• Kolekalciferol
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Benferol

   800 IE mjuka kapslar
   kolekalciferol (vitamin D3)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Benferol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Benferol
   3. Hur du använder Benferol
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Benferol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Benferol är och vad det används för

   Benferol innehåller vitamin D3 som reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i benvävnad.

   Benferol används för att förebygga och behandla vitamin D3-brist hos vuxna och ungdomar.

   Din läkare kan ordinera Benferol som ett komplement till specifik läkemedelsbehandling mot benförlust.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Benferol

   Använd inte Benferol

   – om du är allergisk mot kolekalciferol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   – om du har hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen)

   – om du har hypervitaminos D (ökad mängd vitamin D i blodet)

   – om du har njursten.

   Om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Benferol.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Benferol:

   – om du har sarkoidos (en särskild typ av bindvävssjukdom som drabbar lungor, hud och leder)

   – om du använder andra läkemedel som innehåller vitamin D

   – om du har njurproblem eller har haft njursten.

   Barn

   Detta läkemedel är inte lämpligt för barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Benferol

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, i synnerhet något av följande:

   – kolestyramin (används för behandling av högt kolesterol)

   – fenytoin eller barbiturater (används för behandling av epilepsi)

   – laxermedel som innehåller paraffinolja

   – tiaziddiuretika (för behandling av högt blodtryck)

   – glukokortikoider (för behandling av inflammation)

   – hjärtglykosider (för behandling av hjärtsjukdomar), t.ex. digoxin

   – aktinomycin (kemoterapi)

   – imidazol (svampmedel)

   – orlistat (viktminskningsstöd).

   Benferol med mat, dryck och alkohol

   Se avsnitt 3 ”Hur du tar Benferol”.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 600 IE vitamin D.

   Benferol ska bara användas under graviditet om vitamin D-brist har fastställts av hälso- och sjukvårdpersonal.

   Benferol kan användas under amning. Vitamin D3 passerar över i modersmjölk. Ta hänsyn till detta om du ger extra vitamin D till ett barn som ammas.

   Om du är gravid, ammar eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Benferol.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Benferol har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Benferol innehåller allurarött AC (E129)

   Benferol 800 IE innehåller allurarött AC (E129) som kan ge allergiska reaktioner.

   Om du är allergisk mot ovanstående färgämne ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal.


   3. Hur du använder Benferol

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kapslarna ska sväljas hela med vatten. Benferol kan tas med eller utan mat.

   Rekommenderad dos: 1 kapsel varje dag. Den dagliga dosen får inte överstiga 5 kapslar.

   Användning för barn

   Benferol 800 IE är inte avsedda för barn under 12 år. Andra former av detta läkemedel kan vara mer lämpliga för barn. Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Om du använt för stor mängd av Benferol

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   De vanligaste symtomen på överdosering är: illamående, kräkningar, ökad törst, produktion av stora mängder urin under 24 timmar, förstoppning och uttorkning samt höga halter av kalcium i blodet (hyperkalcemi och hyperkalciuri) vilket kan ses i laboratorietester.

   Om du har glömt att använda Benferol

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Benferol

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, fråga läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Benferol och kontakta omedelbart läkare om du får symtom på allvarliga allergiska reaktioner, såsom:

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) och hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Klåda, utslag (pruritus/urtikaria).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Benferol ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 °C. Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är kolekalciferol (vitamin D3). Varje mjuk kapsel innehåller 0,02 mg kolekalciferol vilket motsvarar 800 IE vitamin D3.

   – Övriga innehållsämnen är: all-rac-alfa-tokoferol (E307), medellånga triglycerider, glycerol, gelatin, Opacode vitt märkbläck (bestående av: schellack (E904), titandioxid (E171) och simetikon) och allurarött AC (E129).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Benferol 800 IE är en rosa, oval, mjuk kapsel som innehåller en svagt gul, oljig vätska. Varje kapsel har ”0.8” tryckt i vitt bläck. Kapselns mått är 10,5 x 7 mm.

   Varje förpackning innehåller 28 eller 90 kapslar packade i blisterkartor (tryckförpackningar).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Consilient Health Limited

   5th Floor, Beaux Lane House

   Mercer Street Lower

   Dublin 2

   Irland

   Tillverkare

   McGregor Cory Limited

   Middleton Close, Banbury, Oxfordshire

   OX16 4RS, Storbritannien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:

   Nederländerna: Benferol 800 IE zachte capsules

   Storbritannien InVita D3 800 IU soft capsules

   Irland altavitaD3 800 IU soft capsules

   Spanien Benferol D3 800 UI cápsulas blandas

   Danmark: Benferol

   Finland: Benferol

   Norge: Benferol

   Sverige: Benferol


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-12-28


  Benferol

  Kapsel, mjuk 800 IE Kolekalciferol 90 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 426372
  • Tillverkare: Consilient Health Limited

  143,69 kr

  Jämförpris: 1,60 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?