• Irbesartan och diuretika
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   CoAprovel

   300 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter
   irbesartan/hydroklortiazid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad CoAprovel är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar CoAprovel
   3. Hur du tar CoAprovel
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur CoAprovel ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad CoAprovel är och vad det används för

   CoAprovel är en kombination av två aktiva ämnen, irbesartan och hydroklortiazid.
   Irbesartan tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister. Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan förhindrar bindningen av angiotensin-II till dessa receptorer, och får blodkärlen att slappna av och blodtrycket att sjunka.
   Hydroklortiazid tillhör en grupp mediciner (kallade tiaziddiuretika) som ökar urinutsöndringen och därigenom sänker blodtrycket.
   De två aktiva ämnena i CoAprovel samverkar så att blodtrycket sänks mer än om man givit ämnena var för sig.

   CoAprovel används för att behandla högt blodtryck, då behandling med enbart irbesartan eller hydroklortiazid ej givit tillräcklig kontroll av blodtrycket.

   2. Vad du behöver veta innan du tar CoAprovel

   Ta inte CoAprovel

   • om du är allergisk mot irbesartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot hydroklortiazid eller mot någon annan sulfonamidbaserad medicin

   • Gravida kvinnor ska inte använda CoAprovel under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika CoAprovel, se avsnitt Graviditet och amning).

   • om du har allvarliga lever- eller njurproblem

   • om du har svårigheter att "kasta vatten"

   • om din läkare bedömer att du har ett tillstånd som förknippas med ihållande höga kalciumnivåer eller låga kaliumnivåer i blodet

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar CoAprovel och om något av följande gäller för dig:

   • om du får kraftig kräkning eller diarré

   • om du lider av njurproblem eller har ett njurtransplantat

   • om du lider av hjärtproblem

   • om du lider av leverproblem

   • om du lider av diabetes

   • om du lider av lupus erytematosus (också känt som lupus eller SLE)

   • om du lider av primär aldosteronism (ett tillstånd förknippat med hög produktion av hormonet aldosteron, vilket orsakar minskad utsöndring av natrium och i sin tur en förhöjning av blodtrycket)

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren.

   • om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från exponering för solljus och UV-strålar medan du tar CoAprovel

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

   Se även informationen under rubriken ”Ta inte CoAprovel”.

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. CoAprovel rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se avsnitt Graviditet, amning och fertilitet.

   Du bör också tala om för din läkare:

   • om du står på saltfattig diet

   • om du har symtom som onormal törst, muntorrhet, allmän svaghet, sömnighet, muskelvärk eller
    -kramp, illamående, kräkning
    , eller en onormalt snabb hjärtfrekvens vilket kan indikera en alltför stark effekt av hydroklortiazid (som finns i CoAprovel)

   • om du märker ökad solkänslighet hos huden, som blir bränd (med rodnad, klåda, svullnad, blåsbildning) snabbare än vanligt

   • om du ska opereras eller få narkos

   • om du får synförändringar eller smärta i ett eller båda av dina ögon under tiden du tar CoAprovel. Detta kan vara ett tecken på att du utvecklat glaukom (ökat tryck i dina ögon). Du ska då avsluta behandlingen med CoAprovel och uppsöka läkare.

   Hydroklortiazid som finns i denna medicin kan ge ett positivt resultat vid dopingtest.

   Barn och ungdomar

   CoAprovel bör inte ges till barn eller ungdomar (under 18 år).

   Andra läkemedel och CoAprovel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Urindrivande läkemedel såsom hydroklortiazid som finns i CoAprovel kan påverka andra mediciner. Läkemedel som innehåller litium bör ej tas tillsammans med CoAprovel utan noggrann kontroll av din läkare.

   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte CoAprovel” och ”Varningar och försiktighet”).

   Du kan behöva gå på blodprovskontroller om du tar:

   • kaliumtillägg

   • saltersättning innehållande kalium

   • kaliumsparande mediciner eller andra urindrivande läkemedel

   • vissa laxermedel

   • läkemedel för behandling av gikt

   • terapeutiskt vitamin D-tillägg

   • läkemedel för att kontrollera hjärtrytmen

   • läkemedel mot diabetes (tabletter eller insulin)

   • karbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi)

   Det är också viktigt att tala om för din läkare om du tar andra mediciner för att sänka blodtrycket, steroider, läkemedel för att behandla cancer, smärtstillande, medel mot ledinflammationer eller kolestyramin- och kolestipolresiner för att sänka kolesterolnivåerna i blodet.

   CoAprovel med mat och dryck

   CoAprovel kan tas med eller utan föda.

