Bild på Echinagard
 • Röd solhatt
 • Växtbaserat läkemedel
 • Kan användas för kortvarig profylax och lindring av förkylning
 • Från 12 år. Läs bipacksedeln nogra innan användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Echinagard

   Echinagard sugtabletter. Torkad pressaft av röd solhatt.
   Echinagard orala droppar, lösning. Pressaft av röd solhatt.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Echinagard är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Echinagard
   3. Hur du använder Echinagard
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Echinagard ska förvars
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Echinagard är och vad det används för

   Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.

   Endast korttidsbehandling.

   Röd solhatt har rapporterats stimulera immunförsvaret (makrofagernas fagocytos och aktiviteten hos NK-celler).

   En studie på Echinagard orala droppar visade att hos personer med förkylningssymtom bröt förkylningen ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med de personer som enbart fick overksamma droppar. Förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Echinagard

   Använd inte Echinagard

   • om du är allergisk (överkänslig) mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört eller maskros) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

   • om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor då Echinagard, sugtabletter innehåller sojabönslecitin.

   • om du har en pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.

   • för behandling av barn under 1 år

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktig med Echinagard

   • om symtomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   • om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta att ta Echinagard och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.

   • Echinagard rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

   Andra läkemedel och Echinagard

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Echinagard.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Då erfarenheten är begränsad kan användning av Echinagard inte rekommenderas under graviditet.

   Amning

   Då det inte finns tillräckligt med information om Echinagard utsöndras i bröstmjölk, kan användning av Echinagard inte rekommenderas under amning.


   Fertilitet

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Echinagard har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

   Echinagard innehåller hjälpämnen

   Echinagard sugtablett innehåller sojabönslecitin. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor.

   Echinagard orala droppar innehåller 22 volym % etanol (alkohol), dvs upp till 0,4 g per dos motsvarande 10 ml öl eller 4 ml vin per dos.
   Skadligt för personer som lider av alkoholism.
   Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


   3. Hur du använder Echinagard

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt.

   Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

   Echinagard orala droppar: Rekommenderad dos är 2,5 ml 3 gånger dagligen. Flaskan omskakas innan dosen mäts upp i doseringsbägaren. Lösningen blandas i eller tas tillsammans med t.ex. vatten.

   Echinagard sugtabletter: 1 sugtablett 4-5 gånger dagligen. Sugtabletten kan sugas, tuggas eller sväljas hel med lite vätska.

   Echinagard ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

   Användning för barn

   Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Echinagard

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rågivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Echinagard orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Svåra överkänslighetsreaktioner såsom anafylaktisk chock, Stevens-Johnsons syndrom, ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär, astma och blodtrycksfall. Överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda. Illamående, kräkningar, diarré och magsmärta.

   Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Echinagard ska förvars

   Förvaras vid högst 25ºC.

   När flaskan med Echinagard orala droppar har öppnats är den hållbar i 3 månader.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, flaskan och blistret efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Echinagard orala droppar:

   1 ml orala droppar:

   • Den aktiva substansen är 800 mg pressaft från ört av Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt), motsvarande 1,4–2,0 g färsk ört av röd solhatt

   • Övriga innehållsämnen är etanol och renat vatten.

   Echinagard sugtablett:

   1 sugtablett:

   • Den aktiva substansen är 88,5 mg torkad pressaft från ört av Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt), motsvarande ca 3,8 g färsk ört av röd solhatt.

   • Övriga innehållsämnen är glycerol 85 %, gelatin, majsstärkelse, sojabönslecitin, guargummi, vattenfri citronsyra, natriumcyklamat, sackarinnatrium och körsbärsarom.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Echinagard orala droppar:

   Klar, brun lösning med karaktäristisk lukt och smak.

   Echinagard orala droppar framställs av växtmaterial. Det kan därför förekomma att lösningen innehåller partiklar från växtmaterial.

   Echinagard orala droppar finns i förpackningsstorlekar om 50 ml och 100 ml i bruna glasflaskor med vit polypropen skruvkork med droppinsats. Doseringsbägare medföljer.

   Echinagard sugtabletter:

   Bruna, mjuka och sega trekantiga sugtabletter med aromatisk doft och smak.

   Echinagard sugtabletter finns i förpackningsstorlekar om 20 och 40 sugtabletter i tryckförpackningar av hård PVC-folie försluten med PVC-copolymeröverdragen aluminiumfolie.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-23


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Echinagard

  Orala droppar, lösning 50 milliliter Flaska

  • Varunummer: 232355
  • Tillverkare: Meda AB

  85 kr

  Jämförpris: 6,78 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/echinagard-orala-droppar-losning-50-milliliter-flaska-115590/ 115590 Echinagard https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/232355s.jpg 85.00 85.00 SEK Echinagard InStock Röd solhatt Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Övriga förkylningsprodukter Beredningsform Beredningsform/Flytande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Orala droppar, lösning 50 milliliter Flaska