• Desloratadin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Desloratadine Teva

   5 mg filmdragerade tabletter
   desloratadin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Desloratadine Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadine Teva
   3. Hur du tar Desloratadine Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Desloratadine Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Desloratadine Teva är och vad det används för

   Vad Desloratadine Teva är

   Desloratadine Teva innehåller desloratadin som är ett antihistamin.

   Hur Desloratadine Teva verkar

   Desloratadine Teva är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper dig att kontrollera dina allergiska reaktioner och deras symptom.

   När Desloratadine Teva ska användas

   Desloratadine Teva lindrar symptomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Dessa symptom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.

   Desloratadine Teva används också för att lindra symptom i samband med urtikaria (en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symptom omfattar klåda och nässelutslag.

   Lindring av dessa symptom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadine Teva

   Ta inte Desloratadine Teva

   • om du är allergisk mot desloratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Desloratadine Teva

   • om du har nedsatt njurfunktion.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Desloratadine Teva

   Det finns inte några kända interaktioner mellan Desloratadine Teva och andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Desloratadine Teva med mat, dryck och alkohol

   Desloratadine Teva kan tas med eller utan mat.

   Var försiktig om du tar Desloratadine Teva tillsammans med alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Intag av Desloratadine Teva rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

   Fertilitet

   Det finns inga fertilitetsdata för män och kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid den rekommenderade dosen förväntas inte detta läkemedel påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas att man inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.

   Desloratadine Teva innehåller laktos

   Desloratadine Teva innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Desloratadine Teva

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

   Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen med vatten, med eller utan mat.

   Detta läkemedel ska sväljas.

   Tabletten sväljes hel.

   Beträffande behandlingens längd så kommer din läkare att fastställa vilken typ av allergisk rinit du lider av och bestämma hur länge du ska ta Desloratadine Teva.

   Om din allergiska rinit är periodiskt återkommande (närvaro av symptom i mindre än 4 dagar per vecka eller i mindre än 4 veckor) så kommer din läkare att rekommendera ett behandlingsschema som beror på bedömningen av din sjukdomshistoria.

   Om din allergi är ihållande (närvaro av symptom i 4 dagar eller mer per vecka och i mer än 4 veckor) så kan din läkare rekommendera en längre tids behandling.

   Vid urtikaria kan behandlingstiden variera från patient till patient och du ska därför följa din läkares ordination.

   Om du har tagit för stor mängd av Desloratadine Teva

   Ta Desloratadine Teva som det har förskrivits till dig. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos. Om du emellertid skulle ta mer Desloratadine Teva än du har ordinerats ska du genast tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du har glömt att ta Desloratadine Teva

   Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Desloratadine Teva

   Om du har ytterligare frågor angående detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkoningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Under marknadsföringen av Desloratadine Teva har fall av allvarliga allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.

   I kliniska prövningar på vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en overksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en overksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den mest vanligt rapporterade biverkningen.

   I kliniska prövningar med desloratadin har följande biverkningar rapporterats som:

   Vanliga: följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • trötthet

   • muntorrhet

   • huvudvärk.

   Vuxna

   Under marknadsföringen av Desloratadine Teva har följande biverkningar rapporterats som:

   Mycket sällsynta följande kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare:

   • allvarliga allergiska reaktioner

   • utslag

   • bultande eller oregelbundna hjärtslag

   • snabba hjärtslag

   • ont i magen

   • illamående

   • kräkningar

   • orolig mage

   • diarré

   • yrsel

   • dåsighet

   • sömnsvårigheter

   • muskelsmärtor

   • hallucinationer

   • kramper

   • rastlöshet med ökad kroppsrörelse

   • leverinflammation

   • avvikande leverfunktionstester

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • ovanlig svaghet

   • gulfärgning av hud och/eller ögon

   • ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus, till exempel för UV-ljus i solarium

   • förändringar i hur hjärtat slår

   • avvikande beteende

   • aggression

   • viktökning

   • ökad aptit

   Barn

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • långsamma hjärtslag

   • förändring i hur hjärtat slår

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Desloratadine Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel om du märker någon förändring i tabletternas utseende.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är 5 mg desloratadin.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, talk, kolloidal vattenfri kiseldioxid, laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, indigokarmin (E132), shellack, propylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Blå, rund, bikonvex filmdragerad tablett – märkt med ”D5” på ena sidan och slät på den andra.
   Desloratadine Teva 5 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i förpackningar på 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 90, 100 och 105 filmdragerade tabletter och i perforerade blisterkartor med 50 x 1 filmdragerade tabletter (endos).
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Teva B.V.

   Swensweg 5

   2031 GA Haarlem

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
   Pallagi út 13,
   4042 Debrecen,
   Ungern

   eller

   TEVA UK Ltd
   Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,
   East Sussex, BN22 9AG,
   Storbritannien

   eller

   Pharmachemie B.V.
   Swensweg 5,
   2031 GA Haarlem,
   Nederländerna

   eller

   TEVA Santé
   Rue Bellocier,
   89100 Sens,
   Frankrike

   eller

   Merckle GmbH
   Ludwig-Merckle-Strasse 3
   D-89143 Blaubeuren
   Tyskland

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

   Tél/Tel: +32 3 820 73 73

   Luxembourg/Luxemburg

   Teva Pharma Belgium S.A./AG, Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32 3 820 73 73

   България

   Актавис ЕАД

   Teл: +359 2 489 95 85

   Magyarország

   Teva Magyarország Zrt

   Tel.: +36 1 288 64 00

   Česká republika

   Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

   Tel: +420 251 007 111

   Malta

   Teva Pharmaceuticals Ireland, L‑Irlanda

   Tel: +353 51 321 740

   Danmark

   Bluefish Pharmaceuticals AB, Sverige

   Tlf: +46 8 51 91 16 00

   Nederland

   Teva Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 800 0228400

   Deutschland

   Teva GmbH

   Tel: +49 731 402 08

   Norge

   Teva Norway AS

   Tlf: +47 66 77 55 90

   Eesti

   Teva Eesti esindus

   UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

   Tel: +372 661 0801

   Österreich

   ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

   Tel: +43(0)1 97 007 0


   Ελλάδα

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 211 880 5000

   Polska

   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 345 93 00

   España

   Teva Pharma, S.L.U.

   Tél: +34 91 387 32 80

   Portugal

   Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

   Tel: +351 214 76 75 50

   France

   Teva Santé

   Tél: +33 1 55 91 7800

   România

   Teva Pharmaceuticals S.R.L

   Tel: +4021 230 65 24

   Ireland

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Tel: +353 (0)51 321 740

   Slovenija

   Pliva Ljubljana d.o.o.

   Tel: +386 1 58 90 390

   Ísland

   Alvogen ehf.

   Sími: +354 522 2900

   Slovenská republika

   Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5726 7911

   Italia

   Teva Italia S.r.l.

   Tel: +39 02 8917981

   Suomi/Finland

   SanoSwiss UAB

   Puh/Tel: +370 700 01320

   Κύπρος

   Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

   Τηλ: +30 211 880 5000

   Sverige

   Teva Sweden AB

   Tel: +46 42 12 11 00

   Latvija

   UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

   Tel: +371 673 23 666

   United Kingdom

   Teva UK Limited

   Tel: +44 1977 628500

   Lietuva

   UAB “Sicor Biotech”

   Tel: +370 5 266 02 03


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


  Desloratadine Teva

  Filmdragerad tablett 5 mg Desloratadin 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 421938
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  71,50 kr

  Jämförpris: 0,72 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?