   På grund av hydroklortiazidinnehållet i CoAprovel kan du, om du dricker alkohol under behandling med den här medicinen, få en ökad känsla av yrsel då du ställer dig upp, särskilt då du ställer dig upp från sittande ställning.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet
   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta CoAprovel före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. CoAprovel bör inte användas under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det då kan orsaka fosterskador.

   Amning
   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. CoAprovel rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   CoAprovel har sannolikt ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck. Om du drabbas av detta, tala då med din läkare innan du kör eller använder maskiner.

   CoAprovel innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar CoAprovel

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering
   Rekommenderad dos av CoAprovel är en tablett dagligen. CoAprovel ordineras vanligtvis av din läkare när tidigare behandling mot högt blodtryck inte sänkte ditt blodtryck tillräckligt. Din läkare talar om för dig hur du skall byta från tidigare behandling till CoAprovel.

   Intag
   CoAprovel används oralt. Svälj tabletterna med en tillräcklig mängd vätska (t ex ett glas med vatten). Du kan ta CoAprovel med eller utan föda. Du bör försöka att ta den dagliga dosen vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta CoAprovel tills din läkare ger dig andra instruktioner.

   Maximal blodtryckssänkning bör uppnås 6-8 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

   Om du har tagit för stor mängd av CoAprovel

   Om du av misstag tar för många tabletter, kontakta omedelbart din läkare.

   Barn bör inte ta CoAprovel
   CoAprovel bör inte ges till barn under 18 år. Kontakta omedelbart din läkare om ett barn sväljer några tabletter.

   Om du har glömt att ta CoAprovel

   Om du av misstag hoppar över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
   Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva medicinsk behandling.

   Sällsynta fall av såväl allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag) som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga har rapporterats hos patienter som behandlats med irbesartan. Om du får något av ovan symtom eller blir andfådd, sluta då att ta CoAprovel och kontakta omedelbart din läkare.

   Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:
   Vanliga: kan påverka upp till 1 av 10 patienter
   Mindre vanliga: kan påverka upp till 1 av 100 patienter

   Biverkningar som rapporterades i kliniska prövningar hos patienter som behandlades med CoAprovel var:

   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 patienter)

   • illamående/kräkningar

   • förändrad urinavgång

   • trötthet

   • yrsel (också när man reser sig upp från liggande eller sittande ställning)

   • blodprover kan visa förhöjda nivåer av ett enzym som mäter muskel- och hjärtfunktion (kreatinkinas) eller förhöjda nivåer av ämnen som mäter njurfunktion (s-urea, kreatinin).

   Om någon av dessa biverkningar orsakar dig problem, meddela din läkare.

   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 patienter)

   • diarré

   • lågt blodtryck

   • svimningskänsla

   • hjärtklappning

   • rodnad

   • svullnad

   • försämrad sexuell förmåga

   • blodprover kan visa minskade nivåer av kalium och natrium i blodet

   Om någon av dessa biverkningar orsakar dig problem, meddela din läkare.

   Biverkningar som rapporterats efter det att CoAprovel har kommit ut på marknaden

   Vissa biverkningar har rapporterats efter det att CoAprovel kommit ut på marknaden. Biverkningar utan känd frekvens är: huvudvärk, ringningar i öronen, hosta, smakförändringar, matsmältningsbesvär, led- och muskelsmärtor, störd leverfunktion och nedsatt njurfunktion, ökade nivåer av kalium i blodet och allergiska reaktioner som hudutslag, nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller hals. Gulsot (gulfärgning av huden och/eller av ögonvitorna) har, som mindre vanlig biverkning, också rapporterats.

   Som för alla kombinationer av två aktiva ämnen, så kan biverkningar som förknippats med varje enskilt aktivt ämne ej uteslutas.

   Biverkningar som förknippas med enbart irbesartan
   I tillägg till de biverkningar som beskrivs ovan, har också bröstsmärtor, allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk chock) och minskat antal blodplättar (en blodcell som behövs för att blodet ska kunna koagulera) rapporterats.

   Biverkningar som förknippas med enbart hydroklortiazid
   Aptitförlust; magbesvär; magkramp; förstoppning; gulsot (gulfärgning av huden och/eller av ögonvitorna); inflammation i bukspottkörteln kännetecknad av svår smärta i övre delen av magen, ofta med illamående och kräkningar; sömnstörningar; depression; dimsyn; brist på vita blodkroppar, vilket kan leda till frekventa infektioner, feber; minskat antal blodplättar (en blodcell som behövs för att blodet ska kunna koagulera), minskat antal röda blodkroppar (anemi) kännetecknat av trötthet, huvudvärk, andfåddhet vid kroppsansträngning, yrsel och blekhet; njursjukdom; lungproblem inklusive lunginflammation eller vätskeansamling i lungorna; ökad hudkänslighet för solen; inflammation av blodkärl; en hudsjukdom som kännetecknas av att huden fjällar på hela kroppen; kutan lupus erytematosus, vilket identifieras genom ett hudutslag som kan förekomma i ansikte, nacke och hårbotten; allergiska reaktioner; svaghet och muskelryckning; förändrad hjärtfrekvens; minskat blodtryck vid förändrad kroppsställning; svullnad av spottkörtlarna; höga blodsockernivåer; socker i urinen; ökade nivåer av vissa typer av blodfetter; höga urinsyrenivåer i blodet, något som kan orsaka gikt.

