Bild på Klorhexidin Fresenius Kabi
 • Sårtvätt
 • Läkemedel
 • Används för sårdesinfektion. Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxt av bakterier.
 • Var noga med att lösningen inte kommer in i örat.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Klorhexidin Fresenius Kabi

   0,5 mg/ml, kutan lösning
   klorhexidindiacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Klorhexidin Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidin Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Klorhexidin Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Klorhexidin Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Klorhexidin Fresenius Kabi är och vad det används för

   Klorhexidin är avsett för sårdesinfektion, desinfektion av slemhinnor i samband med förlossning och desinfektion av urinrörsmynningen före insättning av kateter.

   Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidin Fresenius Kabi

   Använd inte Klorhexidin Fresenius Kabi

   • om du är allergisk mot klorhexidindiacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • i örat,

   • i leder eller senskidorna,

   • i hjärnan eller hjärnhinnorna.

   Varningar och försiktighet

   Användning av klorhexidin på bukhinnan kan öka risken för sammanväxningar i bukhålan.

   Barn

   Används med försiktighet hos nyfödda, särskilt de som är födda för tidigt. Klorhexidin Fresenius Kabi kan orsaka kemiska brännskador på huden. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen samlas i hudveck eller droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med huden. Huden måste vara torr där ocklusivförband läggs.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga kända risker.


   3. Hur du använder Klorhexidin Fresenius Kabi

   Tvättlösning för utvärtes bruk. Effekten kan reduceras vid kontakt med tvål, blod, var och annat organiskt material.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): allvarlig allergisk reaktion (överkänslighet), hudirritation i form av kontaktdermatit och urtikaria (nässelutslag).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): kemiska brännskador hos nyfödda.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Klorhexidin Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar. Om man önskar använda kroppsvarm lösning kan flaskan förvaras i värmeskåp (+40°C) upp till 1 vecka.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klorhexidindiacetat

   • Övriga innehållsämnen är natriumacetattrihydrat, ättiksyra och vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plastflaska (polyeten): 125 ml, 250 ml, 1000 ml.

   Mikrospol för engångsbruk (polypropen): 20x30 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd:

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare:

   Fresenius Kabi Norge AS,

   Halden, Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-11


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Klorhexidin Fresenius Kabi

  Kutan lösning 0,5 mg/ml 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 537977
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  39,50 kr

  Jämförpris: 158 kr / l

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/klorhexidin-fresenius-kabi-kutan-losning-05-mg-per-ml-250-milliliter-flaska-58018/ 58018 Klorhexidin Fresenius Kabi https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/537977s.jpg 39.50 39.50 SEK Klorhexidin InStock Sårtvätt Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Häst Speciellt för/Djur/Häst/Sårvård & förband Speciellt för/Djur/Häst/Sårvård & förband/Första hjälpen Meny Meny/Sår, bett & stick Meny/Sår, bett & stick/Sår & förband Meny/Fotvård Meny/Fotvård/Nageltrång Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hudbesvär Meny/Hud & hår/Hudbesvär/Svinkoppor Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Sårvård & förband Speciellt för/Djur/Hund/Sårvård & förband/Sårrengöring Speciellt för/Djur/Hund/Sårvård & förband/Första hjälpen Speciellt för/Djur/Katt Speciellt för/Djur/Katt/Sårvård & förband Speciellt för/Djur/Katt/Sårvård & förband/Sårrengöring Speciellt för/Djur/Katt/Sårvård & förband/Första hjälpen Speciellt för/Djur/Katt/När olyckan är framme Speciellt för/Djur/Katt/När olyckan är framme/Sårskada Speciellt för/Djur/Häst/Sårvård & förband/Sårrengöring Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kutan lösning 0,5 mg/ml 250 milliliter Flaska