

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/movicol-oral-losning-i-dospase-10-dospasar-dospase-344923/ 344923 Movicol https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/404846s.jpg 99.00 99.00 SEK Movicol InStock Vid förstoppning Meny Meny/Mage Meny/Mage/Förstoppning Verkningssätt Verkningssätt/Volymökande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral lösning i dospåse 10 dospåsar Dospåse