   Ingen känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data): hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer)

   Det är känt att biverkningar förknippade med hydroklortiazid kan öka med högre doser.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur CoAprovel ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är irbesartan och hydroklortiazid. Varje filmdragerad tablett CoAprovel 300 mg/12,5 mg innehåller 300 mg irbesartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, hypromellos, kiseldioxid, magnesiumstearat, titandioxid, makrogol 3000, röd och gul järnoxid, karnaubavax. Se avsnitt 2 ”CoAprovel innehåller laktos”.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   CoAprovel 300 mg/12,5 mg filmdragerad tablett är persikofärgad, bikonvex, oval, med ett hjärta inpräglat på ena sidan och nummer 2876 ingraverat på den andra sidan.

   CoAprovel 300 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar på 14, 28, 30, 56, 84, 90 och 98 tabletter. Endosförpackningar (tryckförpackningar) på 56 × 1 tabletter finns också tillgängliga för användning på sjukhus.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi Clir SNC
   54, rue La Boétie,
   F-75008 Paris - Frankrike

   Tillverkare
   SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
   1, rue de la Vierge
   Ambarès & Lagrave
   F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrike

   CHINOIN PRIVATE CO. LTD.
   Lévai u.5.
   2112 Veresegyház - Ungern

   SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
   30-36 Avenue Gustave Eiffel
   37100 Tours - Frankrike

   Sanofi-Aventis, S.A.

   Ctra. C-35 (La Batlloria-Hostalric), km. 63.09

   17404 Riells i Viabrea (Girona)

   Spanien

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00


   Lietuva

   UAB sanofi-aventis Lietuva

   Tel: +370 5 2755224


   България

   Sanofi Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 (0)2 970 53 00


   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)


   Česká republika

   sanofi-aventis, s.r.o.

   Tel: +420 233 086 111


   Magyarország

   sanofi-aventis zrt., Magyarország

   Tel.: +36 1 505 0050


   Danmark

   Sanofi A/S

   Tlf: +45 45 16 70 00


   Malta

   Sanofi Malta Ltd.

   Tel: +356 21493022


   Deutschland

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

   Tel: 0800 52 52 010

   Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131


   Nederland

   sanofi-aventis Netherlands B.V.

   Tel: +31 20 245 4000


   Eesti

   sanofi-aventis Estonia OÜ

   Tel: +372 627 34 88


   Norge

   sanofi-aventis Norge AS

   Tlf: +47 67 10 71 00


   Ελλάδα

   sanofi-aventis ΑΕBE

   Τηλ: +30 210 900 16 00


   Österreich

   sanofi-aventis GmbH

   Tel: +43 1 80 185 – 0


   España

   sanofi-aventis, S.A.

   Tel: +34 93 485 94 00


   Polska

   sanofi-aventis Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 280 00 00


   France

   sanofi-aventis France

   Tél: 0 800 222 555

   Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23


   Portugal

   Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

   Tel: +351 21 35 89 400


   Hrvatska

   sanofi-aventis Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 600 34 00


   România

   Sanofi Romania SRL

   Tel: +40 (0) 21 317 31 36


   Ireland

   sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

   Tel: +353 (0) 1 403 56 00


   Slovenija

   sanofi-aventis d.o.o.

   Tel: +386 1 560 48 00


   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000


   Slovenská republika

   sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 33 100 100


   Italia

   Sanofi S.p.A.

   Tel: +39.800.536389


   Suomi/Finland

   Sanofi Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300


   Κύπρος

   sanofi-aventis Cyprus Ltd.

   Τηλ: +357 22 871600


   Sverige

   Sanofi AB

   Tel: +46 (0)8 634 50 00


   Latvija

   sanofi-aventis Latvia SIA

   Tel.: +371 67 33 24 51


   United Kingdom

   Sanofi

   Tel: +44 (0) 845 372 7101   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-11.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

  CoAprovel

  Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg Irbesartan och diuretika 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 027741
  • Tillverkare: Orifarm AB

  394,62 kr

  Jämförpris: 4,03 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?